IBPP1/4512-517/15/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości
IBPP1/4512-517/15/BMinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. stawki podatku
 3. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 20 sierpnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-517/15/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółdzielnia) prowadzi działalność w placówkach znajdujących się na terenie gminy. Przedmiotem jej podstawowej działalności jest:

 • handel artykułami spożywczymi, oraz dla zaspokajania określonych potrzeb,
 • produkcja pieczywa i art. cukierniczych,
 • usługi wynajmu nieruchomości na prowadzenie działalności we własnym zakresie.

Spółdzielnia jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od 14 czerwca 1993 roku. Działalność Spółdzielni jest w całości opodatkowana podatkiem VAT, przysługuje jej zatem prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Po 30 września 2015 r. Spółdzielnia zamierza sprzedać nieruchomość, której jest właścicielem innemu przedsiębiorcy. W skład nieruchomości wchodzą: budynek wraz z znajdującym się pod nim gruntem, ogrodzenie i plac utwardzony. Wszystkie składniki nieruchomości są wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Spółdzielnia zakupiła ww. grunt i jest jego właścicielem na podstawie Aktu notarialnego z dnia 13 grudnia 1963 r.

Na gruncie tym Spółdzielnia wybudowała pawilon handlowy - sklep, który został oddany do użytkowania 30 września 1966 roku. Po wybudowaniu Spółdzielnia prowadziła w nim działalność gospodarczą. Wartość budynku po przeprowadzonej aktualizacji wyceny środków trwałych w 1995 roku widniejąca w ewidencji środków trwałych wyniosła 25.343,67 zł.

Budynek ten rozbudowywano w latach 2005-2007 i oddano go do użytkowania 31 sierpnia 2007 r. Wartość modernizacji wyniosła 289.905,69 zł. Łączna wartość budynku widniejąca w ewidencji środków trwałych wynosi 315.249,36 zł.

Od poniesionych nakładów na ulepszenie odliczono podatek VAT. Po dokonanym ulepszeniu budynek służył wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej.

Ogrodzenie i plac utwardzony wybudowano i oddano do użytkowania 10 grudnia 1996 roku. Wartość ogrodzenia i placu utwardzonego widniejąca w ewidencji środków trwałych wyniosła 9.464,29 zł. Następnie dokonano ulepszenia poprzez poszerzenie i utwardzenie placu, który oddano do użytkowania 14 marca 2008 roku. Wartość modernizacji wyniosła 58.031,54 zł i zwiększyła wartość ewidencyjną środka trwałego.

Kolejna modernizacja polegająca na utwardzeniu i wykonaniu nawierzchni została wykonana w 2010 roku. Dokonano odbioru i na podstawie wystawionego dokumentu OT 14 września 2010 roku zwiększono wartość środka trwałego o kwotę ulepszenia, która wyniosła 25.000 zł.

Obecnie wartość ogrodzenia i placu utwardzonego widniejąca w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy wynosi 92.495,83 zł.

Odliczono podatek VAT zarówno od nakładów poniesionych na wybudowanie ogrodzenia i placu, jak i od wydatków poniesionych na kolejne modernizacje.

Po dokonanych ulepszeniach budynku i budowli nieruchomość była i nadal jest w całości wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółdzielnię.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem dostawy będą dwie działki wraz z znajdującymi się na nich: budynkiem i budowlami. W ramach jednej transakcji sprzedaży Spółdzielnia zamierza sprzedać całą nieruchomość. Na nieruchomość składają się 2 działki gruntu o łącznej powierzchni 1380 m2:

 • działka nr 637/84 KW BB1 C/00020381/8 o powierzchni 1067 m2 (0,1067 ha),
 • działka nr 637/96 KW BB1 C/00020381/8 o powierzchni 313 m2 (0,0313 ha),
 • budynek,
 • budowle - ogrodzenie i plac utwardzony.

Stan zagospodarowania poszczególnych działek:

 • na działce nr 637/84 znajdują się: budynek - pawilon handlowy (sklep), budowle - plac utwardzony i ogrodzenie,
 • na działce nr 637/96 znajdują się: budowle - ogrodzenie i plac utwardzony.

Budynek zajmuje powierzchnię 237 m2.

Łączna powierzchnia placu utwardzonego znajdująca się na całej nieruchomości zajmuje 639 m2. Na działce nr 637/84 powierzchnia placu wynosi 426 m2, natomiast na działce nr 637/96 powierzchnia placu wynosi 213 m2. Łączna długość ogrodzenia znajdującego się na całej nieruchomości wynosi 56,7 metrów bieżących (mb). Na działce nr 637/84 długość ogrodzenia wynosi 38,55 mb, natomiast na działce nr 637/96 długość ogrodzenia wynosi 18,15 mb. Pozostała część obu działek to tereny zielone - trawniki.

Ogrodzenie jest wykonane z kątowników stalowych i przymocowane do zabetonowanych słupków stalowych. Plac natomiast jest utwardzony, pokryty emulsją i gresem.

Ogrodzenie znajdujące się na obu działkach tj. nr 637/96 i nr 637/84 nie jest fizycznie rozdzielone i wydzielone osobno dla każdej z geodezyjnie wydzielonych działek - stanowi jedną spójną całość. Plac utwardzony znajdujący się na obu działkach tj. nr 637/96 i nr 637/84 także nie jest fizycznie rozdzielony i wydzielony osobno dla każdej z geodezyjnie wydzielonych działek - stanowi jedną spójną całość.

W ewidencji środków trwałych Spółdzielni budowle - ogrodzenie i plac utwardzony znajdujące się na obu działkach tj. 637/96 i 637/84 są prowadzone jako jedna całość.

Budynek i budowle tj. ogrodzenie i plac utwardzony znajdujące się na działkach nr 637/96 i nr 637/84 są trwale związane z gruntem. Posadowione na ww. działkach obiekty: pawilon handlowy - sklep jest budynkiem, a ogrodzenie i plac utwardzony są budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), również pawilon handlowy - sklep jest budynkiem, natomiast ogrodzenie i plac utwardzony są obiektami inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. nr 112 poz. 1316 ze zm.).

Budynek i budowle mają następujące symbole PKOB:

 • budynek - pawilon handlowy (sklep) 1230,
 • budowla - ogrodzenie 2420,
 • budowla - plac utwardzony 2112.

Nieruchomość mająca być przedmiotem transakcji sprzedaży stanowi własność Spółdzielni. W całości była i jest nadal użytkowana przez Spółdzielnię wyłącznie dla potrzeb prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w całości opodatkowanej podatkiem VAT. W obiekcie tym Spółdzielnia prowadzi działalność handlową prowadząc sprzedaż detaliczną artykułów spożywczych i przemysłowych. Zarówno obie działki gruntu jak i obiekty na nich się znajdujące tj. pawilon handlowy- sklep, ogrodzenie i plac utwardzony nigdy nie były i obecnie także nie są wynajmowane, wydzierżawiane innym podmiotom.

W skład nieruchomości wchodzą dwie geodezyjnie wydzielone działki tj. nr 637/96 i nr 637/84. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obie te działki są działkami położonymi w jednostce A7MNU, tj. tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z usługami oraz obiektami służącymi gospodarce rolnej.

Dla działki nr 637/96 o powierzchni 0,0313 ha nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 31 sierpnia 2015 r.):

Czy planowana w ramach jednej transakcji sprzedaż działek nr 637/84 i nr 637/96 wraz z znajdującymi się na nich: budynkiem (pawilon handlowy - sklep) i budowlami (ogrodzenie i plac utwardzony) będzie w całości opodatkowana podatkiem VAT, czy będzie korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b, art. 43 pkt 7a i art. 29a ust. 8...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w piśmie z 31 sierpnia 2015 r.), planowana transakcja sprzedaży całości nieruchomości składającej się z 2 działek i posadowionych na nich: budynku, ogrodzenia i placu utwardzonego będzie w całości opodatkowana podatkiem VAT.

Działka nr 637/84 jest zabudowana - znajdują się na niej budynek i budowle, natomiast na działce nr 637/96 znajdują się budowle. Obie działki i obiekty na nich się znajdujące Spółdzielnia użytkowała wyłącznie dla potrzeb prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w całości opodatkowanej podatkiem VAT. Działki nr 637/84 i nr 637/96 i znajdujące się na nich budynek i budowle nigdy nie były przedmiotem najmu, dzierżawy na rzecz innych podmiotów na podstawie jakiejkolwiek umowy. W związku z tym dla całej nieruchomości nie doszło do pierwszego zasiedlenia w myśl art. 2 pkt 14 ustawy o VAT i transakcja nie może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10.

Zdaniem Spółdzielni transakcja ta nie może korzystać również ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i lit. b gdyż:

 • w roku 1963, w którym zakupiono grunt i w roku 1966, kiedy wybudowano budynek i oddano go do użytkowania nie obowiązywał podatek VAT. Jednak od wszystkich nakładów poniesionych na budowę ogrodzenia i placu utwardzonego, oraz od poniesionych wydatków na ulepszenia tych obiektów Spółdzielnia odliczyła podatek VAT, ponieważ przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego.
 • w każdym przypadku wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły więcej niż 30% wartości początkowej tych środków trwałych.

W uzupełnieniu należy dodać, iż od poniesionych wydatków na ulepszenie budynku Spółdzielnia także odliczyła podatek VAT.

Pomimo, że cała nieruchomość, w skład której wchodzą 2 działki gruntu, budynek, ogrodzenie i plac utwardzony, w stanie ulepszonym była wykorzystywana przez Spółdzielnię wyłącznie do czynności opodatkowanych, a na dzień planowanej sprzedaży okres wykorzystywania przekracza 5 lat to w myśl art. 43 ust. 7a transakcja ta również nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Również analizując zapis art. 29a ust. 8 w odniesieniu do sprzedaży działek nr 637/84 i nr 637/96, na których znajdują się budynek i budowle, zdaniem Spółdzielni nie można skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że z uwagi na powiązanie przedstawionych przez Wnioskodawcę 2 zdarzeń przyszłych postanowiono ująć je w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (Spółdzielnia) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT a działalność Spółdzielni jest w całości opodatkowana podatkiem VAT, przysługuje jej zatem prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Po 30 września 2015 r. Spółdzielnia zamierza sprzedać nieruchomość, której jest właścicielem innemu przedsiębiorcy. W skład nieruchomości wchodzą: budynek wraz z znajdującym się pod nim gruntem, ogrodzenie i plac utwardzony.

Spółdzielnia zakupiła ww. grunt na podstawie Aktu notarialnego z dnia 13 grudnia 1963 r. Na gruncie tym Spółdzielnia wybudowała pawilon handlowy - sklep, który został oddany do użytkowania 30 września 1966 r. Po wybudowaniu Spółdzielnia prowadziła w nim działalność gospodarczą. Wartość budynku po przeprowadzonej aktualizacji wyceny środków trwałych w 1995 roku widniejąca w ewidencji środków trwałych wyniosła 25.343,67 zł.

Budynek ten rozbudowywano w latach 2005-2007 i oddano go do użytkowania 31 sierpnia 2007 r. Wartość modernizacji wyniosła 289.905,69 zł. Łączna wartość budynku widniejąca w ewidencji środków trwałych wynosi 315.249,36 zł.

Od poniesionych nakładów na ulepszenie odliczono podatek VAT.

Ogrodzenie i plac utwardzony wybudowano i oddano do użytkowania 10 grudnia 1996 r. Wartość ogrodzenia i placu utwardzonego widniejąca w ewidencji środków trwałych wyniosła 9.464,29 zł. Następnie dokonano ulepszenia poprzez poszerzenie i utwardzenie placu, który oddano do użytkowania 14 marca 2008 roku. Wartość modernizacji wyniosła 58.031,54 zł i zwiększyła wartość ewidencyjną środka trwałego.

Kolejna modernizacja polegająca na utwardzeniu i wykonaniu nawierzchni została wykonana w 2010 r. Dokonano odbioru i na podstawie wystawionego dokumentu OT z 14 września 2010 roku zwiększono wartość środka trwałego o kwotę ulepszenia, która wyniosła 25.000 zł.

Obecnie wartość ogrodzenia i placu utwardzonego widniejąca w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy wynosi 92.495,83 zł.

Odliczono podatek VAT zarówno od nakładów poniesionych na wybudowanie ogrodzenia i placu, jak i od wydatków poniesionych na kolejne modernizacje.

Ogrodzenie znajdujące się na obu działkach tj. nr 637/96 i nr 637/84 nie jest fizycznie rozdzielone i wydzielone osobno dla każdej z geodezyjnie wydzielonych działek - stanowi jedną spójną całość. Plac utwardzony znajdujący się na obu działkach tj. nr 637/96 i nr 637/84 także nie jest fizycznie rozdzielony i wydzielony osobno dla każdej z geodezyjnie wydzielonych działek - stanowi jedną spójną całość.

W ewidencji środków trwałych Spółdzielni budowle - ogrodzenie i plac utwardzony znajdujące się na obu działkach tj. 637/96 i 637/84 są prowadzone jako jedna całość.

Po dokonanych ulepszeniach budynku i budowli nieruchomość była i nadal jest w całości wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółdzielnię.

Stan zagospodarowania poszczególnych działek:

 • na działce nr 637/84 znajdują się: budynek - pawilon handlowy (sklep), budowle - plac utwardzony i ogrodzenie,
 • na działce nr 637/96 znajdują się: budowle - ogrodzenie i plac utwardzony.

Budynek i budowle tj. ogrodzenie i plac utwardzony znajdujące się na działkach nr 637/96 i nr 637/84 są trwale związane z gruntem. Posadowione na ww. działkach obiekty: pawilon handlowy - sklep jest budynkiem, a ogrodzenie i plac utwardzony są budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.).

Budynek i budowle mają następujące symbole PKOB:

 • budynek - pawilon handlowy (sklep) 1230,
 • budowla - ogrodzenie 2420,
 • budowla - plac utwardzony 2112.

Nieruchomość mająca być przedmiotem transakcji sprzedaży stanowi własność Spółdzielni. W całości była i jest nadal użytkowana przez Spółdzielnię wyłącznie dla potrzeb prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w całości opodatkowanej podatkiem VAT. Zarówno obie działki gruntu jak i obiekty na nich się znajdujące tj. pawilon handlowy - sklep, ogrodzenie i plac utwardzony nigdy nie były i obecnie także nie są wynajmowane, wydzierżawiane innym podmiotom.

Planowana dostawa budynku pawilonu handlowego – sklepu po ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej oddanych do użytkowania 31 sierpnia 2007 r. oraz budowli w postaci ogrodzenia i utwardzonego placu po ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej, oddanych do użytkowania kolejno 14 marca 2008 r. i 14 kwietnia 2010 r. nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z wniosku wynika bowiem, że po ww. dokonanych przez Wnioskodawcę ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej nie nastąpiło oddanie ww. budynku i budowli do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (po ulepszeniu budynek i budowle nie były przedmiotem najmu).

W związku z powyższym należy zbadać czy w tej sytuacji wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy budynku i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Zgodnie tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z wniosku wynika, że przy budowie ww. budynku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (budowa ww. budynku nastąpiła przed 5 lipca 1993 r., czyli przed wprowadzeniem podatku VAT). Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy budynku określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

Wnioskodawca poniósł jednak wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym ww. budynku powyżej 30% wartości początkowej, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie planowana przez Wnioskodawcę dostawa ww. budynku nie spełnia warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT jego dostawy.

Jednakże jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy wynika, że ww. budynek (pawilon handlowy – sklep), po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej jest używany przez Wnioskodawcę co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych, zatem dla przedmiotowej dostawy budynku będzie miało zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Skoro dostawa budynku pawilonu handlowego (sklepu) objęta jest zwolnieniem od podatku, również dostawa działki nr 637/84, w części przyporządkowanej do dostawy tego budynku będzie podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a oraz w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika również, że przy budowie ww. budowli (ogrodzenia i utwardzonego placu) Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz, że Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym ww. budowli powyżej 30% wartości początkowej, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem w przedmiotowej sprawie dla dostawy ww. budowli nie zostały spełnione warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i lit. b ustawy o VAT determinujące zastosowanie zwolnienia od podatku VAT tej dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że ww. budowle (ogrodzenie i utwardzony plac), po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej do momentu planowej sprzedaży po 30 września 2015 r. będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych.

Pomimo że ww. budowle w stanie ulepszonym będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat i na podstawie art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy nie stosuje się, to jednak przy budowie tych budowli Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, więc warunek, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy nie będzie spełniony, co wyklucza możliwość zastosowania dla tej dostawy zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zatem dostawa ww. budowli (ogrodzenia i utwardzonego placu) będzie podlegała opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budowli (ogrodzenia i utwardzonego placu) będzie podlegała opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT, również dostawa działki nr 637/84 w części przyporządkowanej do dostawy tych budowli oraz dostawa działki nr 637/96 na której posadowione są te budowle, będzie podlegała opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że planowana transakcja sprzedaży całości nieruchomości składającej się z 2 działek i posadowionych na nich: budynku, ogrodzenia i placu utwardzonego będzie w całości opodatkowana podatkiem VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-517/15/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.