0115-KDIT2-3.4011.175.2018.3.AWO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy zakup udziału ½ części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w S. od matki uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2018 r. (data wpływu 9 maja 2018 r.), uzupełnionym w dniu 4 czerwca 2018 r. oraz w dniu 19 czerwca 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2018 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 4 czerwca 2018 r. oraz w dniu 19 czerwca 2018 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym, po uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W testamencie po śmierci ojca w dniu 16 stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała nieruchomość, którą sprzedała dnia 30 kwietnia 2018 r. Za pieniądze pozyskane z tej transakcji Wnioskodawczyni chciałaby kupić od swojej matki udział w wysokości 50% w nieruchomości (działka gruntu zabudowana domem mieszkalnym), w której posiada drugie 50% udziału, również otrzymanego w testamencie po śmierci ojca w dniu 16 stycznia 2013 r.

W uzupełnieniu przedmiotowego wniosku dodano, że ojciec Wnioskodawczyni zmarł w dniu 16 stycznia 2013 r., co potwierdza Urząd Stanu Cywilnego w S. w odpisie skróconym aktu zgonu. Zgodnie z wolą zmarłego ojca Wnioskodawczyni, wyrażoną 2 grudnia 2010 r. w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, jedynym spadkobiercą była Wnioskodawczyni. Testament został otwarty i ogłoszony 13 maja 2013 r. w Sądzie Rejonowym S. - Centrum Wydział II Cywilny. Sąd ogłosił, że spadek po ojcu Wnioskodawczyni nabyła wprost Wnioskodawczyni. Postanowienie Sądu uprawomocniło się 4 czerwca 2013 r.

W dniu 11 grudnia 2013 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w S. wydał zaświadczenie numer X (znak: Y), w którym stwierdził, że:

 1. po zmarłym 16 stycznia 2013 r. ojcu Wnioskodawczyni zostało zgłoszone nabycie w drodze spadku własności rzeczy i praw majątkowych, a wśród nich m.in.
  1. udziału do ½ działki gruntu numer A położonej w miejscowości U., gmina K.,
  2. udziału do ½ działki gruntu numer B położonej w miejscowości U., gmina K.,
  3. udziału do ½ działki gruntu numer C położonej w miejscowości U., gmina K.,
  4. udziału do ½ części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w S.,
 2. spadek na podstawie testamentu nabyła wprost Wnioskodawczyni w całości,
 3. nabycie w drodze spadku własności rzeczy i praw przez ww. jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn,

Do pozostałych udziałów w ½ części opisanych wyżej nieruchomości prawo własności posiada matka Wnioskodawczyni, co potwierdzają wpisy w prowadzonych dla nich ksiąg wieczystych.

Wnioskodawczyni dodała, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. sprzedała nieruchomości gruntowe niezabudowane  działki A, B, C położone w U., gmina K., na podstawie umowy sprzedaży i umowy przeniesienia własności sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Ze względu na to, że do sprzedaży wskazanych działek doszło 30 kwietnia 2018 r, a więc w okresie nieprzekraczającym 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez Wnioskodawczynię tych nieruchomości (13.05.2013 r.) uzyskany dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) dalej zwanej – „ustawa o pdof”).

Wnioskodawczyni dodała, że zamierza skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przeznaczyć dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości (trzech działek gruntu) na własne cele mieszkaniowe - zakup pozostałego udziału (należącego do matki) w wysokości ½ części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w S.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że przedmiotową ulgę, zamierza zrealizować w 2018 r., poprzez zamieszkanie w przedmiotowej nieruchomości (po zawarciu umowy sprzedaży, przeniesieniu prawa własności, dokonaniu niezbędnych nakładów remontowo - budowlanych)  Wnioskodawczyni zamieszka w całej nieruchomości (dotychczas Wnioskodawczyni zajmuje połowę nieruchomości).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zakup udziału ½ części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w S. od matki uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof, jeżeli przeznaczy dochód uzyskany ze sprzedaży opisanych nieruchomości na własne cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o pdof. Zgodnie z tym przepisem wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe obejmują m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w tym budynku, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie związanych z tym budynkiem. Rodzaj planowanego wydatku spełnia, zdaniem Wnioskodawczyni, wymienione kryteria. W ocenie Wnioskodawczyni nie ma więc znaczenia, czy nabędzie nieruchomość od swojej matki, czy od osoby trzeciej, np. od innej osoby fizycznej lub dewelopera. Ustawa o pdof nie definiuje osoby zbywcy. Zdaniem Wnioskodawczyni ważne jest jednak to, aby uzyskane ze sprzedaży środki pieniężne przeznaczono na zakup przedmiotowej nieruchomości w terminie do 31 grudnia 2020 r. licząc od 30 kwietnia 2018 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)c) wyżej wskazanej ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W myśl natomiast art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Stosownie zaś do art. 30e ust. 1 wskazanej ustawy, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do ustępu drugiego wskazanego artykułu (art. 30e ust. 2 cytowanej ustawy) podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ustawy).

Stwierdzić zatem należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni dokona sprzedaży wskazanych we wniosku nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, wówczas transakcja ta będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednakże dochód z przedmiotowej sprzedaży (nieruchomości) – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy – może zostać objęty zwolnieniem z opodatkowania przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Stanowi on, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w tym artykule (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy), uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Należy jednakże zaznaczyć, że powyższe zwolnienie obejmować będzie wyłącznie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z przedmiotowego odpłatnego zbycia.

Uwzględniając zatem treść zacytowanych wyżej przepisów należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w ustawie jest wydatkowanie otrzymanego przychodu w ustawowym terminie i wyłącznie na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania, ma bowiem charakter wyczerpujący (enumeratywny).

Z wniosku wynika, że środki pieniężne uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia działek numer A, B, C Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć na nabycie udziału w nieruchomości, której jest już współwłaścicielem. Wnioskodawczyni planuje wykupić udział należący do matki. W przedmiotowej (całej) nieruchomości Wnioskodawca będzie mieszkać.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy zatem stwierdzić, że wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię – nie później niż w okresie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie wskazanych działek gruntu (z zastrzeżeniem, że nie nastąpiło to w wykonaniu działalności gospodarczej) – na nabycie udziału (w wysokości 1/2 części, nalężącym obecnie do matki Wnioskodawczyni) w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w przypadku faktycznego realizowania przez Wnioskodawczynię w tej nieruchomości własnych celów mieszkaniowych, będą mogły stanowić wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać rozliczeniu, przy ustalaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania, na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić jednakże należy, że na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie natomiast do ustępu 7 wskazanego powyżej przepisu (art. 30e ust. 7 ustawy), w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70561 Szczecin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43−300 Bielsko−Biała.