1061-IPTPP3.4512.164.2016.3.BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Uznanie czynności wycofania udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności wzniesionych na nieruchomości zabudowań ze spółki do majątku prywatnego wspólników za czynność zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu 8 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismami z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.) i z dnia 6 czerwca 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wycofania udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności wzniesionych na nieruchomości zabudowań ze spółki do majątku prywatnego wspólników za czynność zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wycofania udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności wzniesionych na nieruchomości zabudowań ze spółki do majątku prywatnego wspólników za czynność zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.) o wskazanie adresu elektronicznego w systemie teleinformatycznym ePUAP oraz pismem z dnia 6 czerwca 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy i przeformułowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką osobową, która działa pod firmą "..." ... spółka jawna, posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegające na jej terenie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a przedmiotem jego działalności ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest działalność przeważająca: 14.31.Z produkcja wyrobów pończoszniczych oraz działalność pozostała: 14.39.Z produkcja pozostałej odzieży dzianej; 46.16.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych; 14.14.Z produkcja bielizny; 46.42.Z sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; 47.51.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet; 52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności Wnioskodawca nabył w dniu 21 marca 2007 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w ... wraz z prawem własności posadowionych na niej: budynku w postaci hali magazynowej oraz budowli w postaci zjazdu i bramy wjazdowej.

Wnioskodawca nabywając powyższe prawa skorzystał, w części obejmującej nabycie hali magazynowo - produkcyjnej, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu wówczas obowiązującym, z tytułu nabycia towaru używanego. W części obejmującej nabycie budowli w postaci bramy i zjazdu dostawa opodatkowana została podatkiem od towarów i usług w stawce 22%, którego zapłata na rzecz dostawcy stanowiła dla Wnioskodawcy podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu opodatkowane zostało częściowo podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, a częściowo podlegało zwolnieniu od tego podatku, przy czym proporcja wynikała ze stosunku naniesień zwolnionych z podatku do naniesień podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Posadowiona na ww. nieruchomości hala magazynowo - produkcyjna została przez Wnioskodawcę zmodernizowana, poprzez jej rozbudowę, przy czym kwota wydatków związanych z tym ulepszeniem stanowiła ponad 30% wartości początkowej modernizowanego budynku. Modernizacja zakończona została wydaniem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie ww. hali w dniu 27 listopada 2012 r. Wskazany budynek i budowle nie podlegały później innym ulepszeniom. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej hali magazynowej, Wnioskodawca oddał ją do używania innemu podmiotowi, na podstawie umowy najmu, w marcu 2013 roku.

Ponadto, po dniu nabycia ww. nieruchomości, Wnioskodawca dokonał jej dalszej zabudowy, poprzez wzniesienie na niej budynku hali wysokiego składowania. Budowa wskazanej hali została zakończona wydaniem pozwolenia na jej użytkowanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 6 marca 2014 r. hala wysokiego składowania nie podlegała, po jej wybudowaniu, dalszym ulepszeniom i również została oddana do używania innemu podmiotowi, na podstawie umowy najmu z kwietnia 2014 roku.

Obecnie wspólnicy Wnioskodawcy planują restrukturyzację prowadzonej przez siebie działalności, poprzez zakończenie prowadzenia w ramach spółki działalności polegającej na wynajmie nieruchomości i zwolnienie Wnioskodawcy z konieczności prowadzenia zarządu wspomnianą nieruchomością, a w związku z tym planują nieodpłatne wycofanie ze spółki składnika jej majątku, którym jest ww. nieruchomość, do swoich majątków prywatnych, w ten sposób, że każdy ze wspólników nabędzie ułamkowy udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz w prawie własności wzniesionych na niej zabudowań. Udziały wspólników we współużytkowaniu i współwłasności określone zostaną proporcjonalnie do ich udziałów kapitałowych w spółce. Wskazana czynność nie będzie miała formy umowy sprzedaży, umowy darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą i jego wspólnikami, a dokonana zostanie w drodze uchwały wspólników spółki, która jedynie wykonana zostanie następnie poprzez czynność przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności zabudowań, w formie aktu notarialnego zawartego pomiędzy spółką i jej wspólnikami. Z tytułu wycofania nieruchomości i zabudowań nie ulegnie zmniejszeniu udział kapitałowy któregokolwiek ze wspólników w spółce i z tego tytułu wspólnicy nie będą zobowiązani do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz Wnioskodawcy, jak też nie będą zobowiązani do nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego, który prowadziłaby do powstania obowiązku takiego świadczenia. Wycofaniu nieruchomości z zabudowaniami do majątku prywatnego, nie będzie towarzyszyło dodatkowe wynagrodzenie na rzecz wspólników ze strony Wnioskodawcy.

Powyższa transakcja miałaby mieć miejsce w trzecim kwartale bieżącego roku.

W piśmie z dnia 6 czerwca 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że w związku z modernizacją hali magazynowo - produkcyjnej, przysługiwało Spółce w całości prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków dotyczących tejże modernizacji. Z tytułu budowy hali wysokiego składowania przysługiwało Spółce w całości prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na budowę. Budynki i budowle, znajdujące się na nieruchomości położonej w .... będącej przedmiotem wniosku, są trwale związane z gruntem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy opisane wycofanie udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności wzniesionych na nieruchomości zabudowań ze spółki - Wnioskodawcy do majątku prywatnego wspólników będzie odpłatną dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług i czy w takim wypadku podlegało będzie zwolnieniu przedmiotowemu w podatku od towarów i usług na podstawie art. art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne wycofanie zabudowanej nieruchomości z majątku Wnioskodawcy do majątku prywatnego wspólników Wnioskodawcy, proporcjonalnie do ich udziałów w spółce, będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności polegające na przekazaniu lub zużyciu towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. W związku z tym należy stwierdzić, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest m. in. nieodpłatne przekazanie towarów na cele prywatne wspólników spółki osobowej, o ile spółce przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych, a contrario przekazanie na cele prywatne wspólników tych z towarów spółki, z tytułu nabycia lub wytworzenia których spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego choćby w części, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, a więc nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z tego względu należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, w tym budynki i ich części. Zgodnie natomiast z art. 29a ust. 8 tej ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Jednocześnie, w myśl art. 2 pkt 14a gdy w ustawie mowa o wytworzeniu nieruchomości, to rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Oznacza to, że w przypadku dostawy nieruchomości, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt towarzyszy zbywanym budynkom lub budowlom i dzieli ich byt prawny na gruncie podatku od towarów i usług. Tym samym, dostawa gruntu podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach, co dostawa budynków lub budowli wzniesionych na tym gruncie i razem z nim zbywanych, stosuje się niej analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych, a jeśli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym zbywany obiekt jest posadowiony.

W świetle powyższego, na gruncie podatku od towarów i usług, transakcję przedstawioną w opisanym stanie faktycznym należy rozpatrywać jako przeniesienie budynków i budowli na rzecz wspólników Wnioskodawcy i z takiego zbycia wywodzić skutki podatkowe, przyjmując jednocześnie, że skutki podatkowe przeniesienia gruntów związanych z tymi budynkami i budowlami, będą niejako „zawarte” w skutkach przeniesienia budynków i budowli i nie muszą być rozpatrywane odrębnie. Warto przy tym podkreślić, że powyższe stanowisko Organy podatkowe potwierdziły już kilkukrotnie w wydawanych interpretacjach indywidualnych, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 2 kwietnia 2015 r. (IPTPP4/443-884/14-7/MK), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 21 września 2015 r. (IBPP3/4512-449/15/UH), czy też Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 25 września 2015 r. (IPPP2/4512-665/15-2/MAO).

W takim wypadku stwierdzić zatem należy, że budynki i budowle spółki stanowią niewątpliwie towar w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a zbycie praw do nich stanowi dostawę towaru w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Wobec tego czynność przekazania budynków i budowli do majątku prywatnego wspólników Wnioskodawcy stanowiła będzie przeznaczenie towaru na cele prywatne wspólników tej spółki, jeżeli Wnioskodawcy przysługiwało uprzednio prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia tych budynków lub budowli albo ich części składowych. Jeżeli więc Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, wytworzenia lub ulepszenia choćby części z budynków lub budowli wzniesionych na gruncie, to przeznaczenie takich budynków na cele prywatne wspólników spółki będzie stanowiło odpłatną dostawę towarów w oparciu o art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, a więc zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy cała czynność przekazania gruntu z zabudowaniami do majątku prywatnego wspólników Wnioskodawcy będzie stanowiła, w oparciu o ww. art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca dokonał zabudowy gruntu budynkiem hali wysokiego składowania, z tytułu czego przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od dokonanych nakładów inwestycyjnych, ponadto dokonał modernizacji już wcześniej wzniesionego na tym gruncie budynku hali magazynowej, z tytułu czego również przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od dokonanych nakładów inwestycyjnych, a sam grunt nabył w ramach dostawy wzniesionych na nim budowli bramy wjazdowej i zjazdu, co też stanowiło dla Wnioskodawcy podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w cenie zapłaconej zbywcy tych budowli. Wobec powyższego niewątpliwie przekazanie wspomnianych budynków i budowli wraz z trwale związanym z nimi gruntem do majątku prywatnego wspólników spółki będzie, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, odpłatną dostawą towarów w rozumieniu art. 5 tej ustawy.

Wobec powyższego trzeba wskazać, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

W opisanym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca nabył wspomniany grunt, już częściowo zabudowany, w dniu 21 marca 2007 r., następnie dokonał ulepszenia budynku hali magazynowej, po czym budynek ten oddał do używania w marcu 2013 roku. Wnioskodawca wzniósł na gruncie również halę wysokiego składu, którą oddał do używania, w ramach jej pierwszego zasiedlenia, w kwietniu 2014 roku poprzez jej wynajem. Po tych datach, wspomniane budynki i budowle nie podlegały ulepszeniom. Z tego więc względu stwierdzić należy, że przekazanie tych budynków i budowli do majątku prywatnego wspólników Wnioskodawcy nie będzie następowało w ramach ich pierwszego zasiedlenia. Nie będzie ono miało również miejsca przed upływem okresu dwóch lat od pierwszego zasiedlenia tych budynków i budowli, okres ten upłynął bowiem w 2015 roku w stosunku do budowli zjazdu i bramy wjazdowej oraz budynku hali magazynowej i upłynie z końcem kwietnia 2016 roku w stosunku do budynku hali wysokiego składu, a jak wskazano powyżej transakcja wycofania nieruchomości do majątku wspólników nastąpi w okresie pomiędzy lipcem i wrześniem 2016 roku. Wobec tego, dokonując transakcji przekazania budynków i budowli do majątku prywatnego swoich wspólników, Wnioskodawca dokona dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, która to dostawa objęta zostanie zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jednocześnie, w myśl art. 29a ust. 8 tej ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, a więc w przypadku objęcia zwolnieniem dokonywanej dostawy budynków lub budowli, zwolnieniem tym objęta zostaje ta dostawa również w części dotyczącej przeniesienia praw do gruntu, a tym samym opisana powyżej transakcja nie będzie wiązała się dla Wnioskodawcy z koniecznością zapłaty podatku od towarów i usług, chyba że zrezygnuje on z przysługującego mu zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.