IBPP1/443-749/14/DK | Interpretacja indywidualna

Zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych działek jak i prawa użytkowania wieczystego działki, stanowiące dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
IBPP1/443-749/14/DKinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. grunt niezabudowany
 3. nieruchomości
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. użytkowanie wieczyste
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 6 października 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 341/16, 270/2, 284/2, 285/2 oraz prawa wieczystego użytkowania działek nr 258/2 i 291/2 zabudowanych torem kolejowym oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 341/16, 270/2, 284/2 i 285/2 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 341/16, 270/2, 284/2, 285/2 oraz prawa wieczystego użytkowania działek nr 258/2 i 291/2 zabudowanych torem kolejowym oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 341/16, 270/2, 284/2 i 285/2.

Wniosek został uzupełniony pismem z 6 października 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-749/14/DK, IBPB II/2/415-678/14/NG, IBPB II/1/436-241/14/MCZ z 24 września 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca pozostaje wraz z A. użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oraz posadowionych na terenie tejże nieruchomości torów kolejowych (częściowo skradzionych przez nieznanych sprawców) w Z.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Z. dwie księgi wieczyste o numerze 1. oraz 3. Na tych nieruchomościach przez Wnioskodawcę ani przez współużytkownika wieczystego nie była prowadzona i nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Niezależnie od tego Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości przy ul. Z. wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie budynków wpisanej do KW nr 9. i użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz właścicielem budowli wpisanej do księgi wieczystej SR Z. pod numerem 5. Nieruchomość wpisana w księdze wieczystej 9., na podstawie umowy dzierżawy została oddana E. sp. z o.o. w S., która to spółka wykorzystuje tę nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest osobą niezdolną do pracy, utrzymującą się z emerytury otrzymywanej z ZUS.

Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży całego swojego udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej nr 3. oraz 1. wraz z infrastrukturą kolejową na rzecz współużytkownika wieczystego A. lub na rzecz osoby trzeciej - do chwili obecnej prowadzone są rozmowy dotyczące osoby nabywcy. Wnioskodawca zamierza również sprzedać wydzieloną w 2013 r. geodezyjnie część nieruchomości której (samodzielnie) pozostaje użytkownikiem wieczystym i właścicielem infrastruktury, obecnie dzierżawionej przez E. sp. z o.o. wpisanej do księgi wieczystej SR Z. pod numerem 9., na której E. sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą.

W uzupełnieniu wniosku w zakresie podatku od towarów i usług Wnioskodawca podał, że:

1.W okresie od 1995 do października 2000 r. był zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W okresie tym prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W 2000 r. działalność gospodarczą zakończył. Od października 2000 r. do dnia dzisiejszego nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

2.Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca prowadził kiedykolwiek działalność gospodarczą, jeśli tak to kiedy (w jakim okresie) i w jakim zakresie...”, Wnioskodawca odpowiedział: Tak, od 1995 do października 2000 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Po tym okresie (do nadal) Wnioskodawca był tylko posiadaczem udziałów w spółce z o.o. natomiast pracował na umowę o pracę. Od lutego 2010 jest na emeryturze. Zakres działalności gospodarczej: handel węglem, budownictwo ogólne, transport samochodowy, pomiary elektryczne, produkcja drobnych wyrobów z tworzyw sztucznych (jako Zakład Pracy Chronionej).

Wnioskodawca nigdy nie prowadził działalności w zakresie obrotu nieruchomościami.

3.Na pytanie tut. organu „Z ilu geodezyjnie wyodrębnionych działek składa się każda z nieruchomości mających być przedmiotem sprzedaży, tj. nieruchomość objęta księgami wieczystymi nr 3. oraz 1. oraz nieruchomość objęta księgą wieczystą nr 9...”, Wnioskodawca odpowiedział:

  • Księga wieczysta nr 3. - 4 działki (numer 270/2, 291/2, 284/2, 285/2 - łącznie 0,2030 ha), 1/2 udziału w prawie wieczystego użytkowania i 1/2 prawa własności budynków.
  • Księga wieczysta nr 1. - 1 działka (numer 258/2- 0,3303 ha), 1/2 udziału w prawie wieczystego użytkowania i 1/2 prawa własności budowli.
  • Księga wieczysta nr 9. - 1 działka (numer 342/16 - 2,9964 ha) nie przeznaczona do sprzedaży na chwilę obecną – cały udział w użytkowaniu wieczystym gruntu i cały udział w prawie własności budynków i budowli.
  • Księga wieczysta nr 4. - 1 działka (numer 341/16 - 0,3309 ha) – cały udział w użytkowaniu wieczystym gruntu (bez budynków i budowli). Działka powstała w wyniku podziału działki 313/16 KW nr 9. na działki 341/16 i 342/16.

   4.Na pytanie tut. organu „Jakie obiekty budowlane (tj. budynki i budowle lub ich części) znajdują się na każdej z działek – należy podać odrębnie dla każdej działki...”, Wnioskodawca odpowiedział:

   • Działka 270/2, 284/2, 285/2 - budynek rozdzielni o pow. 18 m (rozebrany przez złodziei). W księdze nie wyszczególniono na której działce jest posadowiony.
   • Działka 258/2 i 291/2 - jeden tor kolejowy (w toku sprawa sądowa o służebność przejazdu dla K.), reszta torów rozkradziona przez „złomiarzy”.
   • Działka 342/16 (nie do sprzedaży w najbliższym czasie) - budynek biurowy o kubaturze 98 m3 (budynek obsługi wagi samochodowej), pozostałości budynku przemysłowego (rozdzielnia elektryczna – 1 pomieszczenie).
   • Działka 341/16 - nie posiada obiektów budowlanych.

   5.Wszystkie ww. nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania działek (tj. 270/2, 291/2, 284/2, 285/2, 258/2, 342/16, 341/16) zostały zakupione w dniu 30 listopada 2007 r. od W. Sp. z o.o. z siedzibą w S. przy ul. Ł. 1 aktem notarialnym z dnia 30 listopada 2007 r.

   6.Na pytanie tut. organu „Czy dostawa na rzecz Wnioskodawcy nieruchomości o których mowa we wniosku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, była czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (choćby korzystającą ze zwolnienia), czy też nie była czynnością podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem - należy wskazać odrębnie dla każdej działki...”, Wnioskodawca odpowiedział, że w momencie nabycia:

   1. działka nr 342/16 i 341/16 (w momencie nabycia w 2007 r. jeszcze łącznie jako działka 313/16) - KW nr 9. - prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli - stawka podatku VAT: ZWOLNIONA,
   2. działki 270/2, 284/2, 285/2, 291/2 - KW nr 3. – 1/2 udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z 1/2 udziału w prawie własności budynków - stawka podatku VAT: 22%,
   3. działka nr 258/2 - KW 1. – 1/2 udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z 1/2 udziału w prawie własności budowli - stawka podatku VAT: 22%.

   7.Nabycie było udokumentowane fakturą VAT.

   8.W momencie nabycia Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (nie był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT).

   9.Wszystkie ww. nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu zostały zakupione w celu lokaty kapitału.

   W okresie 1 grudzień 2007 r. do końca I poł. 2008 wszystkie działki zostały wydzierżawione E. sp. z o.o. (wcześniej W. sp. z o.o.) w celu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej na tych terenach. Od II poł. 2008 r. do nadal wydzierżawione tej samej spółce są tylko działki 342/16 (KW 9.) i 341/16 (KW 4). Pozostałe działki tj. 270/2, 284/2, 285/2, 291/2, 258/2 i posadowione na nich budynki i budowle pozostają nieużytkowane poza jednym torem wykorzystywanym bezumownie przez K. (sprawa o odpłatność lub ustanowienie służebności w sądzie).

   10.Na pytanie tut. organu „Jeśli nieruchomości o których mowa we wniosku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu zostały nabyte na prywatne cele Wnioskodawcy, to jakie jego potrzeby osobiste miały zaspokajać oraz czy w taki sposób zostały wykorzystane, jeśli nie to dlaczego - należy wskazać odrębnie dla każdej działki...”, Wnioskodawca odpowiedział: Cel nabycia wszystkich przedmiotowych działek, budynków i urządzeń - lokata kapitału. Wszystkie nabyte nieruchomości nie służyły do zaspokojenia żadnych osobistych potrzeb.

   11.W skład poszczególnych nieruchomości w momencie nabycia przez Wnioskodawcę wchodziło:

   a.Działki nr 341/16 i 342/16 w momencie zakupu stanowiły jedną działkę nr 313/16 (KW nr 9) - cały udział.

   W jej skład wchodziły budynki:

   • budynek wagi deputatowej o kubaturze 98m3,
   • garaż sprzętu ciężkiego o kubaturze 183 m3,
   • budynek kołowrotu o kubaturze 40 m3,
   • i urządzenia:
   • zbiorniki deputatu o kubaturze 1.168 m3,
   • zbiorniki węgla obcego o kubaturze 6.783 m3,
   • stacja kątowa nr 1 o kubaturze 3.750 m3,
   • stacja kątowa nr 2 o kubaturze 395 m3,
   • pomost taśmowy o kubaturze 1.024 m3,
   • waga kolejowa o kubaturze 31 m3,
   • waga kolejowa o kubaturze 40 m3.

   b.działka 258/2 (KW 1.) - udział 1/2

   • urządzenie obejmujące tory kolejowe.

   c.działka 270/2, 291/2, 284/2, 285/2 (KW 3.) udział 1/2

   • budynek rozdzielni o pow. użytkowej 18 m2 i o kubaturze 70 m3,
   • urządzenie w postaci torów kolejowych.

   Wszystkie ww. budynki i urządzenia należały w przeszłości do kopalni P., która nie przekazała żadnej dokumentacji dotyczącej budynków i urządzeń w związku z czym Wnioskodawca nie posiada wiedzy na temat kiedy i przez kogo zostały wybudowane. Budynki i urządzenia w momencie zakupu były już w bardzo złym stanie technicznym i z biegiem czasu nastąpiła konieczność ich rozbiórki ze względów bezpieczeństwa.

   12.Przyczyną sprzedaży przedmiotowych nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu (działki 270/2, 291/2, 284/2, 285/2, 258/2 oraz 341/16) jest tocząca się sprawa sądowa wniesiona w oparciu o skargę pauliańską o uznanie czynności za bezskuteczną, ze względu na zobowiązania finansowe spółki będącej wcześniej (do lipca 2007 r.) właścicielem nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntu. Pozyskane w ten sposób środki mają zabezpieczyć ewentualne roszczenia wnoszącego pozew.

   13.Na pytanie tut. organu „Na jaki cel, Wnioskodawca zamierza przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu - należy wskazać odrębnie dla każdej działki...”, Wnioskodawca odpowiedział: Cel - jak w punkcie 12. W przypadku wygrania sprawy sądowej środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na lokatę bankową.

   14.Na pytanie tut. organu „Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży m.in. wydzieloną w 2013 r. geodezyjnie część nieruchomości której (samodzielnie) pozostaje użytkownikiem wieczystym i właścicielem infrastruktury obecnie dzierżawionej przez E. sp. z o.o. wpisanej do księgi wieczystej po numerem 9.

   W związku z powyższym należy wskazać:

   • Kiedy, w jakim celu i na czyj wniosek dokonano tego wydzielenia...
   • Czy jest to jedna, geodezyjnie wyodrębniona działka...
   • Czy na tej wyodrębnionej części (działce) znajdują się jakieś budynki – jakie...”

   Wnioskodawca odpowiedział:

   Wydzielona geodezyjnie w 2013 r. działka o numerze 341/16 obejmowana wcześniej przez księgę wieczystą numer 9. posiada odrębny numer księgi wieczystej tj. 4.

   a.Decyzja o podziale działki z dnia 14 marca 2013 r. (uprawomocnienie decyzji 2 kwietnia 2013 r.).

   Podział został dokonany w celu odłączenia od poprzedniej dużej działki, małej części położonej o kilka metrów niżej niż pozostała część działki. Podział nastąpił na wniosek Wnioskodawcy.

   b.Tak, działka numer 341/16 jest geodezyjnie wyodrębniona i ma swoją księgę wieczystą numer 4.

   c.Na wyodrębnionej działce nie ma żadnych budynków, budowli ani urządzeń.

   15.Na pytanie tut. organu „Czy to Wnioskodawca jest stroną umowy dzierżawy nieruchomości objętej księgą wieczystą nr 9. jako wydzierżawiający...”, Wnioskodawca odpowiedział, że tak, jest stroną umowy dzierżawy jako wydzierżawiający.

   16.Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca wystawia firmie E. sp. z o.o. rachunki/faktury z tytułu tej dzierżawy...”, Wnioskodawca odpowiedział, że tak, z tytułu dzierżawy wystawia dla E. sp. z o.o. rachunki.

   17.Na pytanie tut. organu „Od kiedy ww. nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy...”, Wnioskodawca odpowiedział, że od dnia 1 grudnia 2007 r.

   18.Nieruchomości objęte księgami wieczystymi 3. i 1. były przedmiotem umowy dzierżawy w okresie od 1 grudnia 2007 r. do końca I poł. 2008 r. również z E. Sp. z o.o. Od połowy 2008 r. nie są przedmiotem umów najmu, dzierżawy - pozostają nieużytkowane.

   19.Dla tych działek/terenów nie ma opracowanego przestrzennego planu zagospodarowania terenu ani decyzji o warunkach zagospodarowania terenu. Wszystkie przedmiotowe działki są to tereny przemysłowe, pokopalniane (była K.). Wnioskodawca nie zna przeznaczenia działek w przyszłości (w momencie sprzedaży).

   20.Na przedmiotowym gruncie (działkach) Wnioskodawca nigdy nie wybudował żadnych budynków i budowli.

   21.Na pytanie tut. organu „W jaki konkretnie sposób działki i usytuowane na nich obiekty budowlane, były i będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane od chwili nabycia do momentu planowanej sprzedaży (proszę podać odrębnie dla każdej działki i budynków/budowli)...”, Wnioskodawca odpowiedział: Działki nr 341/16 i 342/16 wraz z budynkami od momentu nabycia do nadal są przedmiotem umowy dzierżawy z E. Sp. z o.o. (wcześniej W. Sp. z o.o.). Spółka, która wydzierżawia od Wnioskodawcy ten teren wraz z budynkami prowadzi tam swoją działalność gospodarczą polegającą na zakupie, składowaniu i sprzedaży materiałów sypkich. Do momentu sprzedaży Wnioskodawca nie planuje zmian.

   Działki nr 270/2, 284/2, 285/2, 291/2, i 258/2 wraz z budynkami i infrastrukturą kolejową od momentu nabycia do końca I połowy 2008 były przedmiotem umowy dzierżawy z E. Sp. z o.o. (wcześniej W. Sp. z o.o.). która wykonywała tam swoją działalność gospodarczą j.w. Od II poł. 2008 r. terenów tych i pozostałości po budynkach (jeden) Wnioskodawca nie wykorzystuje na dzień dzisiejszy w żaden sposób. Do momentu sprzedaży Wnioskodawca nie planuje zmian.

   22.Przedmiotowych działek i obiektów budowlanych Wnioskodawca nigdy nie wykorzystywał do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

   23.Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był rolnikiem ryczałtowym.

   24.Przedmiotowe działki i budynki/budowle nie były nigdy wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej.

   25.Na pytanie tut. organu „Jeśli na przedmiotowych działkach w momencie sprzedaży będą posadowione obiekty budowlane to czy będą one stanowiły budynki, budowle lub ich części w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) – jeżeli tak, to jakie będzie ich oznaczenie PKOB (należy podać odrębnie dla każdego z obiektów).

   1. Czy te budynki i budowle będą trwale z gruntem związane...
   2. Kiedy budynki i budowle zostały wybudowane i oddane do użytkowania...

   (proszę wskazać odrębnie dla każdego z obiektów).”,

   Wnioskodawca odpowiedział, że nie jest w stanie szczegółowo podać oznaczenia PKOB obiektów budowlanych.

   Na działce nr 341/16 - nie będzie budynków, budowli ani żadnej innej infrastruktury.

   Na działce nr 342/16 - jeden budynek magazynowo-biurowy, jednokondygnacyjny o kubaturze 98 m3 (budynek wagi samochodowej), pozostałości budynku przemysłowego (rozdzielnia elektryczna - 1 pomieszczenie na jednej kondygnacji). Budynki o wysokości powyżej 2,2 m.

   Na działce nr 258/2 i 291/2 położony jest jeden tor kolejowy (użytkowany bezumownie przez K. - w toku sprawa sądowa o ustanowienie służebności toru).

   Na działkach 270/2, 284/2, 285/2 - nie ma i nie będzie w momencie sprzedaży budynków, budowli i innej infrastruktury.

   1. Ww. budynki są trwale związane z gruntem.
   2. Wnioskodawca nie jest w stanie tego określić gdyż są to budynki i budowle pokopalniane (po zlikwidowanej K.) i brak jest jakiejkolwiek dokumentacji na ich temat.

   26.Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów budowlanych.

   27.Na pytanie tut. organu „Jeżeli ww. obiekty lub ich części zostały ulepszone, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, to należy wskazać odrębnie dla każdego z nich, kiedy ulepszenie miało miejsce i czy były wykorzystywane w stanie ulepszonym przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych, a jeśli tak to jak długo...”, Wnioskodawca odpowiedział: „Nie dotyczy”.

   28.W 2013 roku Wnioskodawca przeprowadził podział działki nr 313/16 objętej KW nr 9. o łącznej powierzchni 3,3273 ha na 2 działki: numer 342/16 - 2.9964 ha, KW nr 9. oraz numer 341/16 - 0.3309 ha, KW nr 4. Podział został dokonany w celu odłączenia od poprzedniej dużej działki, małej części położonej o kilka metrów niżej niż pozostała część działki. Innych działań w stosunku do przedmiotowych działek Wnioskodawca nie podejmował.

   29.Wnioskodawca nie zamierza podejmować żadnych działań w celu uatrakcyjnienia przedmiotowych działek.

   30.Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych w celu sprzedaży poszczególnych działek.

   31.Nabywcy sami zgłosili się do Wnioskodawcy z propozycją kupna przedmiotowych działek.

   32.Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca posiada jeszcze inne nieruchomości przeznaczone w przyszłości do sprzedaży (oprócz opisanych we wniosku), jeśli tak to jakie...”, Wnioskodawca odpowiedział: Działka nr 342/16 o pow. 2,9964 ha (KW nr 9) - w chwili obecnej Wnioskodawca nie planuje jej sprzedaży ale być może będzie przeznaczona do zbycia w innym bliżej nieokreślonym czasie.

   Ponadto Wnioskodawca posiada jeszcze działkę numer 308/16 oznaczoną KW nr 5 o powierzchni 0,3176 ha (3176 m) położoną również w Z. W chwili obecnej nie planuje jej sprzedaży ale być może będzie przeznaczona do zbycia w innym bliżej nieokreślonym czasie razem z działką nr 342/16.

   33.Wnioskodawca nie dokonywał wcześniej sprzedaży nieruchomości.

   W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1):

   Czy wobec opisanego w poz. 50 stanu faktycznego i prawnego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)...

   Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko oznaczone we wniosku nr 1), wskutek dokonania sprzedaży udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości oraz współwłasności infrastruktury kolejowej, dla której to nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Z. dwie księgi wieczyste o numerze 1 oraz 3, a także - w odrębnej umowie sprzedaży - części nieruchomości, której Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym i właścicielem infrastruktury obecnie dzierżawionej przez E. sp. z o.o. wpisanej do księgi wieczystej SR Z. pod numerem 9, nie stanie się on podatnikiem podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

   Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 15 ustawy, podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 - bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

   Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Żaden inny przepis ustawy dla dokonania ww. czynności nie wprowadza obowiązku odprowadzenia podatku VAT przez sprzedającego.

   Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, sam nie wykorzystuje również nieruchomości będących przedmiotem planowanej transakcji dla celów zarobkowych lub prowadzenia działalności gospodarczej, wobec czego nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku VAT od dokonanych transakcji sprzedaży (prawdopodobnie dwóch umów).

   W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

   Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

   Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

   Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

   Z treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

   1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
   2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
   3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
   4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
   5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
   6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
   7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

   W myśl art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Z kolei art. 198 ww. ustawy KC stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

   Zatem współwłasność nie jest instytucją samodzielną, stanowi odmianę własności i cechuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom, a każdy z nich może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży udziału stanowiącego jego własność, dokonuje przeniesienia prawa własności rzeczy, dochodzi do zmiany podmiotu tego prawa.

   Zatem sprzedaż udziału należy traktować w kategorii dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

   Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

   W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

   Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

   Powyższe oznacza, że dostawa towarów, w tym przypadku prawa wieczystego użytkowania działek zabudowanych jak i niezabudowanych, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy czynność podlegającą opodatkowaniu wykona podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności powinny nosić znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, tzn. powinny polegać na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

   Przez ciągłe wykorzystywanie składników majątku należy rozumieć takie wykorzystywanie majątku, które charakteryzuje się powtarzalnością lub długim okresem trwania. Zatem czerpania dochodów ze składnika majątku wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej.

   Stwierdzić należy, iż każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym wykorzystywanie majątku prywatnego stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, w tym przypadku nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został i faktycznie wykorzystany na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej.

   Stwierdzić należy, że każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym wykorzystywanie majątku prywatnego stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

   Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, w tym przypadku nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został i faktycznie wykorzystany na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej.

   Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

   Tym samym nie jest działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

   Skutkiem powyższego, status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów cytowanej wyżej ustawy.

   Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 s. 1 ze zm.), „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

   Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

   Aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar wykonywać takie czynności wielokrotnie, a sprzedawane towary zostały nabyte lub wytworzone w celu wykorzystania w działalności gospodarczej. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług - w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie musi ona być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

   Podkreślić także należy, iż w kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi bowiem wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

   Należy także zauważyć, że Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach C-180/10 i C-181/10 orzekł, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie, zdaniem Trybunału, okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego. Inaczej jest natomiast – wyjaśnił Trybunał – w wypadku gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy.

   Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

   Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w okresie od 1995 do października 2000 r. Wnioskodawca był zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W tym czasie prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Po tym okresie (do nadal) Wnioskodawca był tylko posiadaczem udziałów w spółce z o.o. natomiast pracował na umowę o pracę. Od lutego 2010 jest na emeryturze.

   Wnioskodawca nigdy nie prowadził działalności w zakresie obrotu nieruchomościami.

   W dniu 30 listopada 2007 r. w celu lokaty kapitału, Wnioskodawca nabył od Spółki z o.o., (1 aktem notarialnym) prawo wieczystego użytkowania następujących nieruchomości:

   - Działki nr 341/16 i 342/16 które w momencie zakupu stanowiły jedną działkę nr 313/16 (KW nr 9) – cały udział.

   W jej skład w momencie nabycia wchodziły budynki:

   • budynek wagi deputatowej o kubaturze 98m3,
   • garaż sprzętu ciężkiego o kubaturze 183 m3,
   • budynek kołowrotu o kubaturze 40 m3,

   i urządzenia:

   • zbiorniki deputatu o kubaturze 1.168 m3,
   • zbiorniki węgla obcego o kubaturze 6.783 m3,
   • stacja kątowa nr 1 o kubaturze 3.750 m3,
   • stacja kątowa nr 2 o kubaturze 395 m3,
   • pomost taśmowy o kubaturze 1.024 m3,
   • waga kolejowa o kubaturze 31 m3,
   • waga kolejowa o kubaturze 40 m3.

   - działka 258/2 (KW 1) - udział 1/2

   • urządzenie obejmujące tory kolejowe.

   - działka 270/2, 291/2, 284/2, 285/2 (KW 3) - udział 1/2

   • budynek rozdzielni o pow. użytkowej 18 m i o kubaturze 70 m3,
   • urządzenie w postaci torów kolejowych.

   Budynki i urządzenia w momencie zakupu były już w bardzo złym stanie technicznym i z biegiem czasu nastąpiła konieczność ich rozbiórki ze względów bezpieczeństwa.

   W momencie nabycia Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (nie był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT).

   Dostawa prawa użytkowania wieczystego działek nr 342/16 i 341/16 (w momencie nabycia działka nr 313/16) wraz z prawem własności budynków i budowli była zwolniona z podatku VAT.

   Dostawa pozostałych nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu była opodatkowana 22% stawką podatku VAT.

   Wszystkie nabyte nieruchomości nie służyły do zaspokojenia żadnych osobistych potrzeb Wnioskodawcy.

   W okresie 1 grudzień 2007 r. do końca pierwszej połowy 2008 r. Wnioskodawca wydzierżawił wszystkie działki Spółce z o.o. w celu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej na tych terenach.

   Działki nr 341/16 i 342/16 wraz z budynkami od momentu nabycia do nadal są przedmiotem umowy dzierżawy z E. Sp. z o.o. (wcześniej W. Sp. z o.o.). Spółka, która wydzierżawia od Wnioskodawcy ten teren wraz z budynkami prowadzi tam swoją działalność gospodarczą polegającą na zakupie, składowaniu i sprzedaży materiałów sypkich. Do momentu sprzedaży Wnioskodawca nie planuje zmian.

   Działki nr 270/2, 284/2, 285/2, 291/2, i 258/2 wraz z budynkami i infrastrukturą kolejową od momentu nabycia do końca I połowy 2008 były przedmiotem umowy dzierżawy z E. Sp. z o.o. (wcześniej W. Sp. z o.o.). która wykonywała tam swoją działalność gospodarczą j.w. Od II poł. 2008 r. terenów tych i pozostałości po budynkach (jeden) Wnioskodawca nie wykorzystuje na dzień dzisiejszy w żaden sposób. Do momentu sprzedaży Wnioskodawca nie planuje zmian.

   W 2013 roku Wnioskodawca przeprowadził podział działki nr 313/16 w celu odłączenia od poprzedniej dużej działki, małej części położonej o kilka metrów niżej niż pozostała część działki. W wyniku podziału powstały 2 działki: działka nr 342/16 oraz 341/16.

   Podział działki nastąpił na wniosek Wnioskodawcy a Decyzja o jej podziale została wydana 14 marca 2013 r.

   Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży:

   • udziału w prawie użytkowania wieczystego działek nr 270/2, 284/2, 285/2, które w momencie sprzedaży będą niezabudowane,
   • udziału w prawie użytkowania wieczystego działek nr 291/2 i 258/2 zabudowanych torem kolejowym,
   • prawa użytkowania wieczystego działki nr 341/16, która w momencie sprzedaży będzie niezabudowana.

   Przyczyną sprzedaży przedmiotowych nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu jest tocząca się sprawa sądowa wniesiona w oparciu o skargę pauliańską o uznanie czynności za bezskuteczną, ze względu na zobowiązania finansowe spółki będącej wcześniej (do lipca 2007 r.) właścicielem nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntu. Pozyskane w ten sposób środki mają zabezpieczyć ewentualne roszczenia wnoszącego pozew.

   W przypadku wygrania sprawy sądowej środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na lokatę bankową.

   Przedmiotowych działek i obiektów budowlanych Wnioskodawca nigdy nie wykorzystywał do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

   Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był rolnikiem ryczałtowym a przedmiotowe działki i budynki/budowle nie były nigdy wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej.

   Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów budowlanych.

   Wnioskodawca nie zamierza podejmować żadnych działań w celu uatrakcyjnienia przedmiotowych działek.

   Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych w celu sprzedaży poszczególnych działek. Nabywcy sami zgłosili się do Wnioskodawcy z propozycją kupna przedmiotowych działek.

   W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że działka nr 342/16 być może będzie przeznaczona do zbycia w innym bliżej nieokreślonym czasie. Ponadto Wnioskodawca posiada jeszcze działkę numer 308/16 i również ona być może będzie przeznaczona do zbycia w innym bliżej nieokreślonym czasie razem z działką nr 342/16.

   Wnioskodawca nie dokonywał wcześniej sprzedaży nieruchomości.

   Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii, czy wobec opisanego stanu faktycznego i prawnego Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

   Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

   W ocenie tut. organu w przedmiotowej sprawie wystąpił ciąg zdarzeń, które jednoznacznie przesądzają, że zakup i sprzedaż prawa wieczystego użytkowania ww. działek wypełniają przesłanki działalności gospodarczej.

   Wnioskodawca nabył prawo wieczystego użytkowania ww. nieruchomości w celu lokaty kapitału.

   Wnioskodawca w sposób jednoznaczny stwierdził, że wszystkie nabyte nieruchomości nie służyły do zaspokojenia żadnych jego osobistych potrzeb.

   Wszystkie działki bezpośrednio po nabyciu zostały przez Wnioskodawcę wydzierżawione, a w stosunku do 2 działek dzierżawa trwa nadal. Z tytułu dzierżawy Wnioskodawca wystawiał rachunki.

   W 2013 roku na wniosek Wnioskodawcy został przeprowadzony podział działki nr 313/16 w wyniku którego powstały 2 działki z których działka nr 341/16 jest obecnie przeznaczona do sprzedaży, natomiast druga oznaczona nr 342/16 jak wskazał Wnioskodawca, być może będzie przeznaczona również do sprzedaży.

   Przyczyną sprzedaży przedmiotowych nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu jest zabezpieczenie roszczeń związanych z toczącą się sprawą sądową, natomiast w przypadku wygrania sprawy sądowej środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na lokatę bankową.

   Wnioskodawca posiada jeszcze działkę nr 308/16, która być może będzie przeznaczona do zbycia w innym bliżej nieokreślonym czasie razem z działką nr 342/16.

   Podkreślenia wymaga, że wprawdzie pojęcie „majątku prywatnego” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy o VAT, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. „Majątek prywatny” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

   Zaznaczyć należy również, iż nie ma przeszkód aby podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabył nieruchomość do majątku prywatnego, który byłby wyłączony z systemu VAT i sprzedaż takiego majątku również nie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy mieć jednak na uwadze, że stwierdzenie czy dany przedmiot sprzedaży stanowi składnik majątku prywatnego, czy też jest związany z prowadzoną czy planowaną działalnością gospodarczą jest konsekwencją oceny prawnej dokonanej przez organ wydający interpretację, a nie elementem stanu faktycznego.

   Ze wskazanego powyżej orzeczenia C-291/92 wynika bowiem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania nieruchomości (lub jej części) wyłącznie do celów osobistych.

   Powyższe w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca, gdyż Wnioskodawca w żaden sposób nie wykorzystał ww. nieruchomości do potrzeb osobistych, lecz wykorzystywał te nieruchomości od momentu ich nabycia wyłącznie w celach dzierżawy.

   W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepisy ustawy Kodeks cywilny regulujące kwestie dzierżawy.

   W myśl art. 693 § 1 ww. ustawy Kodeks cywilny przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

   Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawaiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

   Z powyższego wynika, że dzierżawa wypełnia definicję działalności gospodarczej określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli wykonywana jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy dzierżawy mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe).

   W rozumieniu wyżej cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług dzierżawy nieruchomości jest działalnością gospodarczą, a podmiot wykonujący te czynności podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych w przepisach regulujących ten podatek.

   A zatem, w przedmiotowej sprawie występują przesłanki powodujące konieczność uznania Wnioskodawcy za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy.

   Przedmiotem sprzedaży będą bowiem działki wykorzystywane przez Wnioskodawcę w celach dzierżawy, tj. do czynności uznawanych przez ustawę o VAT za działalność gospodarczą.

   Należy zatem stwierdzić, że dostawa prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości będzie dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez podatnika podatku od towarów i usług.

   Wnioskodawca dokonując sprzedaży działek będzie działał w charakterze podatnika zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, a czynność ta nosi znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
   Skutkiem powyższego dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż:

   • udziału w prawie użytkowania wieczystego działek nr 270/2, 284/2, 285/2, które w momencie sprzedaży będą niezabudowane,
   • udziału w prawie użytkowania wieczystego działek nr 291/2 i 258/2 zabudowanych torem kolejowym,
   • prawa użytkowania wieczystego działki nr 341/16, która w momencie sprzedaży będzie niezabudowana.

   będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

   Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

   Jednakże, w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

   W tym miejscu należy jednak zauważyć, że zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

   Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

   Powyższe oznacza, iż zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp.

   Definicja terenów budowlanych zawarta została natomiast w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

   Odnosząc się do kwestii opodatkowania dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych działek 270/2, 284/2 i 285/2 oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 341/16 należy stwierdzić, iż nie stanowią one terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

   Z opisu sprawy wynika bowiem, że dla tych działek nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

   Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro w świetle art. 2 pkt 33 ustawy, przedmiotowe działki nie stanowią terenu budowlanego, to zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych działek 270/2, 284/2, 285/2 jak i prawa użytkowania wieczystego działki nr 341/16, stanowiące dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

   Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykorzystuje również nieruchomości będących przedmiotem planowanej transakcji dla celów zarobkowych lub prowadzenia działalności gospodarczej, wobec czego nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku VAT od dokonanych transakcji sprzedaży, należało uznać za nieprawidłowe.

   Wnioskodawca wskazał bowiem, że nie podlega podatkowi VAT ze względu na fakt, że nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykorzystuje nieruchomości będących przedmiotem planowanej transakcji dla celów zarobkowych lub prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast jak ustalono w niniejsze interpretacji Wnioskodawca działa dla tej transakcji w charakterze podatnika.

   Z uwagi jednak na fakt, że dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych działek 270/2, 284/2 i 285/2 oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 341/16 korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, nie wystąpi faktyczna kwota podatku VAT do zapłaty.

   W zakresie opodatkowania dostawy udziału w prawie wieczystego użytkowania działek 291/2 i 258/2 zabudowanych torem kolejowym zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

   Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

   Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności gdyby na moment sprzedaży obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego lub była wydana decyzja o warunkach zabudowy) lub zmiany stanu prawnego.

   Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

   © 2011-2018 Interpretacje.org
   StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
   Działy przedmiotowe
   Komentarze podatkowe
   Najnowsze interpretacje
   Aport
   Gmina
   Koszty uzyskania przychodów
   Najem
   Nieruchomości
   Obowiązek podatkowy
   Odszkodowania
   Pracownik
   Prawo do odliczenia
   Projekt
   Przedsiębiorstwa
   Przychód
   Różnice kursowe
   Sprzedaż
   Stawki podatku
   Świadczenie usług
   Udział
   Zwolnienia przedmiotowe
   Aktualności
   Informacje o serwisie
   Kanały RSS
   Reklama w serwisie
   Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.