IBPP2/4512-79/15/AB | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż działek niezabudowanych będzie podlegała opodatkowaniu?
IBPP2/4512-79/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. nieruchomości
 3. sprzedaż działek
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 14 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych nr 2036 i 2037/4 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych nr 2036 i 2037/4.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 14 kwietnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 marca 2015 r. znak: IBPP2/4512-79/15/AB.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W Spółdzielni Mieszkaniowej został rozstrzygnięty przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy, oznaczonej jako działki nr ew. 2036 i 2037/4. Wylicytowana cena sprzedaży, zgodnie z ofertą przetargową została powiększona o podatek VAT 23%. Według przygotowanej na wniosek Spółdzielni przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami opinii urbanistycznej o przeznaczeniu nieruchomości oraz pisma tegoż Wydziału wynika, że położone one są w obszarze, na którym do dnia 31.l2.2003r. obowiązywał Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalony uchwałą z 1994 r.

Aktualnie dla ww. terenu, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego między innymi działki nr ew. 2036 i 2037/4. Prezydent Miasta wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującą wyżej wymienione działki dla inwestycji polegającej na budowie 15 domów jednorodzinnych w tym 14 w zabudowie szeregowej i jednego w zabudowie wolnostojącej, która utraciła ważność z dniem 23 lipca 1997r., ponadto działki 2036 i 2037/4 objęte były postępowaniem administracyjnym prowadzonym w roku ubiegłym na wniosek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które zakończyło się odmową ustalenia warunków zabudowy-decyzja prezydenta. Przedmiotowe działki nie wymagają odrolnienia ani odlesienia, zaś w ewidencji gruntów i budynków są one oznaczone symbolem B. Ponadto w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, obszar na którym położone są ww. nieruchomości określony jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. 1): Na dzień sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 2036 i 2037/4, działki te były działkami niezabudowanymi,

Ad. 2a): Na dzień sprzedaży prawa, o którym mowa w pkt 1), tj. prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 2036 i 2037/4, brak było obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego między innymi działki nr ew. 2036 i 2037/4, a tym samym brak było określenia przeznaczenia tych działek w takim planie,

Ad. 2a): Na dzień sprzedaży, prawa, o którym mowa w pkt 1), tj. prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 2036 i 2037/4, brak było obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy, a tym samym brak było określenia przeznaczenia tych działek w takiej decyzji,

Ad. 2b): Działki nr 2036 i 2037/4 stanowią mienie Wnioskodawcy, w związku z tym, służą one działalności opodatkowanej i zwolnionej (VAT, PDOP). Podatek VAT rozliczany jest wg struktury wyliczonej na dany rok. Wnioskodawca wnosi również opłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania,

Ad. 2c): Przy nabyciu przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego części, nieruchomości, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 2036 i 2037/4, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Prawo użytkowania wieczystego tych działek Wnioskodawca nabył w 1987 r. Zgodnie zaś z obowiązującym stanem prawnym opłaty za wieczyste użytkowanie od tych działek nie podlega VAT,

ad. 2d): Powodem wygaśnięcia decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 2036 i 2037/4, był upływ okresu ważności, na który decyzja ta została wydana (decyzja wygasła, tracąc ważność z upływem dnia 23 lipca 1997 r.). Wygaśnięcie tej decyzji było (jest) prawomocne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia słusznie zastosowała stawkę 23% VAT od sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek wskazanych w opisie stanu faktycznego...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się z podatku dostawę terenów innych niż tereny budowlane. Z kolei terenem budowlanym w rozumieniu ustawy o VAT jest teren przeznaczony pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Według informacji powziętej od konsultanta Krajowej Linii Podatkowej w opisanym stanie faktycznym sprzedaż winna podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Zdaniem Spółdzielni mimo braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i braku decyzji o warunkach zabudowy sprzedaż opisanych w stanie faktycznym działek opodatkowana będzie stawką 23%. Ww. działki sklasyfikowane są bowiem w ewidencji gruntów i budynków jako tereny budowlane. Są zatem terenem przeznaczonym pod zabudowę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W świetle powołanych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż, jak również oddanie w użytkowanie wieczyste, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Tak więc, w przypadku gdy teren nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, dostawa gruntów niezabudowanych jako terenów innych niż tereny budowlane podlega zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że został rozstrzygnięty przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr ew. 2036 i 2037/4. Wylicytowana cena sprzedaży, zgodnie z ofertą przetargową została powiększona o podatek VAT 23%. Na dzień sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 2036 i 2037/4, brak było obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego między innymi działki nr ew. 2036 i 2037/4, a tym samym brak było określenia przeznaczenia tych działek w takim planie. Na dzień sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 2036 i 2037/4, brak było obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy, a tym samym brak było określenia przeznaczenia tych działek w takiej decyzji. Prezydent Miasta wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującą wyżej wymienione działki dla inwestycji polegającej na budowie 15 domów jednorodzinnych w tym 14 w zabudowie szeregowej i jednego w zabudowie wolnostojącej, która utraciła ważność z dniem 23 lipca 1997 r. Powodem wygaśnięcia decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 2036 i 2037/4 był upływ okresu ważności, na który decyzja ta została wydana. Wygaśnięcie tej decyzji było (jest) prawomocne.

Tak więc, mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz ww. przepisy stwierdzić należy, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr 2036 i 2037/4, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie ma ważnych decyzji o warunkach zabudowy, jako tereny, niebędące terenami budowlanymi w myśl ww. art. 2 pkt 33, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Tym samym Wnioskodawca błędnie zastosował stawkę w wysokości 23% przy sprzedaży przedmiotowego prawa użytkowania nieruchomości nr 2036 i 2037/4.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek elementu opisu zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-79/15/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.