DD9/033/234/MWD/2013/RD-32695 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
DD9/033/234/MWD/2013/RD-32695interpretacja indywidualna
 1. budynek mieszkalny
 2. część składowa
 3. grunty
 4. nieruchomości
 5. przychód
 6. udział
 7. ulga meldunkowa
 8. ulga podatkowa
 9. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, ze zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2009r. nr ILPB2/415-135/09-4/ES wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2009r. uzupełnione w piśmie z dnia 27 marca 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), wydał w dniu 30 kwietnia 2009r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia z dnia 06 lutego 2009r. uzupełniony w piśmie z dnia 27 marca 2009r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że:

Wnioskodawczyni w dniu 9 stycznia 2009 r. złożyła w Urzędzie Skarbowym wniosek dotyczący zwolnienia Jej z podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania z tytułu ulgi meldunkowej załączając przy tym komplet dokumentów.

W dniu 06 lutego 2009 r. organ ustnie pouczył Zainteresowaną, o wysłaniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, co uczyniła wnosząc jednocześnie należną opłatę w wysokości 40,- zł.

Wnioskodawczyni wyjaśniła, iż w dniu 1 czerwca 1991 r. otrzymała mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej w O. Następnie w dniu 29 grudnia 1994 r. wykupiła ww. mieszkanie i posiadała je o statusie własnościowe spółdzielcze. W związku z możliwością wyodrębnienia własności lokalu, w dniu 16 listopada 2007 r. swoje mieszkanie własnościowe spółdzielcze przekształciła na lokal z wyodrębnioną własnością na podstawie aktu notarialnego. Mieszkanie stanowiło Jej majątek osobisty.

W swoim własnościowym mieszkaniu była zameldowana na pobyt stały w okresie od 16 sierpnia 1991 r. do 18 sierpnia 2000 r., następnie na pobyt czasowy w okresie od dnia 11 lutego 2008 r. do 07 stycznia 2009 r.

Zainteresowana wyjaśniła, że w Jej mieszkaniu bez tytułu prawnego przebywały inne osoby, które narażały Ją na kłopoty z tytułu, np.: nie płacenia rachunków, dewastację mieszkania. W dniu 30 kwietnia 2008 r. orzeczono wyrok eksmisji dot. ww. osób, które nie respektowały wyroku nieprawnie w nim mieszkając.

Z uwagi na bezskuteczność eksmisji, brak środków finansowych na dalsze pokrywanie opłat za eksploatację tego lokalu oraz konieczność przeprowadzenia kapitalnego remontu w dniu 08 stycznia 2009 r., na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie udzielając kupującemu, który je przejął z lokatorami, dużego upustu w cenie sprzedaży. Kwota sprzedaży wyniosła 53.000,- tys. zł, która stanowi połowę wartości mieszkania. Musiała podjąć taką decyzję ponieważ posiada niską rentę inwalidzką i w ten sposób zatrzymała długi rosnące za eksploatację mieszkania gdyż zobowiązana była spłacać długi na jakie wcześniej była narażona przez osoby w nim zamieszkałe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy przysługuje Wnioskodawczyni zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania z tytułu ulgi meldunkowej...
 2. W jakiej wysokości Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku oraz w jakim czasie ma go uiścić, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do pytania pierwszego podstawowym warunkiem do skorzystania z ulgi meldunkowej jest nabycie mieszkania między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r. Nie ma więc znaczenia w opinii Zainteresowanej kiedy nastąpi sprzedaż gdyż data zakupu decyduje jakie przepisy będą stosowane. Wnioskodawczyni wskazuje, że jeśli ktoś sprzedaje mieszkanie w 2009 r., które nabył w 2007 r. winien zastosować przepisy obowiązujące w 2007 r.

W Jej przypadku nabyła prawo odrębnej własności do mieszkania w dniu 16 listopada 2007 r., przy czym była w nim zameldowana na pobyt stały 9 lat, tj. od dnia 16 sierpnia 1991 r. do dnia 18 sierpnia 2000 r. oraz pobyt czasowy od dnia 11 lutego 2008 do 07 stycznia 2009 r. Zbycia mieszkania dokonała w dniu 8 stycznia 2009 r. Do urzędu skarbowego Wnioskodawczyni złożyła dokumenty, dotyczące zwolnienia Jej z podatku w następnym dniu po sprzedaży, czyli przed upływem 14 dni. Zatem uważa, że spełnia warunki do zastosowania ulgi meldunkowej w przedstawionym stanie faktycznym.

Natomiast w kwestii dotyczącej drugiego pytania Zainteresowana uważa, że w wyniku rozpatrzenia przedmiotowej sprawy otrzyma korzystną odpowiedź, bowiem spełnia warunki dot. zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu tzw. ulgi meldunkowej.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 30 kwietnia 2009r. nr ILPB2/415-135/09-4/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości - za nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał m.in. że (...) Zwolnienie to ma zatem zastosowanie wyłącznie do przychodów uzyskanych z tytułu zbycia rzeczy i praw w nim wymienionych, a nie wszystkich, o których mowa jest w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c).

W związku z tym nie dotyczy ono przychodu uzyskanego z tytułu zbycia tych innych związanych (przynależnych) z lokalem nieruchomości (np. udział w częściach wspólnych budynku) lub praw (np. udział w prawie własności nieruchomości w gruncie lub udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu).

(...) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawczyni zbyła to prawo w 2009 r., tj. po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tj. w 1994 r.

Natomiast uzyskany przez Zainteresowaną przychód z tytułu sprzedaży innych związanych z tym lokalem nieruchomości (np. udział w częściach wspólnych budynku) lub praw (np. udział w prawie własności nieruchomości w gruncie lub udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu) będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r., ponieważ nie upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie (2007 r.).

Zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 do powyższego nie ma zastosowania.(...)

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie, w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma data i forma prawna nabycia nieruchomości.

W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawczyni nabyła w dniu 29 grudnia 1994r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, natomiast w dniu 16 listopada 2007r. przekształciła to prawo w odrębną własność lokalu mieszkalnego. Następnie w dniu 08 stycznia 2009r. lokal został sprzedany.

Na wstępie należy wyjaśnić, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym, o którym mowa w art. 244 - Księga Druga pt. „Własność i inne prawa rzeczowe” - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z ze zm.). Jest prawem zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu, może być przedmiotem hipoteki i podlega egzekucji z nieruchomości. Umożliwia korzystanie i rozporządzanie prawem do lokalu na zasadach zbliżonych do prawa własności. Szczegółowe warunki jego ustanowienia regulują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z ze zm.).

Natomiast prawo odrębnej własności jest najszerszym prawem rzeczowym i powoduje uzyskanie pełni uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego w tym prawa do udziału w częściach wspólnych czy udziału w gruncie związanym z tym lokalem.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że ustanowienie w 2007r. odrębnej własności lokalu nie spowodowało jego nowego nabycia, a jedynie zmieniło formę własności i tytuł prawny posiadania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego nabycie przedmiotowego lokalu nastąpiło w 1994r. kiedy Wnioskodawczyni nabyła ograniczone prawo własności w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, o którym mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast ustanowienie w 2007r. odrębnej własności tego lokalu mieszkalnego wraz z ewentualnymi pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej nie wywołuje skutku w postaci ponownego nabycia. Stanowi jedynie zmianę formy rozporządzania. Zatem zbycie przedmiotowej nieruchomości w 2009r. nie stanowi źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 1994r. (t.j. roku, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego).

Odnosząc się więc do opisanego stanu faktycznego stwierdza się, że do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nie mają zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego dotyczącego odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim gruntem, jest nieprawidłowe. Jednocześnie Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego, gdyż odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, m.in. że (...) uzyskany przez Zainteresowaną przychód z tytułu sprzedaży innych związanych z tym lokalem nieruchomości (np. udział w częściach wspólnych budynku) lub praw (np. udział w prawie własności nieruchomości w gruncie lub udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu) będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30e ustawy (...), jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.