IBPP1/443-1016/14/DK | Interpretacja indywidualna

Stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż opisanej nieruchomości będzie w całości objęta zwolnieniem od opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za nieprawidłowe.
IBPP1/443-1016/14/DKinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. stawka
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku który wpłynął do tut. organu 13 października 2014 r., uzupełnionym pismem z 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 2 stycznia 2015 r. IBPP1/443-1016/14/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Bank zamierza sprzedać budynek usługowo-handlowy wraz z gruntem i otaczającym go parkingiem, którego jest pierwszym i jedynym właścicielem. Budynek od początku był wybudowany z przeznaczeniem na wynajem lokali, nie była w nim prowadzona działalność bankowa. Aktualnie w ww. budynku dwa pomieszczenia wykorzystywane są na archiwum bankowe, a jedno na serwerownię zapasową oraz garaż, pozostałe pomieszczenia nadal są wynajmowane. Budynek został oddany do użytkowania w lutym 1998 r. (I etap). Jego wartość początkowa wynosiła 617.970,92 PLN. Ogólna powierzchnia użytkowa wynosiła 203 m 2 z czego Bank wynajmował od 1998 r. 72,17 m 2. W następnych latach wartość budynku była zwiększana w 2002 r. ukończono II etap rozbudowy budynku, wartość poczynionych nakładów przekroczyła 30% wartości nieruchomości, następnie w 2009 r. dokonano ulepszeń przekraczających 30% wartości nieruchomości. Bankowi przysługiwało prawo odliczenia VAT.

Po zakończeniu II etapu Bank rozpoczął wynajmowanie pomieszczeń. Ogólna powierzchnia to 1068,90 m 2, w kolejnych latach oddawano pod wynajem poszczególne pomieszczenia i tak: w 2002 r. - 197,31 m2, w 2003 r. - 572,88 m 2, w 2004 r. - 95,85 m 2. Do dnia dzisiejszego wynajmowany jest cały budynek. Najem podlegał opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

Złożony wniosek dotyczy 1 działki geodezyjnej i jednego zdarzenia przyszłego.

1.Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od 30 września 1993 r., na podstawie art. 2 ustawy o VAT.

2.Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży składa się z 1 działki, na której znajduje się 1 budynek i 1 parking.

3.Przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowy jednorodzinnej i usługowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

4.Budynek i parking jest budynkiem i obiektem budowlanym zgodnie z prawem budowlanym. Oznaczenie PKOB dla budynku -1230, dla parkingu PKOB - 2112 i są to obiekty trwale z gruntem związane.

5.Na pytanie tut. organu „Czy wydatki ponoszone w ramach „II etapu” były wydatkami na dalszą budowę budynku w oparciu o pierwotny projekt czy też były to wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym...”, Wnioskodawca odpowiedział, że wydatki ponoszone w ramach „II etapu” były wydatkami na dalszą budowę budynku.

6.Prawo odliczenia VAT-u przysługiwało Bankowi w 2009 r. ale z niego nie skorzystał. Bank nie posiada informacji czy przysługiwało mu prawo odliczenia VAT-u na I i II etapie budowy.

7.W budynku znajdują się 34 pomieszczenia.

Pomieszczenia wynajmowane: 20 pomieszczeń biurowych, 6 pomieszczeń (WC), 1 pomieszczenie socjalne (aneks kuchenny).

Pomieszczenia zajmowane przez Wnioskodawcę: 3 pomieszczenia biurowe (tj. 2 pomieszczenia archiwum bankowe, 1 pomieszczenie serwerownia zapasowa), 3 pomieszczenia (garaż) i 1 pomieszczenie (kotłownia).

Wyżej wymienione pomieszczenia, na dzień złożenia wniosku nie są przedmiotem najmu - są użytkowane przez Bank. Po zakończeniu budowy dot. etapu I (1998 r.) i zakończeniu rozbudowy dot. etapu II (2002 r.) 2 pomieszczenia archiwum bankowe i 3 garaże nigdy nie było przedmiotem najmu. Natomiast 1 pomieszczenie - serwerownia zapasowa była przedmiotem najmu od 2002 do kwietnia 2010 roku. Od maja 2010 roku do dnia złożenia wniosku pomieszczenie (serwerownia zapasowa) zajmuje Bank.

8.Parking został oddany do użytku w 1995 r. Ulepszenie parkingu 1998 r.

Bank nie dysponuje informacjami czy przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy parkingu.

Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie wyższe niż 30%.

Bank nie dysponuje informacjami czy przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na ulepszenie parkingu.

Parking nie był przedmiotem czynności opodatkowanych do 31 marca 2014 r. Od 1 kwietnia 2014 r. do nadal Bank wynajmuje 2 miejsca parkingowe.

9.Budynek jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych od 2009 r., a parking od 1 kwietnia 2014 r. (jedynie dwa miejsca parkingowe).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy obecnie sprzedaż opisanego budynku będzie w całości objęta zwolnieniem od opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

W razie negatywnej odpowiedzi na ww. pytanie: czy sprzedaż opisanej nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w części odpowiadającej udziałowi wynajmowanej powierzchni użytkowej budynku w całkowitej powierzchni użytkowej budynku, a w pozostałej części będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem podstawowej stawki podatku (23%)...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż opisanej nieruchomości będzie w całości objęta zwolnieniem od opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Z treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynika zwolnienie od podatku od towarów i usług dla transakcji dostawy budynków, budowli lub ich części. W tym samym przepisie ustawodawca wskazuje równoczesne przypadki, gdy dostawa ta wyłączona jest z przywołanego zwolnienia. Takim wyjątkiem są sytuacje, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, stanowiąc, że przez czynność tą rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Bank w 2002 r. poniósł nakłady na ulepszenie nieruchomości w wysokości przekraczającej 30% jej wartości. Po dokonaniu ulepszenia nieruchomość była przedmiotem umowy najmu od końca 2002 r. do chwili obecnej. W takiej sytuacji, Bank uznał, że pierwsze zasiedlenie ulepszonej nieruchomości zostało dokonane wraz z rozpoczęciem najmu. Obecna sprzedaż budynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem (dokonanym w 2002 r. i kolejno w latach następnych) a dostawą budynku upłynął bowiem okres dłuższy niż 2 lata.

Zdaniem Banku przywołane zwolnienie ma zastosowanie względem sprzedaży całego budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m. in. w art. 43 ustawy o VAT.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 • oddanie do użytkowania,
 • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 • pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Niewątpliwie przez czynności podlegające opodatkowaniu należy rozumieć nie tylko dostawę, ale również najem, dzierżawę, leasing lub podobne czynności (umowy), które w rozumieniu przepisów ustawy stanowią odpłatne świadczenie usług. Z kolei pod pojęciem oddania do użytkowania należy rozumieć przekazanie budynków, budowli lub ich części ich nabywcy lub użytkownikowi do korzystania w sposób zgodny z zakresem przekazanych do nich praw. Nabywca, na rzecz którego przeniesiono prawo do rozporządzania nieruchomością jak właściciel może w sposób dowolny dysponować tą nieruchomością, tj. może ją sprzedać, używać na własne potrzeby lub przekazać do użytkowania np. na podstawie umów najmu lub dzierżawy.

Podkreślić przy tym należy, że jeżeli podatnik wybuduje obiekt, a następnie obiekt ten po wybudowaniu zostanie oddany do użytkowania na własne potrzeby tego podatnika (i wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych) nie oznacza to, że obiekt taki został zasiedlony. W takim przypadku oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Innymi słowy, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika, które następuje jednak w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a, warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też opodatkowana jest 23% stawką podatku, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki budowle lub ich części.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od 30 września 1993 r.

Wnioskodawca zamierza sprzedać budynek usługowo-handlowy wraz z gruntem i otaczającym go parkingiem, którego jest pierwszym i jedynym właścicielem.

Budynek i parking jest budynkiem i obiektem budowlanym zgodnie z prawem budowlanym. Oznaczenie PKOB dla budynku - 1230, dla parkingu PKOB - 2112 i są to obiekty trwale z gruntem związane.

Budynek został oddany do użytkowania w lutym 1998 r. (I etap).

W 2002 r. ukończono II etap rozbudowy budynku, a wartość poczynionych nakładów przekroczyła 30% wartości nieruchomości. Wydatki ponoszone w ramach „II etapu” były wydatkami na dalszą budowę budynku.

W 2009 r. dokonano ulepszeń przekraczających 30% wartości nieruchomości.

Prawo odliczenia VAT-u przysługiwał Wnioskodawcy w 2009 r. ale Wnioskodawca z niego nie skorzystał. Wnioskodawca nie posiada informacji czy przysługiwało mu prawo odliczenia VAT-u na I i II etapie budowy.

Budynek od początku był wybudowany z przeznaczeniem na wynajem lokali, nie była w nim prowadzona działalność bankowa.

Z wniosku wynika, że początkowo ogólna powierzchnia użytkowa wynosiła 203 m 2 z czego od 1998 r., Wnioskodawca wynajmował 72,17 m 2.

Po zakończeniu II etapu ogólna powierzchnia budynku wynosiła 1068,90 m 2, a w kolejnych latach oddawano pod wynajem poszczególne pomieszczenia i tak: w 2002 r. - 197,31 m 2, w 2003 r. - 572,88 m 2, w 2004 r. - 95,85 m 2.

W budynku znajdują się 34 pomieszczenia.

Pomieszczenia wynajmowane: 20 pomieszczeń biurowych, 6 pomieszczeń (WC), 1 pomieszczenie socjalne (aneks kuchenny).

Pomieszczenia zajmowane przez Wnioskodawcę: 3 pomieszczenia biurowe (tj. 2 pomieszczenia archiwum bankowe, 1 pomieszczenie serwerownia zapasowa), 3 pomieszczenia (garaż) i 1 pomieszczenie (kotłownia).

Z wniosku wynika, że 2 pomieszczenia archiwum bankowe i 3 garaże nigdy nie były przedmiotem najmu. Natomiast 1 pomieszczenie - serwerownia zapasowa była przedmiotem najmu od 2002 do kwietnia 2010 roku.

Najem podlegał opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Z wniosku wynika, że parking został oddany do użytku w 1995 r. a jego ulepszenie nastąpiło w 1998 r. (wydatki na ulepszenie były wyższe niż 30%).

Parking nie był przedmiotem czynności opodatkowanych do 31 marca 2014 r. Od 1 kwietnia 2014 r. do nadal Bank wynajmuje 2 miejsca parkingowe.

Parking jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych od 1 kwietnia 2014 r. (jedynie dwa miejsca parkingowe).

Wnioskodawca nie dysponuje informacjami czy przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy parkingu, jak i z tytułu wydatków na ulepszenie parkingu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawione przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa budynku usługowo-handlowego i otaczającego go parkingu może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10.

Z wniosku wynika, że po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej nieruchomości dokonanym w 2009 r., wydane w ramach czynności podlegających opodatkowaniu (najem) zostały następujące pomieszczenia:

20 pomieszczeń biurowych,

6 pomieszczeń (WC),

1 pomieszczenie socjalne (aneks kuchenny) oraz

1 pomieszczenie serwerownia zapasowa.

W odniesieniu do tych pomieszczeń doszło zatem do pierwszego zasiedlenia, czyli wydania ich w ramach wykonania czynności podlegających opodatkowaniu po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej i pomiędzy pierwszym zasiedleniem tych pomieszczeń, a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Dostawa tych pomieszczeń będzie zatem korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT gdyż zostaną spełnione warunki determinujące zastosowanie tego zwolnienia od podatku VAT.

Natomiast w odniesieniu do planowanej dostawy pomieszczeń zajmowanych przez Wnioskodawcę, które nie były wynajmowane po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej dokonanym w 2009 r., a więc w odniesieniu do 2 pomieszczeń archiwum bankowego, 3 pomieszczeń garaży i 1 pomieszczenia kotłowni, stwierdzić należy, że nie doszło do ich pierwszego zasiedlenia. Planowana dostawa tych pomieszczeń nie może zatem korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż ich dostawa zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Odnosząc się natomiast do planowanej dostawy parkingu, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie pierwsze zasiedlenie nastąpiło tylko w odniesieniu do dwóch miejsc parkingowych.

Z wniosku wynika bowiem, że po ulepszeniach parkingu dokonanych w 1998 r., wynajmowane są wyłącznie 2 miejsca parkingowe (najem trwa od 1 kwietnia 2014 r.).

Zatem planowana dostawa parkingu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy tylko w stosunku do tej części, do której nastąpiło pierwsze zasiedlenie o ile jednak od jej pierwszego zasiedlenia do dnia planowanej dostawy nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

W przypadku natomiast gdy pomiędzy planowaną dostawą a pierwszym zasiedleniem upłynie okres krótszy niż 2 lata, dostawa tej części parkingu (2 miejsc parkingowych) nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W stosunku natomiast do pozostałej części parkingu która nie została oddana do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu (nie została oddana w najem lub dzierżawę) nie zostały spełnione przesłanki do zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zatem planowana dostawa niewynajmowanej części parkingu nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Jeśli chodzi natomiast o dostawę działki gruntu na której usytuowany jest budynek usługowo-handlowy i parking, stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są obiekty budowlane na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W konsekwencji powyższego, ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, korzystać będzie dostawa gruntu przyporządkowanego do dostawy budynku usługowo-handlowego w części w jakiej budynek ten będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Również dostawa gruntu związanego z parkingiem w części przyporządkowanej do dostawy 2 stanowisk parkingowych w stosunku do których od pierwszego zasiedlenia do dnia planowanej dostawy upłyną dwa lata, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ponieważ w niniejszej interpretacji nie rozstrzygnięto kwestii opodatkowania dostawy części budynku i części parkingu, które nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zauważyć należy, że opodatkowanie lub zwolnienie dostawy tych części budynku i parkingu również będzie miało wpływ na opodatkowanie dostawy części gruntu przyporządkowanego do tych części budynku i parkingu.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż opisanej nieruchomości będzie w całości objęta zwolnieniem od opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Należy bowiem zauważyć, że art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT jest podstawą zwolnienia z podatku VAT wyłącznie dostawy tych części budynku i parkingu w stosunku do których nastąpiło pierwsze zasiedlenie i pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii opodatkowania dostawy ww. nieruchomości w sposób całościowy, bowiem w zakresie opodatkowania dostawy części budynku i części parkingu, które nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-1016/14/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.