ILPB2/415-1142/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku zbycia przysługującego Wnioskodawcy udziału w prawie własności przedmiotowej nieruchomości przed upływem 5 lat od daty wydania prawomocnej decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2013 r., na mocy której zwrócono prawo własności nieruchomości, powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
ILPB2/415-1142/14-2/ESinterpretacja indywidualna
  1. Skarb Państwa
  2. decyzja
  3. dekret
  4. nieruchomości
  5. opodatkowanie
  6. spadkobiercy
  7. wywłaszczenie
  8. wyłączenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z 12 listopada 2014 r. (data wpływu: 18 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziału w nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednym ze spadkobierców byłego właściciela nieruchomości, oznaczonej jako działki nr: 190/10 i 190/24 – o łącznej powierzchni 6,9471 ha, stanowiącej zespół pałacowo-parkowy.

Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zwrócono spadkobiercom byłego właściciela na mocy prawomocnej decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2013 r., utrzymującej w mocy decyzję Wojewody z 18 kwietnia 2012 r., stwierdzającej, że ww. nieruchomość nie podlegała pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Ww. decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2013 r. została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z 12 sierpnia 2014 r. oddalił skargę. Wyrok ten uprawomocnił się w listopadzie 2014 r.

Roszczenie o zwrot ww. nieruchomości Zainteresowany nabył w drodze dziedziczenia po zmarłej w 1982 r. babci (postanowienie Sądu Rejonowego z 2 września 1983 r.)

Wnioskodawca planuje zbyć, po ujawnieniu tytułu własności w księdze wieczystej, przysługujący Zainteresowanemu udział w prawie własności ww. nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zbycia przysługującego Wnioskodawcy udziału w prawie własności przedmiotowej nieruchomości przed upływem 5 lat od daty wydania prawomocnej decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2013 r., na mocy której zwrócono prawo własności nieruchomości, powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku zbycia nieruchomości w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, powstaje przychód.

Stosownie do art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się w chwili śmierci spadkodawcy, natomiast art. 925 ww. Kodeksu, stanowi, że spadkobierca nabywa spadek w chwili jego otwarcia.

Zainteresowany nabył w drodze dziedziczenia roszczenie o zwrot bezprawnie odebranej nieruchomości w 1982 r., zatem – w Jego opinii – pięcioletni termin na zbycie nieruchomości należy liczyć od końca tego roku, a zatem termin ten upłynął z końcem 1987 r.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z treścią ww. decyzji Wojewody oraz utrzymującej ją w mocy ww. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieruchomość została odebrana wstępnym Zainteresowanego bezprawnie, zatem pomimo odebrania posiadania i odmiennego wpisu w księdze wieczystej, prawo własności nieruchomości, zgodnie z prawem pozostało przy wstępnych Wnioskodawcy. Wobec powyższego, Zainteresowany stoi na stanowisku, że nabył w drodze dziedziczenia udział w tym prawie własności w chwili otwarcia spadku, a zatem w 1982 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, powołane wyżej decyzje administracyjne mają charakter deklaratoryjny, a zatem jedynie potwierdzają stan prawny, a nie go kreują. Zatem Zainteresowany został współwłaścicielem nieruchomości w drodze dziedziczenia, w chwili otwarcia spadku, a nie uprawomocnienia się decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę przedmiotowego udziału w prawie własności nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.