0115-KDIT2-1.4011.282.2018.1.KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku – brak źródła.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2018 r. (data wpływu 1 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 20 października 1939 r. zmarł wuj Wnioskodawczyni F.N. Na mocy wspólnego poświadczenia dziedziczenia z dnia 29 listopada 1946 r. matka Wnioskodawczyni, Pani M. P. odziedziczyła po zmarłym bracie udział wynoszący 13/84 w nieruchomości położonej w P. przy ul. K. Pani M.P. zmarła dnia 14 marca 1976 r., zaś spadek po niej w całości (w tym udział w nieruchomości położonej w P. przy ul. K.) na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez Sąd Rejonowy w G. I Wydział Cywilny z dnia 16 czerwca 2011 r. nabyła Wnioskodawczyni. Orzeczenie Sądu w tym przedmiocie uprawomocniło się 8 lipca 2011 r.

Dnia 22 grudnia 2017 r. Wnioskodawczyni reprezentowana przez pełnomocnika, syna P. J. G. zawarła z jednym z pozostałych spadkobierców po kupcu F. N. umowę przedwstępną sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w P. przy ul. K., na podstawie której zobowiązała się zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której Sprzedająca sprzeda cały swój udział wynoszący 13/84 części w nieruchomości stanowiącej działkę nr 123 o powierzchni 969 m2, położonej w P. przy ulicy K. Następnie dnia 9 maja 2018 r. na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego przed, notariuszem w Kancelarii Notarialnej w P. Wnioskodawczyni sprzedała swój udział w przedmiotowej nieruchomości za kwotę 200.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonana sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w P. przy ulicy K., który Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po zmarłej w dniu 14 marca 1976 r. M.P. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, dokonana sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w P. przy ul. K., który Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po zmarłej w dniu 14 marca 1976 r. M.P. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
  4. innych rzeczy
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Z przedstawionego w niniejszej sprawie stanu faktycznego wynika, że 14 marca 1976 r. zmarła matka Wnioskodawcy, której jedynym spadkobiercą była córka - Wnioskodawczyni. Sąd Rejonowy w G. w dniu 16 czerwca 2011 r. wydał postanowienie, w którym uznał Wnioskodawcę spadkobiercą ustawowym zmarłej matki. Wnioskodawca w spadku otrzymała m.in. sprzedany następnie w opisanych powyżej okolicznościach udział w nieruchomości położonej w P. przy ul. K.

W niniejszej sprawie istotna jest więc kwestia ustalenia, od której daty w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości należy liczyć 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - czy od daty śmierci spadkodawcy (1976 r.), czy też od momentu, w którym Sąd uznał że Wnioskodawczyni jest spadkobiercą, tj. wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (2011 r.), czy też od jakiegoś innego momentu.

Wskazać należy, że ustawy podatkowe nie precyzują, co oznacza nabycie w drodze spadku, a więc należy sięgnąć do prawa cywilnego. Jak wynika z art. 922 Kodeksu cywilnego, spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. Z kolei art. 924 mówi, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a art. 925 - że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Z powyższego wynika jednoznacznie, że spadkobiercy wchodzą w posiadanie spadku w momencie śmierci spadkodawcy.

W tym przedmiocie wypowiedział się też Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt: II FSK 500/10, w którym uznał, iż: „W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku pięcioletni termin, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczy się od daty śmierci spadkodawcy, a nie od działu spadku.

Z uwagi na powyższe bez znaczenia pozostaje fakt, że potwierdzenie nabycia spadku nastąpiło dopiero na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w ... I Wydział Cywilny, ponieważ postanowienie to nie miało charakteru konstytutywnego, a jedynie deklaratoryjny. W konsekwencji datą nabycia spadku, czyli datą nabycia przez Wnioskodawczynię m.in. udziału w nieruchomości położonej w P. przy ul. K. jest dzień śmierci matki Wnioskodawczyni, tj. 14 marca 1976 r. Niezależnie od tego stwierdzić należy, iż nawet w wypadku uznania, że Wnioskodawczyni nabyła udział w nieruchomości w wyniku stwierdzenia nabycia spadku 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również upłynął z końcem 2016 r.

Na podstawie powyższego, zdaniem Wnioskodawczyni dokonana przez nią sprzedaż udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.