DD9/033/149/MWD/2013-RD-27794 | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
DD9/033/149/MWD/2013-RD-27794interpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. nieruchomości
 3. sprzedaż
 4. ulga meldunkowa
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 03 kwietnia 2008r., nr ILPB2/415-24/08-2/JK wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania w ramach tzw. ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z gruntem, po spełnieniu warunków ustawowych, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), wydał w dniu 03 kwietnia 2008r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 23 grudnia 2007r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że:

Dnia 8 stycznia 2007 r. Wnioskodawca wraz z małżonką na prawach wspólności majątkowej (wspólność ustawowa) nabył własność nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, działka nr 4 o powierzchni 0,1910 ha, położonej we W. Dnia 13 lipca 2007 r. małżonka zameldowała się na pobyt stały w ww. nieruchomości, zaś Wnioskodawca nie zameldował się na pobyt stały. Małżonkowie nadal pozostają w związku małżeńskim.

Małżonkowie planują sprzedać w roku podatkowym 2008 (po dacie 13 lipca 2008 r.) ww. nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Wnioskodawca zarazem ze swoją małżonką albo też jedno z nich w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży ww. nieruchomości złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w tak opisanej sytuacji sprzedaży nieruchomości:

 1. warunkiem skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zameldowanie w ww. nieruchomości budynkowej (budynku mieszklanym) na pobyt stały tylko małżonki Wnioskodawcy, czy też do skorzystania z takiego zwolnienia konieczne jest zameldowanie w ww. nieruchomości także Wnioskodawcy i następnie dokonanie sprzedaży tej nieruchomości po upływie 12 miesięcy od daty jego (Wnioskodawcy) zameldowania,
 2. obowiązek, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący złożenia w terminie 14 dni od dnia sprzedaży (odpłatnego zbycia) przez podatnika oświadczenia, że spełnia on warunki do zwolnienia, oznacza złożenie tego oświadczenia przez:
  1. Wnioskodawcę oraz jego małżonkę; przy czym oświadczenie Wnioskodawcy winno być złożone do Naczelnika Urzędu Skarbowego, zaś jego małżonki zameldowanej we Wrocławiu ale posiadającej miejsce zamieszkania w T. do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  2. Wnioskodawcę oraz jego małżonkę; przy czym oświadczenie Wnioskodawcy winno być złożone do Naczelnika Urzędu Skarbowego, zaś jego małżonki zameldowanej we W. ale posiadającej miejsce zamieszkania w T. do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  3. wyłącznie jego małżonkę, oświadczenie Wnioskodawcy ze względu na treść art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie musi zostać złożone i mimo jego braku Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. wyłącznie przez Wnioskodawcę, oświadczenie jego małżonki ze względu na treść art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie musi zostać złożone i mimo jego braku małżonka skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy - zarówno wykładnia językowa, która przy wykładni przepisów prawa podatkowego jako prawa publicznoprawnego winna mieć znaczenie podstawowe, jak i wykładnia celowościowa - ratio legis przepisu - prowadzą do wniosku, iż do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w sytuacji zbywania budynku mieszkalnego przez małżonków, którzy nabyli ten składnik mienia na prawach wspólności ustawowej, wystarczy zameldowanie na pobyt stały w zbywanej nieruchomości jednego z małżonków przez okres 12 miesięcy poprzedzających datę zbycia i dopełnienie wyłącznie przez tego małżonka wymogów z art. 21 ust. 21. W takiej sytuacji Wnioskodawca może skorzystać z dobrodziejstwa art. 21 ust. 1 pkt 126. Do wniosku takiego prowadzi, zdaniem Zainteresowanego, treść art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy. Przepis ten stanowi bowiem, iż: „wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22".

Jak widać, przepis ten wprost odsyła do stosowania ust. 21 i ust. 22. Oznacza to, iż norma przewidująca obowiązek zameldowania podatnika w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, napotyka na ograniczenia przewidziane w ust. 21 i ust. 22. Innymi słowy, norma ta znajduje zastosowanie w brzmieniu ustalonym w ust. 1 pkt 126, tylko o ile z ust. 21 i ust. 22 nie wynika nic innego. W zakresie zaś uregulowanym w ust. 21 i ust. 22, przepis ten (ust. 1 pkt 126) jest zmieniony (modyfikowany). Dokonując zaś bliższej analizy ust. 21 - należy zauważyć, iż przepis ten ustanawia dodatkowy obowiązek - warunkujący skorzystanie przez podatnika ze zwolnienia przewidzianego w ust. 1 pkt 126. Warunkiem tym jest złożenie w terminie 14 dni od dnia sprzedaży nieruchomości oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia właściwemu dla miejsca zamieszkania podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego. Istotniejszej modyfikacji zakresu zastosowania (hipotezy) normy z art. 21 ust. 1 pkt 126 dokonuje ust. 22 tego przepisu. Przepis ten stanowi, iż: „zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków”. Otóż wykładnia tego przepisu musi uwzględniać wskazane wyżej brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 in fine, wprost wskazujące na fakt, iż przepis ust. 22 w zakresie w nim uregulowanym modyfikuje, t. j. zmienia treść ust. 1 pkt 126.

Przepis ten, jak wynika to wprost z jego brzmienia, stanowi samodzielną podstawę do odniesienia prawa do zwolnienia, o którym w nim mowa, do obojga małżonków (dwóch podatników), właśnie w sytuacji, gdy warunki zwolnienia spełnił tylko jeden z małżonków (jeden podatnik). W sytuacji bowiem, co podkreślono wyżej, gdy oboje małżonkowie (dwóch podatników) realizują przesłanki zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 21 - każdy z nich (podatników) ma niezależną, własną podstawę zwolnienia (art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 21). Powyższe prowadzi do wniosku, iż uczynienie przez jednego z małżonków zadość obowiązkowi z art. 21 ust. 21 - zdaniem Wnioskodawcy, małżonka Wnioskodawcy zameldowanego w zbywanej nieruchomości - wystarcza do skorzystania przez oboje małżonków - a zatem także przez Wnioskodawcę ze zwolnienia przewidzianego w ust. 1 pkt 126. Powyższe wynika również z treści art. 21 ust. 22 - zwolnienie, ex lege, ma bowiem zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Zważywszy na powyższe należy zastanowić się nad zakresem modyfikacji ust. 1 pkt 126 wprowadzonym przez ust. 22. Zdaniem Wnioskodawcy modyfikacja ta dotyczy zwolnienia z obowiązku zameldowania na pobyt stały obu małżonków. Innymi słowy treść ust. 22 pozwala na skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy łącznie obojgu małżonkom, w razie spełnienia wymogów z art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz art. 21 ust. 21 - wyłącznie przez jednego z małżonków dokonujących sprzedaży nieruchomości nabytej na prawach wspólności ustawowej. Taki jest właśnie zakres modyfikacji treści art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 21 - dokonany przez ust. 22 tego przepisu. Przeciwna wykładnia nie jest dopuszczalna. Pozbawiałaby bowiem ust. 22 jakiegokolwiek znaczenia normatywnego. Założenie racjonalności ustawodawcy nakazuje zaś wykładać przepisy tak by utrzymać je w mocy, a nie pozbawiać poszczególnych z nich znaczenia normatywnego. Trudno zaś wyobrazić sobie sytuację, w której znalazłby zastosowanie ust. 22, jeżeli przyjęlibyśmy, iż pomimo jego brzmienia, do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 konieczne byłoby spełnienie wymogów przez obu małżonków z osobna. Wówczas bowiem każdy z nich miałby (zrealizowałby) własną podstawę do nabycia prawa do skorzystania ze zwolnienia - w stosunku do każdego z nich stanowiłoby ją właśnie spełnienie przez każdego z nich z osobna warunków z art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 21. Jeżeli zaś już jest art. 21 ust. 22 o treści: „zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków” - to jest on mówiąc kolokwialnie po "coś". Musi ustanawiać nową, dodatkową, nieprzewidzianą poprzednimi przepisami sytuację.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 03 kwietnia 2008r., nr ILPB2/415-24/08-2/JK, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że: (...) z przepisu art. 21 ust. 22 ustawy wynika, iż aby małżonkowie razem mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy muszą oboje spełniać warunki uprawniające do prawa z skorzystania z tej ulgi, co oznacza, iż każdy z małżonków musi być zameldowany w zbywanym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

(...) warunek dwunastomiesięcznego okresu zameldowania, o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy został spełniony wyłącznie przez jednego ze współmałżonków. Oznacza to, że prawo do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy przysługuje wyłącznie małżonce Wnioskodawcy, jeżeli zgodnie z art. 21 ust. 21 złoży oświadczenie w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia, że spełnia warunki do zwolnienia przedmiotowego. W takim przypadku dochód uzyskany ze zbycia mieszkania będzie zwolniony od podatku dochodowego. Zwolnieniem jest objęta część przychodu odpowiadająca wysokości udziału małżonki w wartości wspólnego mieszkania.

Należy jednak zaznaczyć, że zwolnieniem określonym w ww. przepisie objęty jest przychód ze sprzedaży wyłącznie budynku lub lokalu mieszkalnego. Przychód ze sprzedaży gruntu związanego ze zbywanym mieszkaniem podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca w sprzedanym mieszkaniu nie będzie zameldowany przez okres 12 miesięcy przed datą jego sprzedaży - dochód uzyskany przez Niego ze zbycia mieszkania nie będzie zwolniony od podatku dochodowego.

Jeżeli więc Wnioskodawca chciałby skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, również powinien być zameldowany w zbywanym lokalu przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia. W tej sytuacji każdy z małżonków byłby zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia, że spełnia warunki do zwolnienia w odniesieniu do swojej części przychodów - w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 361, ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2007r. zostały zmienione zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007r.

W myśl art. 30e ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.) od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek obliczony od dochodu z odpłatnego zbycia wskazanych nieruchomości i praw płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 21 ustawy (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W odniesieniu do podatników, którzy uzyskali tego rodzaju przychody w 2008r. Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2008r. (Dz. U. Nr 59, poz. 361) przedłużył termin do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do dnia 30 kwietnia 2009r. Natomiast jeżeli sprzedaż nieruchomości lub prawa majątkowego dokonana została po dniu 31 grudnia 2008r. wówczas oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy, podatnicy składają w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, o czym stanowi art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Zaznaczyć należy, że problematyka dotycząca zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) uzyskanego przez oboje małżonków, w sytuacji gdy tylko jeden z nich był zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Orzecznictwo, w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego, ukształtowało w tym zakresie jednolitą linię rozstrzygnięć wskazując, że zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Zwolnieniem objęty jest przychód z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) w przypadku spełnienia warunków zwolnienia przez co najmniej jednego z małżonków (np.: wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2139/09, wyrok z dnia 17 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 102/10, wyrok z dnia 30 sierpnia 2011 r. sygn. akt II FSK 503/10).

Minister Finansów, uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, wydał w dniu 7 października 2011r. interpretację ogólną Nr DD2/033/66/KOI/2011/DD-433, stwierdzając, że „ulga meldunkowa” ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków. Minister Finansów podkreślił, że wystarczającym dla skorzystania z „ulgi meldunkowej” przez oboje małżonków, jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, przez małżonka spełniającego te warunki.

Ponadto podkreślić należy, że zagadnienie dotyczące zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, znalazło odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...)”.

Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie (np. wyroki NSA z dnia 14 czerwca 2012r. sygn. akt II FSK 1035/10, z dnia 28 czerwca 2012r. sygn. akt II FSK 2612/10, z dnia 13 sierpnia 2013r. sygn. akt II FSK 2437/11, z dnia 15 października 2013r. sygn. akt II FSK 2902/11).

Odnosząc się więc do opisanego zdarzenia przyszłego stwierdza się, że do przychodu uzyskanego ze sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z gruntem mają zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla obojga małżonków, pod warunkiem spełnienia ustawowych warunków.

Mając na względzie powyższe, należy uznać stanowisko Wnioskodawcy wyrażone w ocenie prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, za prawidłowe.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzenie m.in., że: (...) aby małżonkowie razem mogli skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy muszą oboje spełniać warunki uprawniające do prawa z skorzystania z tej ulgi, co oznacza, iż każdy z małżonków musi być zameldowany w zbywanym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

(...) zwolnieniem określonym w ww. przepisie objęty jest przychód ze sprzedaży wyłącznie budynku lub lokalu mieszkalnego. Przychód ze sprzedaży gruntu związanego ze zbywanym mieszkaniem podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.