IBPP1/4512-691/15/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazania jej na cele osobiste wspólników
IBPP1/4512-691/15/BMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nieruchomości
 3. opodatkowanie
 4. przekazanie
 5. wspólnik
 6. wycofanie
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 6 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazania jej na cele osobiste wspólników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z 6 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazania jej na cele osobiste wspólników.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 1998 roku wspólnicy spółki cywilnej R. K. i K. K. zakupili budynek z gruntem jako współwłasność łączną w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość zakupu wyniosła 150.000 zł podwyższona o podatek VAT w kwocie 33.000 zł. W roku 1999 spółka dokonała nakładów modernizacyjnych zwiększających wartość nieruchomości do kwoty 495.927 zł netto. Od nakładów spółka odliczała podatek VAT. W 2001 roku spółka cywilna w oparciu o art. 26 kodeksu spółek handlowych przekształciła się w spółkę jawną.

W związku z tym przekształceniem przedmiotowy budynek wraz z gruntem wszedł do majątku spółki jawnej, której wspólnikami są R. K. i K. K. z udziałami po 50%. Do 2006 roku spółka dokonała następnych nakładów inwestycyjnych od których odliczała podatek VAT. Po zakończeniu modernizacji nieruchomości w roku 2006 jej wartość wyniosła 991827,15 zł.

Wartość nakładów inwestycyjnych przekroczyła 30% wartości początkowej. Na dzień dzisiejszy wartość księgowa budynku wynosi 0 zł (budynek zamortyzowany w 100%).

W dniu 1 kwietnia 2013 r. Spółka zawarła umowę najmu wyżej wymienionej nieruchomości. Najem trwa do chwili obecnej i czynność najmu jest udokumentowana fakturą VAT. Do momentu zawarcia umowy najmu ww. nieruchomość była wykorzystywana w działalności gospodarczej spółki.

Wspólnicy spółki jawnej mają zamiar wycofać z ewidencji środków trwałych przedmiotową nieruchomość na cele osobiste. Czynność ta będzie nieodpłatna i zostanie udokumentowana uchwałą podjętą przez wspólników, fakturą wewnętrzną oraz udokumentowana w formie aktu notarialnego, z uwagi na przedmiot czynności i konieczność dokonania zmian w księdze wieczystej. Po wycofaniu ze spółki jawnej przedmiotowej nieruchomości, jej właścicielami po połowie zostaną dotychczasowi wspólnicy spółki jawnej - R. K. i K. K.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem wniosku jest jeden budynek usytuowany na jednej geodezyjnie wydzielonej działce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie środka trwałego ze spółki jawnej na cele osobiste wspólników będzie zwolnione z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność przekazania środka trwałego na cele osobiste będzie zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.

Art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich część z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z chwilą zawarcia umowy najmu w dniu 1 kwietnia 2013 r. nastąpiło pierwsze zasiedlenie, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W związku z tym w chwili obecnej wszelkie czynności których przedmiotem jest ta nieruchomość dokonywane będą po pierwszym zasiedleniu. Wobec tego, że od pierwszego zasiedlenia minął okres dłuższy niż dwa lata - Wnioskodawca spełnia warunki do zastosowania zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Definicja pojęcia „wytworzenie nieruchomości” zawarta jest w art. 2 pkt 14a ustawy, zgodnie z którym ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o wytworzeniu nieruchomości - rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Z wniosku wynika, że wspólnicy spółki cywilnej w 1998 r. zakupili budynek z gruntem jako współwłasność łączną w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość zakupu wyniosła 150.000 zł podwyższona o podatek VAT w kwocie 33.000 zł. W 1999 r. spółka dokonała nakładów modernizacyjnych zwiększających wartość nieruchomości. Od nakładów spółka odliczała podatek VAT. W 2001 r. spółka cywilna przekształciła się w spółkę jawną. W 2006 r. spółka dokonała następnych nakładów inwestycyjnych, od których odliczała podatek VAT, które przekroczyły 30% wartości początkowej.

W dniu 1 kwietnia 2013 r. Spółka zawarła umowę najmu wyżej wymienionej nieruchomości. Do momentu zawarcia umowy najmu ww. nieruchomość była wykorzystywana w działalności gospodarczej spółki.

Wspólnicy spółki jawnej zamierzają wycofać z ewidencji środków trwałych przedmiotową nieruchomość na cele osobiste. Czynność ta będzie nieodpłatna.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wskazane wyżej wycofanie z ewidencji środków trwałych Spółki jawnej, ww. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, będzie mieściło się w pojęciu dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na potrzeby osobiste wspólników spółki jawnej dotyczy bowiem towarów należących do przedsiębiorstwa (Spółki jawnej). Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, spółka cywilna dokonała nakładów inwestycyjnych, od których odliczała podatek VAT, również spółka jawna powstała z przekształcenia spółki cywilnej dokonała nakładów inwestycyjnych, od których odliczała podatek VAT, przyjęto zatem, że takie prawo spółce przysługiwało. Tak więc z tytułu nabycia/wytworzenia nieruchomości, najpierw Spółce cywilnej, a po przekształceniu Spółce jawnej, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Powyższe co oznacza, że zostały spełnione przesłanki warunkujące zrównanie nieodpłatnego przekazania towarów z odpłatną dostawą towarów.

Zatem, przekazanie na potrzeby osobiste wspólników spółki jawnej przedmiotowej nieruchomości, będzie w tym przypadku stanowiło dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto art. 43 ust. 7a ustawy stanowi, iż warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki i budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z wniosku wynika, że po ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej zakończonych w 2006 r. nastąpiło oddanie budynku, będącego przedmiotem wniosku, do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Budynek ten po ulepszeniach był bowiem przedmiotem umowy najmu od 1 kwietnia 2013 r.

Tym samym dostawa ww. budynku, polegająca na przekazaniu budynku na cele osobiste wspólników spółki jawnej, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Skoro dostawa ww. budynku, polegająca na przekazaniu budynku na cele osobiste wspólników spółki jawnej, objęta będzie zwolnieniem od podatku, również dostawa działki, na której posadowiony jest budynek, będzie podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że czynność przekazania środka trwałego na cele osobiste będzie zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.