IBPP1/4512-257/15/DK | Interpretacja indywidualna

Dostawa budynku hali sportowo-widowiskowej będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT
IBPP1/4512-257/15/DKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. nieruchomości
 3. stawka
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wniesienia aportem nieruchomości do miejskiej spółki prawa handlowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wniesienia aportem nieruchomości do miejskiej spółki prawa handlowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 maja 2015 r. znak: IBPP1/4512-257/15/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto R. jest czynnym podatnikiem VAT. Miasto R. zamierza dokonać dostawy w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do miejskiej spółki prawa handlowego nieruchomości - hali sportowo-widowiskowej. Hala sportowo-widowiskowa położona w R. została przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym dnia 2 kwietnia 2002 r. na podstawie umowy darowizny zawartej dnia 28 marca 2002 r. oraz aktu notarialnego nr Rep. 0. Stroną przekazującą była Spółdzielnia Mieszkaniowa „N.” z siedzibą w R., a stroną przejmującą Gmina - Miasto R. Decyzją Zarządu Miasta z dnia 3 stycznia 2002 r. (0.) nieruchomość po przyjęciu została przekazana w administrowanie samorządowej jednostce budżetowej MOSiR.

Przedmiotem tego przekazania były następujące środki trwałe:

 • prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 7239 m2 - wartość początkowa 36484,56 zł,
 • hala sportowo-widowiskowa: rok ukończenia budowy 1986, wartość początkowa 4282250,91 zł, umorzenie w dniu przekazania 1 242499,81 zł,
 • zewnętrzna kanalizacja deszczowa 139 mb: wartość początkowa 63583,43 zł, umorzenie w dniu przekazania 28220,53 zł.

Przekazanie nie wiązało się z powstaniem czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Dnia 12 lutego 2009 r. nastąpiła zmiana sposobu przekazania obiektu samorządowej jednostce budżetowej MOSiR – obiekt został przekazany tej jednostce do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia Nr 1.

W okresie 2010-2014 były realizowane przez MOSiR wyłącznie drobne remonty i konserwacje.

Natomiast Miasto R. w ramach budżetu obywatelskiego w 2014 r. przeprowadziło renowację parkietu (wydatki remontowe).

MOSiR - samorządowa jednostka budżetowa - czynny podatnik VAT - od 2002 r. wykorzystywał halę do czynności opodatkowanych – w szczególności zawierał umowy dzierżawy z podmiotami trzecimi, korzystającymi z obiektu.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

 1. Dostawa nieruchomości dokonana umową darowizny zawartą w formie aktu notarialnego w dniu 8 marca 2002 r. obejmowała działkę własności Skarbu Państwa zabudowaną budynkiem hali sportowej (nr geodezyjny 2392/113) z wpisanym do 2089 r. prawem użytkowania wieczystego gruntu, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 0. Dostawa ta (zgodnie z § 9 aktu notarialnego - umowy darowizny) korzystała ze zwolnienia na podstawie § 73 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1024 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), gdyż budynek hali stanowił w rozumieniu cytowanej ustawy towar używany, skoro jego budowę zakończono w 1986 r. i w stosunku do tego budynku nie przysługiwało stronie darującej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
 2. Wnioskodawca nie ma wiedzy w zakresie udokumentowania przedmiotowej darowizny fakturą VAT.
 3. Wnioskodawcy nie przysługiwało w stosunku do darowanej nieruchomości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - dostawa podlegała zwolnieniu.
 4. W momencie nabycia w skład nieruchomości wchodziła działka własności Skarbu Państwa zabudowana budynkiem hali sportowej (nr geodezyjny 2392/113) z wpisanym do 2089 r. prawem użytkowania wieczystego gruntu na rzecz dostawcy (darczyńcy), dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 1. W dniu 3 stycznia 2004 r. decyzją nr R. Wojewoda X. w myśl art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz. 191 ze zm.) nieodpłatnie przekazał na rzecz Gminy R. prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, w skład której wchodziła działka zabudowana nr geodezyjny 2392/113, dla której jest prowadzona księga KW nr 1. Obecnie po wydzieleniu pasa drogowego - przedmiotowa nieruchomość (KW 1.) obejmuje dwie działki: nr 3144/113 - pas drogowy (nieruchomość nie będzie przedmiotem aportu) nr 3145/113 - grunt zabudowany halą sportowo - widowiskową (nieruchomość będzie przedmiotem aportu; tej nieruchomości dotyczy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej).
 5. Na pytanie tut. organu „Czy użyczenie nieruchomości o której mowa we wniosku (prawa wieczystego użytkowania gruntu, hali sportowo-widowiskowej oraz zewnętrznej kanalizacji deszczowej) w dniu 12 lutego 2009 r. na rzecz jednostki budżetowej MOSiR było czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (choćby korzystającą ze zwolnienia), czy też nie było czynnością podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem...”, Wnioskodawca odpowiedział, że użyczenie przedmiotowej nieruchomości nie było czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.
 6. Samorządowa jednostka budżetowa MOSiR na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia została zobowiązana do używania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami prawidłowej gospodarki. Jako jednostka budżetowa MOSiR otrzymuje z budżetu Miasta R. środki finansowe na pokrycie wydatków związanych ze swoją działalnością. Z tych środków pokrywa wszelkie koszty utrzymania przedmiotu umowy, w tym koszty remontów oraz inne koszty eksploatacji, jak również podatki i inne świadczenia publiczne wynikające z używania przedmiotu użyczenia. Umowy z dostawcami mediów zawiera osoba prawna - Miasto R., z siedzibą organu wykonawczego w R., Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w R. (NIP czynnego podatnika MOSIR), reprezentowany przez Dyrektora (...) na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta R. Nr (...) z dnia (...), przy kontrasygnacie Głównego Księgowego.
 7. Przedmiotem aportu będzie dostawa jednej geodezyjnie wyodrębnionej działki (nr geodezyjny 3145/113), stanowiącej własność Miasta R., zabudowanej halą sportowo - widowiskową. Jest to budynek wolnostojący, 3-kondygnacyjny (piwnica, parter, piętro), całkowicie podpiwniczony, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, co., teletechniczną.
 8. Hala sportowo - widowiskowa została nabyta w 2002 r. w opisanej wyżej umowie darowizny. Obiekt nie został wybudowany przez Wnioskodawcę.
 9. Na pytanie tut. organu „Czy wydatki związane z ewentualną budową na ww. działce były udokumentowane fakturą VAT wystawioną na Wnioskodawcę z naliczonym podatkiem VAT i czy z tego tytułu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie prowadził prac budowlanych związanych z przedmiotem aportu.
 10. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy działka o nr geodezyjnym 3145/113 jest oznaczona opisem: Bi - tereny zabudowane inne.
 11. Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane pozwolenie na budowę hali widowiskowo - zbornej (w tamtym okresie nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy) nr 0. z 14 listopada 1979 r. Uchwałą Nr 0. Wojewódzkiej Rady Narodowej w K. z 15 stycznia 1979 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego zespołu miast X. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym WRN Nr 0. z 14 lutego 1979 r. (fragment) wprowadzono dla przedmiotowej nieruchomości zapis dotyczący jej przeznaczenia: „tereny usług kultury i oświaty (...)” - nr planu 0.
 12. Oznaczenie PKOB budynku hali sportowo - widowiskowej to klasa 1265 Budynki kultury fizycznej. Klasa ta obejmuje: budynki przeznaczone dla imprez sportowych w halach wyposażone w stanowiska, tarasy itp., przeznaczone dla widzów oraz w prysznice, szatnie itp. dla uczestników. Budynek hali jest trwale związany z gruntem. Wnioskodawcy nie udało się dotrzeć do daty oddania obiektu do użytkowania. W akcie notarialnym umowy darowizny określono, że budowa hali zakończona została w roku 1986.
 13. Pierwsze zasiedlenie w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) nastąpiło 1 kwietnia 2002 r.
 14. 1 kwietnia 2002 r. wynajmujący: Miasto R. - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w R. reprezentowany przez Dyrektora (...) na podstawie Pełnomocnictwa Zarządu Miasta R. zawarł pierwsze umowy najmu pomieszczeń hali sportowej z przeznaczeniem na prowadzenie klubu odnowy biologicznej (na czas nieokreślony) oraz lokalu gastronomicznego z zapleczem sanitarno - gospodarczym (do 30 czerwca 2007 r.), były to usługi opodatkowane podatkiem VAT.
 15. Przedmiotowa nieruchomość była użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem - wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie sportu i rekreacji. Część pomieszczeń hali było wynajmowanych. W godzinach szkolnych odbywały się nieodpłatne zajęcia dla uczniów szkół, ponadto hala była udostępniana klubom sportowym - odpłatnie i nieodpłatnie, a okazjonalnie halę udostępniano w celach rozrywkowych, komercyjnych - odpłatnie. Wszelkie czynności odpłatne stanowiły czynności opodatkowane podatkiem VAT.
 16. Wnioskodawca - Miasto R. jest osobą prawną, która powierzyła wykonywanie niektórych zadań na swoją rzecz i w swoim imieniu, samorządowej jednostce budżetowej - MOSiR, działającej w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych i posiadającej ograniczone prawo do wykonywania czynności prawnych. MOSiR jako samorządowa jednostka budżetowa wykonuje czynności wymienione w pkt 15 niniejszego uzupełnienia w imieniu i na rzecz Miasta R. - uzyskane dochody netto (bez VAT) przekazuje Miastu jako dochody budżetowe. Są to kwoty należne Miastu R. Natomiast należny VAT MOSiR odprowadza do urzędu skarbowego. Obrót w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług wykazuje w ewidencjach i deklaracjach VAT - 7 jednostka MOSIR - czynny podatnik VAT.
 17. Od daty zawarcia pierwszej umowy upłynęło więcej niż 2 lata.
 18. Na pytanie tut. organu „Z wniosku wynika, że w okresie 2010-2014 były realizowane przez MOSiR drobne remonty i konserwacje oraz, że Wnioskodawca w 2014 r. przeprowadził renowację parkietu. Należy zatem w sposób jednoznaczny wskazać:
  1. Czy Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie tych obiektów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej (należy podać odrębnie dla każdego z obiektów)...
  2. Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków...
  3. Jeżeli ww. obiekty lub ich części zostały ulepszone, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, to należy wskazać odrębnie dla każdego z nich, kiedy ulepszenie miało miejsce i czy były wykorzystywane w stanie ulepszonym przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych, a jeśli tak to jak długo...”,
  Wnioskodawca odpowiedział, że nie ponosił wydatków na ulepszenie przedmiotu aportu.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 3 czerwca 2015 r.):

Czy dostawa nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali sportowo-widowiskowej, stanowiącej własność Miasta R. (jednej wyodrębnionej geodezyjnie działki) w formie aportu do miejskiej spółki prawa handlowego podlega zwolnieniu w trybie art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 3 czerwca 2015 r.), dostawa nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali sportowo - widowiskowej, stanowiącej własność Miasta R. w formie aportu do miejskiej spółki prawa handlowego podlega zwolnieniu w trybie art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ nie następuje w ramach pierwszego zasiedlenia (w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług), gdyż pierwsze zasiedlenie nastąpiło w wyniku czynności opodatkowanych wykonanych przez samorządową jednostkę budżetową - MOSiR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r.) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanego art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że Gmina (Miasto) wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2, działa w charakterze podatnika podatku VAT, tym samym podlega rejestracji dla potrzeb tego podatku na zasadach ogólnych.

Wskazać również należy, iż przedmiotem wkładu niepieniężnego może być wszystko, co nie będąc pieniądzem, przedstawia jakąkolwiek wartość ekonomiczną mogącą się składać na kapitał zakładowy. Za aport uważa się wkład niepieniężny wniesiony do spółki w zamian za prawa udziałowe, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Wniesienie wkładu do spółki wiąże się z przeniesieniem na nią wszelkich praw do przedmiotu wkładu. Wniesienie aportu w postaci nieruchomości do spółki, spełnia definicję dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy, ponieważ odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, gdyż istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Z uwagi na fakt, że wniesienie aportem do spółki prawa handlowego budynków i budowli jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności Miasto będzie występowało w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, natomiast powyższa czynność w świetle ustawy będzie traktowana jako odpłatna dostawa towarów.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Jednakże, w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 • oddanie do użytkowania,
 • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 • pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Niewątpliwie przez czynności podlegające opodatkowaniu należy rozumieć nie tylko dostawę, ale również najem, dzierżawę, leasing lub podobne czynności (umowy), które w rozumieniu przepisów ustawy stanowią odpłatne świadczenie usług. Z kolei pod pojęciem oddania do użytkowania należy rozumieć przekazanie budynków, budowli lub ich części ich nabywcy lub użytkownikowi do korzystania w sposób zgodny z zakresem przekazanych do nich praw. Nabywca, na rzecz którego przeniesiono prawo do rozporządzania nieruchomością jak właściciel może w sposób dowolny dysponować tą nieruchomością, tj. może ją sprzedać, używać na własne potrzeby lub przekazać do użytkowania np. na podstawie umów najmu lub dzierżawy.

Podkreślić przy tym należy, że jeżeli podatnik wybuduje obiekt, a następnie obiekt ten po wybudowaniu zostanie oddany do użytkowania na własne potrzeby tego podatnika (i wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych) nie oznacza to, że obiekt taki został zasiedlony. W takim przypadku oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Innymi słowy, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika, które następuje jednak w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a, warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2014 r., w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Miasto) jest czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do miejskiej spółki prawa handlowego nieruchomości - hali sportowo – widowiskowej (budynek wolnostojący, 3-kondygnacyjny (piwnica, parter, piętro), całkowicie podpiwniczony, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, co., teletechniczną), zlokalizowanej na jednej, geodezyjnie wyodrębnionej działce.

Oznaczenie PKOB budynku hali sportowo - widowiskowej to klasa 1265 Budynki kultury fizycznej.

Dostawa nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy została dokonana umową darowizny zawartą w formie aktu notarialnego w marcu 2002 r., obejmowała działkę własności Skarbu Państwa zabudowaną budynkiem hali sportowej (nr geodezyjny 2392/113) z wpisanym do 2089 r. prawem użytkowania wieczystego gruntu.

Dostawa ta (zgodnie z § 9 aktu notarialnego - umowy darowizny) korzystała ze zwolnienia na podstawie § 73 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1024 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), gdyż budynek hali stanowił w rozumieniu cytowanej ustawy towar używany, skoro jego budowę zakończono w 1986 r.

Hala sportowo-widowiskowa została przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym dnia 2 kwietnia 2002 r.

Stroną przekazującą była Spółdzielnia Mieszkaniowa, a stroną przejmującą Gmina - Miasto R.

W dniu 3 stycznia 2004 r. decyzją, Wojewoda X. nieodpłatnie przekazał na rzecz Gminy prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, w skład której wchodziła działka zabudowana nr geodezyjny 2392/113.

Wnioskodawcy nie przysługiwało w stosunku do darowanej nieruchomości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - dostawa podlegała zwolnieniu.

Obecnie po wydzieleniu pasa drogowego - przedmiotowa nieruchomość obejmuje dwie działki: nr 3144/113 - pas drogowy (nieruchomość nie będzie przedmiotem aportu) nr 3145/113 - grunt zabudowany halą sportowo - widowiskową (nieruchomość będzie przedmiotem aportu; tej nieruchomości dotyczy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej).

Decyzją Zarządu Miasta z dnia 3 stycznia 2002 r., ww. nieruchomość po przyjęciu została przekazana w administrowanie samorządowej jednostce budżetowej MOSiR.

Przekazanie nie wiązało się z powstaniem czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Dnia 12 lutego 2009 r. nastąpiła zmiana sposobu przekazania obiektu samorządowej jednostce budżetowej MOSiR – obiekt został przekazany tej jednostce do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia.

Użyczenie przedmiotowej nieruchomości nie było czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

Na podstawie ww. umowy nieodpłatnego użyczenia, MOSiR tj. czynny podatnik VAT, został zobowiązany do używania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami prawidłowej gospodarki.

Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie przedmiotu aportu.

Wnioskodawca nie prowadził prac budowlanych związanych z przedmiotem aportu.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii, czy dostawa nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali sportowo-widowiskowej, stanowiącej własność Miasta R. (jednej wyodrębnionej geodezyjnie działki) w formie aportu do miejskiej spółki prawa handlowego podlega zwolnieniu w trybie art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawione przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa budynku hali sportowo-widowiskowej może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, co do zasady należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) lub jego dostawę.

Należy jednak mieć na uwadze, że czynności tych musi dokonać dokonujący sprzedaży tj. każdorazowy właściciel danego budynku czy budowli, a nie ktokolwiek.

Należy mieć bowiem na uwadze, że przepis art. 2 pkt 14 ustawy zawiera wyłącznie definicję ustawową, której nie można interpretować w oderwaniu od innych przepisów ustawy o VAT, dla potrzeb których została ona sformułowana. Ponieważ podmiotem zobowiązanym do ustalenia właściwej stawki podatku czy zwolnienia od podatku jest każdorazowo podmiot dokonujący dostawy budynku, budowli czy ich części, czyli każdorazowy właściciel nieruchomości, a nie ktokolwiek, w tym podmiot władający nieruchomością udostępnioną czasowo przez właściciela, to tak samo w odniesieniu do podmiotu dokonującego dostawy należy odnosić dokonywane przez niego czynności w odniesieniu do tej nieruchomości w postaci najmu dzierżawy czy wydatków na ulepszenia.

Innymi słowy wpływ na opodatkowanie dostawy danej nieruchomości będą miały działania podejmowane przez właściciela, a nie innych podatników, którym w trakcie posiadania nieruchomości właściciel udostępnił czasowo daną nieruchomość.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że dostawa budynku hali sportowo-widowiskowej, trwale związanego z gruntem (PKOB 1265), będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie zachodzą wyjątki w nim przedstawione. Z opisu sprawy wynika, że przedmiotowa dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, ani w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Z wniosku wynika, że pierwsze zasiedlenie obiektu hali sportowo-widowiskowej nastąpiło w momencie jej nabycia przez Wnioskodawcę w drodze darowizny zawartej 28 marca 2002 r., wówczas bowiem doszło do oddania do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi.

Przy czym bez znaczenia pozostaje fakt, że przedmiotowa transakcja stanowiła czynność korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, bowiem była to czynność podlegająca opodatkowaniu a więc objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług.

Z wniosku wynika również, że Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie przedmiotu aportu.

Ponadto, zauważyć należy, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą ww. nieruchomości nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Tym samym nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż pierwsze zasiedlenie budynku hali sportowo-widowiskowej nastąpiło w wyniku czynności opodatkowanych wykonanych przez samorządową jednostkę budżetową MOSiR, bowiem co do zasady wydanie budynku w ramach umowy najmu czy dzierżawy spełnia definicję pierwszego zasiedlenia jednakże wyłącznie w przypadku gdy czynności tej dokonuje właściciel danego lokalu, a nie podmiot trzeci.

Z opisu sprawy wynika bowiem, że samorządowa jednostka budżetowa MOSiR, która jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT (odrębny od Wnioskodawcy), od 2002 r. wykorzystywała halę do czynności opodatkowanych, a w szczególności zawierała umowy dzierżaw z podmiotami trzecimi, korzystającymi z obiektu.

Z opisu sprawy wynika, że to Miasto R. - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w R. reprezentowany przez Dyrektora na podstawie Pełnomocnictwa Zarządu Miasta R. zawarł pierwsze umowy najmu pomieszczeń hali sportowej. Należy jednak podkreślić, że to samorządowa jednostka budżetowa, odprowadza należny VAT do urzędu skarbowego, oraz wykazuje obrót w ewidencjach i deklaracjach VAT-7.

Nie można zatem uznać, że wydanie przez MOSiR ww. budynku na podstawie umowy najmu/dzierżawy było pierwszym zasiedleniem. Wnioskodawca przekazał ten budynek w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu innemu podatnikowi podatku VAT, który to wykazywał w swoich rozliczeniach z tytułu podatku VAT kwoty czynszu. Zatem Wnioskodawca nie wydał przedmiotowych pomieszczeń w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.

Reasumując, dostawa budynku hali sportowo-widowiskowej nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, gdyż wskazany obiekt został oddany do użytkowania w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy, tj. Wnioskodawcy. Ponadto, pomiędzy tym pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Tak więc zamierzona dostawa budynku hali sportowo-widowiskowej będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na spełnienie warunków wynikających z tego przepisu.

W związku z powyższym również zbycie działki nr 3145/113 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż dostawa nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali sportowo - widowiskowej, stanowiącej własności Miasta R. w formie aportu do miejskiej spółki prawa handlowego podlega zwolnieniu w trybie art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ nie następuje w ramach pierwszego zasiedlenia (w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług), należało uznać za prawidłowe, jednakże w oparciu o inne argumenty niż wskazane we wniosku.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.