IBPP3/443-1486/14/LŻ | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania wyodrębnionego z Uczelni Działu nieruchomości za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zastosowania art. 6 ust. 1 ustawy o VAT do jej aportu
IBPP3/443-1486/14/LŻinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wyodrębnionego z Uczelni Działu nieruchomości za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zastosowania art. 6 ust. 1 ustawy o VAT do jej aportu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 27 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wyodrębnionego z Uczelni Działu nieruchomości za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zastosowania art. 6 ust. 1 ustawy o VAT do jej aportu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest uczelnią niepubliczną działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnia jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Aktualnie, niektóre z nieruchomości zostały wydzielone z zakresu działalności dydaktycznej Zarządzeniem Rektora Uczelni nr ... z dnia 30 września 2011 r. i przeznaczone pod działalność komercyjną, polegającą na dzierżawie tych nieruchomości wraz z ich wyposażeniem. Wnioskodawca planuje przeznaczenie także kolejnych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Uczelni pod działalność komercyjną. Całokształt działalności komercyjnej związanej z nieruchomościami zostanie wyodrębniony w ramach Uczelni poprzez umieszczenie go w odrębnym dziale zajmującym się ściśle sprawami związanymi z ich dzierżawą („Dział nieruchomości”). W dziale będą zatrudnieni pracownicy, którzy będą uprawnieni do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych związanych z działalnością komercyjną prowadzoną w zakresie dzierżawy nieruchomości (w tym w szczególności do negocjowania i zawierania umów z kontrahentami).

Wyżej wspomniani pracownicy będą wykorzystywali do działalności gospodarczej dedykowane dla niej składniki majątkowe (w tym także nieruchomości). Do Działu nieruchomości przypisane są także niektóre zobowiązania związane z działalnością gospodarczą (m.in. zobowiązania dotyczące dostawy mediów do wydzierżawianych nieruchomości), należności i środki pieniężne przypisane do działalności opartej na nieruchomościach, a także umowy dzierżawy nieruchomości i inne kontrakty związane z działalnością w tym zakresie (np. umowy dotyczące dostawy mediów).

W przyszłości, jest również możliwe, że zostanie podjęta decyzja o przekazaniu Działu nieruchomości do odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). Przekazanie nastąpi przez objęcie przez Uczelnię udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci Działu nieruchomości.

Przedmiotem aportu będzie Dział nieruchomości obejmujący w szczególności:

 • składniki majątkowe związane z działalnością w zakresie dzierżawy nieruchomości,
 • zobowiązania i należności związane z działalnością w zakresie dzierżawy nieruchomości (np. zobowiązania dotyczące dostawy mediów do nieruchomości),
 • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z kontrahentami (np. umowy dzierżawy nieruchomości, umowy na dostawę mediów),
 • prawa i obowiązki wynikające z umów z pracownikami Uczelni zajmującymi się sprawami związanymi z działalnością polegającą na dzierżawie nieruchomości.

Na moment wniesienia przez Uczelnię aportu będzie mieć miejsce następująca sytuacja:

1.Wyodrębnienie organizacyjne

Dział nieruchomości będzie stanowił wyodrębnioną jednostkę w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy odpowiadającej za całokształt działalności związanej z dzierżawą nieruchomości na cele komercyjne. Powyższe; będzie potwierdzać w szczególności schemat organizacyjny Uczelni, w którym Dział nieruchomości zostanie wyodrębniony jako osobna jednostka od pozostałych jednostek zajmujących się działalnością dydaktyczną.

Ponadto, Regulamin Organizacyjny zawiera odrębne postanowienia co do zadań Działu nieruchomości i określa, że obejmują one kwestie związane z dzierżawą nieruchomości. W zakres zadań Działu nieruchomości nie będzie natomiast wchodzić administrowanie nieruchomościami Uczelni na cele związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością dydaktyczną (tymi zadaniami w ramach Uczelni będą się zajmować odrębne od Działu nieruchomości jednostki).

Do Działu nieruchomości będą przydzieleni pracownicy, którzy zajmują się bezpośrednio zadaniami związanymi z działalnością komercyjną polegającą na dzierżawie nieruchomości. Zadania tych pracowników będą miały odrębny charakter od zadań innych osób zatrudnionych w Uczelni i zajmujących się działalnością dydaktyczną.

2.Wyodrębnienie finansowe

Dział nieruchomości będzie wyodrębniony w strukturach organizacyjnych Wnioskodawcy pod względem finansowym. Oznacza to, że prowadzona u Wnioskodawcy ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwi w szczególności odrębne określenie przychodów i kosztów związanych z prowadzoną przez Dział nieruchomości działalnością. W zakładowym planie kont zostały wyodrębnione konta kosztowe i przychodowe związane z dzierżawą poszczególnych nieruchomości. Z tego względu, Wnioskodawca ujmuje na tych kontach odpowiednio koszty i przychody związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością w zakresie dzierżawy nieruchomości.

Wnioskodawca przygotuje na moment przekazania działalności w postaci Działu nieruchomości do Spółki odrębny rachunek zysków i strat prezentujący wyniki działalności związanej z dzierżawą nieruchomości oraz bilans obrazujący aktywa i pasywa związane z Działem nieruchomości. Ponadto, Wnioskodawca utworzy rachunek bankowy na potrzeby Działu nieruchomości. Na ten rachunek bankowy Wnioskodawca będzie przekazywał kwoty środków pieniężnych otrzymanych od kontrahentów i związanych z prowadzoną działalnością w zakresie dzierżawy nieruchomości (tj. w szczególności wpływy z umów dzierżawy). Z tego rachunku będą również regulowane zobowiązania wobec kontrahentów związane działalnością Działu nieruchomości (np. opłaty związane z wykorzystaniem nieruchomości).

3.Wyodrębnienie funkcjonalne

Po wyodrębnieniu (przed wniesieniem aportu do Spółki) Dział nieruchomości będzie jednostką mającą w szczególności:

 • składniki majątkowe umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dzierżawy nieruchomości,
 • pracowników, którzy będą zajmowali się prowadzoną działalnością (oraz będą uprawnieni do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych w zakresie dzierżawy nieruchomości, w tym do negocjowania i zawierania kontraktów),
 • zobowiązania i należności oraz środki pieniężne związane z prowadzoną działalnością,
 • prawa wynikające z zawartych umów dzierżawy, które umożliwiają generowanie przychodów w przyszłości.

W konsekwencji, Dział nieruchomości przed wniesieniem aportu do Spółki będzie w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależne przedsiębiorstwo, posiadając wszelkie wymagane w tym celu aktywa (takie jak składniki materialne, odpowiedni personel, zabezpieczone źródła przychodów, środki pieniężne). Dział nieruchomości można zatem uznać za zorganizowany zespół powiązanych składników majątkowych, który jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych (tj. funkcjonowania jako przedsiębiorstwo osiągające przychody z tytułu działalności polegającej na dzierżawie nieruchomości).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy wyodrębniony z Uczelni Dział nieruchomości stanowi w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e uptu, a w konsekwencji zgodnie z art. 6. pkt 1 uptu wniesienie aportu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy wyodrębniony z Uczelni Dział nieruchomości stanowi w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2. pkt 27e uptu, a w konsekwencji zgodnie z art. 6 pkt i uptu wniesienie aportu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 uptu, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepisów ustawy nie stosuje się jednak do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 6 pkt 1 uptu). Na gruncie uptu jako zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części traktuje się również wniesienie takiego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

Tożsame stanowisko potwierdzone zostało m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 maja 2014 r., sygn. IBPP3/443-566/14/EJ, oraz
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 lutego 2013 r., sygn. ILPP2/443-1186/12-3/MR.

Definicja ZCP zawarta w treści art. 2 pkt 27e uptu jest tożsama z tą zawartą w art. 4a pkt 4 updop. W związku z powyższym oraz analizą przedstawioną w uzasadnieniu dotyczącym pytania 1, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania Działu Nieruchomości jako ZCP także w rozumieniu art. 2 pkt 27e uptu. W konsekwencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 uptu wniesienie Działu Nieruchomości (wraz z przypisanymi mu aktywami i zobowiązaniami) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

W niniejszej sprawie kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest uznanie części Uczelni, która ma być przedmiotem aportu, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Z powyższego wynika, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest towarem w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest kwalifikowany jak dostawa towarów. Tym samym czynność aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie jest świadczeniem usług.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy – rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Istotne znaczenie w powyższej definicji ma końcowy jej fragment. W celu ustalenia zatem, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zbadać należy, czy nabyty zespół składników majątkowych stanowić mógłby samodzielnie działające przedsiębiorstwo. Wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Ponadto wymogiem do uznania, aby zespół składników stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jest to by stanowił on zespół składników materialnych i niematerialnych – w tym zobowiązań. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie.

Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno on mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C-497/01 odnoszącego się do treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.)

W myśl tej regulacji prawa unijnego, w przypadku przekazania odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

Należy zauważyć, że prawodawca unijny stanowiąc regulację ww. art. 19 Dyrektywy 112 nie zdefiniował jednak użytego w niej pojęcia prawnego „całości lub części majątku”.

W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de lenregistrement et des domaines (publ.: „Przegląd Podatkowy” 2004/4/50, ECR 2003/11B/I-14393) Trybunał zwracając uwagę, że niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń – innych niż te, o których mowa w Dyrektywie podkreślił, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz – w zależności od konkretnego przypadku – składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Tym bardziej, elementem tym nie mogą być obciążające zorganizowaną część przedsiębiorstwa zobowiązania. W tym zakresie Trybunał uznał bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Zatem dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa tj. Działalność Nieruchomości stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca jest uczelnią niepubliczną działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnia jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

Wnioskodawca planuje przeznaczenie także kolejnych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Uczelni pod działalność komercyjną. Całokształt działalności komercyjnej związanej z nieruchomościami zostanie wyodrębniony w ramach Uczelni poprzez umieszczenie go w odrębnym dziale zajmującym się ściśle sprawami związanymi z ich dzierżawą („Dział nieruchomości”).

Wyżej wspomniani pracownicy będą wykorzystywali do działalności gospodarczej dedykowane dla niej składniki majątkowe (w tym także nieruchomości). Do Działu nieruchomości przypisane są także niektóre zobowiązania związane z działalnością gospodarczą (m. in. zobowiązania dotyczące dostawy mediów do wydzierżawianych nieruchomości), należności i środki pieniężne przypisane do działalności opartej na nieruchomościach, a także umowy dzierżawy nieruchomości i inne kontrakty związane z działalnością w tym zakresie (np. umowy dotyczące dostawy mediów).

W przyszłości, jest również możliwe, że zostanie podjęta decyzja o przekazaniu Działu nieruchomości do odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). Przekazanie nastąpi poprzez objęcie przez Uczelnię udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci Działu nieruchomości.

Przedmiotem aportu będzie Dział nieruchomości obejmujący w szczególności:

 • składniki majątkowe związane z działalnością w zakresie dzierżawy nieruchomości,
 • zobowiązania i należności związane z działalnością w zakresie dzierżawy nieruchomości (np. zobowiązania dotyczące dostawy mediów do nieruchomości),
 • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z kontrahentami (np. umowy dzierżawy nieruchomości, umowy na dostawę mediów),
 • prawa i obowiązki wynikające z umów z pracownikami Uczelni zajmującymi się sprawami związanymi z działalnością polegającą na dzierżawie nieruchomości.

Na moment wniesienia przez Uczelnię aport będzie mieć miejsce wyodrębnienie organizacyjne, wyodrębnienia finansowe i wyodrębnienia funkcjonalne.

Stwierdzić zatem należy, że opisana część przedsiębiorstwa – Dział Nieruchomości - będąca zespołem określonych składników materialnych i niematerialnych jest wyodrębniona pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym. Jak wyżej zaznaczono wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do danej zorganizowanej części. Biorąc natomiast pod uwagę aspekt wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego tego zespołu składników, jest ona niewątpliwie jednostką wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym przede wszystkim ze względu na charakter działalności jakiemu służy ten zespół składników, który może samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, umów, pracowników składających się na „Dział Nieruchomości” i przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych tj. funkcjonowania jako przedsiębiorstwo osiągające przychody z tytułu działalności polegającej na dzierżawie nieruchomości, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, gdyż jak wynika z treści wniosku, odznacza się wyodrębnieniem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym możliwością samodzielnego funkcjonowania na rynku jako niezależnie przedsiębiorstwo.

W konsekwencji stwierdzić należy, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, aport „Dział Nieruchomości” jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wyłączonya spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym wyodrębniony z Uczelni Dział nieruchomości stanowi w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e uptu, a w konsekwencji zgodnie z art. 6. pkt i uptu wniesienie aportu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Ponadto informuje się, że w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.