IBPBII/2/415-511/13/MMa | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy po stronie wnioskodawcy powstanie przychód ze sprzedaży nieruchomości podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 07 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 05 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 maja 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z dnia 26 czerwca 2013 r. Znak: IBPBII/2/415-511/13/MMa wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 05 lipca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie postanowienia sądu rejonowego z dnia 20 maja 2003 r. wnioskodawca nabył po zmarłym w dniu 25 stycznia 1983 r. ojcu spadek w wysokości 1/3 pozostawionego majątku. Spadek po zmarłym odziedziczyli oprócz wnioskodawcy pozostali dwaj bracia wnioskodawcy w wysokości po 1/3 każdy z nich. Na wartość spadku składała się nieruchomość o powierzchni 16 ha 0527 m2 oznaczona numerami geodezyjnymi 192, 551, 552, 601/2, 604, 653, 656/2, 674, 693, 706, 757, 772, 2129, 1079, 1029, 1146, 1161, 1231, 1247, 1312, 1327, 1389, 1402, 1455, 1470, 1674, 1678, 1790, 1794, 1822, 2026, 2033, 2037, 2041. Na powyższe nieruchomości składały się lasy, nieużytki, grunty orne, łąki, użytki rolne zabudowane i pastwiska. Następnie umową darowizny z dnia 07 lutego 2007 r. jeden z braci wnioskodawcy w zamian za opiekę przekazał drugiemu z nich swój udział odziedziczonej nieruchomości. Aktem notarialnym z dnia 07 września 2007 r. dokonano działu spadku, w wyniku którego wnioskodawca otrzymał część ww. nieruchomości tj. działki oznaczone numerami geodezyjnymi 601/2, 604, 757, 2129, 1146, 1231, 1312, 1389, 1402, 1455 o łącznej powierzchni 4 ha 1578 m2. Pozostałą część nieruchomości o łącznej powierzchni 11 ha 8949 m2 nabył brat wnioskodawcy. Dział spadku został dokonany bez jakichkolwiek spłat lub dopłat. Wartość rynkową przedmiotu umowy (tj. wartość spadku) oszacowano na kwotę 97.590 zł. Wartość rynkową majątku jaki otrzymał wnioskodawca w drodze działu spadku tj. wartość działek 601/2, 604, 757, 2129, 1146, 1231, 1312, 1389, 1402, 1455 o łącznej powierzchni 4 ha 1578 m2 wnioskodawca szacuje na kwotę 30.000 zł.

W dniu 29 września 2012 r. umową sprzedaży wnioskodawca sprzedał swoje nieruchomości tj. działki 601/2, 604, 757, 2129, 1146, 1231, 1312, 1389, 1402, 1455 o łącznej powierzchni 4 ha 1578 m2 trzem nabywcom za łączną kwotę 53.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy po stronie wnioskodawcy powstanie przychód ze sprzedaży nieruchomości podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem wnioskodawcy, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 10 ust. 1 pkt 8 dochód uzyskany ze sprzedaży powyższej nieruchomości winien podlegać zwolnieniu.

Powyższą nieruchomość w drodze spadku wnioskodawca nabył postanowieniem sądu rejonowego z dnia 20 maja 2003 r.

Umową o dział spadku z dnia 07 września 2007 r. zniesiono współwłasność i nastąpiła konkretyzacja składników masy spadkowej przypadająca poszczególnym spadkobiercom. W świetle powyższych stwierdzeń dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku. Zdaniem wnioskodawcy, mając na względzie powyższe, dochód uzyskany ze sprzedaży podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że ojciec wnioskodawcy zmarł w dniu 25 stycznia 1983 r. Spadek po nim otrzymali wnioskodawca i dwóch jego braci każdy po 1/3 udziału w nieruchomości o powierzchni 16 ha 0527 m2, na którą składały się działki o nr 192, 551, 552, 601/2, 604, 653, 656/2, 674, 693, 706, 757, 772, 2129, 1079, 1029, 1146, 1161, 1231, 1247, 1312, 1327, 1389, 1402, 1455, 1470, 1674, 1678, 1790, 1794, 1822, 2026, 2033, 2037, 2041 stanowiące lasy, nieużytki, grunty orne, łąki, użytki rolne zabudowane i pastwiska. Następnie w dniu 07 września 2007 r. dokonano działu spadku, w wyniku którego wnioskodawca otrzymał na własność działki nr 601/2, 604, 757, 2129, 1146, 1231, 1312, 1389, 1402, 1455 o łącznej powierzchni 4 ha 1578 m2. Wnioskodawca wskazał, że wartość rynkową nieruchomości będących przedmiotem działu spadku oszacowano na kwotę 97.590 zł natomiast wartość działek jakie w wyniku ww. działu spadku przypadły wnioskodawcy szacuje on na 30.000 zł. Przedmiotową nieruchomość wnioskodawca sprzedał w dniu 29 września 2012 r.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia spadku przez wnioskodawcę jest data śmierci ojca. Postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z instytucją działu spadku mamy natomiast do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości lub prawa w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem.

Przenosząc powyżej przytoczone przepisy prawa na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że w wyniku działu spadku wnioskodawca nie dokonał nabycia nieruchomości. Powyższy wniosek wywieść należy z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w którym wnioskodawca wskazał, że udział jaki posiadał w majątku spadkowym, którego wartość na dzień działu spadku oszacowano na kwotę 97.590 zł wynosił 1/3. W wyniku przeprowadzonego w 2007 r. działu spadku wnioskodawca otrzymał działki o wartości szacowanej na kwotę 30.000 zł zatem stwierdzić należy, że udział wnioskodawcy jaki nabył w spadku nie uległ powiększeniu w wyniku działu spadku o ile podane przez wnioskodawcę szacowane kwoty odpowiadają wartościom rynkowym nieruchomości. Wobec tego skoro w wyniku działu spadku wnioskodawca otrzymał udział mniejszy niż przypadający mu w spadku należy uznać, że nabycia nieruchomości wnioskodawca dokonał w spadku w dniu 25 stycznia 1983 r., Tym samym jej sprzedaż w dniu 29 września 2012 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu gdyż sprzedaży tej dokonano po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia.

We własnym stanowisku wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem dochód uzyskany ze sprzedaży podlega zwolnieniu z podatku. Należy zauważyć, że w sprawie opisanej przez wnioskodawcę sprzedaż nieruchomości w ogóle nie będzie podlegała opodatkowaniu gdyż z racji upływu 5 letniego okresu nie stanowi źródła przychodu. Nie podleganie opodatkowaniu jest czym innym niż zwolnienie z podatku przychodu podlegającego opodatkowaniu. Ze względu jednak na to, że skutkiem nie podlegania opodatkowaniu jest brak obowiązku zapłaty podatku a taka jest istota poglądu zawartego we własnym stanowisku wnioskodawcy uznano stanowisko za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.