ILPB2/415-1046/11-3/WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Sprzedaż udziału w nieruchomości w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2011 r. (data wpływu 24 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości otrzymanego w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości otrzymanego w związku z przeprowadzeniem procesu dobrowolnego umorzenia udziałów oraz sprzedaży udziału w nieruchomości otrzymanego w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki, której będzie wspólnikiem i podziałem jej majątku otrzyma udział w nieruchomości zabudowanej. Ponieważ Spółka planuje przekazać wspólnikom nieruchomość, z której nie ma jak potrącić podatku dochodowego, którego podatnikami są wspólnicy, to w związku z powyższym wspólnicy wpłacą do spółki kwoty równe wartości wyliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego Spółka jest płatnikiem i zobowiązana jest go pobrać. Spółka wyliczy podatek w następujący sposób. W pierwszym etapie ustali wartość udziału w nieruchomości przypadającej na każdego ze wspólników poprzez pomnożenie wartości rynkowej całej przekazywanej nieruchomości przez ilość umarzanych udziałów należących do wspólnika i podzielenie przez ilość udziałów wszystkich wspólników likwidowanej spółki. W powyższy sposób wyliczona zostanie wartość rynkowa udziału w nieruchomości przypadająca na każdego konkretnego wspólnika. Następnie od tej wartości odjęta zostanie wartość nominalna umarzanych udziałów danego wspólnika, która jest wolna od podatku. Następnie wspólnik, podatnik - osoba fizyczna zamierza sprzedać łącznie z wszystkimi innymi współwłaścicielami otrzymany udział w nieruchomości, a sprzedaż ta nastąpi przed upływem 5 lat od dnia otrzymanie nieruchomości w opisany powyżej sposób.

Udział w nieruchomości nie został otrzymany w związku z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podatnik ustalając dochód z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, za koszt uzyskania przychodu powinien uznać wartość rynkową udziału w nieruchomości przypadającą na jego udziały, stanowiącą w momencie uzyskiwania dochodu z podziału majątku likwidowanej spółki podstawę rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego dokonała spółka, jako płatnik tego podatku, skorygowaną ewentualnie zgodnie z art. 22 ust. 6f...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnik ustalając dochód z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, za koszt uzyskania przychodu powinien uznać wartość rynkową udziału w nieruchomości przypadającą na jego udziały, stanowiącą w momencie uzyskiwania dochodu z podziału majątku likwidowanej spółki podstawę rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego dokonała spółka, jako płatnik tego podatku, skorygowaną ewentualnie zgodnie z art. 22 ust. 6f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki otrzyma udział w nieruchomości, który następnie sprzeda przed upływem 5 lat od daty jego nabycia.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
  2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Natomiast art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 6f cytowanej ustawy, koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Jednakże stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W złożonym wniosku Zainteresowany wskazał, iż przedmiotowy udział w nieruchomości – jako forma wynagrodzenia - zostanie przez niego nabyty w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy - zgodnie z którym ustalając dochód z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej za koszt uzyskania przychodu powinna zostać uznana wartość rynkowa udziału w nieruchomości przypadająca na jego udziały, stanowiąca w momencie uzyskiwania dochodu z likwidacji spółki podstawę rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych, skorygowana ewentualnie zgodnie z art. 22 ust. 6f – należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tutejszy Organ informuje, że w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości otrzymanego w związku z przeprowadzeniem procesu dobrowolnego umorzenia udziałów wydana została interpretacja indywidualna z dnia 24 stycznia 2012 r. Nr ILPB2/415-1046/11 -2/WS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.