DD9/033/205/BRT/2011/PK-1401 | Interpretacja indywidualna

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...)w zależności od tego, który z małżonków będzie zameldowany w zbywanej nieruchomości i spełni wymóg dwunastomiesięcznego okresu zameldowania na pobyt stały, o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, temu będzie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej. Powyższe zwolnienie nie będzie miało natomiast zastosowania do uzyskanej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości (gruntowej), na której wzniesiony jest budynek mieszkalny(...), jest nieprawidłowe.
DD9/033/205/BRT/2011/PK-1401interpretacja indywidualna
 1. data
 2. małżeństwo
 3. nieruchomości
 4. odpłatne zbycie
 5. przychód
 6. ulga meldunkowa
 7. zameldowanie
 8. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 08 kwietnia 2010 r. Nr IPPB2/415-36/10-2/AK wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, po spełnieniu ustawowych warunków, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 08 kwietnia 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia daty nabycia nieruchomości oraz opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 15 stycznia 2010 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

W dniu 1 lutego 2008 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem (do majątku wspólnego) udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi (segmentami). Nieruchomość w chwili nabycia miała już zatwierdzony plan podziału na mniejsze nieruchomości. Ustalono także wówczas sposób korzystania z tej zabudowanej działki w taki sposób, że Wnioskodawczyni i jej mąż mogli korzystać z części działki (445 m2) z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli.

W dniu 31 marca 2009 r. dokonano zniesienia współwłasności wyżej opisanej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi - bez spłat i dopłat. Wskutek tego zniesienia współwłasności Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem zabudowaną działkę gruntu o obszarze 445 m2 (0,0445 ha) odpowiadającym wartości i obszarowi dotychczas posiadanego udziału w nieruchomości, co znalazło swój wyraz w treści aktu notarialnego (§ 2 pkt 2 tiret szóste i siódme). Z uwagi na to że wartość nabytych działek gruntu (nieruchomości) odpowiadała wartości dotychczasowych udziałów w nieruchomości - nie pobrano podatku od spadków i darowizn z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wskutek dokonanego podziału nieruchomości oraz zniesienia współwłasności założono dla działki gruntu Nr 4728/10 o powierzchni 445 m2 księgę wieczystą.

Wnioskodawczyni planuje wraz z mężem sprzedać opisaną wyżej nieruchomość nabytą w dniu 1 lutego 2008 r. przed upływem 5 lat.

W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy przychód ze sprzedaży opisanej wyżej zabudowanej nieruchomości o powierzchni 445 m2 podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych wg zasad obowiązujących w roku 2008...
 2. Czy małżonkowie mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego o którym mowa w art . 21 ust 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w nabytym w roku 2008 budynku małżonkowie zameldują się, lub jedno z nich zamelduje się w roku 2010, a sprzedaży tej nieruchomości dokonają po upływie 12 miesięcy od daty zameldowania...
 3. Która ze wskazanych powyżej czynności prawnych będzie traktowana jako podstawa nabycia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad 1 i Ad 3.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 6.01.2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz.1316) - do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w tej ustawie, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. O zasadach opodatkowania decyduje więc data nabycia nieruchomości.

W ocenie Wnioskodawczyni przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych wg zasad obowiązujących w roku nabycia udziału w tej nieruchomości tj. wg. zasad obowiązujących w roku 2008. Zniesienie współwłasności i wydzielenie utworzonej działki jako osobnej nieruchomości, które zostało dokonane w roku 2009, nie jest równoznaczne z nabyciem tej nieruchomości w roku 2009. Jak to bowiem opisano wyżej, wskutek zniesienia współwłasności nie nabyto gruntu ponad dotychczasowy udział. Zniesienie współwłasności dokonane w roku 2009 należy więc traktować jako czynność całkowicie neutralną z punktu wadzenia rozliczeń w podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości nie jest to umowa, wskutek której doszło do nabycia nieruchomości. Datą nabycia tej nieruchomości jest data nabycia udziału w roku 2008. Wniosek ten znajduje oparcie w przepisach Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 211 K. c, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej. Jeżeli podział zostaje dokonany odpowiednio do posiadanych dotychczas udziałów, w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

W rezultacie, jeżeli wskutek zniesienia współwłasności poprzez podział nieruchomości nie dochodzi do nabycia obszaru większego lub o większej wartości niż posiadany udział we wspólnej nieruchomości nieodpłatnego zniesienia współwłasności nie można utożsamiać z nabyciem nieruchomości.

Pogląd ten podzielają organy podatkowe, przykładowo w wykładni dokonanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 31.07.2008 r. IPPB1/415-600/08-4/lF wskazano, że:

istota współwłasności polega na tym, że współwłaścicielom przysługują części wspólnego prawa własności (tzw. udziały), którymi mogą swobodnie rozporządzać. (...) Będąca przedmiotem współwłasności rzecz jest niepodzielna i każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo do całej rzeczy w trakcie trwania współwłasności, a nie jedynie do jej części określonej wielkością jego udziału. Tym samym można też uznać, że prawo do całej rzeczy każdy ze współwłaścicieli nabywa w momencie nabycia udziału w prawie własności. Każdy ze współwłaścicieli ma bowiem jednakowe prawo do całej rzeczy, ograniczone jedynie takim samym prawem pozostałych współwłaścicieli, a mianowicie każdy jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli (art. 206 Kodeksu cywilnego). Stąd, gdy udział danej osoby nie ulega powiększeniu, nie może być traktowany w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób nie uległ powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (w tym przypadku nieruchomości), jak też stan jej majątku osobistego”.

W opisanym stanie faktycznym nabycie nieruchomości na zasadzie współwłasności nastąpiło w 2008 roku. Dokonane w 2009 roku zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez jej podział na części odpowiadające wielkościom udziałów nabytych w 2008 r., nie powiększyło majątku dotychczasowych współwłaścicieli, powodując jedynie zmianę charakteru własności.

Wobec powyższego, za datę nabycia opisanej wyżej nieruchomości należy uznać datę nabycia udziału w prawie własności tj. 01.02.2008 r. Oznacza to, że przychód ze sprzedaży tej nieruchomości należy opodatkować wg zasad obowiązujących w roku 2008.

Ad 2.

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w roku 2008, przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego są zwolnione od podatku, jeżeli podatnik był zameldowany w tym budynku na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten ma zastosowanie do przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007 - 2008, a sprzedawanych - odpowiednio - do końca roku 2012 i 2013. Warunkiem zwolnienia od podatku jest zameldowanie sprzedawcy na pobyt stały trwające minimum 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis nie określa daty początkowej zameldowania. W orzecznictwie podnosi się, iż data zameldowania nie ma żadnego znaczenia, ponieważ przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy nie określa daty początkowej, od której należy liczyć bieg terminu zameldowania (tak w wyroku WSA w Warszawie z 23.01.2008, III SA/Wa 2015/07). Ten sam sąd w wyroku z 14.11.2007 r. (III SA/Wa 1387/07) wskazał, że: „Okres zameldowania w nieruchomości nie może być krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, co jednoznacznie wskazuje, iż przepis ten nie określa daty, od której termin rozpoczyna bieg, ani daty jego upływu. Nie ma więc podstaw do przyjęcia, iż bieg terminu zameldowania rozpoczyna się od daty nabycia lokalu. Przepis stanowi jedynie, że okres zameldowania musi wynosić co najmniej 12 miesięcy w okresie poprzedzającym datę jego zbycia”.

Jak wynika z art. 21 ust. 22 ustawy - opisane zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. W orzecznictwie podnosi się, że: „Spełnienie warunku niezbędnego do skorzystania z ulgi meldunkowej przez jednego z małżonków (przesłanki zameldowania przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w zbywanym lokalu) powoduje, że z przedmiotowej ulgi mogą skorzystać łącznie oboje małżonkowie. Dzielenie dochodu ze sprzedaży mieszkania w celu jego opodatkowania z powodu nie spełnienia przez jednego z nich ww. przesłanki nie ma uzasadnienia w przepisach ww. ustawy, ani w żadnych innych” (wyrok WSA w Lublinie z 21.01.2009 r., I SA/Lu 622/08). Podobnie wypowiedział się WSA w Bydgoszczy w wyroku z 24.02.2009 r. (I SA/Sd 12/09). Jeżeli jednak w art. 21 ust. 22 stanowi się, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, to w ocenie Sądu, mimo że warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków, zwolnienie od podatku przychodów z odpłatnego zbycia ma zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia”.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawczyni, do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w roku 2008 - wystarczy zameldowanie od roku 2010 na pobyt stały w opisanej wyżej nieruchomości (budynku) przez oboje lub tylko jedno z małżonków. Warunkiem zwolnienia jest jedynie, aby zameldowanie to trwało co najmniej 12 miesięcy przed sprzedażą nieruchomości.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 08 kwietnia 2010 r. Nr IPPB2/415-36/10-2/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe odnośnie określenia daty nabycia nieruchomości i określenia daty, od której liczony jest termin 12 miesięcy uprawniający do skorzystania z ulgi meldunkowej. Natomiast za nieprawidłowe odnośnie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej przez oboje małżonków w sytuacji, gdy w zbywanej nieruchomości zameldowany jest tylko jeden z małżonków, stwierdzając m.in., że (...)w zależności od tego, który z małżonków będzie zameldowany w zbywanej nieruchomości i spełni wymóg dwunastomiesięcznego okresu zameldowania na pobyt stały, o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, temu będzie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej. Powyższe zwolnienie nie będzie miało natomiast zastosowania do uzyskanej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości (gruntowej), na której wzniesiony jest budynek mieszkalny(...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. zmienione zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007 r.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Zatem dla ustalenia, które przepisy mają zastosowanie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym istotne jest prawidłowe określenie daty nabycia nieruchomości przez Wnioskodawczynię.

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Stąd, gdy udział danej osoby nie ulega powiększeniu, nie może być traktowany w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób nie uległ powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (w tym przypadku nieruchomości), jak też stan jej majątku osobistego.

Odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem (do majątku wspólnego) udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi (segmentami) w dniu 1 lutego 2008 r. co oznacza, iż zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

W myśl art. 30e ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek obliczony od dochodu z odpłatnego zbycia wskazanych nieruchomości i praw płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 21 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.), zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Natomiast przepis art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw stanowi, że oświadczenie wymienione w art. 21 ust. 21 podatnicy składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy (14-dniowy termin określony w art . 21 ust . 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania).

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Kwestie zastosowania przedmiotowego zwolnienia w sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków spełnił przedstawione powyżej warunki były przedmiotem orzeczeń sądów administracyjnych w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mając na uwadze orzecznictwo sądów Minister Finansów, wydał w dniu 7 października 2011 r. interpretację ogólną Nr DD2/033/66/KOI/2011/DD-433, stwierdzając, że „ulga meldunkowa” ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków. Minister Finansów podkreślił, że wystarczającym dla skorzystania z „ulgi meldunkowej” przez oboje małżonków, jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, przez małżonka spełniającego te warunki.

Problematyka dotycząca zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, które nie było jednolite.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...)

Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 1035/10; wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2612/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 455/12; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 1244/12.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznać należy za prawidłowe, jeżeli łącznie spełnione zostaną ustawowe warunki obejmujące wymóg stałego zameldowania oraz złożenie oświadczenia w ustawowym terminie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...)w zależności od tego, który z małżonków będzie zameldowany w zbywanej nieruchomości i spełni wymóg dwunastomiesięcznego okresu zameldowania na pobyt stały, o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, temu będzie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej. Powyższe zwolnienie nie będzie miało natomiast zastosowania do uzyskanej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości (gruntowej), na której wzniesiony jest budynek mieszkalny(...), jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.