IBPBII/2/415-292/14/NG | Interpretacja indywidualna

Czy od sprzedaży udziałów w opisanej we wniosku nieruchomości (udział Wnioskodawcy i udziały niepełnoletnich dzieci Wnioskodawcy razem udział 1/2 w nieruchomości) będzie należny podatek dochodowy od sprzedanego majątku?
IBPBII/2/415-292/14/NGinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. spadek
 3. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 18 marca 2014 r. (data otrzymania 20 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomościach – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomościach.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W 2010 r. Wnioskodawca otrzymał spadek po zmarłym 8 stycznia 2010 r. małżonku, nabyty na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza (postanowienie z 29 lipca 2010 r.). Wraz z Wnioskodawcą spadek otrzymały małoletnie dzieci spadkodawcy i Wnioskodawcy. Każdy ze spadkodawców otrzymał po 1/3 części w masie spadkowej stanowiące w sumie połowę udziału w nieruchomości. Współwłaścicielami tej nieruchomości były dwie siostry, które wspólnie prowadziły na tej nieruchomości gospodarstwo rolne przez kilkadziesiąt lat. W 2009 r. zmarła jedna z sióstr a spadek po niej nabył syn, będący jednocześnie małżonkiem Wnioskodawcy.

W skład nieruchomości wchodzą:

1.działki gruntowe objęte księgą wieczystą o łącznej powierzchni 2,90 ha stanowiących 1,51 ha przeliczeniowego:

 • działka nr 1863 o pow. 1,66 ha w tym: 0,20 ha tereny mieszkaniowe; 0,63 ha, 0,06 ha, 0,48 ha grunty orne; las o powierzchni 0,29 ha,
 • działka nr 1920 podzielona na działki nr 1920/1 i 1920/2 o powierzchni 0,58 ha stanowiąca las,
 • działka nr 1756 o powierzchni 0,66 ha w tym: 0,61 ha grunty orne; 0,02 ha pastwiska trwałe; 0,03 ha droga,

2.budynek mieszkalny o powierzchni 85 m2 budowany w latach 1967-1969,

3.zabudowania gospodarcze o powierzchni 65 m2 postawione w 1974 r.

Wnioskodawca chciałby sprzedać nabyty majątek. Ciotka zmarłego małżonka Wnioskodawcy będąca właścicielką udziału 1/2 w wyżej opisanej nieruchomości jest gotowa kupić część Wnioskodawcy i jego niepełnoletnich dzieci. W wyniku tej czynności stałaby się jedynym właścicielem nieruchomości, mogłaby prowadzić gospodarstwo rolne samodzielnie w całości.

W związku z tym Wnioskodawca podjął odpowiednie kroki, w Sądzie Rejonowym uzyskał zgodę na sprzedaż należących do małoletnich dzieci udziałów w nieruchomości – wchodzących w skład masy spadkowej – za cenę nie niższą niż 18 924 zł netto za udział każdego z małoletnich (postanowienie z 25 listopada 2013 r.). Wartość udziałów małoletnich w postanowieniu Sądu ustalona była na podstawie wyceny nieruchomości sporządzonej przez biegłego w zakresie budownictwa i wyceny nieruchomości. Dodatkowo Sąd nałożył na Wnioskodawcę obowiązek wpłaty uzyskanych ze sprzedaży kwot na konta bankowo-oszczędnościowe prowadzone odrębnie dla każdego z dzieci, aż do uzyskania przez nie pełnoletniości.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy od sprzedaży udziałów w opisanej we wniosku nieruchomości (udział Wnioskodawcy i udziały niepełnoletnich dzieci Wnioskodawcy razem udział 1/2 w nieruchomości) będzie należny podatek dochodowy od sprzedanego majątku...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż należących do niego i jego niepełnoletnich dzieci udziałów w nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazuje że zgodnie z przywołanym przepisem: „zwolnione od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

W wyniku sprzedaży części gospodarstwa należącego do Wnioskodawcy i jego niepełnoletnich dzieci, ciotka zmarłego małżonka Wnioskodawcy stałaby się jedynym właścicielem całej nieruchomości tworzącej gospodarstwo rolne. To z pewnością ułatwiłoby jej prowadzenie tego gospodarstwa, którym zajmuje się od ponad 40 lat, a którego prowadzenie przekracza finansowe możliwości Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomościach przez Wnioskodawcę. W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomościach przez niepełnoletniego syna i niepełnoletnia córkę Wnioskodawcy wydano osobne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości. W przypadku nabycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w drodze spadku datą nabycia – w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest data otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. Natomiast z art. 924 i 925 ustawy Kodeks cywilny wynika, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy a nie data wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Bowiem z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego).

Wnioskodawca z chwilą śmierci małżonka 8 stycznia 2010 r. nabył wraz z dwójką niepełnoletnich dzieci udział w nieruchomości wynoszący 1/6 (1/3 z 1/2). Wnioskodawca zamierza swój udział sprzedać ciotce będącej współwłaścicielem ww. nieruchomości w udziale wynoszącym 1/2. W wyniku sprzedaży udziału Wnioskodawcy (oraz udziałów należących do niepełnoletnich dzieci Wnioskodawcy) ciotka małżonka Wnioskodawcy stałaby się jedynym właścicielem prowadzonego przez nią na nieruchomości gospodarstwa rolnego.

Z uwagi na fakt, że nabycie udziału w nieruchomości nastąpiło w drodze spadku w 2010 r., to planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż udziału w nieruchomości – jeżeli nastąpi przed upływem 5-letniego terminu zawartego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nastąpi przed 1 stycznia 2016 r. ¬– będzie stanowić źródło przychodu i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując oceny skutków podatkowych ewentualnej sprzedaży udziału w nieruchomości należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) – nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Podsumowując, w myśl zasady wyrażonej w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest sprzedaż m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości dokonana przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, co zawsze rodzi powstanie obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego. Jednakże ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidział w niektórych sytuacjach zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jedno z takich zwolnień zostało uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem – wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie to nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym – oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Należy jednak zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy dotyczy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich. Sprzedaż całości lub części gospodarstwa rolnego następuje wyłącznie w sytuacji gdy łącznie wszyscy współwłaściciele sprzedają gospodarstwo rolne lub część gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy jednak sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym, a z taką sytuacją mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie. Przedmiotem umowy sprzedaży będzie bowiem udział we współwłasności, nie zaś nieruchomość lub jej część. Skoro więc w przepisie dotyczącym zwolnienia przychodu ze sprzedaży ustawodawca wymienia jedynie nieruchomość lub jej część to nie można uznać, że zwolnienie to obejmuje również przychód ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej i jest określony odpowiednim ułamkiem. Sprzedaż udziału w nieruchomości nie jest równoznaczna ze sprzedażą nieruchomości czy jej części, mimo że każdy kolejny nabywca udziału staje się współwłaścicielem całej nieruchomości, nie ma wpływu na całość sytuacji wspólnej rzeczy bądź udziałów pozostałych współwłaścicieli.

Źródłem przychodu w niniejszej sprawie będzie zbycie udziału we współwłasności nieruchomości a nie części nieruchomości, która – zdaniem Wnioskodawcy – stanowi gospodarstwo rolne. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia jasno wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać (wraz z niepełnoletnimi dziećmi) nabyty w spadku po małżonku udział wynoszący 1/2 (3 x 1/6) w nieruchomościach. Czyli nie wszyscy współwłaściciele zamierzają sprzedać całe nieruchomości czy też ich części, lecz wyłącznie wszyscy spadkobiercy zmarłego małżonka Wnioskodawcy zamierzają sprzedać swój udział w nieruchomościach jednemu ze współwłaścicieli nieruchomości (ciotce spadkodawcy). Zatem przedmiotem sprzedaży będą udziały Wnioskodawcy i pozostałych spadkobierców nabyte w spadku po zmarłym małżonku Wnioskodawcy, a nie całe nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego lub też części nieruchomości.

Przedmiotem transakcji nie będą zatem ani całe nieruchomości, ani części nieruchomości, które także mogłyby stanowić wyodrębniony przedmiot własności, mogący samodzielnie występować w obrocie prawnym. W tym miejscu Organ wyjaśnia, że istotą współwłasności jest to, że co najmniej dwu osobom przysługuje niepodzielnie własność tej samej rzeczy (art. 195 Kodeksu cywilnego). Wspólne prawo do rzeczy jest więc niepodzielne. Niepodzielność prawa własności współwłaścicieli wyraża się w tym, że rzecz nie jest podzielona i żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje prawo do fizycznie określonej części rzeczy. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać jedynie swoim udziałem we współwłasności czyli ułamkowej części prawa własności (art. 198 Kodeksu cywilnego).

Tymczasem zwolnienia i ulgi podatkowe mają charakter wyjątkowy. Stanowią one bowiem odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności oraz równości opodatkowania. Z tego względu stosowanie przywilejów podatkowych nie może być dokonywane w drodze wykładni rozszerzającej. Tak wiec, jak wyżej wskazano, sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy więc stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie będzie spełniona przesłanka sprzedaży gospodarstwa rolnego. Z wniosku jasno wynika, że przedmiotem ewentualnej sprzedaży mają być udziały posiadane przez Wnioskodawcę i pozostałych spadkobierców małżonka Wnioskodawcy (dwójki niepełnoletnich dzieci). Wnioskodawca wraz z pozostałymi spadkobiercami zmarłego małżonka sprzedadzą jedynie swoje udziały w nieruchomościach. Nie można zatem mówić, że ewentualna sprzedaż będzie dotyczyć części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Ze sprzedażą części nieruchomości mamy do czynienia np. wtedy, gdy wszyscy współwłaściciele nieruchomości wydzielają z nieruchomości gruntowej kilka działek i wszyscy współwłaściciele razem sprzedają innej osobie fizycznej jedną z wydzielonych z nieruchomości gruntowej działkę. Tak jednak nie jest w rozpatrywanej sprawie, albowiem przedmiotem ewentualnej sprzedaży nie będzie część nieruchomości (wydzielona działka), ale udział w całej nieruchomości, który przysługuje Wnioskodawcy.

Podsumowując, ewentualny przychód, który Wnioskodawca uzyska ze sprzedaży udziału w nieruchomościach nabytego w spadku w 2010 r. będzie stanowić źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – o ile sprzedaż nastąpi przed upływem 5-letniego terminu zwartego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tj. do 31 grudnia 2015 r. Przychód ten nie będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy a tym samym będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Stanowisko Organu, że sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne nie podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje poparcie w orzecznictwie. I tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 84/11 stwierdził, że „ (...) odróżnianie „udziału w nieruchomości” od „nieruchomości”, względnie „jej części” – tak w orzecznictwie sądów powszechnych, jak i orzecznictwie sądowoadministracyjnym – powinno mieć swój wyraz także w sposobie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w szczególności w sposobie rozumienia wystąpienia przychodu ze sprzedaży całości nieruchomości lub jej części, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f. W ocenie Sądu, potrzebę taką dostrzega ustawodawca, który nie zawarł w zakresie ulgi z art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f., zbycia „udziału”. Stąd, nie można utożsamiać uzyskania przez stronę przychodów ze zbycia udziału, z przychodami z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Zdaniem Sądu, obowiązek ścisłej interpretacji ulg, który jest przyczyną odmowy przyznania stronie skarżącej prawa do skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f., związany jest z tym, iż zbyła ona „udział”. Skoro strona skarżąca zbyła udział w przedmiotowej nieruchomości, a nie „całość” lub „część”, to przesądziło o tym, że w sprawie zaistniała tylko jedna z dwóch przesłanek, tj. zaistniała przesłanka sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ale nie zaistniała przesłanka sprzedaży nieruchomości „w całości” lub w części”.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.