IBPBI/1/415-1489/14/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą wskazanej we wniosku nieruchomości.
IBPBI/1/415-1489/14/SKinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. opodatkowanie
  3. przychód
  4. sprzedaż
  5. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą wskazanej we wniosku nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą wskazanej we wniosku nieruchomości.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, w ramach której prowadzi działalność gospodarczą. W 2002 r. Wnioskodawca wraz ze swoim wspólnikiem nabył w drodze kupna nieruchomość zabudowaną. Następnie współwłaściciele oddali tę nieruchomość do używania w prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej. Wspólnicy zamierzali wnieść nieruchomość do spółki aportem, niemniej wobec niedopełnienia czynności w formie notarialnej (nigdy nie sporządzono aktu notarialnego dokumentującego wniesienie nieruchomości aportem do spółki cywilnej) nieruchomość pozostała we współwłasności ułamkowej wspólników, jako osób fizycznych. Nieruchomość nie była przedmiotem własności spółki cywilnej, a opisując precyzyjnie nic została objęta współwłasnością łączną wspólników, lecz pozostała przedmiotem odrębnej od spółki cywilnej współwłasności w częściach ułamkowych. Powyższy opis praw własnościowych do nieruchomości zgodny jest z treścią księgi wieczystej, która prowadzona jest dla nieruchomości. Zgodnie z treścią wpisu w księdze wieczystej nieruchomość pozostaje we współwłasności w częściach ułamkowych po 50%.

W związku z powyższym zadano następujące m.in. następujące pytanie:

Czy przychód jaki ewentualnie w przyszłości zostałby osiągnięty ze zbycia opisanej wyżej zabudowanej nieruchomości będzie stanowił przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie znajdzie do niego zastosowanie wyłączenie opisane w art. 10 ust. 2 tej ustawy... (pytanie oznaczone we wniosku literą b)

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli wspólnicy spółki cywilnej zdecydują się na sprzedaż opisanej w pytaniu nieruchomości to przychód z tego tytułu powinien być zakwalifikowany do przychodu o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „u.p.d.o.f.”). Do przychodu z tego tytułu nie znajdzie zastosowania wyłączenie z art. 10 ust. 2 u.p.d.o.f. Uzasadniając powyższe stanowisko wskazano, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamian. Oznacza to, że nie stanowi przychodu odpłatne zbycie nieruchomości po upływie okresu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość ta została nabyta. Od powyższej zasady wyjątki wprowadza przepis art. 10 ust. 2 u.p.d.o.f. Do wyjątków tych należy zbycie składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f., nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Składnikami majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. są:

  1. środki trwałe,
  2. składniki majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 u.p.d.o.f., z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
  3. wartości niematerialne i prawne

-ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c.

Wyjątek ten oznacza, że art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Przedmiotowa nieruchomość nie stanowi środka trwałego. Zatem, jeśli nieruchomość ta zostałaby zbyta, do przychodu z tego tytułu nie znalazłoby wyłączenie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f. Zatem do przychodu ze zbycia opisywanej nieruchomości zastosowanie będzie miał art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f. W konsekwencji przychód ten, z uwagi na moment nabycia nieruchomości tj. 2002 r. nie będzie stanowił przychodu dla celu podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji uzyskanie takiego przychodu nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że przedstawione w ww. zakresie stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, bowiem w interpretacji indywidulanej z dnia 10 marca 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-1488/14/SK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, za prawidłowe uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości uznania wskazanej we wniosku nieruchomości za środek trwały w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od jej wartości początkowej.

Nadmienić także należy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianie uległa treść powołanego w stanowisku Wnioskodawcy art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Zmiana ta nie ma jednak wpływu na rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem tj. w zakresie pytań oznaczonych we wniosku lit. a wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.