ILPB1/415-47/12-5/AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT, przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Jawną jest czynnością niepowodującą powstania u wspólników Spółki z o.o. (wspólników Spółki Jawnej) dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, skutkującego powstaniem obowiązku podatkowego w podatku PIT?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki Jawnej w postaci Nieruchomości B., Nieruchomości Ż., Nieruchomości S. w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki Jawnej w postaci Nieruchomości B., Nieruchomości Ż. i Nieruchomości S. w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej nie stanowi czynności cywilnoprawnej wymienionej w katalogu wskazanym w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC?
4. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przychód z tytułu umów najmu (podnajmu) Nieruchomości B., Nieruchomości Ż. i Nieruchomości S. - niezawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - będą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 %?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2012 r. (data wpływu 11 stycznia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 29 marca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez występującego ze spółki osobowej wspólnika składnika majątku w postaci nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, skutków podatkowych otrzymania przez występującego ze spółki osobowej wspólnika składnika majątku w postaci nieruchomości, opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 23 marca 2012 r. znak ILPB1/415-47/12-2/AMN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie prawidłowo doręczono w dniu 27 marca 2012 r., wniosek uzupełniono w dniu 29 marca 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

I.Wnioskodawca jest osobą fizyczną z miejscem zamieszkania w Polsce, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT („Wnioskodawca”). Wnioskodawca jest jednym z dwóch udziałowców w spółce z o.o. z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi w podatku CIT („Spółka z o.o.”).

II.1.Spółka z o.o. jest wieczystym użytkownikiem działki o powierzchni 765 metrów kwadratowych, położonej w W. przy ul. B. nr xx i właścicielem domu jednorodzinnego znajdującego się na tej działce („Nieruchomość B.”). Nieruchomość B. została nabyta przez Spółkę z o.o. w dniu xx. kwietnia 1998 r. w wyniku przeniesienia przez Wnioskodawcę na Spółkę z o.o. prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) (rep. xx).

II.2.Spółka z o.o. jest właścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni 35,56 metrów kwadratowych, położonego w W. przy ul. Ż. („Nieruchomość Ż.”). Nieruchomość Ż. została nabyta przez Spółkę z o.o. w dniu xx kwietnia 1998 r. w wyniku przeniesienia przez Wnioskodawcę na Spółkę z o.o. - własności tej nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) (rep. xx).

II.3.Spółce z o.o. przysługuje również własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr xx, położonego w K. przy ul. H. S. („Nieruchomość S.”). Nieruchomość S. została nabyta od Wnioskodawcy na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu xx czerwca 2002 r. w formie aktu notarialnego (rep. xx).

III.Obecnie, planowana jest zmiana formy prawnej Spółki z o.o. ze spółki kapitałowej w spółkę osobową (jawną), („Spółka Jawna”). Następnie, Wnioskodawca wystąpi ze Spółki Jawnej otrzymując w związku z tym składniki majątku Spółki Jawnej w postaci Nieruchomości B., Nieruchomości Ż. i Nieruchomości S. Spółka Jawna będzie funkcjonowała dalej.

IV.Następnie, Wnioskodawca zamierza Nieruchomość B., Nieruchomość Ż., Nieruchomość S. wykorzystać w celu osiągania przychodów z tytułu umowy najmu (podnajmu), nie zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody te będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5 % od przychodów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 marca 2012 r. nr ILPB1/415-47/12-2/AMN, w którym wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego o wskazanie czy na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową będą występować zyski wypracowane przez tę spółkę, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy przed datą przekształcenia tej spółki w spółkę osobową, lecz zgromadzono je w kapitałach własnych spółki, Zainteresowany podał, iż wskazane w tym pytaniu zyski nie będą występować.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez występującego ze spółki osobowej wspólnika składnika majątku w postaci nieruchomości.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki Jawnej w postaci Nieruchomości B., Nieruchomości Ż. i Nieruchomości S.w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki Jawnej w postaci Nieruchomości B., Nieruchomości Ż. i Nieruchomości S. w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

Jak stanowi art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PIT „przychodem z działalności gospodarczej są również (...) środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.” Dodatkowo, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o PIT „przychodem z działalności gospodarczej są również (...) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku (...) otrzymanych w związku z (...) wystąpieniem wspólnika z <spółki niebędącej osobą prawną>.” W świetle art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o PIT „do przychodów, o których mowa w < art. 14> ust. 1 i 2 <ustawy o PIT>, nie zalicza się (...) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 <ustawy o PIT>, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.” Art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT „do przychodów, o których mowa w < art. 14> ust. 1 i 2 <ustawy o PIT>, nie zalicza się (...) przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku (...) otrzymanych w związku z (...) wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy, ww. przepisy ustawy o PIT regulują jedynie kwestię związaną z otrzymaniem środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną (osobową) z tytułu wystąpienia przez wspólnika z takiej spółki. Podstawowe znaczenie dla opodatkowania podatkiem PIT ma forma w jakiej nastąpi zwrot „majątku spółki niebędącej osobą prawną”. Tym samym, poza regulacją przepisów ustawy o PIT jest sytuacja zwrotu składników „majątku spółki niebędącej osobą prawną” niestanowiących środków pieniężnych. Oznacza to zatem, iż w chwili wystąpienia ze Spółki oraz otrzymania majątku w formie rzeczowej (nieruchomości), po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w podatku PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie na Wnioskodawcę składników majątku Spółki w postaci Nieruchomości B., Nieruchomości Ż. i Nieruchomości S. w związki z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia ww. składników majątku Spółki, które Wnioskodawca otrzymał w związku z Jego wystąpieniem ze Spółki wyłącznie w sytuacji określonej w regulacji wskazanej w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ww. Kodeksu, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Zatem, spółka jawna może posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w istocie mamy do czynienia z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej.

Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu społek handlowych, w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki (jawnej) wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Jako dzień bilansowy przyjąć należy – w przypadku wypowiedzenia – ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia (art. 65 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Z kolei w myśl art. 65 § 3 cytowanego Kodeksu, udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze.

Spółka jawna, jako osobowa spółka prawa handlowego nie posiada osobowości prawnej. Z punktu widzenia podatków dochodowych podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki, a nie spółka.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Przy czym, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy). W konsekwencji każdy ze wspólników spółki jawnej oblicza odrębnie dochód z udziału w tejże spółce i każdy samodzielnie od tego dochodu oblicza podatek dochodowy.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osoba prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Stosowanie natomiast do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca w związku z wystąpieniem ze Spółki Jawnej otrzyma składniki majątku Spółki Jawnej w postaci nieruchomości. Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy, stwierdzić należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy istotne znaczenie ma forma w jakiej ww. zwrot nastąpi. Z uwagi na to, iż Wnioskodawca w wyniku wystąpienia ze spółki jawnej, otrzyma określone składniki majątku (nieruchomości), w chwili wystąpienia ze spółki, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten powstanie dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanego w wyniku wystąpienia ze spółki składnika majątku, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy.

Reasumując, prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki Jawnej w postaci Nieruchomości B., Nieruchomości Ż. i Nieruchomości S. w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Rozstrzygnięcie przedstawionych we wniosku pytań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych:

  • w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2012 r. nr ILPB1/415-47/12-4/AMN,
  • w zakresie opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2012 r. nr ILPB1/415-47/12-6/AMN.

Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego, rozstrzygnięto odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.