ILPB2/415-348/13-2/TR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2013 r. (data wpływu: 9 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 31 maja 2011 r. nabył w drodze spadku udział stanowiący 1/6 część w nieruchomości położonej w K. przy ul. S. (działki nr 97/x, 98/x, 98/x), oraz w nieruchomości przy ul. R. (działka nr 97/x). Dnia 13 lutego 2013 r. Zainteresowany sprzedał uprzednio nabyte w drodze spadku udziały w ww. nieruchomościach na rzecz Miasta.

Przedmiotowe nieruchomości zostały zbyte pod ulice dojazdowe (działka nr 98/x), pod pas drogowy istniejącej już ulicy S. (działka nr 98/x), pod pas drogowy istniejącej już ulicy R. (działka nr 97/x), oraz pod projektowaną ulicę L. (działka nr 97/x), co wynika z załączonego do aktu sprzedaży protokołu rokowań wydanego przez urząd miejski. Wskazane nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zostały wydzielone w planie w celu urządzenia dróg publicznych. Zbycie nieruchomości nastąpiło więc na cele uzasadniające ich wywłaszczenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż ww. nieruchomości na rzecz Miasta, pod planowane inwestycje drogowe, o których mowa powyżej, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wskazanych nieruchomości, uprzednio nabytych w drodze spadku, pod planowane inwestycje drogowe, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 u.p.d.f., zwolnieniu do podatku podlegają przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy właściciel nieruchomości nabył jej własność w okresie dwóch lat przed odpłatnym zbyciem nieruchomości, za cenę niższą niż o co najmniej 50% od ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.

Przedmiotowy przepis określa warunki pozytywne i negatywne zwolnienia. Warunkiem pozytywnym jest zbycie nieruchomości na cele określone w ww. przepisie, tj. m.in. na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Z kolei warunki negatywne to:

  • nabycie nieruchomości w okresie dwóch lat przed odpłatnym zbyciem,
  • cena nabycia nieruchomości musi być o co najmniej 50% niższa od ceny zbycia.

Warunki te muszą być spełnione łącznie, aby stanowiły przeszkodę do zwolnienia.

W przedstawionym stanie faktycznym spełnione są warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 29 u.p.d.f. uzasadniające zastosowanie zwolnienia od podatku, przychodów pochodzących ze zbycia nieruchomości. Nieruchomości te zostały bowiem zbyte na cele uzasadniające ich wywłaszczenie, pod inwestycje stanowiące drogi publiczne. Nadto, nie są spełnione łącznie negatywne przesłanki uniemożliwiające zwolnienie. Wprawdzie bowiem nieruchomości zostały nabyte w okresie dwóch lat przed dniem ich zbycia, ale niespełniony jest drugi warunek będący negatywną przesłanką zwolnienia. Nieruchomości będące przedmiotem zbycia zostały nabyte w drodze spadku, a zatem nie można ustalić ceny ich nabycia. Nie zostały one więc uprzednio nabyte za cenę która jest co najmniej 50% niższa od ceny zbycia. Tym samym, zwolnienie transakcji sprzedaży nieruchomości z podatku dochodowego od osób fizycznych jest uzasadnione.

Jak wskazał Zainteresowany, przedmiotowe stanowisko zostało potwierdzone stanowiskiem wyrażonym przez Ministra Finansów w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. IPPB4/415-814/12-4/JK3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto, w odniesieniu do przywołanego przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia organu podatkowego, tut. Organ informuje, że wydane zostało ono w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.