IBPP1/4512-437/15/DK | Interpretacja indywidualna

Planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego na działce 31/1 objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
IBPP1/4512-437/15/DKinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. stawka
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 115, poz. 613) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości należącej do dłużnika C. S.A. w D. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości należącej do dłużnika C. S.A. w D.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 czerwca 2015 r. znak: IBPP1/4512-437/15/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi C. S.A., przedmiotem którego jest egzekucja z zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1820 ha - numer działki 31/1, nr mapy 103, położonej w miejscowości D. i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w D. o numerze: 0. Budynek pełni funkcję handlowo-usługową.

Dłużnik nabył przedmiotową nieruchomość aktem notarialnym z 6 października 2008 r. w kancelarii notarialnej w D. przed notariuszem J. Repertorium 0. za kwotę 3.273.500.00 zł. W § 8 aktu zawarte zostało oświadczenie Z. działającego w imieniu Gminy, iż będący przedmiotem umowy budynek jest towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), reprezentowanej przez niego Gminie nie przysługiwało w stosunku do tego towaru prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie zachodzą okoliczności określone w art. 43 ust. 6 cyt. ustawy, zatem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz U. Nr 97, poz. 970), sprzedaż tego budynku i działki zwolniona była z podatku od towarów i usług. Zatem zakup nieruchomości został dokonany w cenie nie zawierającej podatku VAT.

Biegły sądowy w dniu 16 lutego 2015 r. sporządził operat szacunkowy z wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości, określając ją na kwotę 4.808.300,00 zł w tym: wartość gruntu na kwotę 426.550.00 zł, wartość budynku na kwotę 4.381.750.00 zł.

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 2 zd. 3 dyrektywy 2006/112/WE przyjmuje się, że pierwsze zasiedlenie to pierwsza dostawa (bądź kolejna dostawa). Pierwsze zasiedlenie zgodnie z przytoczoną dyrektywą miało miejsce wraz z pierwszym zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku tj.:

 • D. S.A., ul. S. - najem w okresie od 6 października 2008 r. do 30 kwietnia 2012 r.
 • Notariusz A., ul. M. najem w okresie 3 kwietnia 2012 r. do nadal.
 • N., ul. M. - najem w okresie od 15 października 2012 r. do nadal.
 • C., ul. M. - najem w okresie od 20 listopada 2008 r. do 30 czerwca 2012 r.

Powyższe umowy najmu były opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23%.

Dostawa nieruchomości nastąpi z chwilą prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości na rzecz nabywcy. Obecnie komornik nie jest w stanie określić nawet terminu opisu i oszacowania nieruchomości, gdyż ten zostanie wyznaczony po ustaleniu kwestii podatku VAT.

Odnośnie wydatków poniesionych na ulepszenie organ egzekucyjny ustalił, iż na budynek zostały poniesione nakłady w wysokości 118.670,89 zł w całości przez najemców lokali (specyfikacja w operacie szacunkowym nieruchomości z dnia 16 lutego 2015 r.). Komornik nie ustalił innych nakładów.

Sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika - część nieruchomości (lokale użytkowe) jest wynajmowana przez C. S.A. w D. osobom trzecim oraz podmiotom gospodarczym.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że Dłużnik został zarejestrowany w KRS z dniem 8 stycznia 2002 r. i jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przedmiot działalności C. S.A. w D.:

 1. 64,20,Z działalność holdingów finansowych.
 2. 64,30,Z działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.
 3. 64,99,Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
 4. 10 produkcja artykułów spożywczych.
 5. 11 produkcja napojów.
 6. 16,24,Z produkcja opakowań drewnianych.
 7. 58 działalność wydawnicza.
 8. 59 działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 9. 31 produkcja mebli.
 10. 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków.
 11. 43 roboty budowlane specjalistyczne.
 12. 45 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych.
 13. 46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.
 14. 47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.
 15. 55 zakwaterowanie.
 16. 56 działalność usługowa związana z wyżywieniem.
 17. 49 transport lądowy oraz transport rurociągowy.
 18. 52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport.
 19. 66,12,Z działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.
 20. 66,19,Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
 21. 68 działalność związana z obsługa rynku nieruchomości.
 22. 77 wynajem i dzierżawa.
 23. 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.
 24. 73,20,Z badanie rynku i opinii publicznej.
 25. 70,22,Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 26. 70,10,Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów.
 27. 71,11,Z działalność w zakresie architektury.
 28. 71,12,Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
 29. 71, 20,B pozostałe badania i analizy techniczne.
 30. 73,1 reklama.
 31. 81,21,Z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
 32. 81,22,Z specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
 33. 81,29,Z pozostałe sprzątanie.
 34. 74,90,Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 35. 82,91,Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.
 36. 82,99,Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 37. 85,59,B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 38. 90 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.
 39. 96 pozostała.

Budynek znajdujący się na działce nr 31/1 na moment dostawy będzie budynkiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jest budynkiem w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. Na moment dostawy symbol PKOB budynku będzie Sekcja I. Dział 2. Grupa 3. Klasa 0. Budynek jest trwale związany z gruntem.

Na pytanie tut. organu „Z wniosku wynika, że ww. budynek był ulepszany jednakże nakłady na budynek zostały poniesione w całości przez najemców lokali a Wnioskodawca nie ustalił innych nakładów. Należy zatem wyjaśnić:

 1. Czy wydatki na ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej budynku (poszczególnych lokali jeśli przedmiotem sprzedaży będą odrębne lokale).
 2. Czy przed sprzedażą dłużnik dokona/dokonał na rzecz najemców zwrotu nakładów poniesionych przez nich na ulepszenie tego budynku.
 3. Czy najemcy wystawią/wystawili dłużnikowi (jeśli tak to kiedy) faktury z tytułu rozliczenia nakładów z naliczonym podatkiem VAT, jeśli nie to dlaczego.
 4. Czy od wydatków poniesionych na ulepszenie tego budynku/poszczególnych lokali, dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i czy z tego prawa skorzystano.
 5. Czy budynek/poszczególne lokale był w stanie ulepszonym wykorzystywany przez dłużnika do czynności opodatkowanych ponad 5 lat... (jakie to czynności...).

Jeżeli dłużnik nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie przedmiotowego budynku ani we własnym zakresie ani poprzez ich nabycie od najemców, odpowiedzi na dalsze pytania nie są konieczne. Jeśli jednak dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie, w tym poprzez ich odkupienie od najemców, należy odpowiedzieć na poniższe pytania.”,

Wnioskodawca odpowiedział, że na budynek zostały poniesione nakłady w wysokości 118.670,89 zł w całości przez najemców lokali. Wydatki te były niższe niż 30% wartości początkowej budynku. Budynek był wykorzystywany w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych ponad 5 lat. Były to umowy najmu lokali znajdujących się w budynku:

 • D. S.A., ul. S. - najem w okresie od 6 października 2008 r. do 30 kwietnia 2012 r. ,
 • Notariusz A., ul. M. - najem w okresie 3 kwietnia 2012 r. do nadal;
 • N., ul. M.- najem w okresie od 15 października 2012 r. do nadal;
 • C. ul. M. - najem w okresie od 20 listopada 2008 r. do 30 czerwca 2012 r.

Pomieszczenia wynajmowane były wyłącznie na cele użytkowe. W budynku nie ma odrębnej własności lokali a przedmiotem sprzedaży będzie cały budynek zlokalizowany na działce 31/1.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy od sprzedaży licytacyjnej zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.1820 ha - numer działki 31/1, nr mapy 103, położonej w miejscowości D. przy ul. M. i posiadającej założona księgę wieczystą 0. będzie opodatkowana stawką 23% VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54. poz. 535)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa przedmiotowej nieruchomości w ramach sprzedaży licytacyjnej przez organ egzekucyjny nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 cyt. ustawy zwolniona od podatku wskazana w pkt 10a jest dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W niniejszym przypadku nieruchomość została zakupiona zgodnie z oświadczeniem zawartym w akcie notarialnym z dnia 6 października 2008 r. Repertorium 0. bez podatku od towarów i usług.

Jak wskazano w stanie faktycznym niniejszego wniosku, przesłanka powyższa została wyczerpana zatem dostawa nieruchomości nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Pomiędzy pierwszym zasiedleniem (umowa najmu zawarła w dniu 6 października 2008 r. z D. S.A.) a ewentualna dostawą nieruchomości w 2015 r. (przyjmując, iż sprzedaż licytacyjna nieruchomości nastąpi w roku 2015) upłynie okres co najmniej 6 letni. Zatem zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat to warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy nie stosuje się. Wydatki na ulepszenie nieruchomości ustalono w toku postępowania na kwotę 118.870.89 zł i w całości zostały wydatkowane przez najemców poszczególnych lokali.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi (spółce akcyjnej), którego przedmiotem jest działka nr 31/1 zabudowana budynkiem handlowo-usługowym (PKOB 1230).

Dłużnik - spółka akcyjna - jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika zatem, że w odniesieniu do tej sprzedaży dłużnik (spółka akcyjna) będzie działał w charakterze podatnika.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c,

art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m. in. w art. 43 ustawy o VAT.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 • oddanie do użytkowania,
 • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 • pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Niewątpliwie przez czynności podlegające opodatkowaniu należy rozumieć nie tylko dostawę, ale również najem, dzierżawę, leasing lub podobne czynności (umowy), które w rozumieniu przepisów ustawy stanowią odpłatne świadczenie usług. Z kolei pod pojęciem oddania do użytkowania należy rozumieć przekazanie budynków, budowli lub ich części ich nabywcy lub użytkownikowi do korzystania w sposób zgodny z zakresem przekazanych do nich praw. Nabywca, na rzecz którego przeniesiono prawo do rozporządzania nieruchomością jak właściciel może w sposób dowolny dysponować tą nieruchomością, tj. może ją sprzedać, używać na własne potrzeby lub przekazać do użytkowania np. na podstawie umów najmu lub dzierżawy.

Podkreślić przy tym należy, że jeżeli podatnik wybuduje obiekt, a następnie obiekt ten po wybudowaniu zostanie oddany do użytkowania na własne potrzeby tego podatnika (i wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych) nie oznacza to, że obiekt taki został zasiedlony. W takim przypadku oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Innymi słowy, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika, które następuje jednak w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a, warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zatem jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części jest objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a staje się bezzasadne.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też opodatkowane są 23% stawką podatku, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki budowle lub ich części.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawione przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa budynku handlowo-usługowego (PKOB 1230) może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że działka nr 31/1 wraz z budynkiem handlowo-usługowym została nabyta 6 października 2008 r. w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT, lecz korzystających ze zwolnienia z VAT.

Po dacie zakupu ww. nieruchomości przez dłużnika na budynek handlowo-usługowy zostały poniesione przez najemców lokali znajdujących się w tym budynku wydatki na ulepszenie jednak ich wysokość była niższa niż 30% wartości początkowej.

Ponadto z wniosku nie wynika aby dłużnik ponosił nakłady na ulepszenie przedmiotowego budynku.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że czynnością spełniającą definicję pierwszego zasiedlenia posadowionego na działce nr 31/1 budynku handlowo-usługowego była sprzedaż tej działki wraz z budynkiem na rzecz dłużnika 6 października 2008 r. Wtedy nastąpiło oddanie do użytkowania budynku w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (dostawa podlegała opodatkowaniu ale korzystała ze zwolnienia).

W tym miejscu należy również zauważyć, iż błędne jest twierdzenie Wnioskodawcy, że pierwsze zasiedlenie ww. budynku miało miejsce wraz z pierwszym zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w ww. budynku.

Jak już bowiem wskazano w niniejszej interpretacji, wcześniejszą czynnością podlegającą opodatkowaniu była jej sprzedaż dłużnikowi przez gminę. Ponadto dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. nieruchomości o wartości większej lub równej 30% jej wartości początkowej, gdyż jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego wydatki na ulepszenie ww. budynku (poniesione przez najemców lokali znajdujących się w tym budynku) były niższe niż 30% wartości początkowej tego budynku.

Z uwagi na powyższe, planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego na działce 31/1 objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dokonaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Tym samym, również dostawa gruntu (działki nr 31/1), na którym posadowiony jest ww. budynek objęta będzie zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Ponieważ planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to badanie czy w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę dostawa budynku będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a o VAT - jest bezprzedmiotowe.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa przedmiotowej nieruchomości w ramach sprzedaży licytacyjnej przez organ egzekucyjny nie będzie opodatkowana podatkiem VAT należało uznać za prawidłowe, jednak z innych przyczyn niż wskazane we wniosku.

Wnioskodawca uzasadnia bowiem zwolnienie od podatku od towarów i usług dostawy przedmiotowej nieruchomości, spełnieniem przesłanki o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, natomiast w przedmiotowej sprawie podstawą zwolnienia od podatku dostawy działki nr 31/1 zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym jest art. 43 ust. 1pkt 10 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności gdyby dłużnik poniósł wydatki na ulepszenie budynku) bądź zmiany stanu prawnego.

Równocześnie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów. Zatem dokumenty te nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-437/15/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.