IBPP1/443-923/14/DK | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.
IBPP1/443-923/14/DKinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. stawka
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 września 2014 r. (data złożenia 18 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 12 grudnia 2014 r. (data złożenia 12 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. w tut. organie złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 grudnia 2014 r. (data złożenia 12 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 2 grudnia 2014 r. IBPP1/443-923/14/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Sp. z o.o.) planuje zbycie nieruchomości przy ul. M. Firma planuje zbycie nieruchomości za wynagrodzeniem do końca 2015 r.

W dacie zbycia nieruchomość obejmować będzie:

-prawo własności działki, dla której Sąd Rejonowy w X., prowadzi księgę pod numerem 0. Wartość księgowa działki - 961 930,72 zł.

-budynek handlowo-biurowy i budynek magazynowy oraz budowle (droga, ogrodzenie) wraz instalacjami i urządzeniami znajdującymi się na działce. Wartość brutto budynków oraz budowli wynosi - 7 126 741,03 zł, wartość brutto budynków 6 353 618,27 zł.

Działka o numerze 1197/22 została zakupiona w 2004 r., natomiast budynek handlowo biurowy został wybudowany przez Spółkę i oddany do użytkowania pod koniec 2005 r., a budynek magazynowy w 2006 r. Do 31 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca (Sp. z o.o.) na modernizację budynków wydał kwotę - 303 627,88 zł.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, czynności wykonywane przy użyciu wspomnianych wyżej nieruchomości są opodatkowane podatkiem VAT. Spółka od nakładów inwestycyjnych związanych z budową wyżej wymienionych nieruchomości jak i nakładów ponoszonych na modernizację tych obiektów odliczała podatek VAT.

Firma od momentu oddania do użytkowania tj. od 2005 r. wynajmowała część nieruchomości (Umowa Najmu).

Od dnia 1 sierpnia 2010 r. (Umowa Najmu) Wnioskodawca wynajął całą nieruchomość przy ul. M.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

1.Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 2 kwietnia 2003 r. Przedmiotem działalności jest:

PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,

PKD 15.20.Z Produkcja obuwia,

PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,

PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

2.W stosunku do nieruchomości przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

3.Przedmiotowa nieruchomość została wpisana do ewidencji środków trwałych.

-Grupa I i II środków trwałych - konta syntetyczne:

 • 11010-33 Hala Magazynowa.
 • 11010-48 Obiekt budowlany biurowo-magazynowy.
 • 11020-46 Droga do obiektu biurowo-magazynowego.
 • 11020-88 Droga do hali magazynowej.
 • 11020-89 Ogrodzenie.

4.Na pytanie tut. organu „Z wniosku wynika, że nieruchomość o której mowa we wniosku w momencie zbycia obejmować będzie prawo własności działki oraz budynek handlowo-biurowy, budynek magazynowy, budowle (droga, ogrodzenie) wraz z instalacjami i urządzeniami znajdującymi się na działce. Ponadto Wnioskodawca podaje, że działka o nr 1197/22 została zakupiona w 2004 r., natomiast budynek handlowo-biurowy został wybudowany przez Spółkę i oddany do użytkowania pod koniec 2005 r., a budynek magazynowy w 2006 r.

Należy zatem wyjaśnić:

 1. Jakie inne obiekty budowlane (budynki/budowle) oprócz budynku handlowo-biurowego i magazynowego będą znajdowały się na przedmiotowej działce w momencie sprzedaży, kiedy i przez kogo zostały wybudowane poszczególne obiekty - proszę podać odrębnie do każdego budynku/budowli...
 2. Kiedy i jakie konkretnie obiekty budowlane (oprócz wymienionych we wniosku budynków handlowo-biurowego i magazynowego) zostały wybudowane przez Wnioskodawcę...
 3. Czy Wnioskodawcy przy ich budowie lub nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego...
 4. Jakie konkretnie instalacje i urządzenia znajdują się na przedmiotowej działce...”,

Wnioskodawca odpowiedział:

a.Na przedmiotowej działce w momencie sprzedaży znajdować się będą:

 • Hala Magazynowa - została wybudowana przez Spółkę i oddana do użytkowania w sierpniu 2006 r.
 • Obiekt budowlany biurowo-magazynowy - został wybudowany przez Spółkę i oddany do użytkowania w październiku 2005 r.
 • Droga do obiektu biurowo-magazynowego - została wybudowana przez Spółkę i oddana do użytkowania w październiku 2005 r.
 • Droga do hali magazynowej - została wybudowana przez Spółkę i oddana do użytkowania we wrześniu 2006 r.
 • Ogrodzenie - zostało wybudowane przez Spółkę i oddane do użytkowania w październiku 2006 r.

b.Obiekty budowlane (budowle) zostały wybudowane i oddane do użytkowania:

 • Droga do obiektu biurowo-magazynowego - została wybudowana przez Spółkę i oddana do użytkowania w październiku 2005 r.
 • Droga do hali magazynowej - została wybudowana przez Spółkę i oddana do użytkowania we wrześniu 2006 r.
 • Ogrodzenie - zostało wybudowane przez Spółkę i oddane do użytkowania w październiku 2006 r.

c.Wnioskodawcy przy budowie budowli przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

d.Przedmiotowa działka jest uzbrojona w instalację wodociągową, elektryczną i gazową.

5.Wszystkie obiekty budowlane wchodzące w skład nieruchomości są budynkami, budowlami lub ich częścią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

 1. Hala Magazynowa - PKOB -123 - trwale związana z gruntem.
 2. Obiekt budowlany biurowo-magazynowy - PKOB - 125 - trwale związana z gruntem.
 3. Droga do obiektu biurowo-magazynowego - PKOB - 211 - trwale związana z gruntem.
 4. Droga do hali magazynowej - PKOB - 211 - trwale związane z gruntem.
 5. Ogrodzenie - PKOB - 242 - trwale związane z gruntem.

6.Pierwsze zasiedlenie każdego z obiektów, dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy nastąpiło 1 sierpnia 2010 r. Wnioskodawca na podstawie Umowy Najmu z dnia 30 czerwca 2010 r. wynajął całą nieruchomość przy ul. M. firmie S.

7.Pierwsze zasiedlenie każdego z obiektów, Wnioskodawca wynajął innej firmie - S. Sp. z o.o. – na podstawie Umowy Najmu z dnia 30 czerwca 2010 r. Firma wynajmująca jest podatnikiem VAT.

8.Przez okres posiadania przedmiotowej nieruchomości, działka wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i budowlami - od momentu wybudowania do dnia 31 lipca 2010 r. - była siedzibą firmy. Obiekty (budynki i budowle) w przeważającej części służyły podstawowej działalności firmy. Działka nr 1197/22 służyła działalności podstawowej firmy.

Od 2005 r. również część budynku biurowo-magazynowego (około 30%) było wynajmowane przez inną firmę na podstawie Umowy Najmu. Firma wynajmująca była podatnikiem VAT.

9.

 1. Najem całej nieruchomości wg Umowy Najmu jest zawarty na 5 lat i obowiązuje do dnia 31 lipca 2015 r.
 2. Wnioskodawca nie ponosił żadnych nakładów inwestycyjnych po oddaniu całej nieruchomości w najem, tj. po 1 sierpnia 2010 r.
 3. Najem nieruchomości jest opodatkowany stawką podstawową.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości (zdarzenie przyszłe) korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

 1. Dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy rozumieć:

 • oddanie do użytkowania,
 • w wykonaniu czynności podlegającym opodatkowaniu,
 • pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

W związku z powyższym, dostawa budynku nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, pierwsze zasiedlenie miało miejsce w sierpniu 2010 r. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a przyszłą datą dostawy upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie budynków w kwocie 303 627,88 zł, w stosunku do których miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wydatki te były niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m. in. w art. 43 ustawy o VAT.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 • oddanie do użytkowania,
 • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 • pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Niewątpliwie przez czynności podlegające opodatkowaniu należy rozumieć nie tylko dostawę, ale również najem, dzierżawę, leasing lub podobne czynności (umowy), które w rozumieniu przepisów ustawy stanowią odpłatne świadczenie usług. Z kolei pod pojęciem oddania do użytkowania należy rozumieć przekazanie budynków, budowli lub ich części ich nabywcy lub użytkownikowi do korzystania w sposób zgodny z zakresem przekazanych do nich praw. Nabywca, na rzecz którego przeniesiono prawo do rozporządzania nieruchomością jak właściciel może w sposób dowolny dysponować tą nieruchomością, tj. może ją sprzedać, używać na własne potrzeby lub przekazać do użytkowania np. na podstawie umów najmu lub dzierżawy.

Podkreślić przy tym należy, że jeżeli podatnik wybuduje obiekt, a następnie obiekt ten po wybudowaniu zostanie oddany do użytkowania na własne potrzeby tego podatnika (i wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych) nie oznacza to, że obiekt taki został zasiedlony. W takim przypadku oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Innymi słowy, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika, które następuje jednak w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a, warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też opodatkowana jest 23% stawką podatku, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki budowle lub ich części.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawione przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa budynku magazynowego, budynku biurowo-magazynowego, dróg i ogrodzenia zlokalizowanych na działce nr 1197/22 może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że dostawa budynku magazynowego (PKOB 123), budynku biurowo-magazynowego (PKOB 125), dróg (PKOB 211) i ogrodzenia (PKOB 242) zlokalizowanych na działce nr 1197/22, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie zachodzą wyjątki w nim przedstawione. Z opisu sprawy wynika, że przedmiotowa dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim.

Z wniosku wynika, że nastąpiło już pierwsze zasiedlenie ww. nieruchomości, bowiem od 2005 r. część budynku biurowo-magazynowego była przedmiotem najmu, natomiast od 2010 r. wynajmowana jest już cała nieruchomość, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą ww. nieruchomości nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Ponadto Wnioskodawca nie ponosił żadnych nakładów inwestycyjnych po oddaniu całej nieruchomości w najem, tj. po 1 sierpnia 2010 r.

Dostawa budynku magazynowego, budynku biurowo-magazynowego, dróg i ogrodzenia będzie zatem korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jeśli chodzi natomiast o dostawę działki gruntu nr 1197/22 na której posadowione są: budynek magazynowy, budynek biurowo-magazynowy, drogi i ogrodzenie, to stwierdzić należy, że skoro dostawa tych obiektów budowlanych korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, to na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy również dostawa działki nr 1197/22 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy, iż w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że na działce nr 1197/22 znajdują się również instalacje i urządzenia (instalacja wodociągowa, elektryczna i gazowa), natomiast w odpowiedzi na wezwanie tut. organu odnośnie wskazania jakie inne obiekty budowlane (budynku/budowle) oprócz budynku handlowo-biurowego i magazynowego będą znajdowały się na przedmiotowej działce w momencie sprzedaży oraz jakie są symbole PKOB budynków i budowli, Wnioskodawca nie wymienił instalacji i urządzeń jako budynku lub budowli.

W związku z powyższym tut. organ przyjął, iż te instalacje i urządzenia nie stanowią budynku ani budowli i nie mają wpływu na opodatkowanie dostawy przedmiotowej nieruchomości.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności gdyby urządzenia i instalacje wymienione przez Wnioskodawcę stanowiły budynek lub budowlę wg PKOB oraz w sytuacji, gdyby Wnioskodawca przed sprzedażą dokonał ulepszeń budynków i budowli posadowionych na działce przekraczających 30% wartości początkowej tych obiektów), bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X. po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-923/14/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.