IBPB-2-2/4511-459/15/JG | Interpretacja indywidualna

Sposób ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia w drodze umowy zamiany nieruchomości nabytej w drodze spadku
IBPB-2-2/4511-459/15/JGinterpretacja indywidualna
  1. budowa
  2. nakłady
  3. nieruchomości
  4. zamiana
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 18 sierpnia 2015 r. (data otrzymania 20 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia w drodze umowy zamiany nieruchomości nabytej w drodze spadku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia w drodze umowy zamiany nieruchomości nabytej w drodze spadku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Umową darowizny oraz zamiany z 30 kwietnia 2015 r. sporządzoną przed notariuszem Wnioskodawca w drodze umowy zamiany zbył nieruchomość – działkę nr 300/3 o powierzchni 0,1028 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 93,20 m2. Wartość nieruchomości wynosi 280.000,00 zł w tym wartość działki 60.000,00 zł i wartość budynku mieszkalnego 220.000,00 zł. W zamian Wnioskodawca nabył prawo własności do lokalu mieszkalnego o wartości 100.000,00 zł oraz dopłatę w kwocie 180.000,00 zł. Nieruchomość zbyta przez Wnioskodawcę stanowiła majątek osobisty jego zmarłego współmałżonka, a została nabyta przez Wnioskodawcę 14 listopada 2013 r. w drodze dziedziczenia po zmarłym współmałżonku zgodnie z prawomocnym postanowieniem z 16 lutego 2015 r. wydanym przez Sąd Rejonowy. W trakcie trwania związku małżeńskiego Wnioskodawca i jego współmałżonek wybudowali na ww. nieruchomości budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 93,20 m2. Nakłady w postaci wzniesienia budynku mieszkalnego poczynione zostały z majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego współmałżonka w trakcie trwania związku małżeńskiego.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy za koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nabytej przez Wnioskodawcę przez dziedziczenie po współmałżonku nieruchomości (stanowiącej majątek osobisty współmałżonka) zabudowanej w trakcie trwania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej budynkiem mieszkalnym, uważa się łączną wartość nakładów w postaci wzniesienia budynku mieszkalnego, poczynionych z majątku wspólnego Wnioskodawcy oraz jego współmałżonka.

Zdaniem Wnioskodawcy, za koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nabytej przez niego przez dziedziczenie po współmałżonku nieruchomości (stanowiącej majątek osobisty współmałżonka) zabudowanej w trakcie trwania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej budynkiem mieszkalnym, uważa się łączną wartość nakładów w postaci wzniesienia budynku mieszkalnego, poczynionych z majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego współmałżonka, które zwiększyły wartość zbytej w drodze zamiany przez Wnioskodawcę nieruchomości. Jako, że nakłady były czynione wspólnie przez małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej z ich majątku wspólnego, a wspólność ustawowa jest wspólnością bezudziałową to Wnioskodawcy przysługuje prawo do wykazania w kosztach uzyskania przychodu łącznej wartości nakładów, do których w całości był współuprawniony. W jego ocenie czym innym jest czynienie nakładów z majątku wspólnego, a czym innym jest podział tego majątku na dwie równe części. Do majątku wspólnego może wchodzić wiele różnych roszczeń o rozliczenie różnych nakładów, co do których każdy z małżonków ma te same prawa (bezudziałowo). Dopiero w ramach podziału majątku małżonkowie decydują się na skutek szeregu zaistniałych okoliczności w jakim zakresie podzielą się przedmiotami majątkowymi wchodzącymi do majątku wspólnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw w nim wymienionych stanowi źródło przychodów, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Użyte w powyższym przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „odpłatne zbycie” oznacza przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Tym samym „odpłatne zbycie” obejmuje swoim zakresem nie tylko umowę sprzedaży, ale również umowę zamiany. Aby dana czynność miała charakter odpłatnej nie musi jej bowiem towarzyszyć świadczenie pieniężne i przepływ gotówkowy. Forma bezpośredniej wymiany towarów jaką jest uregulowana w art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) umowa zamiany – w wyniku której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy – również stanowi odpłatne zbycie rzeczy. Ekwiwalentem w tym wypadku jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Ponadto zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego – m.in. umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega jedynie na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne, a formę zapłaty stanowi inna rzecz. Zamiana więc podobnie jak umowa sprzedaży stanowi formę odpłatnego zbycia.

Nie ma przy tym znaczenia czy zamieniane nieruchomości mają taką samą wartość i czy zamiana nastąpiła bez dopłat. Zamiana bowiem niezależnie od tego czy przedmiotem zamiany są nieruchomości mające taką samą wartość, czy też nie, stanowi formę odpłatnego zbycia, przez co wywołuje określone skutki podatkowe.

Wobec powyższych okoliczności należy powtórzyć, że zamiana nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jeżeli natomiast zamiana nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości następuje po upływie tego okresu, przychód z zamiany nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2015 r. w drodze umowy zamiany zbył nieruchomość stanowiącą działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny został wybudowany przez oboje małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego z ich wspólnego majątku. Nakłady w postaci wzniesienia budynku mieszkalnego poczynione zostały z majątku wspólnego małżonków. Zbyta nieruchomość stanowiła majątek odrębny współmałżonka Wnioskodawcy, a prawo własności do tej nieruchomości Wnioskodawca nabył w drodze spadku po zmarłym 14 listopada 2013 r. współmałżonku.

W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 924 i 925 ww. ustawy Kodeks cywilny – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Odnosząc powyższy stan faktyczny sprawy do treści regulacji przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył w drodze spadku po zmarłym współmałżonku – stanowi dla Wnioskodawcy źródło przychodu i podlega opodatkowaniu, ponieważ nieruchomość tę Wnioskodawca nabył w 2013 r. a jej odpłatnego zbycia w drodze zamiany dokonał w 2015 r., tj. przed upływem 5-letniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy.

Oceniając zatem skutki podatkowe dokonanej zamiany nieruchomości należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

I tak zgodnie z art. 30e ust. 1–3 przywołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. brzmieniu - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) dochód ustala się u każdej ze stron umowy na zasadach, o których mowa wyżej.

W myśl art. 19 ust. 1 ww. ustawy – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, a także innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio (art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć np.: koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, koszty biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami, koszty ogłoszeń w prasie, związanych z zamiarem odpłatnego zbycia, jeżeli Wnioskodawca poniósł w ogóle przy zamianie tego rodzaju koszty.

Stosownie natomiast do przepisu art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Wątpliwości Wnioskodawcy w omawianej sprawie sprowadzają się do uznania za koszt uzyskania przychodu łącznej wartości nakładów w postaci wzniesienia budynku mieszkalnego poczynionych z majątku wspólnego małżonków na budowę domu na działce będącej majątkiem odrębnym zmarłego w 2013 r. współmałżonka Wnioskodawcy.

Tak jak powyżej wskazano, przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości jest wartość nieruchomości zbywanej w drodze zamiany. Tak powstały przychód może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do których zalicza się m.in. udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, poczynione w czasie jej posiadania.

Wnioskodawca przed nabyciem w drodze spadku prawa własności do nieruchomości ponosił koszty budowy budynku mieszkalnego. Wnioskodawca wraz z małżonkiem budował budynek na gruncie należącym do małżonka Wnioskodawcy, za środki z majątku wspólnego. Ustalić zatem należy czy ww. koszty budowy budynku jako nakłady poczynione w czasie posiadania nieruchomości Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pojęcie „posiadanie” użyte w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć w sensie cywilistycznym. Zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego – posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Z przytoczonego przepisu wynika, że posiadanie jest określonym rodzajem władztwa nad rzeczą, którego nie należy utożsamiać z prawem własności.

Wnioskodawca wraz z małżonkiem w czasie posiadania nieruchomości ponosił nakłady na budowę budynku mieszkalnego, które niewątpliwie zwiększyły wartość całej nieruchomości. Należy jednak mieć na uwadze, że koszty budowy Wnioskodawca ponosił będąc w związku małżeńskim i jak wskazał w stanie faktycznym były one ponoszone z majątku wspólnego małżonków (nakłady te stanowiły majątek wspólny małżonków). Zatem ciężar finansowy wydatków, które Wnioskodawca mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ponosił zarówno on jak i jego małżonek – były one ponoszone ze środków stanowiących ustawową wspólność majątkową małżeńską Wnioskodawcy i jego małżonka. Skoro tak, to Wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów łącznej wartości nakładów poniesionych przez oboje małżonków z ich majątku wspólnego na budowę domu. Wnioskodawca do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć wyłącznie 1/2 część udokumentowanych wydatków na budowę domu jako nakład, który zwiększył wartość nieruchomości poniesiony w czasie jej posiadania. Przy czym jeszcze raz należy podkreślić, że ustawodawca wymaga aby nakłady były udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentami stwierdzającymi poniesienie opłat administracyjnych – tylko wówczas mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

W omawianej sprawie nie miał miejsca podział majątku pomiędzy małżonkami, lecz nabycie przez Wnioskodawcę nieruchomości stanowiącej majątek osobisty współmałżonka po jego po śmierci.

Owszem rację ma Wnioskodawca twierdząc, że wspólność ustawowa małżonków jest wspólnością bezudziałową. Nie oznacza to jednak, że Wnioskodawca rozliczając przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze zamiany ma prawo do wykazania jako koszt uzyskania przychodu łącznej wartości nakładów jakie oboje małżonkowie ponosili w trakcie trwania związku małżeńskiego z ich wspólnego majątku na budowę domu na gruncie stanowiącym majątek odrębny współmałżonka Wnioskodawcy.

W tym miejscu należy Wnioskodawcy wyjaśnić, że przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 583 ze zm.) regulują stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami. Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z ogólną zasadą uregulowaną w art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Co do zasady, wspólność majątkowa trwa tak długo jak małżeństwo, przy czym wspólność majątkowa małżeńska nie może istnieć dłużej niż małżeństwo.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami ustaje m.in. z chwilą śmierci jednego z małżonków. Natomiast w myśl art. 501 Kodeksu – w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

Podsumowując, ustrój wspólności majątkowej będący współwłasnością łączną trwa zatem tak długo, jak długo trwa małżeństwo. Z chwilą ustania wspólności np. w wyniku śmierci jednego ze współmałżonków dochodzi do przekształcenia współwłasności łącznej, bezudziałowej w współwłasność ułamkową.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
  2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Należny podatek wynikający z tego zeznania jest płatny w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 45 ust. 1b ww. ustawy).

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Podsumowując, w omawianej sprawie za koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę w drodze zamiany nabytej w drodze spadku po zmarłym współmałżonku nieruchomości (stanowiącej majątek osobisty współmałżonka) zabudowanej w trakcie trwania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej budynkiem mieszkalnym nie można uznać łącznej wartości nakładów na budowę domu. Nakłady na budowę domu były ponoszone z majątku wspólnego małżonków, stanowiły one zatem majątek wspólny małżonków. Nakłady na budowę domu ponosił zarówno Wnioskodawca jak i jego małżonek. Dlatego też nakłady na budowę budynku, ponoszone z majątku wspólnego małżonków, mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu wyłącznie w 1/2 części, pod warunkiem, że Wnioskodawca posiada faktury VAT (dokumenty stwierdzające poniesienie opłat administracyjnych) dokumentujące ich poniesienie. Ustawodawca pozwala zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wyłącznie nakłady udokumentowane fakturami VAT i dokumentami stwierdzającymi poniesienie opłat administracyjnych.

Stanowiska Wnioskodawcy nie można było uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.