IBPP1/443-674/14/AZb | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku udokumentowania na podstawie informacji posiadanych przez Wnioskodawcę za okres, w którym nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości nie jest objęta zakresem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa ta nadal będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danej Nieruchomości w sytuacji, gdy Spółka nie będzie w stanie właściwie udokumentować, że dla dokonywanej dostawy Nieruchomości spełnione są łącznie warunki zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT, określone ustawowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?
IBPP1/443-674/14/AZbinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. nieruchomości
 3. opodatkowanie
 4. ulepszenie
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 3 lipca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy w przypadku udokumentowania na podstawie informacji posiadanych przez Wnioskodawcę za okres, w którym nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości nie jest objęta zakresem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa ta nadal będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danej Nieruchomości w sytuacji, gdy Spółka nie będzie w stanie właściwie udokumentować, że dla dokonywanej dostawy Nieruchomości spełnione są łącznie warunki zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT, określone ustawowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy w przypadku udokumentowania na podstawie informacji posiadanych przez Wnioskodawcę za okres, w którym nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości nie jest objęta zakresem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa ta nadal będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danej Nieruchomości w sytuacji, gdy Spółka nie będzie w stanie właściwie udokumentować, że dla dokonywanej dostawy Nieruchomości spełnione są łącznie warunki zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT, określone ustawowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy kapitałowej C. Działalność Wnioskodawcy obejmuje m.in. wytwarzanie energii elektrycznej, obrót energią elektryczną oraz wytwarzanie ciepła. Oprócz produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, Wnioskodawca zajmuje się również dostawą pary technologicznej, wody pitnej i wody przemysłowej oraz powietrza do układów klimatyzacyjnych.

W skład Grupy C. w Polsce wchodzą również inne spółki, w tym m.in. C. P sp. z o.o. C. P. to tzw. xxx grupy C. dla obszaru Polski - podmiot odpowiedzialny za zarządzanie całą jej lokalną działalnością (poza hurtowym handlem energią i produktami pochodnymi, które są scentralizowane). C. P. koordynuje i wspomaga funkcjonowanie polskich spółek grupy C., odpowiada za restrukturyzację i integrowanie ich działalności zgodnie ze standardami korporacyjnymi, wspiera je w zakresie administracji i zadań pomocniczych oraz zajmuje się działaniami o charakterze strategicznym - public relations, rozpoznawaniem nowych możliwości inwestycyjnych i wdrażaniem projektów rozwojowych w Polsce.

Grupa C. w Polsce zamierza podjąć szereg działań obejmujących zmianę struktury organizacyjnej i zmianę profilu operacyjnego podmiotów wchodzących w skład Grupy. Celem tych działań jest dalsza centralizacja po stronie C. P. funkcji wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej realizowanej przez spółki wytwórcze. Mając na względzie, że obecna działalność C. P. obejmuje m.in. zarządzanie nieruchomościami i majątkiem nieprodukcyjnym oraz nadzór i koordynowanie głównych działań związanych z realizacją projektów inwestycyjnych, a także ich monitorowanie, Grupa podjęła decyzję o dalszej centralizacji funkcji w ramach C. P., poprzez rozszerzenie działalności Spółki również o zarządzanie majątkiem produkcyjnym wybranych spółek wchodzących w skład Grupy. Działania te umożliwią uproszczenie struktury organizacyjnej spółek z Grupy C., obniżenie kosztów zarządczych i administracyjnych ponoszonych w ramach Grupy kapitałowej C., realizację funkcji administracyjnych i zarządczych przez podmiot wyspecjalizowany oraz ukierunkowanie działalności spółek wytwórczych na działalność produkcyjną i dystrybucyjną.

W ramach planowanej reorganizacji, Wnioskodawca zamierza przenieść do C. P. funkcje związane z zarządzaniem majątkiem produkcyjnym. W tym celu Wnioskodawca dokona zbycia na rzecz C. P. majątku produkcyjnego, obejmującego grunty, budynki, budowle oraz maszyny. Po przeniesieniu wskazanych powyżej środków trwałych na rzecz C. P., będą one w dalszym ciągu wykorzystywane w działalności produkcyjnej Wnioskodawcy na podstawie umowy leasingu zawartej pomiędzy C. P. a Wnioskodawcą.

Zarówno Spółka jak i C. P. są podatnikami VAT czynnymi.

Jak wskazano powyżej, w ramach przedmiotowej transakcji Wnioskodawca dokona zbycia na rzecz C. P. środków trwałych, obejmujących m.in. budynki i budowle (dalej: Nieruchomości).

Przedmiotowe Nieruchomości zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie przez Wnioskodawcę w latach 1956-2013. Dodatkowo, część nabytych lub wytworzonych Nieruchomości podlegała w kolejnych latach modernizacjom.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że z uwagi na bardzo różnorodną historię poszczególnych Nieruchomości, liczy się z tym, że w zależności od ich historii, sprzedaż może być zarówno opodatkowana VAT według stawki właściwej dla danej Nieruchomości, zwolniona z VAT, jak i zwolniona z VAT z możliwością wyboru opcji opodatkowania VAT według stawki właściwej - w takim przypadku Wnioskodawca oraz C. P. w celu skorzystania z opcji opodatkowania złożyłyby stosowne oświadczenie.

W okresie swojej wieloletniej działalności Wnioskodawca kilkakrotnie dokonywał zmiany systemu księgowego (ostatnia zmiana miała miejsce w roku 2007). Do nowych systemów Spółka przenosiła zawsze łączną wartość początkową poszczególnych środków trwałych, wynikającą ze starych systemów (nie były więc przenoszone pojedyncze wartości poszczególnych ulepszeń, lecz na mocy przepisów UPDOP powiększały one wartość początkową danego środka trwałego rejestrowaną w nowym systemie). W konsekwencji, do nowego systemu importowana była aktualna wartość początkowa, określana na dzień dokonywania zmiany systemów. W związku z tym, w odniesieniu do wielu Nieruchomości, mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka nie będzie w stanie uzyskać informacji co do wielkości lub terminu dokonania ulepszeń, które miały miejsce przed wprowadzeniem do nowego systemu oraz czy w związku z tymi ulepszeniami przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

W konsekwencji, w konkretnych przypadkach Wnioskodawca nie jest w stanie we właściwy sposób udokumentować i udowodnić, czy przy nabyciu danego środka trwałego przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz czy takie prawo przysługiwało mu w stosunku do dokonanych ulepszeń danego środka trwałego, w szczególności Nieruchomości (o ile takie ulepszenia miały miejsce). Dotyczy to sytuacji, gdy nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środka trwałego miało miejsce w okresach, w stosunku do których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka już nie jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji (np. z uwagi na upływ okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego). W praktyce Wnioskodawca dysponuje pełną i kompletną dokumentacją obejmującą 7 minionych lat podatkowych tj. sięgającą do roku 2007.

W posiadaniu Wnioskodawcy jest wprawdzie również częściowa dokumentacja za ubiegłe okresy, jednakże nie jest on w stanie zagwarantować jej kompletności, gdyż po upływie terminu przedawnienia dokumentacja taka nie podlega systematycznemu archiwizowaniu, ani nie jest katalogowana czy też indeksowana. Spółka nie jest w stanie wykluczyć, że część dokumentacji mogła ulec zniszczeniu.

W konsekwencji, z uwagi na upływ okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Spółka nie dysponuje fakturami potwierdzającymi czy przy wytworzeniu albo nabyciu Nieruchomości przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (w tym również prawo częściowe). Mogą więc wystąpić sytuacje, gdy w stosunku do danej Nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało przy jej wytworzeniu albo nabyciu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przeszłości, ale nie jest on w stanie tego należycie udokumentować posiadaną fakturą.

Również w stosunku do niektórych wydatków na ulepszenie (w szczególności poniesionych przed rokiem 2007) Wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować, czy spośród poniesionych wydatków na ulepszenie, wydatki, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:

 • były niższe niż 30% wartości początkowej danego obiektu, w rozumieniu art. 2 pkt 14 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, czy też
 • stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej danego obiektu, w rozumieniu art. 2 pkt 14 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej trudności związane z ustaleniem historii poszczególnych Nieruchomości, a w konsekwencji określeniem zasad opodatkowania VAT planowanej transakcji, Spółka powzięła wątpliwości w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z VAT z tytułu zbycia Nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku udokumentowania na podstawie informacji posiadanych przez Wnioskodawcę za okres, w którym nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości nie jest objęta zakresem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa ta nadal będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danej Nieruchomości w sytuacji, gdy Spółka nie będzie w stanie właściwie udokumentować, że dla dokonywanej dostawy Nieruchomości spełnione są łącznie warunki zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT, określone ustawowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa ta nadal będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danej Nieruchomości w sytuacji, gdy nie będzie on w stanie właściwie udokumentować (na podstawie informacji posiadanych za okres w odniesieniu do którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego), że dla dokonywanej dostawy Nieruchomości spełnione są łącznie warunki zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT, określone ustawowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT (z uwzględnieniem art. 43 ust. 7a).

Uzasadnienie:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku udokumentowania na podstawie informacji posiadanych za okres, w odniesieniu do którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości nie jest objęta zakresem zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa ta nadal będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danej Nieruchomości w sytuacji, gdy nie będzie on w stanie właściwie udokumentować (na podstawie informacji posiadanych za okres w odniesieniu do którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego), że dla dokonywanej dostawy Nieruchomości spełnione są łącznie warunki zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT, określone ustawowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT (z uwzględnieniem art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

W przypadku udokumentowania, na podstawie informacji posiadanych za okres, odnośnie którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości nie jest objęta zakresem zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (a więc jest dokonywana przed lub w ramach pierwszego zasiedlenia - definiowanego w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - lub w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia), znajdzie w stosunku do niej zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Analiza art. 43 ust. 1 pkt 10a będzie również konieczna w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada możliwości udokumentowania, na podstawie informacji posiadanych za okres, w odniesieniu do którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości nie jest objęta zakresem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 (a więc zwolnieniem z możliwością wyboru opcji opodatkowania), korzystać będzie ze zwolnienia od opodatkowania VAT pod warunkiem że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Należy przy tym podkreślić, że art. 43 ust. 7a ustawy o VAT przewiduje, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W omawianym przypadku, w wielu sytuacjach, Wnioskodawca nie będzie dysponował pełną dokumentacją pozwalającą mu potwierdzić możliwość zastosowania zwolnienia dla dostawy Nieruchomości, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT ponieważ, z uwagi na upływ okresu przedawnienia nie jest on w stanie zagwarantować kompletnych dokumentów potwierdzających, że:

 • w stosunku do Nieruchomości nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz (jeżeli warunek ten znajdzie zastosowanie)
 • nie ponosił on wydatków na ulepszenie Nieruchomości, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zdaniem Spółki, jeśli nie będzie ona w stanie właściwie udokumentować spełnienia określonych ustawowo, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, warunków zastosowania zwolnienia od VAT, dokonywana przez nią dostawa ulepszonych nieruchomości nie będzie mogła z niego skorzystać i będzie opodatkowana VAT według stawki właściwej dla danej ulepszonej nieruchomości.

Brak możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w sytuacji braku należytych informacji potwierdza m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 2009 r. (sygn. ILPP1/443-1121/09-4/KG) oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydanym w dniu 11 lipca 2007 r. (sygn. 1424/1120/443/16/2007/IW). W przypadku zbycia ruchomości, która była użytkowana ponad 6 miesięcy, a więc spełniała jedną z przesłanek kwalifikujących ją jako towar używany, Naczelnik uznał, iż „brak możliwości dokonania (...) ustalenia, skutkuje niemożliwością udokumentowania potwierdzenia jednej z przesłanek warunkujących zwolnienie czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Tym samym uznać należy, że Wnioskodawca postąpił prawidłowo naliczając podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych przy sprzedaży przedmiotowego używanego środka trwałego”.

Dla wystąpienia możliwości zastosowania dla danej dostawy zwolnienia od opodatkowania VAT, konieczne jest łączne spełnienie warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W sytuacji, jeżeli Spółka nie jest w stanie właściwie udokumentować, że przy wytworzeniu albo nabyciu danej Nieruchomości, nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wówczas nie będzie spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT. W konsekwencji, aport tych obiektów będzie opodatkowany podatkiem VAT.

Natomiast, w sytuacji, gdy Spółka udokumentuje, że przy wytworzeniu albo nabyciu Nieruchomości, nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wówczas warunek z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT jest spełniony.

Konieczne jest wtedy sprawdzenie warunku z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

W danej sytuacji, jeżeli ulepszona Nieruchomość nie była w stanie ulepszonym używana przez Wnioskodawcę do prowadzenia czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat to należy zbadać, czy warunek z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT zostanie spełniony (jego zastosowanie nie zostało wyłączone przez art. 43 ust. 7a ustawy o VAT). W konsekwencji, jeżeli Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie, stanowiące co najmniej 30% wartości początkowej danej ulepszonej Nieruchomości (ponieważ mówimy o ulepszonych Nieruchomościach) i nie będzie on w stanie udokumentować braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do ulepszeń dokonywanych na ulepszonej Nieruchomości, to należy przyjąć, że w tej sytuacji takie prawo mu przysługiwało. Wówczas, również w takiej sytuacji, sprzedaż tej ulepszonej Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT (warunki dla zastosowania zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b, w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, nie będą bowiem spełnione).

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 8 grudnia 2009 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP1/443-1121/09-4/KG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje pojęcie dostawy towarów. W myśl tego przepisu przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z przytoczonej wyżej ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 • oddanie do użytkowania,
 • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 • pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby miało miejsce „pierwsze zasiedlenie” w rozumieniu powyższej normy prawnej, muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki łącznie wymienione w przywołanym przepisie. Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ww. ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ww. ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca dokona zbycia na rzecz innej Spółki wchodzącej w skład Grupy środków trwałych, obejmujących m.in. budynki i budowle (dalej: Nieruchomości).

Przedmiotowe Nieruchomości zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie przez Wnioskodawcę w latach 1956-2013. Dodatkowo, część nabytych lub wytworzonych Nieruchomości podlegała w kolejnych latach modernizacjom.

Wnioskodawca z uwagi na bardzo różnorodną historię poszczególnych Nieruchomości, liczy się z tym, że w zależności od ich historii, sprzedaż może być zarówno opodatkowana VAT według stawki właściwej dla danej Nieruchomości, zwolniona z VAT, jak i zwolniona z VAT z możliwością wyboru opcji opodatkowania VAT według stawki właściwej - w takim przypadku Wnioskodawca oraz Spółka w celu skorzystania z opcji opodatkowania złożyłyby stosowne oświadczenie.

W okresie swojej wieloletniej działalności Wnioskodawca kilkakrotnie dokonywał zmiany systemu księgowego (ostatnia zmiana miała miejsce w roku 2007). Do nowych systemów Wnioskodawca przenosił zawsze łączną wartość początkową poszczególnych środków trwałych, wynikającą ze starych systemów (nie były więc przenoszone pojedyncze wartości poszczególnych ulepszeń, lecz na mocy przepisów UPDOP powiększały one wartość początkową danego środka trwałego rejestrowaną w nowym systemie). W konsekwencji, do nowego systemu importowana była aktualna wartość początkowa, określana na dzień dokonywania zmiany systemów. W związku z tym, w odniesieniu do wielu Nieruchomości, mogą zdarzyć się sytuacje, że Wnioskodawca nie będzie w stanie uzyskać informacji co do wielkości lub terminu dokonania ulepszeń, które miały miejsce przed wprowadzeniem do nowego systemu oraz czy w związku z tymi ulepszeniami przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

W konsekwencji, w konkretnych przypadkach Wnioskodawca nie jest w stanie we właściwy sposób udokumentować i udowodnić, czy przy nabyciu danego środka trwałego przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz czy takie prawo przysługiwało mu w stosunku do dokonanych ulepszeń danego środka trwałego, w szczególności Nieruchomości (o ile takie ulepszenia miały miejsce). Dotyczy to sytuacji, gdy nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środka trwałego miało miejsce w okresach, w stosunku do których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wnioskodawca już nie jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji (np. z uwagi na upływ okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego). W praktyce Wnioskodawca dysponuje pełną i kompletną dokumentacją obejmującą 7 minionych lat podatkowych tj. sięgającą do roku 2007.

W posiadaniu Wnioskodawcy jest wprawdzie również częściowa dokumentacja za ubiegłe okresy, jednakże nie jest on w stanie zagwarantować jej kompletności, gdyż po upływie terminu przedawnienia dokumentacja taka nie podlega systematycznemu archiwizowaniu, ani nie jest katalogowana czy też indeksowana. Wnioskodawca nie jest w stanie wykluczyć, że część dokumentacji mogła ulec zniszczeniu.

W konsekwencji, z uwagi na upływ okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Wnioskodawca nie dysponuje fakturami potwierdzającymi czy przy wytworzeniu albo nabyciu Nieruchomości przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (w tym również prawo częściowe). Mogą więc wystąpić sytuacje, gdy w stosunku do danej Nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało przy jej wytworzeniu albo nabyciu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przeszłości, ale nie jest on w stanie tego należycie udokumentować posiadaną fakturą.

Również w stosunku do niektórych wydatków na ulepszenie (w szczególności poniesionych przed rokiem 2007) Wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować, czy spośród poniesionych wydatków na ulepszenie, wydatki, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:

 • były niższe niż 30% wartości początkowej danego obiektu, w rozumieniu art. 2 pkt 14 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, czy też
 • stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej danego obiektu, w rozumieniu art. 2 pkt 14 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Wnioskodawca zaznacza, że zarówno on jak i Spółka są podatnikami VAT czynnymi.

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy w przypadku udokumentowania na podstawie informacji posiadanych przez Wnioskodawcę za okres, w którym nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości nie jest objęta zakresem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa ta nadal będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danej Nieruchomości w sytuacji, gdy Spółka nie będzie w stanie właściwie udokumentować, że dla dokonywanej dostawy Nieruchomości spełnione są łącznie warunki zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT, określone ustawowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku udokumentowania na podstawie informacji posiadanych za okres, w odniesieniu do którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości nie jest objęta zakresem zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa ta nadal będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danej Nieruchomości w sytuacji, gdy nie będzie on w stanie właściwie udokumentować (na podstawie informacji posiadanych za okres w odniesieniu do którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego), że dla dokonywanej dostawy Nieruchomości spełnione są łącznie warunki zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT, określone ustawowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT (z uwzględnieniem art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, analiza art. 43 ust. 1 pkt 10a będzie również konieczna w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada możliwości udokumentowania, na podstawie informacji posiadanych za okres, w odniesieniu do którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości nie jest objęta zakresem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że jak wskazano powyżej, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Dla zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed pierwszym zasiedleniem, czy też nie, oraz czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jak już wskazano powyżej, wykluczenie ze zwolnienia od podatku wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

W przypadku zatem udokumentowania przez Wnioskodawcę, na podstawie informacji posiadanych za okres, w odniesieniu do którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości nie jest objęta zakresem zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – a zatem że zachodzą przesłanki uniemożliwiające zastosowanie tego zwolnienia tj. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy lub przed pierwszym zasiedleniem, lub też pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata – wówczas w takiej sytuacji koniecznym jest zbadanie, czy w stosunku do dostawy Nieruchomości będzie miało zastosowanie zwolnienie wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Jak już wskazano powyżej, zwolnienie na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy będzie możliwe wówczas, gdy zostaną spełnione warunki wynikające z tegoż przepisu.

Odnosząc się natomiast do sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada możliwości udokumentowania, na podstawie informacji posiadanych za okres, w odniesieniu do którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości nie jest objęta zakresem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że zastosowanie zwolnienia od podatku przy dostawie Nieruchomości jest wyjątkiem od obowiązującej reguły powszechności opodatkowania. Wszelkie odstępstwa od tej zasady są ograniczone i wynikają bezpośrednio z przepisów regulujących ten podatek, zatem powinny być one stosowane ściśle. Tym samym w celu ich zastosowania, podatnik ma obowiązek udowodnić w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że spełnia szczególne wymogi przewidziane przepisami prawa podatkowego.

Ustawodawca w treści przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przewidział zwolnienia od podatku dla dostaw nieruchomości, jednakże określił warunki stosowania tych zwolnień.

Zatem, jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie udowodnić (udokumentować) na podstawie informacji posiadanych za okres, w odniesieniu do którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości będzie poza zakresem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że nie jest nim objęta.

Oznacza to, że w stosunku do dostawy Nieruchomości, co do których Wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować, że pierwsze zasiedlenie Nieruchomości nie mogło jeszcze mieć miejsca albo miało miejsce w okresie krótszym niż 2 lata, nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku, określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w konsekwencji, nie znajdzie zastosowania przepis art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, zarówno w przypadku udokumentowania przez Wnioskodawcę, na podstawie informacji posiadanych za okres, w odniesieniu do którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości nie jest objęta zakresem zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jak i w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest w stanie udowodnić (udokumentować) na podstawie informacji posiadanych za okres, w odniesieniu do którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa Nieruchomości będzie poza zakresem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (co oznacza, że nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku, określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy), koniecznym jest dokonanie oceny, czy w stosunku do dostawy Nieruchomości będzie miało zastosowanie zwolnienie wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym w myśl cyt. art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jak wynika z opisu sprawy, w związku z kilkakrotnie dokonywanymi zmianami systemu księgowego (ostatnia zmiana miała miejsce w roku 2007), w odniesieniu do wielu Nieruchomości, mogą zdarzyć się sytuacje, że Wnioskodawca nie będzie w stanie uzyskać informacji co do wielkości lub terminu dokonania ulepszeń, które miały miejsce przed wprowadzeniem do nowego systemu oraz czy w związku z tymi ulepszeniami przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Ponadto, z uwagi na upływ okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, Wnioskodawca nie dysponuje fakturami potwierdzającymi czy przy wytworzeniu albo nabyciu Nieruchomości przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (w tym również prawo częściowe). Mogą więc wystąpić sytuacje, gdy w stosunku do danej Nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało przy jej wytworzeniu albo nabyciu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przeszłości, ale nie jest on w stanie tego należycie udokumentować posiadaną fakturą.

Również w stosunku do niektórych wydatków na ulepszenie (w szczególności poniesionych przed rokiem 2007) Wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować, czy spośród poniesionych wydatków na ulepszenie, wydatki, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:

 • były niższe niż 30% wartości początkowej danego obiektu, w rozumieniu art. 2 pkt 14 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, czy też
 • stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej danego obiektu, w rozumieniu art. 2 pkt 14 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Odnosząc zatem przedstawione okoliczności sprawy do przytoczonych przepisów prawa wskazać należy, że w przypadku gdy Wnioskodawca nie będzie w stanie właściwie udowodnić (udokumentować), że dla dokonywanej dostawy Nieruchomości spełnione są łącznie warunki zastosowania zwolnienia od podatku, określone na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, tj. w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie w stanie wykazać, że:

 • w stosunku Nieruchomości nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • nie ponosił on wydatków na ulepszenie Nieruchomości, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów,
 • wówczas dostawa Nieruchomości nie będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Dla zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT konieczne jest łączne spełnienie obu warunków wynikających z tego przepisu.

Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca udowodni (udokumentuje), że w stosunku Nieruchomości nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (czyli warunek wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy będzie spełniony), wówczas koniecznym jest zbadanie, czy Wnioskodawca spełnia przesłankę do zastosowania zwolnienia od podatku wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Jeżeli zatem dana Nieruchomość w stanie ulepszonym nie była wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (zatem w sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 43 ust. 7a ustawy), wówczas należy poddać analizie, czy warunek wynikający z 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy jest spełniony.

W sytuacji gdy Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie stanowiące co najmniej 30% wartości początkowej Nieruchomości, natomiast nie jest on w stanie udowodnić (udokumentować), że w stosunku wydatków poniesionych na ulepszenie nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wówczas dostawa Nieruchomości nie będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, bowiem warunek wskazany w lit. b tego przepisu w związku z art. 43 ust. 7a nie będzie spełniony.

W konsekwencji, dostawa Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT przy zastosowaniu stawek właściwych dla danych Nieruchomości.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „dostawa ta nadal będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danej Nieruchomości w sytuacji, gdy nie będzie on w stanie właściwie udokumentować (na podstawie informacji posiadanych za okres w odniesieniu do którego nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego), że dla dokonywanej dostawy Nieruchomości spełnione są łącznie warunki zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT, określone ustawowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT (z uwzględnieniem art. 43 ust. 7a)” należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.