1061-IPTPP1.4512.27.2016.1.RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
 • prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem działki i budową hotelu-pensjonatu;
 • prawo do zwrotu na podstawie art. 87 ust. 2 i 5a podatku naliczonego w związku z zakupem działki i budową hotelu-pensjonatu
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do:

  • obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem działki i budową hotelu-pensjonatu;
  • zwrotu na podstawie art. 87 ust. 2 i 5a podatku naliczonego w związku z zakupem działki i budową hotelu-pensjonatu

  jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do:

  • obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem działki i budową hotelu-pensjonatu;
  • zwrotu na podstawie ust. 1 pkt 2 i 5a podatku naliczonego w związku z zakupem działki i budową hotelu-pensjonatu.
  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

  STAN OBECNY:

  Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. Od 01 grudnia 2014 roku prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod nr PKD 68.10.Z. polegającą na zakupie i sprzedaży nieruchomości (mieszkania) nabytych od osób fizycznych lub na przetargach od Spółdzielni Mieszkaniowych w stanie wymagającym remontu. W nieruchomościach tych Zainteresowana wykonuje remont i sprzedaje. Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 pkt 1 ppkt 2; ppkt 10a, b.

  W związku ze sprzedażą zwolnioną od podatku VAT nie ma prawa do obniżania podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  STAN PRZYSZŁY:

  Wnioskodawczyni planuje zakup nieruchomości - działka, gdzie zamierza wybudować hotel - pensjonat. Przyszły rodzaj prowadzonej działalności został sklasyfikowany pod nr PKD 55.10.Z.

  Po zakupie nieruchomości i budowie hotelu Wnioskodawczyni będzie wykonywała w tym miejscu tylko czynności opodatkowane. Zainteresowana jednocześnie będzie prowadziła działalność opisaną wyżej jako „stan obecny”.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy zgodnie z art. 86 pkt 1 Wnioskodawczyni ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu działki oraz towarów i usług, które będą wykorzystywane do budowy hotelu-pensjonatu...
  2. Czy zgodnie z art. 87 pkt 1 ppkt 2 i 5a w przypadku gdy Wnioskodawczyni nie będzie wykonywała jeszcze czynności opodatkowanych a zakup działki i budowa hotelu-pensjonatu będą kredytowane przysługuje jej prawo do zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu nieruchomości - działki oraz towarów, które będą wykorzystywane do budowy hotelu-pensjonatu...

  Zdaniem Wnioskodawcy:

  Ad. 1

  W oparciu o art. 86 pkt 1 i art. 86 pkt 2a Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu działki oraz faktur zakupu towarów i usług, które będą wykorzystane do budowy hotelu-pensjonatu.

  Zakup działki oraz towarów i usług wykorzystanych do budowy hotelu-pensjonatu będą ewidencjonowane w oddzielnej ewidencji, tak aby była możliwość przypisania tych towarów i usług w całości do działalności opodatkowanej.

  Ad 2.

  W oparciu o art. 87 pkt 1 ppkt 2 i 5a będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu działki oraz faktur zakupu towarów i usług, które będą wykorzystane do budowy hotelu-pensjonatu.

  Zakup działki oraz towarów i usług wykorzystanych do budowy hotelu-pensjonatu będą ewidencjonowane w oddzielnej ewidencji, tak aby była możliwość przypisania tych towarów i usług w całości do działalności opodatkowanej.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Na wstępie należy zaznaczyć, że pomimo, iż Wnioskodawczyni w części E wniosku ORD-IN wskazała iż przedmiotem wniosku jest jeden zaistniały stan faktyczny oraz jedno zdarzenie przyszłe, jednakże w wyniku analizy opisu sprawy, tut. Organ uznał, iż przedmiotem wniosku jest zdarzenia przyszłe, dlatego też niniejsza interpretacja została wydana w zakresie objętym pytaniami w zdarzeniu przyszłym.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

  Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

  Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

  Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

  Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

  W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

  Według art. 86 ust. 10 ustawy – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

  W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

  Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawczyni planuje zakup nieruchomości - działka, gdzie zamierza wybudować hotel - pensjonat. Przyszły rodzaj prowadzonej działalności został sklasyfikowany pod nr PKD 55.10.Z. Po zakupie nieruchomości i budowie hotelu Wnioskodawczyni będzie wykonywała w tym miejscu tylko czynności opodatkowane. Zainteresowana jednocześnie będzie prowadziła działalność polegającą na zakupie i sprzedaży nieruchomości (mieszkania) nabytych od osób fizycznych lub na przetargach od Spółdzielni Mieszkaniowych w stanie wymagającym remontu. W nieruchomościach tych Zainteresowana wykonuje remont i sprzedaje. Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 pkt 1 ppkt 2; ppkt 10a, b. Ponadto jak wskazała Zainteresowana we wniosku zakup działki oraz towarów i usług wykorzystanych do budowy hotelu - pensjonatu będą ewidencjonowane w oddzielnej ewidencji, tak aby była możliwość przypisania tych towarów i usług w całości do działalności opodatkowanej.

  Wątpliwości Wnioskodawczyni przedstawione w pytaniu nr 1 dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem działki i budową hotelu-pensjonatu.

  Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywana czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

  W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy będą spełnione, ponieważ Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT i jak wskazała, „po zakupie nieruchomości i budowie hotelu będzie wykonywała w tym miejscu tylko czynności opodatkowane”.

  W konsekwencji powyższego, należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu działki oraz faktur zakupu towarów i usług, które będą wykorzystane do budowy hotelu-pensjonatu, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

  Przechodząc do kwestii objętej pytaniem nr 2, należy wskazać, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

  Ww. przepis wprowadza zatem dwie równorzędne zasady postępowania z powstałą nadwyżką podatku. Możliwe jest bowiem albo otrzymanie jej zwrotu na rachunek bankowy, albo przeniesienie jej na następne okresy rozliczeniowe. Wybór sposobu postępowania pozostawiony został podatnikowi. Cyt. wyżej art. 87 ust. 1 ustawy nie zabrania również rozbicia kwoty nadwyżki na dwie części, z których jedna podlegać będzie zwrotowi z urzędu skarbowego, zaś druga przeniesiona zostanie na kolejny okres rozliczeniowy. Powyższe oznacza, że uprawniony jest zarówno pierwszy sposób postępowania (wystąpienie o zwrot), drugi sposób postępowania (przeniesienie na następny okres), jak i oba te sposoby jednocześnie.

  Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

  Na mocy art. 87 ust. 5a ustawy – w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

  Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 19 ustawy).

  Zauważyć należy, że przepis art. 87 ust. 5a ustawy pozwala podatnikom, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali czynności opodatkowanych na terytorium kraju, ani poza terytorium kraju na uzyskanie zwrotu bezpośredniego podatku naliczonego. Zwrot następuje na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową.

  Wystarczającą przesłanką jest sam fakt wystąpienia u podatnika, który nie dokonywał w danym okresie żadnych czynności dających prawo do odliczenia, kwoty podatku naliczonego, której to kwoty nie przeniósł na następny okres rozliczeniowy.

  Zasadą jest, że zwrot przysługuje w tym przypadku w terminie 180 dni. Podatnik może jednak złożyć wniosek o zwrot podatku w terminie 60 dni. Wraz z wnioskiem powinno zostać złożone w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe, w kwocie odpowiadającej podatkowi naliczonemu.

  Z odesłań zawartych w ust. 5a wynika, że w przypadku podatników, o których mowa, organ podatkowy może wydłużyć termin zwrotu podatku, w przypadku gdy zasadność zwrotu jest weryfikowana przez organ podatkowy bądź organ kontroli skarbowej w jakiejkolwiek formie (czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego w kontroli skarbowej).

  W świetle powyższego, w przypadku gdy podatnik nie dokona w danym okresie rozliczeniowym żadnych czynności dających prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego i kwoty tego podatku nie przeniesie na następny okres rozliczeniowy, na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy, będzie uprawniony do złożenia umotywowanego wniosku wraz z deklaracją podatkową o zwrot w terminie 180 dni kwoty podatku naliczonego. Jednakże na pisemny wniosek Wnioskodawcy urząd skarbowy dokona zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni, jeżeli podatnik w urzędzie skarbowym złoży zabezpieczenie majątkowe.

  W sytuacji natomiast, gdy w danym okresie u podatnika wystąpi podatek należny, wówczas w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następny okres lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. W tym przypadku – zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy – zwrot różnicy podatku nastąpi w terminie 60 dni.

  Jak wskazano wyżej Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu działki oraz faktur zakupu towarów i usług, które będą wykorzystane do budowy hotelu-pensjonatu.

  Natomiast jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym zostaną poniesione wydatki związane z zakupem działki oraz towarów i usług, które będą wykorzystane do budowy hotelu-pensjonatu Wnioskodawczyni nie będzie dokonywała czynności opodatkowanej, kwotę podatku naliczonego – na podstawie art. 86 ust. 19 ustawy – będzie miała prawo przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy lub – zgodnie z art. 87 ust. 5a ustawy – wykazać do zwrotu na rachunek bankowy. Przy czym wraz z deklaracją Wnioskodawczyni winna złożyć umotywowany wniosek.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 2 dotyczącym prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z zakupem działki i budową hotelu-pensjonatu należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – nie mogą być rozpatrzone. W szczególności tut. Organ nie dokonywał oceny czy czynności wykonywane dotychczas korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu sprawy.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.