DD9/033/110/KCT/2014/RWPD-9715 | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży w 2010 r. udziału w mieszkaniu, nabytego w drodze spadku, w związku z wydatkowaniem przychodu na budowę budynku mieszkalnego.
DD9/033/110/KCT/2014/RWPD-9715interpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. nieruchomości
 3. remonty
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. spłata kredytu
 6. wydatek
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 29 maja 2012 r. Nr IPPB2/415-230/12-8/AS wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2012 r. i uzupełnieniach wniosku z dnia 22 marca 2012 r., 18 kwietnia 2012 r. i 16 maja 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży w 2010 r. udziału w mieszkaniu, nabytego w drodze spadku, w związku z wydatkowaniem przychodu na budowę budynku mieszkalnego, - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 29 maja 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku. Interpretacja wydana została na wniosek Pana Dariusza S. z dnia 12 stycznia 2012 r. uzupełniony pismami z dnia 22 marca 2012 r., 18 kwietnia 2012 r. i 16 maja 2012 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że:

Wnioskodawca w listopadzie 2010 r. otrzymał wraz z siostrą w spadku po zmarłej matce mieszkanie. Odziedziczone mieszkanie rodzeństwo postanowiło sprzedać, a uzyskany przychód ze sprzedaży przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe – budowlane. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn w przypadku wykorzystania przychodów na własne cele mieszkaniowe – budowlane jest możliwość zwolnienia od podatku. Na przedstawienie tego faktu Wnioskodawca ma czas do końca 2012 roku.

Wnioskodawca posiada budynek mieszkalny, na który chciał przeznaczyć uzyskany przychód, posiłkując się fakturami na kwotę równą kwocie przychodu. W czasie roku od otrzymanego spadku Wnioskodawca spożytkował określoną kwotę na cele budowlane. Po tym czasie Wnioskodawca postanowił złożyć zeznanie podatkowe. Wnioskodawca został poinformowany, iż rozliczenie nie jest ważne, ponieważ grunt na którym stoi budynek mieszkalny nie jest własnością Wnioskodawcy, lecz własnością teściów. W posiadanie gruntu pod owym budynkiem Wnioskodawca wszedł w styczniu 2012 roku natomiast przychód spożytkował w okresie wcześniejszym, tj. od listopada 2010 roku do listopada 2011 roku.

W wypisie aktu notarialnego o własności nieruchomości zapisano, iż wydanie owej nieruchomości w posiadanie Wnioskodawcy weszło w dniu rozpoczęcia budowy, czyli w czerwcu 2008 roku i z tym dniem przeszły na Wnioskodawcę wszelkie korzyści i ciężary z posiadaniem tym związane (na podstawie oświadczenia zawartego między Wnioskodawcą, a właścicielami gruntu, czyli teściami).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

W części E.2. złożonego wniosku została zaznaczona pozycja 58 jednak Wnioskodawca uważa, że powinna zostać zaznaczona poz. 54, tj. interpretacja powinna odnieść się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca prosi zatem o interpretację w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto w piśmie Wnioskodawca zawarł odpowiedzi na zadane pytania, tj.:

 • data sprzedaży mieszkania tj. 05.11.2010 r.,
 • wydatki na cele budowlane zostały poniesione na budowę budynku mieszkalnego,
 • grunt, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny Wnioskodawcy stanowił prawo własności teściów Wnioskodawcy do stycznia 2012 r., obecnie stanowi prawo własności Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie posiada innych tytułów prawnych do tego gruntu.

Wnioskodawca nadmienia, iż przychód wydany został w okresie roku od momentu sprzedaży mieszkania czyli od listopada 2010 do 2011 roku, natomiast właścicielem gruntu Wnioskodawca został w styczniu 2012 roku na podstawie umowy notarialnej. Wcześniej jednak została zawarta umowa między teściami a Wnioskodawcą odnośnie przyrzeczenia darowania gruntu i wyrażenia zgody na budowę domu na tymże gruncie.

Wnioskodawca wskazał również datę śmierci spadkodawczyni tj. 04.05.2010 r.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy przychód ze sprzedaży mieszkania uzyskanego w drodze dziedziczenia po zmarłej matce i wykorzystany na budowę budynku (własne cele budowlane), będzie zwolniony od podatku w momencie, kiedy Wnioskodawca stał się właścicielem gruntu pod tym budynkiem w okresie późniejszym od spożytkowania owego przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, uważa, iż przychód powinien być zwolniony z podatku, gdyż przeznaczył go na własne cele mieszkaniowe - budowlane, zmieścił się w okresie 2 lat w związku ze spożytkowaniem przychodu oraz w tymże to okresie również został właścicielem gruntu pod budynkiem mieszkalnym.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 29 maja 2012 r. Nr IPPB2/415-230/12-8/AS, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe i stwierdził m.in., że (...) W momencie wydatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania Wnioskodawca nie posiadał do budynku mieszkalnego prawa własności. Prawo własności uzyskał po poniesieniu wydatków na jego wybudowanie. Oznacza to zatem, że przychód uzyskany ze zbycia mieszkania nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu tym podatkiem (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidulana wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył w drodze spadku udział w mieszkaniu po zmarłej w dniu 04 maja 2010 r. matce, który został następnie sprzedany w dniu 05 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego odpłatne zbycie w dniu 05 listopada 2010 r. przypadającego na Wnioskodawcę udziału w mieszkaniu nabytego w drodze spadku, stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Podatek dochodowy, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-e ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione m.in. na nabycie budynku mieszkalnego, na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przez własny budynek rozumie się budynek stanowiący własność lub współwłasność podatnika (art. 21 ust. 26 ustawy).

Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w mieszkaniu na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy, własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Odnosząc się do opisanego zdarzenia przyszłego zauważyć należy, że przychód ze zbycia udziału w mieszkaniu, Wnioskodawca przeznaczył w ustawowym terminie na budowę budynku mieszkalnego, zaś właścicielem gruntu, na którym ten budynek został posadowiony, został w styczniu 2012 roku. Oznacza to zatem, że zostały spełnione warunki do zwolnienia dochodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko potwierdza ugruntowana linia orzecznicza sądów administracyjnych, np.: wyrok NSA z dnia 06 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2418/11, wyrok NSA z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3015/11.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż jest nieprawidłowa.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.