ILPB1/415-544/14-4/AG | Interpretacja indywidualna

Źródła przychodu.
ILPB1/415-544/14-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. nieruchomości
 3. sprzedaż
 4. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2014 r. (data wpływu 23 maja 2014 r.), uzupełnionym w dniu 2 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz w zakresie źródła przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r., nr ILPB1/415-544/14-2/AG ILPP4/443-262/14-2/EWW, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 22 sierpnia 2014 r., a w dniu 2 września 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 29 sierpnia 2014 r.). Opłatę uzupełniono w dniu 29 sierpnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni, od 2002 r. prowadzi działalność gospodarczą, z małżonkiem, w formie spółki osobowej, spółki jawnej.

Od 2010 r. działalność spółki obejmuje również wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Zmiana zakresu działalności wynikała z wynajmu nieruchomości służących wcześniej prowadzonej przez spółkę działalności produkcyjnej oraz planowanej działalności związanej z najmem nieruchomości o charakterze rekreacyjnym (ośrodek wypoczynkowy). W tym samym okresie, dotychczas prowadzona działalność gospodarcza, związana z produkcją została ograniczona.

Wnioskodawczyni z małżonkiem pozostawała i pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej.

W dniu 28 października 2011 r. małżonkowie zawarli umowę przedwstępną zakupu udziału 2/3 gruntów ornych w Szczepankowie. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej i ostatecznego zakupu nieruchomości było uchwalenie przez Radę Miasta, Miejscowego Planu Zagospodarowania. W dniu 19 marca 2013 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem nabyli do majątku wspólnego udział w wysokości 2/3 gruntu, którego dotyczy niniejszy wniosek.

Współwłaściciel posiadający 1/3 udział w gruncie wystąpił o wydanie warunków zabudowy i podział gruntu na mniejsze działki.

Ze względu na atrakcyjne położenie gruntu, do Wnioskodawczyni, jak i pozostałych współwłaścicieli zgłosił się developer. Developer chce pobudować na opisanym gruncie osiedle mieszkaniowe w oparciu o zabudowę wolnostojącą.

Zakup gruntów nie był finansowany z rachunku bankowego spółki, której właścicielem jest Wnioskodawczyni. Zakup ten był finansowany ze środków z rachunku prywatnego Wnioskodawczyni i małżonka. Z tego względu, nabyty udział w nieruchomości nie figuruje w księgach spółki.

Zarówno Wnioskodawczyni, małżonek, jak i współwłaściciel 1/3 udziału w nieruchomości, nie prowadzili działalności związanej z ogłaszaniem zamiaru sprzedaży nabytej nieruchomości, jak i wydzielonych działek. Nie umieszczali na nieruchomości ogłoszeń, nie zatrudniali agencji pośrednictwa itp.

Współwłaściciel 1/3 udziału w gruncie, na podstawie pełnomocnictwa od Wnioskodawczyni i właściciela, występuje z właściwymi wnioskami dotyczącymi wydania warunków przyłączenia do sieci. Ze względu na zainteresowanie gruntem, pod kątem tworzenia na nim osiedla, Wnioskodawczyni, wraz z małżonkiem, zamierzają zakupić projekty gotowe domów wolnostojących, które mogą być pobudowane na wydzielonych działkach oraz wystąpić o pozwolenie na budowę.

Wnioskodawczyni, wraz z małżonkiem, planują sukcesywną sprzedaż udziału w każdej z działek, developerowi. Sprzedaże te mają być dokonywane sukcesywnie, w zależności od sytuacji finansowej developera, potrzeb finansowych małżonków i współwłaściciela pozostałej 1/3 udziału w gruncie.

Wnioskodawczyni, wraz z małżonkiem, rozważa również wniesienie posiadanego udziału w gruncie do prowadzonej przez nich wspólnie spółki. W wyniku takiego ewentualnego aportu, nie dojdzie do zmiany struktury udziałów w tej spółce jawnej.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazała, że nieruchomość wniesiona do spółki będzie przeznaczona do sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w formie tejże spółki, w przeciągu kilku najbliższych lat, następujących po wniesieniu. Z tego względu działki nie będą wpisane do ewidencji środków trwałych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1. Czy wniesienie udziału Wnioskodawczyni w całej nieruchomości (obejmującej wszystkie działki) do prowadzonej z małżonkiem spółki jawnej, będzie korzystało ze zwolnienia z PIT...
 2. Czy jeżeli taka nieruchomość, działka zostanie wniesiona aportem do spółki jawnej, to przychód ze sprzedaży działek ze spółki jawnej, będzie w PIT przychodem z działalności gospodarczej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2, tj. w zakresie źródła przychodów. Natomiast odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1, tj. w zakresie zwolnień przedmiotowych udzielono w dniu 12 września 2014 r. interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-544/14-5/AG. Natomiast wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięty w późniejszym terminie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy o PIT, wolne od tego podatku są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

Ponieważ zgodnie z art. 5a pkt 26 Ustawy o PIT, spółka jawna jest spółką niebędącą osobą prawną, należy uznać, ze rozważany przez Wnioskodawczynię aport nabytej nieruchomości do spółki jawnej nie będzie powodował powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, fakt wniesienia aportem nieruchomości, przez zmianę umowy spółki, spowoduje, że w sposób jednoznaczny, wniesiona nieruchomość stanie się majątkiem wykorzystywanym w działalności gospodarczej. Analogicznie, uzyskiwane ze sprzedaży poszczególnych działek środki, staną się środkami uzyskiwanymi ze sprzedaży nieruchomości w ramach działalności gospodarczej.

O takim ujęciu uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży działek świadczy brzmienie art. 10 ust 1 pkt 8 Ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że odpłatne zbycie udziału w nieruchomości jest odrębnym, od działalności gospodarczej, źródłem przychodów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Przez wniesienie aportu, Wnioskodawczyni deklaruje, że nieruchomość nie będzie wykorzystywana przez niego jako element jego majątku prywatnego, lecz jako część majątku używanego w działalności gospodarczej, prowadzonej w formie spółki jawnej.

Dodatkowo, art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT stanowi, ze działalnością gospodarczą jest działalność prowadzona we własnym imieniu. Przez fakt wniesienia aportu do spółki jawnej, dokonywana sprzedaż udziałów w poszczególnych działkach będzie wykonywana w imieniu spółki jawnej. Tym samym przez samo wniesienie aportu do spółki jawnej jest spełniony warunek pozwalający na uznanie, że sprzedaż udziałów w działkach będzie sprzedażą realizowaną w ramach działalności gospodarczej.

Sprzedaż udziałów w wyodrębnionych działkach po wniesieniu aportem do spółki jawnej, powoduje, że taka sprzedaż staje się działalnością zorganizowaną. Bowiem do obsługi posiadania nieruchomości, po wniesieniu aportu, transakcji z nimi związanych (np. zapłata podatku od nieruchomości), będzie wykorzystywane przedsiębiorstwo spółki – w szczególności jej firma, adres, rachunki bankowe, umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (prowadzenie ksiąg, obsługa prawna itd.).

Fakt wniesienia nieruchomości aportem do spółki jawnej powoduje również, że wnoszący aport w istocie deklaruje, że zamierza wykorzystywać wniesiony składnik majątku w sposób ciągły w tej działalności (chociażby przez wykazywanie w inwentarzu). Tym samym należy uznać, że jest również spełniona przesłanka ciągłości, o której mowa w art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT definiującej działalność gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie źródła przychodów jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie nieruchomości może stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lub w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 tej ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z treści cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wynika, że źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.

Zatem przychód z tego źródła nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

W konsekwencji, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, to wówczas przychód z tytułu tej sprzedaży jest opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej, natomiast wyłącznie jeżeli sprzedaż nieruchomości nie następuje w wykonywaniu tej działalności, to należy ją rozpatrywać jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, która m.in. zajmuje się również wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zamierza wnieść aportem do ww. spółki posiadany udział w gruncie. Grunt ten nie zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych firmy, ale będzie przeznaczony do sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w przeciągu kilku najbliższych lat.

Z powyższych informacji wynika zatem, że przedmiotowy grunt – wniesiony aportem do spółki – będzie stanowił towar handlowy spółki jawnej.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości stanowiących towar handlowy w prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, będą stanowiły przychód z tej działalności.

Stanowisko Wnioskodawczyni uznano zatem za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.