0115-KDIT2-3.4011.134.2018.2.AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wydatkowanie do końca 2020 r. całego przychodu, uzyskanego ze sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym (odziedziczonych po zmarłej mamie) na nadpłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego uprzednio na zakup 76/100 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego oraz na spłatę bieżących rat z odsetkami, będzie uprawniało do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do całej kwoty ze sprzedaży ww. lokalu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2018 r. (data wpływu – 13 kwietnia 2018 r.) – uzupełnionym pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu – 26 kwietnia 2018 r.) – o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze zbycia udziału we własności nieruchomości lokalowej nabytego w drodze spadku, w związku z przeznaczeniem środków ze sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na nabycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze zbycia udziału we własności nieruchomości lokalowej nabytego w drodze spadku, w związku z przeznaczeniem środków ze sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na nabycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Wobec tego pismem z dnia 19 kwietnia 2018 r. znak 0115-KDIT2-3.4011.134.2018.1.AW wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Niniejsze zostało dokonane w dniu 26 kwietnia 2018 r. (data wpływu).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

W dniu 29 września 2017 r. zmarła mama Wnioskodawczyni, po której odziedziczyła ona 2/6 części mieszkania położonego w X, co zostało potwierdzone w akcie dziedziczenia z dnia 19 października 2017 r.

W związku z wysokimi kosztami utrzymania oraz brakiem możliwości zamieszkania w tej nieruchomości, uczestnicy spadku wraz z Wnioskodawczynią podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż mieszkania nastąpiła w dniu 15 marca 2018 r. W wyniku tej transakcji Wnioskodawczyni uzyskała kwotę 75 000zł. Kwotę tę zamierza przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w związku z nabyciem mieszkania, w którym obecnie mieszka, tj. lokalu położonego przy B w X.

Wnioskodawczyni wyjaśnia, że umowę kredytu hipotecznego zawarła w dniu 15 grudnia 2010 r. razem z Andrzejem C. z bankiem. Na podstawie tej umowy bank udzielił Wnioskodawczyni i Panu Andrzejowi C. kredytu mieszkaniowego w kwocie 137 474,54zł. Kwota kredytu na dzień dzisiejszy wynosi 114 000zł.

W dniu 3 stycznia 2011 r. na podstawie aktu notarialnego, dotyczącego umowy zamiany i umowy sprzedaży, Wnioskodawczyni nabyła 24/100 części własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy B w x., w związku z przeniesieniem przysługującego Wnioskodawczyni udziału (1/6) w nieruchomości położonej w X (odziedziczonego po zmarłym w 2006 r. ojcu) na rzecz Wnioskodawczyni siostry i jej męża.

Na podstawie ww. aktu notarialnego z dnia 3 stycznia 2011 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem Andrzejem C. do majątku wspólnego za kwotę 125 000zł pozostałe 76/100 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego przy B w X.

Ww. kwotę w wysokości 125 000zł Wnioskodawczyni i jej mąż zapłacili sprzedającym – jako małżonkowie – ze środków uzyskanych na ten cel z kredytu bankowego.

Wnioskodawczyni podkreśla, że w ww. nieruchomości znajdującej się B w X. mieszka i realizuje w niej wraz z mężem własne cele mieszkaniowe. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym w wysokości 75 000zł (odziedziczonych po mamie) zamierza przeznaczyć w całości, tj. w wysokości 75 000zł na nadpłatę kredytu mieszkaniowego, spłatę bieżących rat wraz z odsetkami.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała ponadto:

 1. Związek małżeński z Andrzejem C. zawarła 18 grudnia 2010 r. w USC.
 2. Umowę kredytu hipotecznego mix z oprocentowaniem zmiennym na zakup lokalu mieszkalnego przy B w X. Wnioskodawczyni zawarła w dniu 15 grudnia 2010 r. z Bankiem wraz z Andrzejem C. na równych warunkach, co skutkuje solidarną odpowiedzialnością za zobowiązanie kredytowe.
 3. Lokal mieszkalny położony przy B w X. Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem Andrzejem C. w dniu 3 stycznia 2011 r. od siostry i jej męża Jolanty i Tomasza S. Aktem Notarialnym w następujący sposób:
  Wnioskodawczyni Beata C. przeniosła na rzecz małżonków Jolanty i Tomasza S. cały przysługujący jej udział wynoszący 1/6 części we własności nieruchomości lokalowej w X. przy A, będący należną częścią spadku po zmarłym ojcu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i funduszem remontowym w zamian za co Jolanta S. w imieniu własnym i w imieniu Tomasza S. przeniosła na rzecz Beaty C. udział wynoszący 24/100 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego przy B w X.
  Strony oświadczyły, że umowę zawarły bez żadnych spłat i dopłat.
  Zbyty udział w nieruchomości przy A w X. Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po swoim ojcu, co zostało stwierdzone prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w X., co stanowiło majątek odrębny Wnioskodawczyni.
  Przejście praw związanych z nabytymi udziałami w prawach do lokali będących przedmiotem tej umowy nastąpiło w dniu 3 stycznia 2011 r. w Akcie Notarialnym.
  Ponadto Jolanta S. w imieniu własnym i jej męża Tomasza S. sprzedała Andrzejowi i Beacie małżonkom C. za cenę 125 000zł udział wynoszący 76/100 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego przy B w X.
  Andrzej i Beata małżonkowie C. udział ten w tym prawie do lokalu mieszkalnego za wymienioną cenę kupili do ich majątku wspólnego.
 4. Nadwyżka kredytu hipotecznego przeznaczona została na zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, wynagrodzenie notariusza, opłat sądowych, oraz remont lokalu mieszkalnego przy B.
 5. Przez zwrot „nadpłata kredytu” Wnioskodawczyni rozumie, częściową i wcześniejszą spłatę kapitału kredytu, co ma skutkować zmniejszeniem kapitału kredytu, a tym samym pomniejszenie należnych odsetek. Wcześniejsza spłata kredytu w znacznym stopniu obniży koszty.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wydatkowanie do końca 2020 r. całego przychodu w kwocie 75 000zł, uzyskanego ze sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym (odziedziczonych po zmarłej mamie) na nadpłatę kredytu mieszkaniowego, zawartego w dniu 15 grudnia 2010 r., zaciągniętego uprzednio na zakup 76/100 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego przy B w X. oraz na spłatę bieżących rat z odsetkami, będzie uprawniało do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do całej kwoty ze sprzedaży ww. lokalu?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym zdarzeniu przyszłym, wydatkowanie do końca 2020 r. całej kwoty (75.000zł), uzyskanej ze sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym, stanowiący jej własny majątek osobisty, na spłatę kredytu mieszkaniowego, zawartego w dniu 15 grudnia 2010 r., zaciągniętego wraz z Andrzejem C. uprzednio na zakup 76/100 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego przy B w X. oraz na spłatę bieżących rat wraz z odsetkami będzie ja uprawniało do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do całej kwoty ze sprzedaży ww. prawa do lokalu.

Skoro sprzedane udziały w ww. nieruchomości stanowiły majątek osobisty Wnioskodawczyni, a uzyskany z tej sprzedaży dochód zostanie wydatkowany do końca 2020 r. na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez Wnioskodawczynię wraz z Andrzejem C. na zakup 76/100 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego do ich majątku wspólnego, to nie ma w tej sytuacji przeszkód prawnych, aby dochód korzystał ze zwolnienia podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota uzyskana ze sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym zostanie bowiem przeznaczona na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni, to jest na spłatę kredytu dotyczącego lokalu mieszkalnego w którym mieszka na stałe wraz z małżonkiem Andrzejem C. Nie ma przy tym znaczenia, że umowa kredytowa na zakup udziałów została zawarta w dniu 15 grudnia 2010 r., a związek małżeński z Andrzejem C. Wnioskodawczyni zawarła trzy dni później, tj. w dniu 18 grudnia 2010 r.

Wnioskodawczyni podkreśla, że udziały w wysokości 76/100 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabyła wraz z mężem w dniu 3 stycznia 2011 r., jako małżeństwo do majątku wspólnego, oraz że zapłata za te udziały nastąpiła z kredytu bankowego zaciągniętego przez Wnioskodawczynię i Pana Andrzeja C. na ten cel, co wynika też z aktu notarialnego z dnia 3 stycznia 2011 r., dotyczącego umowy zamiany i umowy sprzedaży.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych przewidziane zostało zwolnienie od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w który nastąpiło odpłatne zbycie. Przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub prawa majątkowego zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego.

Z kolei na wydatki na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ww. ustawy) oraz remont własnego budynku mieszkalnego, jego części (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy), a także spłatę kredytu, oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego na cele określone powyżej (art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy). Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o którym mowa w art. 21 ust .25 pkt 1 lit. d) niniejszej ustawy rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność podatnika.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, wydatkowanie do końca 2020 r. całej kwoty ze sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym, stanowiący własny majątek osobisty Wnioskodawczyni, na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego uprzednio wraz z Andrzejem C. na zakup do majątku wspólnego udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego oraz na spłatę bieżących rat wraz z odsetkami będzie uprawniało Wnioskodawczynię do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do całej kwoty (tj. 75 000zł) uzyskanej ze sprzedaży ww. udziałów w lokalu mieszkalnym położonym w X. przy A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.

Tym samym – w przedmiotowej sprawie – sprzedaż udziału we własności lokalu mieszkalnego – z uwagi na okoliczność, że nie minął pięcioletni okres, o którym mowa w wyżej cytowanym art. 10 ust. 1 pkt 8 – stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust.2 ustawy).

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio (art. 19 ust. 1 ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), z zastrzeżeniem ust. 6d, uważa się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c ustawy).

W świetle powyższego definicję kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, że koszty takie stanowią udokumentowane koszty nabycia nieruchomości powiększone o nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, a poczynione zostały w czasie jej posiadania. Wysokość tych nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30 ust. 5 ustawy).

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Na podstawie art. 21 ust. 26 omawianej ustawy podatkowej, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o którym mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
 • przeznaczonych na cele rekreacyjne.

W myśl natomiast ust. 30 wskazanego wyżej artykułu 21, przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Odnosząc zatem przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że powołany powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem wydatkowania – w warunkach określonych w ustawie – uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych dochodu wyłącznie na cele wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Zatem podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – jest okoliczność wydatkowania (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycia) przychodu ze sprzedaży nieruchomości i praw – w wysokości, która odpowiada iloczynowi osiągniętego z tego tytułu dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych – na wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy cele mieszkaniowe.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni środki z opłatnego zbycia udziału we własności lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku do jej majątku odrębnego (całą kwotę ze sprzedaży), przeznaczy na spłatę kredytu hipotecznego („nadpłata kredytu mieszkaniowego” i bieżące raty) oraz odsetek zaciągniętego wspólnie z Andrzejem C. (na równych warunkach, co skutkuje solidarną odpowiedzialnością za zobowiązanie kredytowe), który obecnie jest jej mężem na nabycie do majątku wspólnego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, w którym obecnie (wraz z mężem) mieszka.

W tym miejscu wskazać należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Jak wynika z art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Stosownie natomiast do art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Jak wskazano powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym cele, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Do wydatków tych zalicza się m. in. określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy, wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, czyli zgodnie z ww. art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Uwzględniając zatem powyższe stwierdzić należy, że wydatki na spłatę opisanego we wniosku kredytu, którym wraz z małżonkiem Panem Andrzejem C. sfinansowała Pani nabycie do ich majątku wspólnego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, w którym realizuje własne cele mieszkaniowe, mogą być uznane za wydatki na własny cel mieszkaniowy Wnioskodawczyni, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym wskazać należy, że zwolnieniu podlega dochód, o którym mowa w art. 30e ustawy w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie (art. 19 ustawy) z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Innymi słowy wskazaną we wniosku kwotę 75 000 zł można w całości uwzględnić w algorytmie wyliczania dochodu zwolnionego stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy jeśli w całości odpowiada ona przychodowi, o którym mowa w art. 19 ustawy.

Zastrzec jedynie należy, że przedmiotem interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego nie może być dokonywanie oceny danych liczbowych (rozliczeń) zawartych we wniosku o wydanie takiej interpretacji. Rozstrzygnięcie w zakresie konkretnych kwot stanowiących podstawę opodatkowania, bądź podstawę do zwolnienia – zgodnie z treścią art. 21 ustawy – Ordynacja podatkowa – może być zawarte jedynie w decyzji podatkowej, która jest wydawana po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej przez właściwy w tej sprawie organ podatkowy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.