IBPB2-2/4511-164/15/JG | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości i udziału w nieruchomości
IBPB2-2/4511-164/15/JGinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. nieruchomości
 3. spadek
 4. sprzedaż
 5. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 7 maja 2015 r. (data otrzymania 8 maja 2015 r.), uzupełnionym 7 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • ustalenia daty nabycia udziału w nieruchomości w drodze spadku i w drodze zniesienia współwłasności jest nieprawidłowe,
 • ustalenia daty nabycia udziału w nieruchomości w drodze darowizny – jest prawidłowe,
 • opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Wnioskodawcy oraz udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia daty nabycia nieruchomości będących własnością Wnioskodawcy i udziału w nieruchomości oraz opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości i udziału w nieruchomości.

W związku z brakami formalnymi, pismem z 30 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4511-164/15/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano7 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w 2015 r. zamierza sprzedać nieruchomości stanowiące jego własność oraz 1/3 udziału we współwłasności w nieruchomości. Nieruchomość gruntową o obszarze 0,5096 ha rodzice Wnioskodawcy nabyli w 1964 r. Nieruchomość stanowiła współwłasność majątkową ustawową. W 1998 r. zmarła matka Wnioskodawcy, zostało wszczęte postępowanie spadkowe. W dniu 19 lutego 2004 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej matce. Postanowienie uprawomocniło się 12 marca 2004 r. Wnioskodawca w wyniku dziedziczenia nabył 3/16 udziału w nieruchomości. W dniu 27 sierpnia 2009 r. została sporządzona umowa darowizny, na mocy której ojciec Wnioskodawcy darował mu 5/24 udziału w nieruchomości. Współwłaściciele nieruchomości 31 sierpnia 2009 r. złożyli do Sądu Rejonowego wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości. Sąd Rejonowy wydał 28 września 2012 r. postanowienie, które uprawomocniło się 20 października 2012 r. Zgodnie z treścią postanowienia znosi się współwłasność, dokonuje podziału geodezyjnego oraz zarządza od właścicieli tj. Wnioskodawcy oraz K.P. i K.W. spłatę na rzecz spadkobierców tj. na rzecz T.W. kwotę 704 zł oraz na rzecz W.W. kwotę 704 zł. Wnioskodawca oraz jego siostry otrzymał na wyłączną własność nieruchomość o powierzchni 847 m2 (grunt orny), nieruchomość o powierzchni 510 m2 (łąka) oraz udział w wysokości 1/3 we wspólności nieruchomości o powierzchni 1026 m2.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że udział 3/16 jest to udział jaki przypadł mu w spadku po zmarłej matce. Masa spadkowa obejmowała 1/2 część nieruchomości o powierzchni 0,5096 ha. Przedmiotem zniesienia współwłasności w 2012 r. była wskazana we wniosku nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,5096 ha (grunt rolny i łąka). Na dzień zniesienia współwłasności wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 45.000 zł.

Zniesienie współwłasności dotyczyło całej nieruchomości o powierzchni 0,5096 ha, którą podzielono na odrębne nieruchomości – siedem działek tj.

 • działkę nr 1869/315 o powierzchni 847 m2 o wartości rynkowej 7.479,00 zł,
 • działkę nr 1870/315 o powierzchni 847 m2 o wartości rynkowej 7.479,00 zł,
 • działkę nr 1871/315 o powierzchni 847 m2 o wartości rynkowej 7.479,00 zł,
 • działkę nr 1872/315 o powierzchni 510 m2 o wartości rynkowej 4.503,00 zł,
 • działkę nr 1873/315 o powierzchni 509 m2 o wartości rynkowej 4.498,00 zł,
 • działkę nr 1874/315 o powierzchni 510 m2 o wartości rynkowej 4.503,00 zł,
 • działkę nr 1875/315 o powierzchni 1026 m2 o wartości rynkowej 9.059,00 zł,

Ogółem powierzchnia nieruchomości wynosiła 0,5096 m2 o wartości rynkowej 45.000,00 zł.

Wnioskodawca wskazał, że jego własnością zostały dwie działki nr 1871/315 i nr 1872/315 oraz udział w wysokości 1/3 we współwłasności w działce nr 1875/315. Dalej wskazał, że na dzień zniesienia współwłasności jego udziały w nieruchomości o powierzchni 0,5096 ha wynosiły 3/16 nabyte w drodze spadku po matce i 5/24 nabyte w drodze darowizny od ojca. Na dzień zniesienia współwłasności wartość nieruchomości o powierzchni 847 m2 wynosiła 7.479,00 zł, wartość nieruchomości o powierzchni 510 m2 wynosiła 4.503,00 zł. Na dzień zniesienia współwłasności wartość rynkowa nieruchomości o powierzchni 1026 m2 wynosiła 9.059,00 zł.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Wnioskodawcy oraz ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód pomniejszony o kwotę 1,408 zł (suma spłaty na rzecz spadkobierców) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ponieważ właścicielem nieruchomości i udziału w nieruchomości został w następujący sposób:

 1. z dniem 12 marca 2004 r. tytułem dziedziczenia, gdyż z tym dniem uprawomocniło się postanowienie o nabyciu spadku po zmarłej matce,
 2. z dniem 27 sierpnia 2009 r. tytułem darowizny otrzymanej od ojca tj. data spisania umowy darowizny potwierdzonej aktem notarialnym,
 3. z dniem 27 listopada 2012 r. tytułem spłaty na rzecz spadkobiercy T.W. na podstawie pisemnego potwierdzenia odbioru pieniędzy,
 4. z dniem 13 stycznia 2013 r. tytułem spłaty na rzecz spadkobiercy W.W. na podstawie pisemnego potwierdzenia odbioru pieniędzy.

W ocenie Wnioskodawcy dla sposobu nabycia nieruchomości wymienionego w pkt 1 i 2 minął 5-letni okres karencji. Natomiast dla nabycia tytułem spłaty obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych powstałby 2 maja 2016 r. wraz z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego.

Wnioskodawca dodał, że w wyniku podziału geodezyjnego powierzchnia nieruchomości nie uległa zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest częściowo prawidłowe a częściowo nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku nabycia nieruchomości lub prawa w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku czyli śmierć spadkodawcy.

Termin „nabycie”, którym posługuje się ustawodawca w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy oznacza każde przeniesienie na nabywcę własności rzeczy w ramach spadku, innej jednostronnej czynności, na podstawie aktu prawnego, umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Tak więc nabycie rozumiane jest jako uzyskanie tytułu własności (nabycie własności) lub uzyskanie określonego prawa (nabycie prawa). Nabyć nieruchomość lub prawo majątkowe można odpłatnie lub nieodpłatnie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca w drodze spadku po zmarłej w 1998 r. matce nabył udział 3/16 w nieruchomości o powierzchni 0,5096 ha. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się 12 marca 2004 r. Następnie 27 sierpnia 2009 r. w drodze darowizny Wnioskodawca nabył od swojego ojca udział 5/24 w ww. nieruchomości. W 2012 r. nastąpiło zniesienie współwłasności wspomnianej nieruchomości i dokonano jej podziału geodezyjnego na siedem działek. W wyniku zniesienia współwłasności i podziału nieruchomości Wnioskodawca otrzymał na wyłączną własność dwie działki o nr 1871/315 i 1872/315 oraz udział 1/3 w działce nr 1875/315. Na skutek zniesienia współwłasności Wnioskodawca został zobowiązany do spłaty na rzecz spadkobierców kwoty po 704 zł dla każdego z nich. Wnioskodawca w 2015 r. zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości stanowiących jego własność oraz udział 1/3 we współwłasności w nieruchomości.

W świetle powyższego przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości) decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób jej nabycia.

Odnosząc się do meritum sprawy w pierwszej kolejności należy ustalić datę i sposób nabycia przez Wnioskodawcę prawa własności do działek o nr 1871/315 i 1872/315 oraz udział 1/3 w działce nr 1875/315.

Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości).

W przypadku nabycia nieruchomości, jej części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku datą nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest data otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w księdze czwartej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Zgodnie z art. 922 Kodeksu – prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedna lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Stosownie do art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego – powołanie do spadku, czyli przekazanie w spadku majątku, wynika z ustawy albo z testamentu, jednakże dniem nabycia spadku przez spadkobiercę jest zawsze data śmierci spadkodawcy. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia stwierdzają jedynie fakt nabycia spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § Kodeksu cywilnego). Tak więc dla podatku dochodowego istotny z punktu widzenia ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dzień otwarcia spadku czyli data śmierci spadkodawcy. Nabycie spadku ma miejsce zawsze w dacie śmierci spadkodawcy.

W omawianej sprawie nabycie przez Wnioskodawcę spadku nastąpiło zatem w dniu śmierci matki tj. w 1998 r. a nie 12 marca 2004 r. tj. kiedy uprawomocniło się postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Stąd też stanowisko Wnioskodawcy, że właścicielem udziału w nieruchomości w drodze dziedziczenia stał się w dacie uprawomocnienia postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku tj. 12 marca 2004 r. należało uznać za nieprawidłowe. Jak wskazano powyżej datą nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) w drodze spadku jest zawsze data śmierci spadkodawcy. Prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku jest tylko urzędowym zaświadczeniem przejścia praw i obowiązków spadkodawcy na spadkobierców.

Z kolei zgodnie z art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Świadczenie darczyńcy może polegać na działaniu lub zaniechaniu działania. Istotną cechą darowizny jest jej bezpłatny charakter. Oznacza to, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Umowa darowizny jest bez wątpienia jednym ze sposobów nabycia prawa własności. Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy, że z dniem zawarcia umowy darowizny tj. 2009 r. stał się właścicielem udziału w nieruchomości jest prawidłowe.

Z kolei celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłaścicielom przysługują części wspólnego prawa własności (tzw. udziały), którymi mogą swobodnie rozporządzać. Dopóki więc istnieje współwłasność można mówić tylko o istnieniu udziałów w tym prawie, o ich nabywaniu i zbywaniu, nigdy o prawie do części rzeczy, o jej zbywaniu bądź nabywaniu w częściach. Współwłaściciele mają swoje udziały w prawie, ale nie w rzeczy. Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego – każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Z art. 211 Kodeksu cywilnego wynika natomiast, że zniesienie współwłasności może nastąpić poprzez podział rzeczy wspólnej. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu c wspólności.

Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy lub prawa wyłącznie wówczas, jeżeli nabyte na własność mienie mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbyło się bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego. Jeżeli zatem w wyniku zniesienia współwłasności współwłaściciel nabywa nieruchomości lub prawa ponad udział, który uprzednio przysługiwał mu w nieruchomości lub prawie, to nabycie w drodze zniesienia współwłasności, w części przekraczającej ten udział, należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem jeżeli w wyniku zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad udział posiadany przed dokonaniem tej czynności oznacza to, że dla udziału w nieruchomości lub prawie nabytego w drodze zniesienia współwłasności ponad pierwotnie posiadany udział dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. O tym czy udział uległ powiększeniu decydują obiektywne kryteria odwołujące się do cen rynkowych wartości udziałów przed i po zniesieniu współwłasności a nie powierzchnia działki objęta zniesieniem współwłasności.

W omawianej sprawie sama czynność zniesienia współwłasności nieruchomości o powierzchni 0,5096 ha pomiędzy jej współwłaścicielami i podziale tej nieruchomości na siedem działek tj. nr 1869/315 o powierzchni 847 m2, nr 1870/315 o powierzchni 847 m2, nr 1871/315 o powierzchni 847 m2, nr 1872/315 o powierzchni 510 m2, nr 1873/315 o powierzchni 509 m2, nr 1874/315 o powierzchni 510 m2, nr 1875/315 o powierzchni 1026 m2, w wyniku której Wnioskodawca otrzymał prawo własności do działek o nr 1871/315 i 1872/315 oraz udział 1/3 w działce nr 1875/315 nie stanowi dla Wnioskodawcy nowego nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawcy przed zniesieniem współwłasności w nieruchomości o powierzchni 0,5096 ha i jej podziałem posiadał odpowiednio udział 3/16 nabyty w 1998 r. w drodze spadku po matce oraz 5/24 udziału nabytego w 2009 r. w drodze darowizny od ojca. W rezultacie udział Wnioskodawcy w tej nieruchomości przed zniesieniem współwłasności wynosił 19/48 (3/16+5/24) co stanowi udział w całym majątku będącym przedmiotem zniesienia współwłasności 39,58% o wartości 17.811 zł (39,58% x 45.000 zł). Wartość całej nieruchomości będącej przedmiotem zniesienia współwłasności wynosiła 45.000 zł. W wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawca nabył majątek o wartości 15.002,00 zł (na który składała się działka nr 1871/315 o wartości – 7.479,00 + działka nr 1872/315 o wartości 4.503,00 oraz udział 1/3 w działce nr 1875/315 o wartości 3.019,66 zł (9.059,00:3). Zatem Wnioskodawcy w wyniku zniesienia współwłasności przypadł majątek o wartości nieprzekraczającej wartości udziału nabytego przed dokonaniem zniesienia współwłasności. To oznacza, że Wnioskodawca nie nabył dodatkowego udziału w nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności. Przy czym podkreślić należy, że powyższych wyliczeń Organ dokonał w oparciu o wartości wskazane przez Wnioskodawcę, przyjmując, że odpowiadają one wartościom rynkowym na dzień zniesienia współwłasności.

Podsumowując, o tym czy w wyniku zniesienia współwłasności doszło u Wnioskodawcy do nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych decyduje porównanie wartości rynkowych działek nr 1871/315 i nr 1872/315 i udziału w działce nr 1875/315 nabytych przez Wnioskodawcę w dniu zniesienia współwłasności ustalonej na dzień dokonania zniesienia współwłasności z wartością udziału nabytego odpowiednio w drodze spadku i w drodze darowizny w łącznej wysokości 19/48 w całym majątku będącym przedmiotem zniesienia współwłasności. W wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawcy przypadł majątek o wartości 15.002 zł, tj. o wartości niższej niż wartość 17.811 zł udziału jaki przysługiwał mu przed zniesieniem współwłasności. Skoro tak, to dokonane w 2012 r. zniesienie współwłasności nie stanowi dla Wnioskodawcy nowego nabycia. Na ustalenie daty i sposobu nabycia prawa własności do nieruchomości (udziału w nieruchomości) w tym przypadku nie będzie miała wpływu zasądzona od Wnioskodawcy w wyniku zniesienia współwłasności spłata na rzecz pozostałych spadkobierców. Spłata pozostałych spadkobierców nie ma także wpływu na opodatkowanie przychodu ze sprzedaży opisanych we wniosku nieruchomości i udziału w nieruchomości.

Wobec powyższych okoliczności w omawianej sprawie za datę nabycia prawa własności do działki nr 1871/315 i 1872/315 oraz udziału 1/3 w działce nr 1875/315 od której będzie liczony 5-letni termin o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które Wnioskodawca planuje sprzedać w 2015 r. należy przyjąć dwie daty tj.

 • 1998 r. w którym nabył 3/16 udziału w drodze spadku po matce (data śmierci spadkodawcy),
 • 2009 r. w którym nabył udział 5/24 w drodze darowizny od ojca.

Oznacza to, że przychód jaki Wnioskodawca uzyska z planowanej sprzedaży w 2015 r. działek nr 1871/315, nr 1872/315 oraz udziału 1/3 w działce nr 1875/315 nie będzie stanowił dla Wnioskodawcy źródła przychodu, z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziałów w nieruchomości (prawie), tj. od końca 1998 r. i 2009 r. upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż opisanych we wniosku nieruchomości nie będzie więc podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To zaś oznacza, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) ani też nie ma on obowiązku poinformowania urzędu skarbowego o dokonanym odpłatnym zbyciu.

Wobec powyższych argumentacji stanowiska Wnioskodawcy nie można było w całości uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.