ILPB2/415-228/13-2/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od sprzedaży ww. nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2013 r. (data wpływu 7 marca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Ojciec Wnioskodawcy, na podstawie aktu notarialnego z dnia 14 października 1983 r. podarował Mu 1/3 nieruchomości.

Zainteresowany razem z żoną (po ukończeniu studiów) na nieruchomości gruntowej zbudowali dom jednorodzinny, na który przeznaczyli wszystkie oszczędności. Małżonkowie zaciągnęli też w banku kredyt budowlany, który został spłacony.

W dniu 21 września 2012 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawca podarował dom córce.

Natomiast w dniu 31 października 2012 r. córka zwróciła Zainteresowanemu darowiznę, ponieważ znalazła intratną pracę w Anglii. Postanowiła tam ułożyć sobie życie. Dom w Polsce byłby dla niej niepotrzebnym ciężarem. W tej sytuacji, w dniu 8 listopada 2012 r. Wnioskodawca sprzedał dom.

Ponadto Zainteresowany wyjaśnił, iż z aktu notarialnego wynika, że po zwrocie darowizny przez córkę Wnioskodawca stał się właścicielem (ponownie) od 31 października 2012 r. Dodał, że faktycznie właścicielem przedmiotowej nieruchomości był od 14 października 1983 r. do 8 listopada 2012 r., tj. 29 lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od sprzedaży ww. nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro córka zwróciła Mu po miesiącu darowiznę w postaci budynku mieszkalnego, tj. 1/3 nieruchomości, gdzie była umieszczona klauzula, że może ją użytkować z żoną dożywotnio, to faktycznie mieszkał i był właścicielem ww. nieruchomości od 1983 r. do 2012 r. Z tego względu Zainteresowany uważa, że niesłuszne byłoby gdyby miał zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży ww. nieruchomości (przed upływem 5 lat), skoro właścicielem był przez 29 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W przypadku zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment i forma ich nabycia z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 1983 r. ojciec Wnioskodawcy podarował Mu 1/3 nieruchomości, na której Zainteresowany wraz z małżonką zbudowali dom jednorodzinny.

W dniu 21 września 2012 r., na podstawie aktu notarialnego Zainteresowany podarował dom córce. Następnie, w dniu 31 października 2012 r. córka zwróciła darowiznę Wnioskodawcy. W ten sposób Zainteresowany stał się drugi raz właścicielem tej samej nieruchomości. Następnie, w dniu 8 listopada 2012 r. Wnioskodawca sprzedał przedmiotową nieruchomość.

Istotnym dla niniejszego rozstrzygnięcia, jest czy zwrotne przeniesienie własności nieruchomości w wyniku darowizny stanowi nabycie w rozumieniu wyżej cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w dalszej konsekwencji, czy sprzedaż tej nieruchomości w 2012 r. stanowi źródło przychodów w rozumieniu ww. ustawy.

Ustawodawca w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisie posługuje się terminem nabycie. Termin „nabycie” oznacza każde przeniesienie na nabywcę własności rzeczy w ramach jednostronnej czynności, na podstawie aktu prawnego, umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Tak więc nabycie rozumiane jest jako uzyskanie tytułu własności (nabycie własności) lub uzyskanie określonego prawa (nabycie prawa). Nabyć nieruchomość lub prawo majątkowe można m.in., np. darując, zakupując.

Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy uznać należy, że Wnioskodawca dwukrotnie nabywał tą samą nieruchomość.

Po raz pierwszy nabycie miało miejsce na podstawie aktu notarialnego, w postaci darowizny od ojca w dniu 14 października 1983 r. Natomiast drugie nabycie dokonane zostało, w dniu 21 września 2012 r. również na podstawie aktu notarialnego, w postaci darowizny od córki.

W sytuacji przedstawionej we wniosku przeniesienie własności 1/3 nieruchomości na Wnioskodawcę w 2012 r. w wyniku zwrotu darowizny stanowi również nabycie w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, winien być liczony od końca roku kalendarzowego 2012. W konsekwencji sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w dniu 8 listopada 2012 r. stanowi źródło przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc na gruncie rozpatrywanej sprawy zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., bowiem za datę nabycia sprzedanej nieruchomości należy przyjąć 31 października 2012 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Po myśli art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W myśl art. 19 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Do kosztów odpłatnego zbycia, pomniejszających wartość nieruchomości wyrażoną w cenie określonej w umowie, zaliczyć można wydatki, które są niezbędne, aby transakcja zbycia doszła do skutku.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ww. ustawy).

Jak wynika zatem z cytowanego powyżej przepisu do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości zaliczyć można wyłącznie:

  • udokumentowane nakłady na tę nieruchomość zwiększające jej wartość,
  • kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej ten podatek przypada na darowaną nieruchomość.

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
  2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Reasumując stwierdzić należy, iż nabycie przez Zainteresowanego w drodze zwrotu darowizny w postaci 1/3 nieruchomości nastąpiło w 2012 r., w związku z czym jej zbycie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem Wnioskodawca jest zobowiązany, na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do uiszczenia 19% podatku dochodowego od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.