1061-IPTPP2.4512.304.2016.2.SM | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku opodatkowania czynności przekazania w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości.
1061-IPTPP2.4512.304.2016.2.SMinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. gmina
 3. nieruchomości
 4. powiat
 5. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 sierpnia 2016 r. (data wpływu 5 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 362/19 i wyodrębnionego lokalu użytkowego oraz udziału w nieruchomości wspólnej, oznaczonej nr geodezyjnym 362/15 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 362/19 i wyodrębnionego lokalu użytkowego oraz udziału w nieruchomości wspólnej, oznaczonej nr geodezyjnym 362/15.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 sierpnia 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, własnego stanowiska wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat ..... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Uchwałą Nr .... Rady Powiatu .... z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy .... darowizny nieruchomości, stanowiących własność Powiatu ...., położonych ...., wyrażono zgodę na dokonanie na rzecz Gminy .... darowizny:

 1. zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu ..., położonej w obrębie ...., Gmina ...., oznaczonej jako działka nr 362/19 o powierzchni 2,9000 ha,
 2. wyodrębnionego lokalu użytkowego o pow. 131,30 m2, wykorzystywanego na potrzeby kotłowni, oraz udziału wynoszącego 13130/104150 części w nieruchomości wspólnej, oznaczonej nr geodezyjnym 362/15 o pow. 0,2399 ha,

– na realizację celu publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, ochrony zdrowia oraz edukacji publicznej.

Wartość przedmiotowej darowizny określona została na kwotę 6.851.571,00 zł na podstawie wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Powiat ..... z dniem 1 stycznia 1999 r. stał się współwłaścicielem zabudowanej budynkiem wielorodzinnym działki nr 362/15 w udziale wynoszącym 13130/104150 części oraz właścicielem zabudowanej działki nr 362/19 – decyzja Wojewody .... z dnia 12 lipca 2000 r. znak: ......

Aktem notarialnym – umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu – Rep A Nr ...... z dnia 22 grudnia 2004 r. – ustanowiona została odrębna własność lokalu użytkowego położonego w piwnicy budynku nr 154 przy ul. ...., składającego się z: pomieszczenia kotłowni gazowej, pomieszczenia kotłowni węglowej, pompowni, pomieszczenia palacza, sanitariatów i wymiennikowni, o pow. użytkowej wynoszącej 131,30 m2.

Z własnością lokalu użytkowego związany jest udział wynoszący 13130/104150 części we własności działki gruntu oraz we własności wspólnych części budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nr 362/15 objęta jest księgą wieczystą Nr ....., natomiast wyodrębniony lokal objęty jest księgą wieczystą ..... Zabudowana nieruchomość oznaczona nr 362/19 objęta jest księgą wieczystą nr ......

Nieruchomość oznaczona jako zabudowana działka nr 362/19 składa się z działki gruntu o powierzchni 2,90 ha oraz zabudowy w postaci 4 budynków:

 • czterokondygnacyjnego budynku internatu o pow. użytkowej 2.459,61 m2,
 • parterowego łącznika o pow. użytkowej 491,07 m2,
 • dwukondygnacyjnego budynku sektora żywieniowego o pow. użytkowej 1 060,84 m2
 • parterowego budynku segmentu wychowania fizycznego o pow. użytkowej 481,60 m2.

Budynki Zespołu Szkół usytuowane na przedmiotowej działce projektowane były w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a ich budowa trwała ponad 10 lat. W 1997 ukończona została budowa budynku internatu, natomiast w 1998 r. oddano do użytkowania pozostałe trzy budynki.

Zespół Szkół zawierał umowy najmu i dzierżawy:

 • zawarta od 12.10.2008 r. i kontynuowana do chwili obecnej przez Powiat .....umowa dzierżawy fragmentu powierzchni dachu (z PHU „......);
 • umowy na najem pomieszczenia w budynku szkoły usytuowanym na działce nr 362/19 na prowadzenie sklepiku szkolnego, zawierane w okresach: 01.09.2009 r. – 30.06.2010 r., 15.09.2010 r. – 31.05.2011 r. oraz 17.10.2011 r. – 30.04.2012 r.

Na zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka nr 362/19 ponoszone były wydatki, które nie przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości.

Wyżej wymienione nieruchomości, będące przedmiotem darowizny, pozostawały do 31 sierpnia 2013 r. w trwałym zarządzie Zespołu Szkół .... (tj. w formie prawnej, w jakiej jednostki samorządu terytorialnego „wyposażają” w majątek „swoje” jednostki organizacyjne – art. 43 i następne ustawy o gospodarce nieruchomościami). Z dniem 31 sierpnia 2013 r. na mocy Uchwały Nr ... Rady Powiatu ..... z dnia 22 kwietnia 2013 r. zlikwidowany został Zespół Szkół ..... Decyzją Zarządu Powiatu ..... z dnia 9 sierpnia 2013 r. wygaszony został z dniem 31 sierpnia 2013 r. trwały zarząd nieruchomości przez Zespól Szkół ....., skutkiem czego nieruchomości zostały przyjęte protokołem zdawczo – odbiorczym, spisanym w dniach 2 – 4 września 2013 r. do zasobu Powiatu ......

Wyodrębniony lokal użytkowy – kotłownia, służył do ogrzewania budynków szkoły, usytuowanych na działce 362/19 oraz budynków wielorodzinnych usytuowanych na działkach nr 362/15 oraz 362/17. Przedmiotowy lokal nie był udostępniany na podstawie umów najmu, dzierżawy, natomiast do czasu odłączenia Wspólnot mieszkaniowych, najpierw przez Zespół Szkół, a następnie przez Powiat ....., refakturowano rachunki za media (gaz, energię elektryczną, wodę, przeglądy techniczne kotłowni). Powiat .... (po wygaśnięciu z dniem 31.08.2013 r. trwałego zarządu Zespołu Szkół ....) refakturował ww. media na mocy porozumień z dnia 30 stycznia 2014 r. zawartych z: Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. ... oraz Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. .... w sprawie zasad rozliczania kosztów ponoszonych przez Powiat .... oraz Wspólnoty na ogrzewanie i podgrzewanie wody.

W 2011 r. dokonano modernizacji kotłowni wraz z dostawą kotła i jego zainstalowaniem. Faktura wystawiona była na Zespół Szkół ...... Następnie w 2012 r. dokonano zakupu i montażu kotła. Faktura wystawiona była na Powiat ..... Nakłady te przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości. W związku z tym, że zakup ten nie służył Powiatowi ....do wykonywania czynności opodatkowanych, nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z tym zakupem.

Powiatowi .... nie przysługiwało przy nabyciu ww. nieruchomości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ponadto, w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 sierpnia 2016 r. wskazano, że:

Wszystkie cztery budynki usytuowane na działce oznaczonej nr 362/19 zaewidencjonowane są w księgach rachunkowych jako jeden środek trwały – jako Budynek główny – szkoły, pod jednym numerem inwentarzowym. Wartość początkowa Budynku głównego – szkoły wynosi 2.136.398,45 zł.

W 2010 roku wykonano termomodernizację budynków Zespołu Szkół ..... za kwotę 210.241,02 zł.

W 2008 roku wykonany został remont konstrukcji i pokrycia dachu w budynku internatu Zespołu Szkół .... za kwotę 171.145,95 zł.

Wydatki, które ponoszone były na budynki, o których mowa powyżej, nie zwiększyły wartości początkowej środka trwałego.

W stosunku do wyżej opisanych wydatków poniesionych na:

 • termomodernizację budynków Zespołu Szkół ..... oraz
 • remont konstrukcji i pokrycia dachu budynku internatu Zespołu Szkół .....,

Powiatowi ..... nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Faktury VAT wystawione były na Powiat ....., jednakże wydatki te poniesione zostały na rzecz jednostki organizacyjnej Powiatu ... – Zespołu Szkół ......

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedmiotowa darowizna nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przy nabyciu omawianych nieruchomości Powiatowi ..... nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony ponieważ, odbyło się ono na mocy decyzji Wojewody .......

Analogicznie, nakłady poniesione na modernizację pomieszczenia kotłowni nie związane były z działalnością opodatkowaną i w związku z tym Powiatowi ..... nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mając na uwadze powyższe a także fakt, że darowizna będzie przeznaczona na cele publiczne, w ocenie Powiatu ....., darowizna nieruchomości, o których mowa we wniosku oraz w uzupełnieniu wniosku, nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 i w związku z tym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Cechą wspólną wszystkich czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług jest ich przedmiot, czyli towar lub usługa, w rozumieniu ustawy.

Towarami, według art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co do zasady, podlega tylko taka dostawa towarów, która ma charakter odpłatny. Jednak w ściśle określonych przypadkach nieodpłatne zbycie towarów może być również przedmiotem opodatkowania tym podatkiem.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości bądź w części.

Powyższe oznacza, że darowiznę uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem, importem lub wytworzeniem tych towarów lub ich części składowych.

W konsekwencji niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego – w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, darowizny.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z póżn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że darowizna wskazanych w opisie sprawy nieruchomości jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności Powiat będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Jednakże z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nabył opisane we wniosku nieruchomości na mocy Decyzji Wojewody i w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych nieruchomości, czynność nieodpłatnego przekazania ww. nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W analizowanej sprawie nie zostaną spełnione bowiem warunki określone w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, dające podstawę do uznania nieodpłatnego przekazania wskazanego we wniosku towaru (nieruchomości) za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów.

Podsumowując, przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 362/19 i wyodrębnionego lokalu użytkowego oraz udziału w nieruchomości wspólnej, oznaczonej nr geodezyjnym 362/15, przy nabyciu której nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji powyższego, z tytułu darowizny ww. nieruchomości, Zainteresowany nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.