1061-IPTPB2.4511.184.2016.1.KK | Interpretacja indywidualna

Jakie będzie skutek podatkowy zbycia zabudowanej nieruchomości, w sytuacji, gdy najpierw dokonano nabycia działki, a następnie wybudowania budynków? Jak liczyć pięcioletni termin?
1061-IPTPB2.4511.184.2016.1.KKinterpretacja indywidualna
  1. budowa
  2. budynek mieszkalny
  3. grunty
  4. nieruchomości
  5. odpłatne zbycie
  6. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia zabudowanej nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. do Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wpłynął ww. wniosek z dnia 18 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia zbudowanej nieruchomości. Przy piśmie z dnia 29 grudnia 2015 r., Nr IPPB4/7002-42/15-1/MS2, stosownie do art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) powyższy wniosek został przekazany, celem załatwienia zgodnie z właściwością, do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 4 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Aktem notarialnym, w dniu 26 sierpnia 2009 r. Wnioskodawczyni dokonała zakupu zabudowanej nieruchomości rolnej ...., gm. ...., powiat .... (KW ....). Na działce wchodzącej w skład tej nieruchomości w 2011 r. Wnioskodawczyni zakończyła budowę budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 130 m. kw. oraz budynku niemieszkalnego o powierzchni zabudowy 62 m. kw.

Decyzją Wójta gminy .... znak .... z dnia 16 października 2015 r. zatwierdzony został projekt podziału tej nieruchomości, w wyniku którego z tej nieruchomości została wydzielona działka o powierzchni 0,2522 ha (nr ew....). Na tej działce położone są te dwa budynki, których budowę Wnioskodawczyni zakończyła w 2011 r. W 2016 r. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać działkę o nr ew. 113/1, razem z tymi budynkami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży w 2016 r. nieruchomości, w której skład wchodzi działka nr ew. 113/1 oraz ww. budynki, wybudowane w 2011 r., Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od przychodu, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy w 2015 r. zatwierdzony został taki podział działek w ramach nieruchomości kupionej w 2009 r., że te budynki wybudowane w 2011 r. położone są na działce o nr. ew...., powstałej w wyniku podziału tej nieruchomości, kupionej w 2009 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni, na gruncie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przychód uzyskany ze sprzedaży w 2016 r. nieruchomości składającej się z działki o powierzchni 0,2522 ha (nr ew. 113/1), na której położone są dwa budynki wybudowane w 2011 r. – nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy określono podlegający opodatkowaniu przychód, ze źródła przychodów, w postaci odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, gdy odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym następuje nabycie lub wybudowanie.

Budynki wybudowane w 2011 r. na ww. działce są trwale związane z gruntem i w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią część składowa nieruchomości, którą Wnioskodawczyni zamierza sprzedać. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rozdziela sprzedaży gruntu, od sprzedaży znajdujących się na tym gruncie budynków.

Z uwagi na to, że nabycie nieruchomości nastąpiło w 2009 r., od końca 2009 r. powinien być liczony termin pięciu lat, po upływie którego przychód ze sprzedaży części nieruchomości, która została nabyta w 2009 r. - nie będzie już stanowił przychodu ze źródła, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowana w 2016 r. sprzedaż części nieruchomości nabytej 2009 r., będzie dokonana po upływie sześciu lat od momentu rozpoczęcia biegu terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dlatego przychód ze sprzedaży tej części nieruchomości, w postaci działki o powierzchni 0,2522 m. kw. (nr ew....) i tych budynków, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybudowanie w 2011 r. dwóch budynków na gruncie wchodzącym w skład nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży - nie ma znaczenia dla ustalenia początku biegu terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem sprzedaży jest cześć nieruchomości nabytej w 2009 r., a budynki wybudowane w 2011 r. nie stanowią odrębnego od tej części nieruchomości przedmiotu sprzedaży. W sytuacji, gdy najpierw doszło do nabycia gruntu, a później zostały wybudowane te budynki - to istotny z podatkowego punktu widzenia jest moment nabycia gruntu.

Na wartość składników majątkowych Wnioskodawczyni nie miał wpływu dokonany w 2015 r. podział nieruchomości zakupionej w 2009 r. W wyniku tego podziału wydzielona została część, którą Wnioskodawczyni planuję sprzedać w 2016 r. Nieruchomość przed podziałem i nieruchomości po jej podziale – stanowią wyłączną własność Wnioskodawczyni. Podział nieruchomości w 2015 r. nie wywołał skutku w postaci nabycia i nie stanowi daty nowego nabycia, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynie i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.