DD9/033/268/BRT/2013/RD-35734 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
DD9/033/268/BRT/2013/RD-35734interpretacja indywidualna
 1. budynek gospodarczy
 2. budynek mieszkalny
 3. nieruchomości
 4. odpłatne zbycie
 5. przychód
 6. sprzedaż nieruchomości
 7. ulga meldunkowa
 8. zameldowanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 06 maja 2011 r. Nr ILPB2/415-111/11-4/TR wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2011 r., uzupełniony w dniu 27 kwietnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia, z tytułu tzw. ulgi meldunkowej, z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej m.in. budynkiem mieszkalnym, nabytej w 2008 r. w drodze darowizny, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 06 maja 2011 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 27 stycznia 2011 r., uzupełniony w dniu 27 kwietnia 2011 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

W dniu 3 czerwca 2008 r. aktem notarialnym-umowa darowizny Wnioskodawczyni otrzymała do majątku osobistego, od Jej rodziców, zabudowaną działkę gruntu nr 348 o powierzchni 0,688 ha położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wartość darowizny – 300.000,00 zł). Przyjmując darowiznę Wnioskodawczyni była mężatką.

Na przedmiotowej działce znajdują się zabudowania, które stanowią: dom mieszkalny o powierzchni 120 m2 oraz budynek gospodarczy murowany o powierzchni 30 m2. Dom mieszkalny został przez Wnioskodawczynię „odświeżony”. Budynek gospodarczy natomiast w stanie technicznym – do generalnego remontu: brak posadzki, pokrycie dachowe do wymiany, brak drzwi wejściowych.

W domu Wnioskodawczyni zamieszkiwała i była zameldowana wraz z rodzicami i bratem od 24 listopada 1989 r. do 2001 r. Po ukończeniu studiów Wnioskodawczyni wyprowadziła się i wymeldowała. Po otrzymaniu ww. nieruchomości w drodze darowizny Wnioskodawczyni zameldowała się ponownie w dniu 1 grudnia 2009 r. i jest zameldowana wraz z mężem i córką do chwili obecnej.

Ze względu na sytuację rodzinno-zawodową, Wnioskodawczyni zmuszona jest wyprowadzić się i w związku z tym chciałaby sprzedać dom za kwotę ok. 600.000,00 zł. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowana sprzedaż zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez Wnioskodawczynię przedmiotowej nieruchomości zabudowanej. Przed datą planowanej sprzedaży Wnioskodawczyni będzie zameldowana w przedmiotowym budynku mieszkalnym na pobyt stały przez okres dłuższy niż 12 miesięcy (od dnia 1 grudnia 2009 r. do chwili obecnej).

W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Ile Wnioskodawczyni zapłaci podatku dochodowego od osób fizycznych w zw. ze sprzedażą darowanej nieruchomości...
 2. Czy Zainteresowana może skorzystać z jakichś ulg w zapłacie podatku, np. ulgi meldunkowej...
 3. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej, zapłaci Ona i w jakiej wysokości podatek od gruntu i budynku gospodarczego...
 4. W jaki sposób określić i gdzie wartość gruntu i budynku gospodarczego...
 5. Czy kwotę ze sprzedaży nieruchomości Zainteresowana może przeznaczyć na spłatę zaciągniętego kredytu mieszkaniowego i wówczas też uniknie zapłacenia podatku od zbycia nieruchomości...
 6. Czy sprzedając nieruchomość w lutym 2011 r. uzyskany przychód będzie wolny od podatku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przysługuje Jej prawo do zwolnienia od podatku przychodu ze zbycia nieruchomości darowanej, pod warunkiem, że złoży stosowane oświadczenie w urzędzie skarbowym właściwym dla Jej miejsca zamieszkania, w terminie złożenia zeznania za ten rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości. Ponadto, Zainteresowana uważa, że nie powinna płacić podatku od wartości gruntu i budynku gospodarczego, ponieważ grunt i budynek są nierozerwalną częścią nieruchomości. Jest to prawo ściśle związane z własnością budynku mieszkalnego, nie może zatem być przedmiotem samodzielnego obrotu i dlatego powinno podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Na potwierdzenie swojego stanowiska Zainteresowana przywołała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2010 r., sygn. III SA/Wa 2040/09. Co więcej, według Zainteresowanej, kwotę ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości może przeznaczyć na spłatę zaciągniętego kredytu mieszkaniowego i wówczas uniknie zapłacenia podatku od zbycia ww. nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t. j. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Oczywiście – jak zaznaczyła Wnioskodawczyni – tylko od części kwoty, tj. 350.000,00 zł Zainteresowana nie zapłaci podatku – tyle wynosi spłata kredytu (cena sprzedaży domu: ok. 500.000,00 zł); czyli podatek Wnioskodawczyni zapłaciłaby od różnicy 500.000,00 zł – 350.000,00 zł = 150.000,00 zł.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 06 maja 2011 r. Nr ILPB2/415-111/11-4/TR, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe w części odnoszącej się do możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej w odniesieniu do budynku mieszkalnego, a za nieprawidłowe w pozostałej części, stwierdzając m.in., że (...)zwolnieniu z opodatkowania – w oparciu o ww. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlega jedynie przysługujący Wnioskodawczyni przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego budynku mieszkalnego (...)zwolnienie nie ma natomiast zastosowania do przysługującej Zainteresowanej kwoty uzyskanej z tytułu sprzedaży gruntu oraz budynku gospodarczego (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. zmienione zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek obliczony od dochodu z odpłatnego zbycia wskazanych nieruchomości i praw płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 21 ustawy (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stosownie do art. 8 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, oświadczenie wymienione w art. 21 ust. 21 podatnicy składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy (14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania).

Jednocześnie należy zauważyć, że problematyka dotycząca zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, które nie było jednolite.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...)”.

Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 1035/10; wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2612/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 455/12; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 1244/12.

Orzecznictwo sądowoadministracyjne wskazuje również, iż (...) zasadne jest przyjęcie, że zwolnieniem podatkowym określonym jako ulga meldunkowa objęte było zbycie całej nieruchomości – budynku mieszkalnego wraz z jego częściami składowymi służącymi realizacji celów mieszkaniowych, w postaci budynku gospodarczego oraz garażowego (...) np. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Ol 81/13.

Odnosząc się więc do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia, nabytej w 2008 r. zabudowanej nieruchomości m.in. budynkiem mieszkalnym wraz z pozostałymi częściami składowymi, stwierdzić należy, że znajdą do niego zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowe zwolnienie oprócz zameldowania na pobyt stały w budynku mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, nakłada także obowiązek złożenia w terminie ustawowym stosownego oświadczenia we właściwym urzędzie skarbowym.

Mając powyższe na uwadze należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, iż przysługuje Jej prawo do zwolnienia od podatku przychodu ze zbycia nieruchomości darowanej, pod warunkiem, że złoży stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym właściwym dla Jej miejsca zamieszkania, w terminie złożenia zeznania za ten rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, za prawidłowe.

Zauważyć należy, że powołane wyżej przepisy obowiązujące w latach 2007-2008 uprawniają podatników wyłącznie do prawa skorzystania ze zwolnienia przychodu z tytułu tzw. ulgi meldunkowej, co oznacza, że nie mają zastosowania do wydatkowania środków pieniężnych uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez organ, że zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało (...) zastosowania do przysługującej Zainteresowanej kwoty uzyskanej z tytułu sprzedaży gruntu oraz budynku gospodarczego (...), jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.