IBPP2/4512-31/15/AB | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej będzie podlegała zwolnieniu ?
IBPP2/4512-31/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. sprzedaż
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 20 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) oraz pismem z 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości nr 1227/130 zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości nr 1227/130 zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 marca 2015 r. znak: IBPP2/4512-31/15/AB.

Ponadto Wnioskodawca sprostował pismo z 20 marca 2015 r. pismem z 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 1996 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła nieruchomość składającą z się działki nr 1227/130 i budynku handlowo-usługowego o pow. 130 mkw., w którym prowadziła działalność gospodarczą - sklep spożywczo - przemysłowy. W grudniu 2000 r. Wnioskodawczyni zakończyła rozbudowę tego budynku (dobudowana została część handlowa o pow. 171 mkw.), w którym w dalszym ciągu Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą. Od 01.10.2003 r. cała nieruchomość została na podstawie umowy najmu wynajęta innemu podmiotowi gospodarczemu. W grudniu 2004 r. nastąpiła zmiana najemcy w części budynku o pow. 171 mkw. w którym do dzisiaj kontynuowana jest działalność handlowa. Druga część obiektu wynajmowana była w okresie od 21.04.2008 r. do 31.05.2009 r. W 2015 r. Wnioskodawca chce sprzedać całą tą nieruchomość.

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. Nabycie budynku handlowego było opodatkowane podatkiem VAT wg stawki 22%. Transakcja nabycia działki i budynku jako nieruchomości udokumentowana była w formie aktu notarialnego oraz faktury VAT.
 2. Przy nabyciu budynku handlowego na podstawie faktury VAT przysługiwało Wnioskodawczyni jako podatnikowi VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego i z tego prawa Wnioskodawczyni skorzystała.
 3. W grudniu 2000 roku zakończona została rozbudowa budynku - dobudowana została część handlowa o pow. 171 mkw., a wartość rozbudowy to 133.055,00 zł. a więc przekroczyła o więcej niż 30% wartość początkową budynku, która wynosiła 32.000,00 zł. W trakcie rozbudowy Wnioskodawczyni korzystała z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem materiałów budowlanych oraz wydatków na usługi budowlane.
 4. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, działalności handlowej - sklep spożywczo - przemysłowy do października 2003 r., a następnie został w ramach działalności gospodarczej wynajęty innemu podmiotowi gospodarczemu i do dzisiaj jest tam prowadzona działalność handlowa.
 5. W sprzedawanym budynku są części lub pomieszczenia, które nie były przedmiotem umów najmu. Dotyczy to tzw. starej części która nie jest wynajmowana od lutego 2013 r.
 6. Sprzedawany budynek od dnia nabycia do dzisiaj jest wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
 7. Przez poprzedniego właściciela budynek był wynajmowany. Jednak nie można ustalić w jakim okresie, ponieważ spółdzielnia została zlikwidowana, i nie ma dokumentacji dotyczącej tego najmu.

Pismem z 14 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni sprostowała powyższe uzupełnienie wskazując, że oprócz wydatków w 2000 r. na ulepszenie zostały poniesione wydatki na ulepszenie w 2007 roku. Ww. budynek po ostatnim ulepszeniu, które miało miejsce w 2007 r. w całości był przedmiotem umowy najmu. Budynek ten został oddany w najem w 2007 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do sprzedaży nieruchomości składającej się z działki gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym mogę wykorzystać zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy sprzedaży w/w nieruchomości mogę zastosować zwolnienie w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Podstawowa stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Przy czym, ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy) bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem będzie zatem pierwsza czynność (po wybudowaniu lub ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej) opodatkowana dotycząca danych budynków lub budowli.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto – jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy – warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyżej cytowanych przepisów wynika, że aby sprzedaż nieruchomości lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule tj. sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków i budowli, oraz sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, Wnioskodawczyni w 1996 r. wraz z mężem nabyła nieruchomość składającą z się działki nr 1227/130 i budynku handlowo-usługowego. Nabycie budynku handlowego było opodatkowane podatkiem VAT wg stawki 22%. Transakcja nabycia działki i budynku jako nieruchomości udokumentowana była w formie aktu notarialnego z dnia 28.08.1996 r. oraz faktury VAT. Przy nabyciu budynku handlowego na podstawie faktury VAT przysługiwało Wnioskodawczyni jako podatnikowi VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego i z tego prawa Wnioskodawczyni skorzystała. W grudniu 2000 roku zakończona została rozbudowa budynku - dobudowana została część handlowa o pow. 171 mkw., a wartość rozbudowy to 133.055,00 zł. a więc przekroczyła o więcej niż 30% wartość początkową budynku, która wynosiła 32.000,00 zł. W trakcie rozbudowy Wnioskodawczyni korzystała z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem materiałów budowlanych oraz wydatków na usługi budowlane. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, działalności handlowej - sklep spożywczo-przemysłowy do października 2003 r., a następnie został w ramach działalności gospodarczej wynajęty innemu podmiotowi gospodarczemu i do dzisiaj jest tam prowadzona działalność handlowa. oprócz wydatków w 2000 r. na ulepszenie zostały poniesione wydatki na ulepszenie w 2007 roku. Ww. budynek po ostatnim ulepszeniu, które miało miejsce w 2007 r. w całości był przedmiotem umowy najmu. Budynek ten został oddany w najem po 2007 r. Sprzedawany budynek od dnia nabycia do dzisiaj jest wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Tak więc mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że planowana dostawa budynku handlowo-usługowego nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż do pierwszego zasiedlenia przedmiotowego budynku, po ulepszeniu tego budynku w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej, doszło w sytuacji kiedy to budynek został wynajęty w całości po ulepszeniu w 2007 roku. Spełniony zostanie również drugi warunek umożliwiający zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. nieruchomości zabudowanej budynkiem minął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym dostawa przedmiotowego budynku będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki i budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, stosownie do którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów.

Powyższe oznacza, że do zbycia gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia takiego korzysta również zbycie gruntu, na którym obiekty te są posadowione.

Mając zatem powyższe na uwadze stwierdzić należy, dostawa działki nr 1227/130 wraz z budynkiem handlowo-usługowym będzie podlegać zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w powiązaniu z art. 29a ust. 8.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Ponadto nadmienia się, że w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Dodatkowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy tylko sytuacji prawnopodatkowej Wnioskodawczyni i nie wywołuje skutków w stosunku do sytuacji prawnopodatkowej męża Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-31/15/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.