IBPBII/2/415-1057/14/NG | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości wchodzącej w skald majątku odrębnego i przeznaczenie środków ze sprzedaży na spłatę byłego małżonka do której zobowiązany jest Wnioskodawca z uwagi na nabycie lokalu mieszkalnego w drodze podziału majątku dorobkowego Wnioskodawcy i jego byłego małżonka.
IBPBII/2/415-1057/14/NGinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. dziedziczenie
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. nieruchomości
 5. podział majątku
 6. remonty
 7. sprzedaż
 8. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 9. spłata
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 20 listopada 2014 r. (data otrzymania 28 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 11października 2003 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński. W dniu 4 kwietnia 2006 r., w trakcie trwania ustawowej wspólności majątkowej, Wnioskodawca z małżonkiem nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego A.

W dniu 27 stycznia 2013 r. zmarła matka Wnioskodawcy. W dniu 17 maja 2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Wnioskodawca nabył 1/3 części spadku po zmarłej matce. Pozostałą część nabyła siostra i ojczym.

W dniu 25 września 2013 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy. W dniu 23 października 2013 r. na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia Wnioskodawca odziedziczył spadek w 1/2 części po zmarłym ojcu. Pozostałą część odziedziczyła siostra.

W skład ww. spadku po zmarłych rodzicach wchodziła nieruchomość B tj.: dom wraz z działką, na której jest położony.

W dniu 02 czerwca 2014 r. Wnioskodawca zbył swój cały udział w wysokości 5/12 nieruchomości B za kwotę 82.500,00 zł – umowa sprzedaży. (Udział: 5/12 = 1/3 z 50% nieruchomości B ze spadku po mamie + 1/2 z 50% nieruchomości B ze spadku po ojcu).

Udział w nieruchomości B nabyty w drodze dziedziczenia po zmarłych rodzicach stanowił majątek osobisty Wnioskodawcy. Odpłatne zbycie nieruchomości B nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W dniu 7 maja 2014 r. Sąd Rejonowy ustanowił z dniem 1 stycznia 2013 r. rozdzielność majątkową między Wnioskodawcą i jej małżonkiem.

W dniu 24 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy orzekł rozwód między Wnioskodawcą i jej małżonkiem.

W dniu 18 września 2014 r. Wnioskodawca wspólnie z byłym małżonkiem aktem notarialnym dokonali częściowego podziału majątku wspólnego (dorobkowego), w skład którego wchodziło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego A.

Na mocy tej umowy Wnioskodawca nabył na wyłączną własność lokal mieszkalny A z obowiązkiem jego spłaty w kwocie 65.000.00 zł na rzecz byłego małżonka. (Wartość mieszkania A to kwota 130.000,00 zł). Spłata nastąpiła w dniu 18 września 2014 r.

Pieniądze na spłatę 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego A(w wysokości: 65 000,00 zł) oraz opłaty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego dokumentującego spłatę byłego męża (w wysokości: 1865,20 zł) pochodziły z majątku osobistego Wnioskodawcy uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości B.

Udokumentowane i niezbędne koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego dokumentującego spłatę byłego małżonka to.

 • akt notarialny – taksa notarialna 1230,00 zł,
 • wypisy z aktu notarialnego – 265,68 zł,
 • poświadczenie zgodności odpisu z okazanymi dokumentami – 29,52 zł,
 • opłata sądowa – 310,00 zł,
 • wypis z księgi wieczystej mieszkania – 30,00 zł.
W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:
 1. Czy przeznaczenie części środków pieniężnych uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości B – nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłych rodzicach - na zapłatę za uzyskanie własności w nieruchomości A (poprzez nabycie od byłego męża 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie lokalu mieszkalnego), uzyskanej w podziale majątku dorobkowego stanowi wydatkowanie na własny cel mieszkaniowy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzysta w związku z tym ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy poniesione wydatki w kwocie 1 865,20 zł związane ze sporządzeniem aktu notarialnego dokumentującego podział majątku wspólnego i spłatę byłego męża stanowią wydatkowanie na własny cel mieszkaniowy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzystają w związku z tym ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych...
 3. Czy pozostała kwota w wysokości 15 634,80 zł uzyskana z odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości B będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia tj 02 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. w całości Wnioskodawca wydatkuje ją na remont nieruchomości A...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Przeznaczenie części środków pieniężnych (w kwocie 65. 000 zł) uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości B – nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłych rodzicach – za uzyskanie przez Wnioskodawcę na wyłączną własność nieruchomości A poprzez nabycie od byłego męża 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego stanowi wydatek na cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z opodatkowania ww. podatkiem.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak też stan jej majątku osobistego.

Przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości B w 2014 r. w części przeznaczonej na nabycie udziału w nieruchomości A w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków poprzez spłatę dokonaną na rzecz byłego męża będzie uwzględniany przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wykazywanego w zeznaniu PIT-39 składanym za 2014 r.

Ad.2.

Poniesione przez Wnioskodawcę niezbędne koszty związane z nabyciem 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w wysokości 1 865,20 zł (wymienione szczegółowo w stanie faktycznym), korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż stanowią one wydatkowanie na własny cel mieszkaniowy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad.3.

Pozostała kwota w wysokości 15634.80 zł uzyskana ze zbycia nieruchomości B w 2014 r. przeznaczona na wydatki poniesione na remont nieruchomości A, udokumentowane w okresie od 2 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca na poparcie swojego stanowiska powołuje się na następujące interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach:

 1. interpretacja indywidualna z 28.09.2011 r. Znak: IBPBII/2/415-765/11/MW,
 2. interpretacja indywidualna z 27 kwietnia 2012 r. Znak: IBPBII/2/415-130/12/JG,

interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi:

 1. interpretacja indywidualna z 20 lutego 2014 r. Znak: IPTPB2/415-730/13-4/MR,
 2. interpretacja indywidualna z 7 marca 2013 r. Znak: IPTPB2/415-846/12-4/KKu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle przywołanego wyżej przepisu, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w spadku po zmarłych w 2013 r. rodzicach nabył udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. W 2014 r. Wnioskodawca zbył swój udział w ww. nieruchomości za kwotę 82 500,00 zł. Biorąc pod uwagę przywołane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że dokonana w 2014 r. sprzedaż udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na brak upływu pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Oceniając skutki podatkowe sprzedaży ww. lokalu należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – w myśl art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, a także prowizję pośrednika w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, koszty opłat notarialnych, oplata skarbowa (o ile ich poniesienie było niezbędne do tego aby mogło dojść do zawarcia umowy sprzedaży i koszty te poniósł Wnioskodawca a nie nabywca lokalu mieszkalnego).

Natomiast stosownie do przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy – wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Jednakże stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, iż powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P – przychód ze sprzedaży.

W sytuacji gdy przychód ze sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

1.wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że małżonkowie 18 września 2014 r. dokonali częściowego podziału majątku dorobkowego małżonków. Na skutek tego podziału Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego z obowiązkiem spłaty na rzecz byłego małżonka w wysokości 65 000,00 zł. Wnioskodawca 18 września 2014 r. dokonał na rzecz byłego małżonka ww. spłaty. Pieniądze na spłatę pochodziły ze sprzedaży udziału w nieruchomości, stanowiącego majątek osobisty wnioskodawcy, który to udział Wnioskodawca nabył w 2013 r. w spadku po rodzicach. Wątpliwości wnioskodawcy budzi to, czy część dochodu ze sprzedaży ww. udziału w nieruchomości w wysokości 65 000,00 zł przeznaczona na spłatę małżonka dzięki czemu Wnioskodawca nabył udział w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest zwolniona od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dopiero z chwilą ustania wspólności ustawowej, co ma miejsce m.in. z chwilą ustania małżeństwa, wspólność ta ulega przekształceniu. Z chwilą ustania wspólności ustawowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek (art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy.

Natomiast mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Jeżeli natomiast podział odbył się w naturze, lecz w sposób, który był nieekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty lub dopłaty lub gdy wartość otrzymanych przez małżonka nieruchomości lub praw przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego, nawet wówczas jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Bowiem wszelkie przypadki gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) – jak też stan jej majątku osobistego. W tej części bowiem, w której przyznana na wyłączną własność nieruchomość przekracza wartość udziału w majątku wspólnym, podatnik niewątpliwie nabywa prawo własności nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 a także w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że przychód uzyskany w 2014 r. ze zbycia udziału w nieruchomości nabytego w 2013 r. w spadku po rodzicach w części przeznaczonej na spłatę dokonaną na rzecz byłego małżonka jest wydatkiem poniesionym na nabycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w wyniku częściowego podziału majątku wspólnego małżonków. Nabycie to stanowi wydatek poniesiony na własne na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca spłatę tę może uwzględnić przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wykazywanego w zeznaniu PIT-39 składanym za rok, w którym doszło do odpłatnego zbycia. Przy czym zauważyć należy, że określając wysokość wydatku poniesionego na nabycie ww. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca będzie mógł za taki wydatek uważać nie tylko samą wysokość poniesionej spłaty na rzecz byłego małżonka, lecz także koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego związanego z nabyciem ww. udziału w lokalu mieszkalnym, a więc taksę notarialną, opłaty związane z wypisami z aktu notarialnego, poświadczeniem zgodności odpisu z okazanymi dokumentami, opłatę sądową i wypis z księgi wieczystej mieszkania albowiem mieszczą się one w kategorii kosztów nabycia lokalu mieszkalnego (o ile w rzeczywistości ich poniesienie było niezbędne do nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego).

Z kolei w odniesieniu do możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku w 2013 r., w przypadku przeznaczenia pozostałych środków ze sprzedaży ww. udziału na remont lokalu mieszkalnego, zauważyć należy, że do wydatków na własne cele mieszkaniowe – zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawa zalicza m.in. wydatki poniesione na remont własnego lokalu mieszkalnego. To zaś oznacza, że Wnioskodawca do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe będzie mógł zaliczyć wydatki poniesione na remont lokalu mieszkalnego, o ile zostaną poniesione we właściwym terminie, w rozpatrywanej sprawie od 2 czerwca 2014 r. do końca 2016 r. i Wnioskodawca będzie mógł poniesienie tych wydatków udokumentować. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uznaje się udokumentowane wydatki poniesione począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.