IBPP2/443-1200/14/AB | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości niezabudowanej
IBPP2/443-1200/14/ABinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości niezabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości niezabudowanej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Gmina będąc jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą status podatnika podatku od towarów i usług, w ramach umowy zamiany (zawartej z kontrahentem będącym również podatnikiem podatku od towarów i usług; dalej: "Kontrahent") dokonała zbycia:

1.prawa własności nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, w jednostce ewidencyjnej C-miasto, obręb C nr:

  1. 5114 o pow. 0,0313 ha, zabudowanej budynkami nr 3 i 3a przy ul. A w C,
  2. 86/2 o pow. 0,0200 ha, zabudowanej budynkiem nr 5b przy ul. A w C,
  3. 86/3 o pow. 0,0413 ha, zabudowanej budynkiem nr 5 przy ul. A w C,

za cenę 835 000,00 zł, przy czym dostawa była zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

2.prawa własności niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, w jednostce ewidencyjnej C-miasto, obręb C nr 1364/4, 1363/9, 1363/7 o łącznej pow. 0,1974 ha, które zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozbudowy cmentarza komunalnego przy

ul. E w C (uchwała Rady Miejskiej w C z dnia 28 października 2008r.) położone są na terenie oznaczonym symbolem ZC3 – tereny cmentarza za cenę 151 095,66 zł, w tym podatek VAT wg stawki 23% w kwocie 28 253,66 zł.

W zamian Gmina C nabyła prawo własności niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej C- miasto, obręb C numerem 1541/2 o pow. 2,0719 ha, za cenę 1 218 930,00 zł, w tym podatek VAT wg stawki 23% - 227 930,00 zł. Nabyta nieruchomość zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów C i B (uchwała Rady Miejskiej w C z dnia 3 września 2013r.) położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5.P/U - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Gmina nabyła opisaną wyżej nieruchomość z zamiarem powiększenia gminnego terenu inwestycyjnego w strefie gospodarczej, który oferowany będzie do zbycia, z przeznaczeniem na cele wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zamiar nabycia nieruchomości, z przeznaczeniem jej do sprzedaży zyskał akceptację Burmistrza Miasta C, zawartą w karcie informacyjnej do załatwienia sprawy przez Burmistrza z dnia 16.10.2014r. Jednakże na dzień składania przedmiotowego wniosku Gmina C nie zna jeszcze ani terminu, ani potencjalnego nabywcy, na rzecz którego powyższa nieruchomość zostanie odpłatnie zbyta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 10, ust. 10b pkt 1), ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług Gmina C ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupowej tj. kwoty 227 930,00 zł, w całości, w rozliczeniu VAT za okres, w którym otrzyma od Kontrahenta fakturę dokumentującą zbycie na rzecz Gminy C niezabudowanej nieruchomości, albo w jednym z dwóch bezpośrednio następujących po tym okresie okresów rozliczeniowych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Nabyta nieruchomość przeznaczona zostanie do sprzedaży na cele wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. pod zabudowę produkcyjno-usługową. Dostawa nieruchomości opodatkowana będzie podatkiem VAT wg stawki 23%.

Przedmiotem sprzedaży będzie teren budowalny w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku VAT, tj. niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a zatem nie będzie podlegała zwolnieniu przewidzianemu w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Nie ulega zatem wątpliwości, że nieruchomość, która będzie przedmiotem zbycia przez Gminę C stanowi teren budowlany podlegający opodatkowaniu według stawki podstawowej.

Z powyższego wynika, że Gmina C wykorzysta nabytą nieruchomość do wykonania czynności opodatkowanej.

Art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że: „w zakresie, jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...).

Mając na uwadze powyższy przepis oraz art. 86 ust. 10, ust. l0b pkt 1) i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług zdaniem Gminy C ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupowej tj. kwoty 227 930,00 zł w całości, w rozliczeniu VAT za okres, w którym otrzyma od Kontrahenta fakturę dokumentującą zbycie na rzecz Gminy C niezabudowanej nieruchomości, albo w jednym z dwóch bezpośrednio następujących po tym okresie okresów rozliczeniowych.

W ocenie Gminy C, przysługuje jej prawo do bieżącego odliczenia VAT pomimo faktu, iż na dzień składania przedmiotowego wniosku nie jest jeszcze znany ani termin, ani potencjalny nabywca nieruchomości. W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług istotny jest bowiem sam zamiar wykorzystania nabytej nieruchomości oraz docelowe jej przeznaczenie, jakim będzie zbycie nieruchomości, stanowiące na gruncie przepisów tej ustawy odpłatną dostawę towarów opodatkowaną stawką podstawową, obowiązującą w dniu dokonania dostawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 10 ustawy – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi (art. 86 ust. 10c ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy – jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d, 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a (art. 86 ust. 13 ustawy).

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten – tj. art. 88 ustawy - określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym – nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się, wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiadający status podatnika podatku od towarów i usług, nabył w wyniku zamiany prawo własności niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej numerem 1541/2 o pow. 2,0719 ha, za cenę 1 218 930,00 zł, w tym podatek VAT wg stawki 23% - 227 930,00 zł. Nabyta nieruchomość zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5.P/U - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Gmina nabyła opisaną wyżej nieruchomość z zamiarem powiększenia gminnego terenu inwestycyjnego w strefie gospodarczej, który oferowany będzie do zbycia, z przeznaczeniem na cele wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zamiar nabycia nieruchomości, z przeznaczeniem jej do sprzedaży zyskał akceptację Burmistrza, zawartą w karcie informacyjnej do załatwienia sprawy przez Burmistrza z dnia 16.10.2014r. Jednakże na dzień składania przedmiotowego wniosku Gmina nie zna jeszcze ani terminu, ani potencjalnego nabywcy, na rzecz którego powyższa nieruchomość zostanie odpłatnie zbyta.

W tym miejscu należy zauważyć, że rozstrzygnięcie, będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, kwestii prawa do odliczenia przez niego podatku naliczonego wynikającego z opisanej we wniosku faktury zakupowej dokumentującej zbycie na rzecz Wnioskodawcy niezabudowanej nieruchomości, wymaga ustalenia czy zostały w tym przypadku spełnione wszystkie, przewidziane przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunki do odliczenia podatku naliczonego, a jednocześnie czy nie zaistniały wyłączenia przewidziane w art. 88 ustawy, wyłączające to prawo. W tym celu koniecznym jest zbadanie czy ww. transakcja nabycia przez Wnioskodawcę niezabudowanej nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też korzystała ze zwolnienia od podatku, a także czy Wnioskodawca przy nabyciu tej nieruchomości działał jako podatnik podatku VAT oraz czy nabył ją z zamiarem wykorzystania jej do wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zatem w przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując zarówno w charakterze dostawcy, jak i w charakterze nabywcy. Przepis art. 604 Kodeksu cywilnego daje dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży.

Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna.

Zamiana nieruchomości skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania zamienianymi nieruchomościami jak właściciel.

Z powyższego wynika, że przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy zamiany stanowi odpłatną dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca w związku z tą dostawą występuje w charakterze podatnika podatku VAT.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Tak więc, w przypadku gdy teren nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, dostawa gruntów niezabudowanych jako terenów innych niż tereny budowlane będzie podlegała zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nieruchomość, którą Wnioskodawca nabył (w drodze zamiany) i która ma być przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę, zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5.P/U - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Tak więc, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz ww. przepisy stwierdzić należy, że dostawa działki niezabudowanej nr 1541/2, dla której w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta stanowi tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, jako tereny budowlane w myśl ww. art. 2 pkt 33, podlega opodatkowaniu podstawową 23% stawka VAT.

Odnosząc powyższe do kwestii prawa do odliczenia podatku VAT stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, a niezabudowana działka budowlana nabyta została w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu stawką 23% i w celu dalszej odsprzedaży tj. wykorzystania do czynności opodatkowanej 23% stawką podatku VAT, zatem w przedmiotowej sprawie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturze dokumentującej nabycie nieruchomości – Wnioskodawcy przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w okresie w którym Wnioskodawca otrzyma fakturę od kontrahenta lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, w związku z nabyciem w drodze zamiany przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek elementu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomości
IBPBII/2/4511-172/15/ŁCz | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPTPP4/4512-35/15-4/OS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.