1462-IPPB1.4511.59.2017.2.KS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skoro planowana sprzedaż nieruchomości nie ma związku z działalnością gospodarczą (nieruchomość nabyta została w drodze spadku, nie była i nie jest wykorzystywana przez Wnioskodawczynię do prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej, na nieruchomość nie była prowadzona działalność rolnicza, nieruchomość ta nie była udostępniana osobom trzecim odpłatnie bądź tytułem darmym oraz z nieruchomości nie czerpano jakichkolwiek pożytków ), to przychód ze sprzedaży tej nieruchomości nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. art. 14 ust. 2 pkt 1 tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast przychód ze sprzedaży zostanie przez Wnioskodawczynię oraz jej małoletnią córkę uzyskany przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu tj. przed datą 1 stycznia 2018 r. wówczas przychód ten będzie stanowić przychód z odpłatnego zbycia zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia z dnia 23 stycznia 2017 r. (data wpływu 25 stycznia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2017 r. (data wpływu 16 marca 2017 r.) na wezwanie nr 1462-IPPP1.4512.60.2017.1.JL, 1462-IPPB1.4511.59.2017.1.KS1 z dnia 28 lutego 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca Elżbieta B. oraz małoletnia Barbara B. są osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania w Polsce oraz na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej również jako: „ustawa o PIT) podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca Elżbieta B. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej poprzez uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zarejestrowała się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług z dniem 11 stycznia 2016 roku.

Przedmiotem działalności gospodarczej Elżbiety B. jest: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z), pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30,Z), pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z). W dniu 13 września 2012 roku Elżbieta B. oraz małoletnia Barbara B. nabyły w drodze dziedziczenia ustawowego spadek po zmarłym Tadeuszu B., co zostało poświadczone aktem poświadczenia dziedziczenia, sporządzonym w dniu 27 września 2012 roku, w systemie informatycznym do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, utworzonym przez Krajową Radę Notarialną.

Opisanego wyżej nabycia Elżbieta B. dokonała będąc wdową i w stanie cywilnym pozostaje nieprzerwanie do chwili obecnej, wobec powyższego Elżbieta B. i małoletnia Barbara B. są współwłaścicielami w udziałach wynoszących po 1/2 części każda z nich wyżej opisanej nieruchomości. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wydanym w dniu 23 czerwca 2014 roku z upoważnienia Starosty, nieruchomość położona jest przy ulicy R..., a nadto:

 1. działka nr ewid. 201/6 ma obszar 1,9897 ha i zawiera użytki stanowiące grunty orne (symbole użytków „RIIIa” i „RIIIb”) oraz użytki rolne zabudowane (symbol użytku „B-RIIIb”),
 2. działka nr ewid. 201/7 ma obszar 0,1186 ha i zawiera użytki stanowiące w całości grunty orne (symbole użytków: „RIIIa” i „RIIIb”),
 3. działka nr ewid. 201/8 ma obszar 4,3954 ha i zawiera użytki stanowiące w całości grunty orne (symbole użytków: „RIIIb” i „RIVa”)

wobec czego łączny obszar Nieruchomości wynosi 6,5037 ha, a nie jak podano w księdze wieczystej 6,6188 ha.

Jak wynika z pisma, wydanego w dniu 3 grudnia 2014 roku z upoważnienia Burmistrza:

 1. Nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2007 roku,
 2. działki nr ewid.: 201/6 i 201/7 - zgodnie z wyżej wskazanym planem miejscowym - położone są na teranie zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym w planie symbolem „4U/MN”,
 3. działka nr ewid. 201/6 - zgodnie z decyzją podziałową - wydzielona jest pod drogę wewnętrzną dojazdową,
 4. na działce nr ewid. 201/7 można realizować zabudowę usługową - zgodnie z § 48 ust. 1 powołanej wyżej uchwały, w związku z powyższym budowa magazynów z częścią socjalną i biurową jest dopuszczona przy uwzględnieniu ustaleń § 48 wskazanej uchwały, w tym przy zachowaniu powierzchni zabudowy i utwardzonej na działce (80%) i powierzchni biologicznie czynnej (20%) bez produkcji,
 5. działka nr ewid. 201/8 - zgodnie z wyżej wymienionym planem miejscowym – położona jest na terenie zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonym w planie symbolem 14U/P”, wobec czego na działce tej można realizować zabudowę usługowo-produkcyjną z uwzględnieniem wszystkich ustaleń § 49 powołanej wyżej uchwały,
 6. przedstawiona w przedmiotowym piśmie interpretacja zgodności planowanej inwestycji z planem miejscowym ma charakter nieformalny i nie jest wiążąca przy wydawaniu pozwolenia na budowę przez organ administracji architektoniczno-budowalnej,

wobec czego Nieruchomość nie stanowi nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 803 ze zm.) oraz art. 461 Kodeksu cywilnego;

Sąd Rejonowy zezwolił Elżbiecie B. między innymi na zbycie w całości bądź w części w imieniu jej małoletniej córki Barbary B., przypadającego jej z tytułu dziedziczenia po ojcu Tadeuszu B., udziału w Nieruchomości, przy czym Elżbieta B. - zgodnie z treścią powołanego postanowienia – zobowiązana jest do złożenia środków pieniężnych, przypadających Barbarze B. z tytułu opisanego wyżej zbycia, na lokacie bankowej, założonej dla Barbary B., oraz złożenia - w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy zbycia Nieruchomości bądź jej części kopii aktu notarialnego, dokumentującego to zbycie, oraz dowodu założenia lokaty na rzecz Barbary B.

W dniu 7 września 2016 roku, przed notariuszem została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości.

Nadto, Elżbieta B. wraz z małoletnią córką Barbarą B. zbyły przypadającą im z tytułu dziedziczenia po Tadeuszu B. następujące nieruchomości:

 1. położoną w miejscowości P..., której sprzedaż nastąpiła w dniu 14.05.2014 roku - w kwocie 600.000 zł, z czego udziały Elżbiety i Barbary B. wyniosły po 1/2 każdy.

Czynności tej sprzedające nie dokonały jako podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i z tytułu dokonania tej sprzedaży czynność nie była opodatkowana tymże podatkiem. Od umowy sprzedaży, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych w wys. 2% z 600.000 zł, tj. 12.000 zł.

 1. położoną w miejscowości W., której sprzedaż nastąpiła w dniu 07.01.2015 roku - w kwocie 610.000 zł, z czego udział Elżbiety B. wynosił 3/4 części za cenę 457.500 zł udział Barbary B. wynosił l/4 części za cenę 152.500 zł. Czynności tej sprzedające nie dokonały jako podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i z tytułu dokonania tej sprzedaży czynność nie była opodatkowana tymże dodatkiem. Od umowy sprzedaży, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych w wys. 2% z 610.000 zł, tj. 12.200 zł.
 2. położoną w miejscowości W., której sprzedaż nastąpiła w dniu 16-05-2016 roku - w kwocie 600.000 zł, z czego udział Elżbiety B. wynoszący 3/4 części za cenę 450.000 zł, udział Barbary B. wynoszący l/4 części za cenę 150.000 zł. Czynności tej sprzedające nie dokonały jako podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i z tytułu dokonania tej sprzedaży czynność nie była opodatkowana tymże podatkiem. Od umowy sprzedaży, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych w wys. 2% z 600.000 zł, tj. 12.000 zł.

W dniu 01.09.2014 roku Elżbieta B. w imieniu własnym dokonała sprzedaży nieruchomości za cenę 222.000 zł, nabytą w dniu 30.06.2014 roku za kwotę 175.000 zł. Czynności tej sprzedająca nie dokonała jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o dodatku od towarów i usług i z tytułu dokonania tej sprzedaży czynność nie była opodatkowana tymże podatkiem. Od umowy sprzedaży, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych w wys. 2% z 222.000 zł, tj. 4.440 zł.

W dniu 3 lutego 2016 roku Elżbieta B. w imieniu własnym zakupiła nieruchomość położoną w Niemczech za kwotę 90.356 EUR.

Wyżej wymienione nieruchomości nigdy nie wchodziły w skład majątku przedsiębiorstwa, nie stanowiły środków trwałych firmy prowadzonej przez Elżbietę B. Nieruchomości te nie były dzierżawione, wynajmowane, ulepszane, modernizowane. Kwoty ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone były na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Elżbiety i Barbary B., natomiast część przypadająca na Barbarę B. została zdeponowana na lokacie bankowej, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego.

Aktualnie Elżbieta B. oraz Barbara B. są współwłaścicielkami nieruchomości:

 1. nieruchomości gruntowej o pow. 4848,73 m2 położonej w miejscowości F., dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą;
 2. lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość, w miejscowości O...,stanowiącym lokal numer 5, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą;
 3. lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w miejscowości W., stanowiącym lokal numer 1, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą;
 4. nieruchomości położonej w K... o łącznym obszarze 6,6188 ha, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 201/4, 201/6, 201/7, 201/8, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy.

Nieruchomości opisane w pkt 2 i 3 powyżej, tj. lokal stanowiący odrębną nieruchomość, miejscowości O..., stanowiący lokal numer 5, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oraz lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w miejscowości W., dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Od 2013 roku nieruchomość opisana w pkt 3 oraz od 2014 roku nieruchomość opisana w pkt 2 są przedmiotem wynajmu i do dnia 31.08.2016 roku dochód ten opodatkowany był zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, albowiem Elżbieta B. nie wynajmowała nieruchomości w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Od dnia 1 września 2016 roku nieruchomości te (pkt 2 i 3) są przedmiotem wynajmu z tytułu prowadzonej przez Elżbietę B. działalności gospodarczej oraz stanowią składnik majątkowy przedsiębiorstwa prowadzonego przez Elżbietę B. Dochody z tytułu wynajmu tychże nieruchomości są w całości opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Elżbieta B. rozlicza się na zasadach ogólnych podatkiem liniowym.

Faktyczna działalność gospodarcza Elżbiety B. polega wyłącznie na wynajmowaniu lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, miejscowości O..., stanowiący lokal numer 5, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oraz lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości W., stanowiący lokal numer 1, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Aktualnie Elżbieta B. nie planuje sprzedaży nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości będącej przedmiotem umowy przedwstępnej, położonej w miejscowości K..., składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 201/6, 201/7 i 201/8. Środki uzyskane ze sprzedaży tejże nieruchomości zostaną przeznaczone na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych, natomiast środki ze sprzedaży w części przypadającej Barbarze B. zostaną zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego zdeponowane na lokacie bankowej. W odniesieniu do nieruchomości położonej w miejscowości K..., składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 201/6, 201/7 i 201/8 nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy bądź pozwolenie na budowę. W odniesieniu do nieruchomości nie była na tejże prowadzona działalność rolnicza. Nieruchomość ta została nabyta przez spadkodawcę w latach 70 na podstawie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Nieruchomość ta nie była udostępniana osobom trzecim odpłatnie bądź tytułem darmym.

Z nieruchomości tej nie czerpano jakichkolwiek pożytków.

Pismem z dnia 10 marca 2017 r. (data wpływu 16 marca 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr 1462-IPPP1.4512.60.2017.1.JL, 1462 IPPB1.4511.59.2017.1.KS1 z dnia 28 lutego 2017 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego o informację, że nieruchomość położona w miejscowości K... składająca się z działek o nr ewidencyjnych 201/6, 201/7, 201/8, o której mowa we wniosku, nie była i nie jest wykorzystywana przez Wnioskodawczynię do prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni wskazała, także, że wyżej wymieniona nieruchomość jest niezabudowana. Jednocześnie Wnioskodawczyni wskazała, że nieruchomość składająca się z działek o nr ewidencyjnych 201/6, 201/7, 201/8 nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, na nieruchomości nie jest prowadzone gospodarstwo rolne.

Wnioskodawczyni poinformowała, że Pan Tadeusz B. zmarł 13 września 2012 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości K... składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 201/6, 201/7 i 201/8, o łącznym obszarze 6,6188 ha, obręb numer 0007, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, nabytej w drodze spadku - powstanie obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług w stosunku do Elżbiety B. oraz małoletniej Barbary B.?
 2. Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości K... składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 201/6, 201/7 i 201/8, o łącznym obszarze 6,6188 ha, obręb numer 0007, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, nabytej w drodze spadku - w stosunku do Elżbiety B. oraz małoletniej Barbary B. powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jako dochód z działalności gospodarczej.

Odpowiedź na pytanie Nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie Nr 1 w zakresie podatku od towarów i usług zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Zainteresowanych, dochód ze sprzedaży powyższej nieruchomości nie będzie opodatkowany jako dochód z działalności gospodarczej zarówno przez Elżbietę B. jak i małoletnią Barbarę B.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) - odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 1. pozarolnicza działalność gospodarcza,
 2. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, m.in.:
  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Zatem, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że w przypadku sprzedaży nieruchomości lub udziału w niej decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu, ma moment i sposób jej nabycia.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Jednakże brak dochodu z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów.

Definicja działalności gospodarczej wymaga również, aby działalność taka wykonywana była w sposób zorganizowany i ciągły. Przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych.

Z kolei ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania, powtarzania określonego zespołu konkretnych działań. Kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej ma na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Nie wyklucza ono jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Zatem każde działanie spełniające wskazane wyżej przesłanki stanowi w rozumieniu ww. ustawy pozarolniczą działalność gospodarczą niezależnie od tego czy podatnik dokonał jej rejestracji czy też nie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 nawet, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Z cyt. wyżej przepisów wynika, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może stanowić przychód z dwóch źródeł, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy) lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Zakwalifikowanie do źródła przychodu ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii, jak sposób opodatkowania przychodu, możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Ponadto nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

W celu zakwalifikowania planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży nieruchomości do właściwego źródła przychodu, czyli ustalenia, czy sprzedaż będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy należy mieć na uwadze zamiar, okoliczności i cel działań związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości.

Z analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni oraz jej małoletnia córka w dniu 13 września 2012 roku nabyły w drodze dziedziczenia ustawowego spadek po zmarłym Tadeuszu B. W wyniku nabycia są współwłaścicielami w udziałach wynoszących po 1/2 części każda nieruchomości położonej przy ulicy R..., w miejscowości K..., składającej się z działek nr ewid. 201/6, 201/7, 201/8 o łącznej powierzchni 6,5037 ha (w księdze wieczystej 6,6188 ha). Sąd zezwolił Wnioskodawczyni na zbycie w całości bądź w części w imieniu jej małoletniej córki, przypadającego jej z tytułu dziedziczenia po ojcu, udziału w nieruchomości. W dniu 7 września 2016 roku, została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości. Na nieruchomości nie była prowadzona działalność rolnicza. Nieruchomość ta nie była udostępniana osobom trzecim odpłatnie bądź tytułem darmym. Z nieruchomości nie czerpano jakichkolwiek pożytków. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od dnia 11 stycznia 2016 roku. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni jest m. in. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). Faktyczna działalność gospodarcza Wnioskodawczyni polega wyłącznie na wynajmowaniu lokalu nr 5 położonego w miejscowości O..., oraz lokalu nr 1 położonego w miejscowości W. Aktualnie Wnioskodawczyni nie planuje sprzedaży nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości będącej przedmiotem umowy przedwstępnej, położonej w miejscowości K... przy ul. R.... Nieruchomość położona w miejscowości K... nie była i nie jest wykorzystywana przez Wnioskodawczynię do prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni wskazała, także, że wyżej wymieniona nieruchomość jest niezabudowana oraz, że nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego. Na nieruchomości nie jest prowadzone gospodarstwo rolne.

Stosownie do art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Tym samym dniem nabycia przez spadkobiercę spadku jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Zatem w niniejszej sprawie dniem nabycia po 1/2 części nieruchomości położonej przy ulicy R..., w miejscowości K... przez Wnioskodawczynię i jej małoletnią córkę jest data śmierci Pana Tadeusza B.

Mając na względzie powołane przepisy prawne oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że skoro planowana sprzedaż nieruchomości nie ma związku z działalnością gospodarczą (nieruchomość nabyta została w drodze spadku, nie była i nie jest wykorzystywana przez Wnioskodawczynię do prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej, na nieruchomość nie była prowadzona działalność rolnicza, nieruchomość ta nie była udostępniana osobom trzecim odpłatnie bądź tytułem darmym oraz z nieruchomości nie czerpano jakichkolwiek pożytków ), to przychód ze sprzedaży tej nieruchomości nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. art. 14 ust. 2 pkt 1 tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast przychód ze sprzedaży zostanie przez Wnioskodawczynię oraz jej małoletnią córkę uzyskany przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu tj. przed datą 1 stycznia 2018 r. wówczas przychód ten będzie stanowić przychód z odpłatnego zbycia zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.