ILPB1/415-544/14-4/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Źródła przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2014 r. (data wpływu 23 maja 2014 r.), uzupełnionym w dniu 2 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz w zakresie źródła przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r., nr ILPB1/415-544/14-2/AG ILPP4/443-262/14-2/EWW, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 22 sierpnia 2014 r., a w dniu 2 września 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 29 sierpnia 2014 r.). Opłatę uzupełniono w dniu 29 sierpnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni, od 2002 r. prowadzi działalność gospodarczą, z małżonkiem, w formie spółki osobowej, spółki jawnej.

Od 2010 r. działalność spółki obejmuje również wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Zmiana zakresu działalności wynikała z wynajmu nieruchomości służących wcześniej prowadzonej przez spółkę działalności produkcyjnej oraz planowanej działalności związanej z najmem nieruchomości o charakterze rekreacyjnym (ośrodek wypoczynkowy). W tym samym okresie, dotychczas prowadzona działalność gospodarcza, związana z produkcją została ograniczona.

Wnioskodawczyni z małżonkiem pozostawała i pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej.

W dniu 28 października 2011 r. małżonkowie zawarli umowę przedwstępną zakupu udziału 2/3 gruntów ornych w Szczepankowie. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej i ostatecznego zakupu nieruchomości było uchwalenie przez Radę Miasta, Miejscowego Planu Zagospodarowania. W dniu 19 marca 2013 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem nabyli do majątku wspólnego udział w wysokości 2/3 gruntu, którego dotyczy niniejszy wniosek.

Współwłaściciel posiadający 1/3 udział w gruncie wystąpił o wydanie warunków zabudowy i podział gruntu na mniejsze działki.

Ze względu na atrakcyjne położenie gruntu, do Wnioskodawczyni, jak i pozostałych współwłaścicieli zgłosił się developer. Developer chce pobudować na opisanym gruncie osiedle mieszkaniowe w oparciu o zabudowę wolnostojącą.

Zakup gruntów nie był finansowany z rachunku bankowego spółki, której właścicielem jest Wnioskodawczyni. Zakup ten był finansowany ze środków z rachunku prywatnego Wnioskodawczyni i małżonka. Z tego względu, nabyty udział w nieruchomości nie figuruje w księgach spółki.

Zarówno Wnioskodawczyni, małżonek, jak i współwłaściciel 1/3 udziału w nieruchomości, nie prowadzili działalności związanej z ogłaszaniem zamiaru sprzedaży nabytej nieruchomości, jak i wydzielonych działek. Nie umieszczali na nieruchomości ogłoszeń, nie zatrudniali agencji pośrednictwa itp.

Współwłaściciel 1/3 udziału w gruncie, na podstawie pełnomocnictwa od Wnioskodawczyni i właściciela, występuje z właściwymi wnioskami dotyczącymi wydania warunków przyłączenia do sieci. Ze względu na zainteresowanie gruntem, pod kątem tworzenia na nim osiedla, Wnioskodawczyni, wraz z małżonkiem, zamierzają zakupić projekty gotowe domów wolnostojących, które mogą być pobudowane na wydzielonych działkach oraz wystąpić o pozwolenie na budowę.

Wnioskodawczyni, wraz z małżonkiem, planują sukcesywną sprzedaż udziału w każdej z działek, developerowi. Sprzedaże te mają być dokonywane sukcesywnie, w zależności od sytuacji finansowej developera, potrzeb finansowych małżonków i współwłaściciela pozostałej 1/3 udziału w gruncie.

Wnioskodawczyni, wraz z małżonkiem, rozważa również wniesienie posiadanego udziału w gruncie do prowadzonej przez nich wspólnie spółki. W wyniku takiego ewentualnego aportu, nie dojdzie do zmiany struktury udziałów w tej spółce jawnej.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazała, że nieruchomość wniesiona do spółki będzie przeznaczona do sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w formie tejże spółki, w przeciągu kilku najbliższych lat, następujących po wniesieniu. Z tego względu działki nie będą wpisane do ewidencji środków trwałych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1. Czy wniesienie udziału Wnioskodawczyni w całej nieruchomości (obejmującej wszystkie działki) do prowadzonej z małżonkiem spółki jawnej, będzie korzystało ze zwolnienia z PIT...
 2. Czy jeżeli taka nieruchomość, działka zostanie wniesiona aportem do spółki jawnej, to przychód ze sprzedaży działek ze spółki jawnej, będzie w PIT przychodem z działalności gospodarczej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2, tj. w zakresie źródła przychodów. Natomiast odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1, tj. w zakresie zwolnień przedmiotowych udzielono w dniu 12 września 2014 r. interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-544/14-5/AG. Natomiast wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięty w późniejszym terminie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy o PIT, wolne od tego podatku są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

Ponieważ zgodnie z art. 5a pkt 26 Ustawy o PIT, spółka jawna jest spółką niebędącą osobą prawną, należy uznać, ze rozważany przez Wnioskodawczynię aport nabytej nieruchomości do spółki jawnej nie będzie powodował powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, fakt wniesienia aportem nieruchomości, przez zmianę umowy spółki, spowoduje, że w sposób jednoznaczny, wniesiona nieruchomość stanie się majątkiem wykorzystywanym w działalności gospodarczej. Analogicznie, uzyskiwane ze sprzedaży poszczególnych działek środki, staną się środkami uzyskiwanymi ze sprzedaży nieruchomości w ramach działalności gospodarczej.

O takim ujęciu uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży działek świadczy brzmienie art. 10 ust 1 pkt 8 Ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że odpłatne zbycie udziału w nieruchomości jest odrębnym, od działalności gospodarczej, źródłem przychodów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Przez wniesienie aportu, Wnioskodawczyni deklaruje, że nieruchomość nie będzie wykorzystywana przez niego jako element jego majątku prywatnego, lecz jako część majątku używanego w działalności gospodarczej, prowadzonej w formie spółki jawnej.

Dodatkowo, art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT stanowi, ze działalnością gospodarczą jest działalność prowadzona we własnym imieniu. Przez fakt wniesienia aportu do spółki jawnej, dokonywana sprzedaż udziałów w poszczególnych działkach będzie wykonywana w imieniu spółki jawnej. Tym samym przez samo wniesienie aportu do spółki jawnej jest spełniony warunek pozwalający na uznanie, że sprzedaż udziałów w działkach będzie sprzedażą realizowaną w ramach działalności gospodarczej.

Sprzedaż udziałów w wyodrębnionych działkach po wniesieniu aportem do spółki jawnej, powoduje, że taka sprzedaż staje się działalnością zorganizowaną. Bowiem do obsługi posiadania nieruchomości, po wniesieniu aportu, transakcji z nimi związanych (np. zapłata podatku od nieruchomości), będzie wykorzystywane przedsiębiorstwo spółki – w szczególności jej firma, adres, rachunki bankowe, umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (prowadzenie ksiąg, obsługa prawna itd.).

Fakt wniesienia nieruchomości aportem do spółki jawnej powoduje również, że wnoszący aport w istocie deklaruje, że zamierza wykorzystywać wniesiony składnik majątku w sposób ciągły w tej działalności (chociażby przez wykazywanie w inwentarzu). Tym samym należy uznać, że jest również spełniona przesłanka ciągłości, o której mowa w art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT definiującej działalność gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie źródła przychodów jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie nieruchomości może stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lub w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 tej ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z treści cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wynika, że źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.

Zatem przychód z tego źródła nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

W konsekwencji, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, to wówczas przychód z tytułu tej sprzedaży jest opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej, natomiast wyłącznie jeżeli sprzedaż nieruchomości nie następuje w wykonywaniu tej działalności, to należy ją rozpatrywać jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, która m.in. zajmuje się również wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zamierza wnieść aportem do ww. spółki posiadany udział w gruncie. Grunt ten nie zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych firmy, ale będzie przeznaczony do sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w przeciągu kilku najbliższych lat.

Z powyższych informacji wynika zatem, że przedmiotowy grunt – wniesiony aportem do spółki – będzie stanowił towar handlowy spółki jawnej.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości stanowiących towar handlowy w prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, będą stanowiły przychód z tej działalności.

Stanowisko Wnioskodawczyni uznano zatem za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.