IBPBI/2/423-269/12/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Kiedy w przypadku zasiedzenia gruntu nastąpi przychód podatkowy? Czy zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uległo przedawnieniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 07 marca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • powstania przychodu z tytułu nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia,
  • ustalenia, czy zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uległo przedawnieniu,

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • powstania przychodu z tytułu nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia,
  • ustalenia, czy zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uległo przedawnieniu.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia nabyła z dniem 01 października 2005 r. przez zasiedzenie prawo własności gruntu o pow. 0,0755 ha (zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 12 grudnia 2006 r.) Postanowienie uprawomocniło się 08 lutego 2007 r. W marcu 2012 r. podczas weryfikacji środków trwałych ww. działka została ujawniona. Do ewidencji środków trwałych zostanie wprowadzona w roku bieżącym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Kiedy w przedstawionym stanie faktycznym powstał przychód podatkowy...
  2. Czy zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uległo przedawnieniu...

Ad. 1

Zdaniem Spółdzielni, przychód podatkowy powstał w dniu nabycia nieruchomości przez zasiedzenie, tj. 01 października 2005 r.

Ad. 2

Zdaniem Spółdzielni, zobowiązanie z tytułu zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych uległo przedawnieniu zgodnie z art. 70 § 1 ordynacji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), przychodem z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (...).

Wartość gruntu nabytego przez zasiedzenie należy traktować jako wartość otrzymanej nieodpłatnie rzeczy. Stosownie do art. 12 ust. 5 ww. ustawy, wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

W świetle przedmiotowego stanu faktycznego dla oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu nabycia własności gruntu w drodze zasiedzenia istotne jest ustalenie momentu nabycia tej własności.

W celu prawidłowego określenia, kiedy następuje nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

W myśl art. 172 k.c. posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie trzydziestu lat posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Z powyższego przepisu wynika, że na skutek zasiedzenia dotychczasowy posiadacz samoistny, czyli ten, który faktycznie włada rzeczą jak właściciel ex lege nabywa własność na skutek upływu czasu i może żądać, aby stwierdził to sąd w orzeczeniu. Nabycie własności jest tu tzw. nabyciem pierwotnym, a orzeczenie sądu ma charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny i stanowi podstawę wpisu nowego właściciela do księgi wieczystej. Orzeczenie sądu nie jest warunkiem nabycia prawa własności, nabywa się je bowiem po spełnieniu przesłanek określonych w przepisach kodeksu cywilnego. Orzeczenie sądu stanowi jednak dowód takiego nabycia, na który będzie się można powołać w celu wykazania prawa własności rzeczy.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nabycie własności nieruchomości nastąpiło z dniem 01 października 2005 r. wobec czego wartość tej nieruchomości stanowi przychód podatkowy, mający wpływ na dochód Spółdzielni za rok podatkowy 2005.

Przechodząc do kwestii przedawnienia zobowiązania podatkowego w pierwszej kolejności należy wskazać, iż zobowiązanie podatkowe, zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Jednocześnie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W tym miejscu wskazać należy na zapis art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, iż podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Skoro zatem, Spółdzielnia była zobowiązana złożyć zeznanie podatkowe o wysokości dochodu (starty) za 2005 r. do końca marca 2006 r. i w tym terminie wpłacić należny podatek, to zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2005 r. zgodnie z cytowanym art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej co do zasady przedawniło się z upływem 2011 r., o ile nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 70 § 2-8 Ordynacji podatkowej (Spółdzielnia w złożonym wniosku nie wskazała na ich zaistnienie, a zatem przyjęto, iż nie miały one miejsca).

W świetle powyższego stanowisko Spółdzielni z powyższym zastrzeżeniem w zakresie:

  • powstania przychodu z tytułu nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia,
  • ustalenia, czy zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uległo przedawnieniu,

uznać zatem należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.