1061-IPTPB2.4511.27.2016.1.KK | Interpretacja indywidualna

Jaki są skutki podatkowe zbycia nieruchomości uprzednio wywłaszczonej i zwróconej?
1061-IPTPB2.4511.27.2016.1.KKinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. nieruchomości
 3. odpłatne zbycie
 4. spadek
 5. wywłaszczenie
 6. zwrot nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości uprzednio wywłaszczonej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości uprzednio wywłaszczonej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Na podstawie umowy darowizny mama Wnioskodawczyni, .... wraz z ojcem ...., otrzymali od swoich rodziców nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów poz. rej. 2466, działka nr 1015/76 o powierzchni 2131 m2, która potwierdzona jest aktem własności ziemi RLS-gz 702/T/17/76 z dnia 7 kwietnia 1976 r. Pomiędzy rodzicami obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, w związku z czym nieruchomość weszła w skład majątku wspólnego.

Mocą decyzji nr .... z dnia 29 marca 1988 r. Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego .... w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99), § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczenia i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 47, poz. 238), na wniosek Rejonowej Dyrekcji Inwestycji ...., zatwierdzono projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów poz. rej. 2466, działka nr 1015/76, polegający na wydzieleniu trzech działek:

 • nr 1873/76 o pow. 1638 m2, działka budowlana – FSM,
 • nr 1871/76 o pow. 295 m2, działka budowlana – FSM,
 • nr 1872/76 o pow. 198 m2, droga publiczna – MZUiM.

Uzasadnieniem podziału nieruchomości było przeznaczenia działek pod budowę osiedla mieszkaniowego "....." ...... Zgodnie z planem ogólnym miasta ....., zatwierdzonym uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 30 czerwca 1979 r., nr ..... omawiana nieruchomość została przeznaczona na budowę osiedla mieszkaniowego.

Działki zostały sprzedane Skarbowi Państwa umową kupna-sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego Rep. ....., sporządzonego w dniu 7 listopada 1988 r. w PBN ...... W akcie notarialnym zostało zamieszczone stwierdzenie osoby będącej przedstawicielem Skarbu Państwa, że nabycie to jest niezbędne pod budownictwo miejskie.

Rodzice nie otrzymali odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości gruntowej, wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Ojciec Wnioskodawczyni zmarł w 2003 r.

Nieruchomość nie została wykorzystana na cel związany z wywłaszczeniem tj. na budownictwo miejskie. Pismem z dnia 13 maja 2014 r. Prezydent Miasta ......, działając na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn.zm.), zawiadomił matkę jako jednego z poprzednich właścicieli nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 3535/76 (dawniej działka nr 1873/76, stanowiąca jedną z części wydzieloną w wyniku podziału nieruchomości wywłaszczonych), stanowiącej własność Gminy Miasta ......, o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości, na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu. Poinformowano o możliwości zwrotu ww. nieruchomości. Warunkiem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości był zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców zwaloryzowanego odszkodowania. W związku z czym, w dniu 8 lipca 2014 r. Wnioskodawczyni wniosła wraz z matką ..... oraz trzema siostrami (na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia, spadkobiercami po ojcu) do Prezydenta Miasta .... o zwrot nieruchomości nr 3535/76.

Starosta ...., decyzją nr .... z dnia 27 lipca 2015 r. orzekł o zwrocie stronom wywłaszczonej nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3535/76:

 • ŁB - wielkość udziału 20/32,
 • Wnioskodawczyni - wielkość udziału 3/32,
 • siostrze TS - wielkość udziału 3/32,
 • siostrze DK - wielkość udziału 3/32,
 • siostrze MK - wielkość udziału 3/32,

oraz o konieczności zapłacenia zwaloryzowanego odszkodowania pieniężnego w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja staje się ostateczna.

Nieruchomość została zwrócona w stanie, w jakim znajdywała się w dnu jej zwrotu. Decyzja stała się ostateczna w dniu 14 sierpnia 2015 r.

W dniu 2 października 2015 r. nieruchomość została sprzedana w całości (każdy sprzedał swoje udziały w prawie własności nieruchomości i otrzymał ustaloną kwotę sprzedaży stosownie do udziału własności) na mocy aktu notarialnego Rep. A nr ......

Zarówno Wnioskodawczyni, mama jak i siostry nie prowadzą działalności gospodarczej i z tytułu tej czynności nie są podatnikami podatku od towarów i usług.

Wnioskodawczyni jest wdową, mąż zmarł w 1998 r., ma dwoje pełnoletnich dzieci.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy jako spadkobierca Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedaży udziału w nieruchomości wcześniej wywłaszczonej...
 2. Czy dochód ze sprzedaży udziału w ww. działce Wnioskodawczyni musi wykazać w zeznaniu PIT-39 za 2015 r....
 3. Czy uzyskanie dochodu ze sprzedaży ww. działki Wnioskodawczyni musi zgłosić w Urzędzie Skarbowym...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Odpowiedź na pytanie Nr 1.

Podatek dochodowy od udziału w zwróconej, a następnie sprzedanej działki nie jest należny.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment (data) jej nabycia.

Decyzja o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej powoduje przejście prawa własności na dotychczasowego właściciela, jednakże nie kreuje tego prawa, przywraca tylko wcześniej panujące stosunki prawnorzeczowe. W związku z tym, w momencie zwrotu nieruchomości nie następuje nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma miejsce restytucja stosunków sprzed wywłaszczenia, tj. zwrot prawa własności do nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela albo jego spadkobiercy. Zwrot uprzednio wywłaszczonej nieruchomości, do którego dochodzi na podstawie decyzji administracyjnej, jest więc zdarzeniem prawnym zmieniającym podmiotową stronę stosunku prawnorzeczowego odnośnie zwracanej nieruchomości, przywraca wcześniej panujące stosunki prawnorzeczowe.

Zwrot nieruchomości decyzją z dnia 27 lipca 2015 r., nie jest nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowy on od osób fizycznych. Datą nabycia przez Wnioskodawczynię działki jest data darowizny: 7 kwietnia 1976 r.

Tak więc działka została nabyta w 1976 r., a nie w 2015 r. Od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie uwłaszczonej nieruchomości tj. 1976 r., upłynęło ponad 5 lat.

Sytuacja prawna spadkobierców jest dokładnie taka sama jak sytuacja prawna poprzedniego właściciela, który doczekał zwrotu wywłaszczonej mu nieruchomości. Stanowisko takie potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 582/08 stwierdził, że spadkobiercy odzyskujący nieruchomość na podstawie decyzji administracyjnej orzekającej o zwrocie, powinni być traktowani w taki sam sposób jak wywłaszczeni właściciele. Zatem, sprzedaż przez spadkobierców odzyskanej nieruchomości, nie jest opodatkowana. Spadkobiercy nie nabywają prawa do nieruchomości, ale prawa te odzyskują. Dokonane, na podstawie decyzji administracyjnej przywrócenie prawa do nieruchomości na rzecz spadkobierców poprzedniego właściciela, nie stanowi „nabycia” przez nich nieruchomości, w rozumieniu przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8. Dochód osiągnięty przez spadkobierców w następstwie sprzedaży zwróconego prawa do nieruchomości, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, nawet jeśli sprzedaż odzyskanej nieruchomości nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zwrot.

Odpowiedź na pytanie Nr 2.

Przychód powstały z odpłatnego zbycia w 2015 r. udziału w nieruchomości, nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z uwagi na upływ terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z informacją na deklaracji PIT-39, deklarację tę składa się, jeżeli w roku podatkowym rozlicza się przychód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2009 r., opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym, poza działalnością gospodarczą. Przychody ze sprzedaży nieruchomości z lat 2010 – 2015, wykazuje się na deklaracji (zeznaniu) PIT-39. Ze względu jednak na to, że opodatkowaniu podlega dochód ze sprzedaży prywatnej nieruchomości w przeciągu 5 lat, licząc od końca roku ich nabycia lub wybudowania, w deklaracji ujmie się faktycznie jedynie nieruchomości nabyte lub wybudowane do 31 grudnia 2009 r. Nieruchomość nabył ojciec - spadkodawca wraz z matką w drodze darowizny w 1976 r., tak więc przychodu ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni nie wprowadza na żaden PIT.

Odpowiedź na pytanie Nr 3.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochodu ze sprzedaży nieruchomości wywłaszczonej nie musi zgłaszać w urzędzie skarbowym.

Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przywrócił prawo własności do gruntu nabytego w 1976 r., tak więc sprzedaż udziału w gruncie w 2015 r. nie rodzi obowiązku deklaracji osiągniętego dochodu w urzędzie skarbowym, na żadnej deklaracji PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, stanowi przychód, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, oraz udziału w nieruchomości i praw, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment (data) nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że na podstawie umowy darowizny, mama Wnioskodawczyni wraz z ojcem, otrzymali od swoich rodziców nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1015/76 o powierzchni 2131 m2, która potwierdzona jest aktem własności ziemi RLS-gz 702/T/17/76 z dnia 7 kwietnia 1976 r. Pomiędzy rodzicami obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, w związku z czym nieruchomość weszła w skład majątku wspólnego.

Mocą decyzji z dnia 29 marca 1988 r. Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99), § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczenia i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 47, poz. 238), na wniosek Rejonowej Dyrekcji Inwestycji, zatwierdzono projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów poz. rej. 2466 działka nr 1015/76, polegający na wydzieleniu trzech działek:

 • nr 1873/76 o pow. 1638 m2, działka budowlana – FSM,
 • nr 1871/76 o pow. 295 m2, działka budowlana – FSM,
 • nr 1872/76 o pow. 198 m2, droga publiczna – MZUiM.

Uzasadnieniem podziału nieruchomości było przeznaczenia działek pod budowę osiedla mieszkaniowego. Działki zostały sprzedane Skarbowi Państwa umową kupna-sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego. W akcie notarialnym zostało zamieszczone stwierdzenie osoby będącej przedstawicielem Skarbu Państwa, że nabycie to jest niezbędne pod budownictwo miejskie.

Rodzice nie otrzymali odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości gruntowej, wypłacanego stosownie do przepisów ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Ojciec Wnioskodawczyni zmarł w 2003 r.

Nieruchomość nie została wykorzystana na cel związany z wywłaszczeniem tj. na budownictwo miejskie. Pismem z dnia 13 maja 2014 r. Prezydent Miasta zawiadomił matkę jako jednego z poprzednich właścicieli nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 3535/76 (dawniej działka nr 1873/76, stanowiąca jedną z części wydzieloną w wyniku podziału nieruchomości wywłaszczonych), stanowiącej własność Gminy Miasta, o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości, na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu. Poinformowano o możliwości zwrotu ww. nieruchomości. Warunkiem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości był zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców zwaloryzowanego odszkodowania. W związku z czym, w dniu 8 lipca 2014 r. Wnioskodawczyni wniosła wraz z matką oraz trzema siostrami (na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia, spadkobiercami po ojcu) do Prezydenta Miasta ..... o zwrot nieruchomości numer 3535/76.

Starosta ....., decyzją nr .... z dnia 27 lipca 2015 r. orzekł o zwrocie stronom wywłaszczonej nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3535/76:

 • ŁB - wielkość udziału 20/32,
 • Wnioskodawczyni - wielkość udziału 3/32,
 • siostrze TS - wielkość udziału 3/32,
 • siostrze DK - wielkość udziału 3/32,
 • siostrze MK - wielkość udziału 3/32,

oraz o konieczności zapłacenia zwaloryzowanego odszkodowania pieniężnego w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja staje się ostateczna.

Nieruchomość została zwrócona w stanie, w jakim znajdywała się w dnu jej zwrotu. Decyzja stała się ostateczna w dniu 14 sierpnia 2015 r.

W dniu 2 października 2015 r. nieruchomość została sprzedana w całości (każdy sprzedał swoje udziały w prawie własności nieruchomości i otrzymał ustaloną kwotę sprzedaży stosownie do udziału własności).

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 ustawy Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Ponadto, w rozpatrywanej sprawie wskazać należy, że wywłaszczenie nieruchomości jest instytucją, za pomocą której państwo wkracza w sferę indywidualnych praw obywateli dla osiągnięcia celów o szczególnej doniosłości publicznej. W drodze decyzji dochodzi m.in. do pozbawienia dotychczasowego właściciela prawa własności nieruchomości, z drugiej zaś strony przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub gminy. Jednocześnie ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782), zawiera swoistą gwarancję, że wywłaszczona nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie zgodnie z celem, na który dokonano wywłaszczenia. Gwarancją tą, jest instytucja zwrotu nieruchomości w przypadku, kiedy nieruchomość stała się zbędna z punktu widzenia celu na jaki dokonano wywłaszczenia.

Zgodnie z art. 136 ust. 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

W myśl art. 136 ust. 3 ww. ustawy, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej, stosownie do art. 140.

Decyzja o zwrocie nieruchomości powoduje przejście prawa własności na dotychczasowego właściciela, jednakże nie kreuje tego prawa; przywraca tylko wcześniej panujące stosunki prawnorzeczowe. W związku z tym, w momencie zwrotu nieruchomości nie następuje nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma miejsce restytucja stosunków sprzed wywłaszczenia, tj. zwrot prawa własności do nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela. Zwrot uprzednio wywłaszczonej nieruchomości, do którego dochodzi na podstawie decyzji administracyjnej, jest więc zdarzeniem prawnym zmieniającym podmiotową stronę stosunku prawnorzeczowego odnośnie zwracanej nieruchomości, przywraca wcześniej panujące stosunki prawnorzeczowe.

W związku z powyższym, jeżeli wywłaszczona nieruchomość jest zwracana następcy prawnemu osoby, której nieruchomość tę wywłaszczono, to prawo do zwrotu tej nieruchomości ma swe źródło w stosunku prawnym, z którego wynika to następstwo prawne. Za datę nabycia takiej nieruchomości dla celów podatkowych należy zatem, w odniesieniu do tej osoby przyjąć dzień, w którym osoba taka nabyła uprawnienie po osobie, której nieruchomość tę wcześniej wywłaszczono.

Natomiast w sytuacji, gdy tytułem prawnym do nabycia uprawnienia do wywłaszczonej nieruchomości jest spadkobranie, wówczas za dzień jej nabycia uznać należy datę śmierci uprawnionego, tj. wywłaszczonego właściciela (współwłaściciela). Zgodnie z powołanym art. 924 i art. 925 ustawy Kodeks cywilny, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Natomiast, data wydania (uprawomocnienia się) decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości pozostaje bez wpływu dla określenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia nabytej w ten sposób nieruchomości (jak też udziału w niej).

Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że wywłaszczoną i zwróconą nieruchomość (działkę) Wnioskodawczyni nabyła w 2003 r., jako następca prawny (spadkobierca) ojca, który był współwłaścicielem wywłaszczonej nieruchomości (przed jej wywłaszczeniem), w dacie jego śmierci. Wnioskodawczyni nabyła taki udział w tej nieruchomości, jaki nabyła w spadku po zmarłym ojcu.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału w nieruchomości (działce) dokonanej w dniu 2 października 2015 r., nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż upłynął pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji, gdy Wnioskodawczyni z tytułu odpłatnego zbycia w 2015 r., udziału w wywłaszczonej nieruchomości, nie uzyskała dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie ciąży na Wnioskodawczyni obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości/działki za 2015 r. (PIT–39) i zgłoszenia uzyskanego dochodu w urzędzie skarbowym.

Należy również wskazać, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), a zatem wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Zatem, niniejsza interpretacja indywidualna jest wiążąca dla Wnioskodawczyni, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.