ILPB2/415-357/12-2/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy, jeżeli nie ma możliwości sprzedaży gruntu bez mieszkania i mieszkania bez gruntu, gdyż stanowią nierozerwalną część, można zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnić z opodatkowania cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości?
2. Czy w takim wypadku Wnioskodawca słusznie rozliczył w PIT-36 przychód ze sprzedaży gruntu związanego z lokalem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2012 r. (data wpływu 4 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dnia 9 czerwca 2008 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawca stał się właścicielem nieruchomości, czyli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (Wspólnota Mieszkaniowa) oraz udziału w gruncie, będącym częścią wspólną tejże nieruchomości. Lokal mieszkalny jest trwale związany z gruntem, na którym jest posadowiony. Nie ma możliwości sprzedaży samego lokalu mieszkalnego znajdującego się we Wspólnocie Mieszkaniowej lub samego gruntu.

Zgodnie z ustawą o własności lokali Zainteresowany był współwłaścicielem gruntu, w udziale określonym w akcie notarialnym.

Następnie w dniu 9 maja 2011 r., na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawca dokonał sprzedaży tej nieruchomości.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zainteresowany skorzystał z ulgi meldunkowej, ponieważ w sprzedanej nieruchomości był zameldowany od dnia 8 maja 2006 r. do momentu jej sprzedania. W dniu 18 maja 2012 r. Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym odpowiednie oświadczenie.

W rozliczeniu PIT-36 za rok 2011 Zainteresowany wykazał podatek należny z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Wartość gruntu, będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oszacował On zgodnie z sugestią Urzędu Skarbowego, ponieważ w akcie notarialnym z dnia 9 maja 2011 r. nie wyodrębniono osobnych kwot sprzedaży lokalu i gruntu.

Ponadto cały przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości został przeznaczony na zakup nowej nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy, jeżeli nie ma możliwości sprzedaży gruntu bez mieszkania i mieszkania bez gruntu, gdyż stanowią nierozerwalną część, można zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnić z opodatkowania cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości...
 2. Czy w takim wypadku Wnioskodawca słusznie rozliczył w PIT-36 przychód ze sprzedaży gruntu związanego z lokalem...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo podatkowe nie definiuje nieruchomości, więc należy odwołać się do przepisów prawa cywilnego, które zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, wskazuje na nierozerwalność budynku i związanego z nim gruntu.

Zatem w myśl prawa cywilnego nie można dokonać odrębnej sprzedaży gruntu, na którym budynek został posadowiony. Jest to jedność, którą celem wykazania i określenia należnego podatku od gruntu, trzeba sztucznie rozdzielić.

Argumentując własne stanowisko Zainteresowany powołał wyroki sądów, które we wskazanych poniżej sprawach orzekły, że zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 126 podlega cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, na którą składa się budynek mieszkalny oraz przynależący grunt:

 • syg. akt II FSK 416/10, wyrok NSA z dnia 26.07.2011 r,
 • syg. akt II SA/Wa 2040/09,
 • syg. akt III SA/Wa 727/10,
 • syg. akt I SA/Gl 98/11,
 • syg. akt I SA/Bk 222/11.

Wnioskodawca uważa, że nieprawidłowo sporządził PIT-36 wykazując w pozycji 189 kwotę podatku należnego z tytułu sprzedaży gruntu.

Ponadto Wnioskodawca dodał, że cała kwota uzyskana ze sprzedaży została przeznaczona na zakup nowej nieruchomości. Taka sprzedaż nieruchomości nabytej po 1 stycznia 2009 r. jest całkowicie zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 131. W tym przypadku ustawodawca wskazał na zwolnienie od podatku dochodowego uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości bez rozdzielania na grunt i lokal.

W związku z powyższym Zainteresowany uważa, iż ustawodawca w art. 121 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również miał na myśli nieruchomość. Zatem należy interpretować zbycie nieruchomości bez rozdzielania na grunt i lokal.

W ocenie Wnioskodawcy wszystkie przepisy prawa podatkowego jak i cywilnego powinny być spójne i wzajemnie z siebie wynikać a nie wzajemnie wykluczać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

   - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma prawna ich nabycia.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku uległy zmianie zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Jednak w myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 209, poz. 1316), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy zmienianej w art. 1 (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotową nieruchomość Zainteresowany nabył w 2008 r. w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stosownie do art. 30e ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Natomiast w myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast stosownie do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość ww. nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e).

Jednakże stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

   - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Zgodnie z art. 21 ust. 21 zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatników uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którzy złożą w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, za rok podatkowy w którym nastąpiło odpłatne zbycie, oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r. (oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej).

Jak wynika z powołanych przepisów ustawy, warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wyżej wskazany okres.

Z analizy powyższych przepisów wynika, że zakres przedmiotowy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie jest tożsamy z zakresem przedmiotowym zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to ma zatem zastosowanie wyłącznie do przychodów uzyskanych z tytułu zbycia rzeczy i praw w nim wymienionych, a nie wszystkich, o których mowa jest w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c). W związku z tym nie dotyczy ono przychodu uzyskanego z tytułu zbycia, między innymi, nieruchomości w postaci gruntu lub udziału w gruncie związanego z lokalem mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2008 r. stał się właścicielem nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego oraz udziału w gruncie, którą sprzedał w dniu 9 maja 2011 r. Natomiast w dniu 18 maja 2011 r. Zainteresowany złożył stosowne oświadczenie do Urzędu Skarbowego tytułem skorzystania z ulgi meldunkowej. Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, iż w rozliczeniu PIT-36 za rok 2011 wykazał podatek należny z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w odniesieniu do udziału w gruncie.

Reasumując, należy stwierdzić, iż wartość sprzedanego wraz z lokalem mieszkalnym udziału w gruncie nie może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem przychód uzyskany ze zbycia udziału w gruncie nie został wymieniony w ww. przepisie.

Tak więc uzyskany przez Wnioskodawcę dochód ze zbycia udziału w gruncie podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30e ww. ustawy. Zatem Wnioskodawca prawidłowo postąpił wykazując w PIT-36 za 2011 r. należny podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z tego tytułu.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów, które Jego zdaniem przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy wskazać, iż nie mogą one wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż zdaniem tut. Organu podatkowego, tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu, jak również tezy odmiennych rozstrzygnięć, np. sygn. akt I SA/Gl 996/10, sygn. akt. I SA/ Gd 681/09.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.