IBPP1/4512-470/15/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku VAT aportu nieruchomości
IBPP1/4512-470/15/BMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomości
 3. stawki podatku
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 31 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT aportu nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT aportu nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony pismem z 31 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 23 lipca 2015 r. nr IBPP1/4512-470/15/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto zamierza wnieść aport do Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (ze 100% udziałem Miasta) w postaci nieruchomości zabudowanych budynkami i infrastrukturą techniczną służącą użytkownikowi do prowadzenia działań jako podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia zdrowotne służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia oraz przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Właścicielem nieruchomości zabudowanych, które będą przedmiotem aportu jest Miasto. W skład zabudowy wchodzą:

 • budynki szpitalne (Segmenty B - H), budynki pomocnicze, gospodarcze i techniczne,
 • sieci (elektroenergetyczne, wodne, co., c.w., gazowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna),
 • rozdzielnia, stacja trafo, maszt radiolinii, oświetlenie terenu, ogrodzenie,
 • drogi i place, chodniki i parking samochodowy.

Szpital Miejski Sp. z o.o. powstał z dniem 1 marca 2009 r. jako następca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Rejonowego. W 2009 r. nastąpiło również nieodpłatne przyjęcie po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym na stan środków trwałych Miasta ww. obiektów, których budowę datuje się na lata sprzed roku 1990 (najstarsze obiekty są z 1947 r.).

Na rzecz Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w zakresie ww. nieruchomości zabudowanych były ustanowione następujące prawa:

 • nieodpłatne prawo użytkowania na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 października 2012 r. na podstawie umowy ustanowienia użytkowania - akt notarialny Rep. A. nr 22865/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
 • nieodpłatne użyczenie na okres od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. - na podstawie umowy użyczenia nr CRU/3305/2012 z dnia 24 października 2012 r.
 • odpłatne prawo użytkowania na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 2023 r. - na podstawie umowy ustanowienia użytkowania - akt notarialny Rep. A. nr 11507/2012 r. z dnia 27 grudnia 2012 r. Na podstawie aktualnie obowiązującej umowy jest pobierane wynagrodzenie, płatne 1 raz w roku, obciążone podatkiem VAT w wysokości 23%.

W piśmie z 31 lipca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011 r., wcześniej (tzn. od 1 lipca 1995 r. do 31 grudnia 2010 r.) zarejestrowanym dla potrzeb podatku VAT był Urząd Miejski, który z dniem 31 grudnia 2010 r. został wyrejestrowany. Miasto i Urząd Miejski są w zakresie podmiotowości prawno-podatkowej VAT tym samym podmiotem. Miasto (a wcześniej Urząd Miejski) jest (był) podatnikiem VAT w zakresie realizowanych umów cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (m.in. w zakresie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów gminy i Skarbu Państwa, ustanowionego po 30 kwietnia 2004 r., usług dzierżawy i najmu, sprzedaży nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, aportu nieruchomości, pozostałych środków trwałych, praw do gminnych spółek prawa handlowego, itp.), nie korzystający ze zwolnienia podmiotowego (z uwagi na wartość sprzedaży).

Na wyodrębnionej geodezyjnie działce nr 971/86 są posadowione następujące budynki i budowle

 • budynek szpitalny - segment „B”,
 • budynek szpitalny - segment „C”,
 • budynek szpitalny - segment „D”,
 • budynek szpitalny - segment „E
 • budynek szpitalny - segment „F”,
 • budynek szpitalny - segment „G”,
 • budynek szpitalny - segment „H”,
 • budynek szpitalny - wiata przejazdu karetek,
 • prosektorium,
 • budynek odpadów i agregatu prądotwórczego,
 • budynek gazów medycznych,
 • budynek techniczny - wymiennikownia,
 • budynek techniczny-hydrofornia,
 • budynek techniczny - warsztaty,
 • budynek techniczny - garaże,
 • sieci zintegrowane w kanałach technologicznych,
 • sieć elektroenergetyczna,
 • kanalizacja deszczowa,
 • kanalizacja sanitarna,
 • przyłącza zewnętrzne (woda, gaz, teletechnika, c.o.,c.w.)
 • kanały technologiczne,
 • rozdzielnia,
 • stacja trafo,
 • maszt radiolinii,
 • budynek techniczny - wiata,
 • parking samochodowy,
 • schody terenowe z rampą,
 • drogi i place,
 • chodniki,
 • oświetlenie terenu,
 • ogrodzenia.

Przedmiotem aportu Wnioskodawcy na rzecz Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. nie jest przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.) ani zorganizowana część przedsiębiorstwa, a jedynie nieruchomości zabudowane budynkami szpitala i infrastruktury technicznej.

Nieruchomość gruntowa (w tym: działka nr 747/86, z podziału której wyodrębniono działkę nr 971/86) wraz z budynkami i budowlami trwale związanymi z nieruchomością gruntową, na której znajdował się Szpital Rejonowy prowadzony przez Miasto, została przekazana przez Wojewodę na mienie Miasta na Prawach Powiatu, w drodze decyzji z dnia 22 maja 2001 r. Decyzja została wydana w oparciu o art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872, Dz.U. Nr 162, poz. 1126), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn.zm.) w związku z art. 4. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578) oraz § 1 pkt b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie przekazywania mienia Skarbu Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz.U. Nr 13, poz. 114 - wg stanu obowiązującego w 2001 r.).

Biorąc pod uwagę nieopłatne przekazanie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na mienie Miasta na Prawach Powiatu oraz braku naliczenia podatku VAT od tej czynności, Miastu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Z dniem 1 kwietnia 2003 r. w wyniku połączenia SPZOZ Szpitala Rejonowego ze Szpitalem Miejskim utworzony został Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespolony Szpital Rejonowy. Od dnia 1 maja 2005 r., po procesie likwidacji Zespolonego Szpitala, działalność rozpoczął Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy, dla którego czynności likwidacyjne zostały zakończone z dniem 31 grudnia 2009 r. Od dnia 1 listopada 2009 r. rozpoczął działalność Szpital Miejski Sp. z o.o. - spółka ze 100% udziałem Miasta.

Nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej budynkami szpitala i infrastruktury technicznej, na podstawie umowy ustanowienia użytkowania (akt not. z 25 sierpnia 2009 r.) na rzecz Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. na okres od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2012 r. było czynnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT z uwagi na nieodpłatność usługi oraz fakt, iż przy nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem użytkowania, Miastu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Użyczenie (nieopłatne) nieruchomości zabudowanej budynkami szpitala i infrastruktury technicznej, na podstawie umowy użyczenia z dnia 24 października 2012 r. na rzecz Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. na okres od 1 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. była czynnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT z uwagi na nieodpłatność oraz fakt, iż przy nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem użyczenia Miastu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Przedmiotem przejęcia przez Wnioskodawcę w 2009 r. nie było przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.) ani zorganizowana część przedsiębiorstwa, a jedynie nieruchomości zabudowane budynkami szpitala i infrastruktury technicznej.

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2009 r. wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), w związku z likwidacją SPZOZ Szpitala rejonowego, grunty, budynki i budowle Szpitala stały się mieniem Gminy Miejskiej, natomiast sprzęt medyczny, aparatura oraz pozostałe wyposażenie Szpitala Rejonowego zostały przekazane jako aport na podniesienie kapitału zakładowego nowopowstałej Spółki -Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.

Obiekty szpitalne były wykorzystywane przez Szpital Rejonowy, a później przez Spółkę do świadczenia usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców oraz okolic - w ramach umów zawartych ze Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, usługi te były i są zwolnione z podatku od towarów i usług. Przedmiotem umowy dzierżawy była część pomieszczeń budynku szpitalnego segment „D” na rzecz prywatnej Apteki w okresie od listopada 1993 r. do lutego 2012 r. Zgodnie z występującym obowiązkiem podatkowym, Szpital obciążał usługę dzierżawy stawką podstawową VAT.

Wszystkie wymienione we wniosku obiekty, będące przedmiotem aportu są trwale związane z gruntem i są budynkami/budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) lub obiektami inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn.zm.).

Z uwagi na charakter naniesień nie jest prowadzona odrębna klasyfikacja PKOB dla każdego z obiektów. Żaden z obiektów nie jest odrębnym elementem, a stanowi jedynie część składową kompleksu szpitalnego. Zgodnie z PKOB funkcja, jaką spełnia kompleks szpitalny to „budynki szpitali i zakładów opieki medycznej”, co sklasyfikowane jest pod symbolem PKOB 1264.

Pierwsze zasiedlenie ww. obiektów w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) nastąpiło poprzez zawarcie pomiędzy Wnioskodawcą a Szpitalem Miejskim Sp. o.o. odpłatnej umowy ustanowienia użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkami szpitalnymi, budynkami pomocniczymi, gospodarczymi, technicznymi oraz infrastrukturą techniczną (akt notarialny z dnia 27 grudnia 2012 r. na okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 2023 r.). Odpłatne prawo użytkowania nieruchomości jest usługą w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki podstawowej.

Jedyne ulepszenie, w czasie użytkowania obiektów szpitalnych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 30 % wartości początkowej jednego z obiektów: budynek szpitalny - segment „G”, udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę nastąpiło w 2010 r.

Nie są znane Wnioskodawcy informacje o poniesionych wydatkach inwestycyjnych przez poprzedniego właściciela, czyli Skarb Państwa (do 2001 r.).

Miasto przyjęło nieodpłatnie na stan nieruchomości zabudowane, które były wykorzystywane najpierw przez Szpital Rejonowy, a następnie są wykorzystywane przez Szpital Miejski do prowadzenia działań jako podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia zdrowotne służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne. Zgodnie z zawartymi umowami przedmiotowe nieruchomości były oddane do końca 2012 r. Szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie, a następnie użyczone, w związku z czym właścicielowi mienia nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (brak związku z wykonywaniem przez podatnika czynności opodatkowanych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o PTU). Od 1 stycznia 2013 r., pomimo zawarcia umowy odpłatnej, Miasto nie ponosiło w odniesieniu do obiektów Szpitala wydatków udokumentowanych fakturami VAT, na podstawie których istniałoby prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Jedyne ulepszenie o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej dotyczyło jednego z budynków szpitalnych (Segment „G”), udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na podatnika, nastąpiło w 2010 r. Dokonana w trakcie 2013 r. znacząca modernizacja obiektów szpitalnych (przekraczająca 30% wartości początkowej) była realizowana bezpośrednio przez użytkownika - Szpital jako inwestycja w obcym środku trwałym).

Pierwsze zasiedlenie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy o PTU, nastąpiło w związku z zawarciem odpłatnej umowy ustanowienia użytkowania z dniem 1 stycznia 2013 r., wniesienie aportu następuje po dwóch latach od tego momentu.

Jak wykazano wyżej, Miasto jako podatnik VAT nie miało w żadnym momencie prawa do odliczenia podatku VAT, zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów lub usług w odniesieniu do obiektów użytkowanych przez Szpital Miejski.

Biorąc pod uwagę powyższe, Miasto uważa, iż wniesienie aportu przedmiotowych nieruchomości do spółki Szpital Miejski jest zwolnione z podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.zm.) wniesienie aportu ww. nieruchomości zabudowanych do Szpitala korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko uzupełnione pismem z 31 lipca 2015 r.), wniesienie przez Miasto aportem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami szpitalnymi i infrastrukturą techniczną do spółki ze 100% udziałem Miasta - Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. jest zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Wniesienie wkładu wiąże się z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a więc także prawa własności, jeżeli przysługuje ono wspólnikowi.

W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, iż wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Wnioskodawca zamierza wnieść do Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (ze 100% udziałem Miasta) aport w postaci nieruchomości zabudowanych budynkami budowlami i infrastrukturą techniczną służącą użytkownikowi do prowadzenia działań jako podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia zdrowotne służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia oraz przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Właścicielem nieruchomości zabudowanej nr 971/86, która będzie przedmiotem aportu jest Wnioskodawca. W skład zabudowy wchodzą:

 • budynki szpitalne (Segmenty B - H), budynki pomocnicze, gospodarcze i techniczne,
 • sieci (elektroenergetyczne, wodne, co., c.w., gazowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna),
 • rozdzielnia, stacja trafo, maszt radiolinii, oświetlenie terenu, ogrodzenie,
 • drogi i place, chodniki i parking samochodowy.

Szpital Miejski Sp. z o.o. powstał z dniem 1 marca 2009 r. jako następca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Rejonowego. W 2009 r. nastąpiło również nieodpłatne przyjęcie po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym na stan środków trwałych Miasta ww. obiektów, których budowę datuje się na lata sprzed roku 1990 (najstarsze obiekty są z 1947 r.). Na rzecz Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w zakresie ww. nieruchomości zabudowanych były ustanowione następujące prawa:

 • nieodpłatne prawo użytkowania na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 października 2012 r.,
 • nieodpłatne użyczenie na okres od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
 • odpłatne prawo użytkowania na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 2023 r. Na podstawie aktualnie obowiązującej umowy jest pobierane wynagrodzenie, płatne 1 raz w roku, obciążone podatkiem VAT w wysokości 23%.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przedmiotem przejęcia przez Wnioskodawcę w 2009 r. nie było przedsiębiorstwo ani zorganizowana część przedsiębiorstwa, a jedynie nieruchomości zabudowane budynkami szpitala i infrastruktury technicznej.

Wszystkie wymienione we wniosku obiekty, będące przedmiotem aportu są trwale związane z gruntem i są budynkami/budowlami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane lub obiektami inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Pierwsze zasiedlenie ww. obiektów w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) nastąpiło poprzez zawarcie pomiędzy Wnioskodawcą a Szpitalem Miejskim Sp. o.o. odpłatnej umowy ustanowienia użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkami szpitalnymi, budynkami pomocniczymi, gospodarczymi, technicznymi oraz infrastrukturą techniczną (akt notarialny z dnia 27 grudnia 2012 r. na okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 2023 r.). Odpłatne prawo użytkowania nieruchomości jest usługą w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki podstawowej.

Jedyne ulepszenie, w czasie użytkowania obiektów szpitalnych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 30 % wartości początkowej jednego z obiektów: budynek szpitalny - segment „G”, udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę nastąpiło w 2010 r.

Nie są znane Wnioskodawcy informacje o poniesionych wydatkach inwestycyjnych przez poprzedniego właściciela, czyli Skarb Państwa (do 2001 r.).

Z wniosku wynika, że pomiędzy Wnioskodawcą a Szpitalem Miejskim Sp. o.o. zawarta była odpłatna umowa ustanowienia użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkami szpitalnymi, budynkami pomocniczymi, gospodarczymi, technicznymi oraz infrastrukturą techniczną na okres od 1 stycznia 2013 r.

Natomiast w 2010 r. nastąpiło jedynie ulepszenie budynku szpitalnego segment „G”, o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej, udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Zatem biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa podatkowego oraz opis sprawy stwierdzić należy, że aport wymienionych we wniosku budynków szpitalnych z wyłączeniem segmentu „G”, budynków pomocniczych, gospodarczych, technicznych, budowli oraz infrastruktury technicznej nie będzie dokonywany w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Jak wynika z opisu sprawy ww. nieruchomość była przedmiotem odpłatnej umowy użytkowania od 1 stycznia 2013 r. oraz Wnioskodawca nie ponosił w odniesieniu do tych obiektów wydatków na ulepszenie.

Natomiast odnośnie aportu budynku szpitalnego segment „G”, w stosunku do którego w 2010 r. nastąpiło ulepszenie, o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej, należy zauważyć, że z wniosku wynika, że po ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej zakończonym w 2010 r. nastąpiło oddanie ww. budynku szpitalnego segment „G” do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Budynek ten po ulepszeniach był bowiem przedmiotem odpłatnej umowy użytkowania od 1 stycznia 2013 r.

Tym samym aport przedmiotowej nieruchomości zabudowanej będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem nie będzie dokonany w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Skoro aport ww. budynków i budowli objęty będzie zwolnieniem od podatku, również aport działki nr 971/86, na której posadowione są ww. budowle i budynki, podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że wniesienie przez Wnioskodawcę aportem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami szpitalnymi i infrastrukturą techniczną do Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. jest zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-470/15/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.