0115-KDIT1-2.4012.287.2018.1.AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak obowiązku opodatkowania czynności wycofania nieruchomości z działalności, brak obowiązku korekty podatku naliczonego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 14 maja 2018 r. (dopłata), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności wycofania nieruchomości z działalności, braku obowiązku korekty podatku naliczonego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 14 maja 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności wycofania nieruchomości z działalności, braku obowiązku korekty podatku naliczonego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Od dnia 13 grudnia 2000 r. prowadzi Pan jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą „V.” zarejestrowaną w centralnej ewidencji działalności gospodarczej i jest zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Od 2015 r. głównym przedmiotem prowadzonej przez Pana działalności jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerem 2221Z. Drugą gałęzią działalności jest sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych, sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerem 4644Z. Prowadzi Pan księgi rachunkowe i zatrudnia pracowników w liczbie obecnie 97 osób. W ramach prowadzonej działalności posiada Pan własne logo i strony internetowe. W prowadzonej działalności wykorzystuje Pan nieruchomości objęte małżeńską wspólnotą majątkową. Nieruchomości wykorzystywane w działalności gospodarczej to grunty objęte księgami wieczystymi o nr AAA (działka 157 o pow. 3.939 m2), BBB (działki 54/1, 57/21, 57/22, 133/2, 156 o łącznej pow. 10.353 m2), CCC (działka 57/34 o pow. 651 m2) i DDD (działki 59/7 i 158 o łącznej pow. 24.764 m2). Nieruchomości są zabudowane następującymi obiektami: Hala produkcyjna, Budynek hurtownia, Wiata magazynowa, Kompleks magazynowo-biurowy, Budynek magazynowy, Magazyn wysokiego składowania, Magazyn surowców i palet, Przyłącze wodno-kanalizacyjne, Utwardzenie drogi, Parking, Ogrodzenie (dalej łącznie: „Nieruchomości”).

Nieruchomości nie są nieruchomościami o charakterze mieszkalnym. Aktualnie rozważa Pan zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej - planuje działalność prowadzoną w formie indywidualnej działalności gospodarczej (dalej: „Działalność”) przekształcić w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej; „Spółka”) na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. Przed przekształceniem Działalności w Spółkę zamierza Pan wyłączyć nieruchomości z dotychczasowej działalności do majątku prywatnego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu najmu prywatnego tych nieruchomości. Rozważa Pan wynajem, w tym na rzecz Spółki, nieruchomości.

W ramach działalności w zakresie najmu Nieruchomości nie będzie Pan korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy i będzie Pan wykonywał ten najem jako podatnik VAT czynny. W okresie pomiędzy wyłączeniem Nieruchomości z Działalności do majątku prywatnego i powstaniem Spółki (data zależna od momentu rejestracji Spółki w KRS, na którą nie ma Pan wpływu) Nieruchomości będą nadal wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności, jednak nienależąc do majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za ten okres nie będzie Pan dokonywał odpisów amortyzacyjnych od Nieruchomości. Z chwilą rejestracji Spółki rozpocznie się najem tych nieruchomości. Nieruchomości nie będą w tym okresie, ani następnie po rozpoczęciu ich wynajmu, wykorzystywane do zaspokajania potrzeb osobistych podatnika i osób mu najbliższych. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie także do likwidacji działalności osoby fizycznej, bowiem w rozumieniu podatku dochodowego zostanie ona przekształcona w spółkę, wraz z sukcesją uniwersalną, zgodnie z przepisem art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, zaś w rozumieniu ustawy o VAT nadal będzie kontynuowana w zakresie najmu Nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wycofanie z Działalności Nieruchomości w celu jej wynajmu podlega opodatkowaniu VAT?
 2. Czy wycofanie z Działalności Nieruchomości w celu jej wynajmu powoduje obowiązek korekty podatku naliczonego?
 3. Czy w okresie pomiędzy wycofaniem Nieruchomości z Działalności, w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych, i rozpoczęciem najmu przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z używaniem Nieruchomości prywatnej na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wycofanie Nieruchomości z Działalności w celu jej wynajmu nie podlega opodatkowaniu VAT.
 2. Wycofanie Nieruchomości z Działalności w celu jej wynajmu nie powoduje obowiązku korekty podatku naliczonego.
 3. W okresie pomiędzy wycofaniem Nieruchomości z Działalności, w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych, i rozpoczęciem najmu przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z używaniem Nieruchomości prywatnej na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej VAT.

Uzasadnienie.

Uwagi ogólne.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Pod pojęciem towarów, zgodnie z przepisem art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, zaś w świetle przepisów Kodeksu cywilnego nie ulega wątpliwości, że Nieruchomości stanowią rzeczy, a zatem przedmiotem niniejszego wniosku są towary, w rozumieniu ustawy o VAT. Zgodnie z powołanymi przepisami, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m. in. odpłatna dostawa towarów, jednakże zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, także niektóre inne rozporządzenia są uznawane za odpłatną dostawę towarów: przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie powołany przepis nie będzie mieć zastosowania, w związku z tym, że nie zostanie spełniona jego hipoteza. W pierwszej kolejności należy wskazać, że nie dojdzie do zmian własnościowych przedmiotowych Nieruchomości, bowiem obecnie stanowią one współwłasność małżonków, a po dokonaniu zaplanowanych działań nadal pozostaną ich własnością. Nie dojdzie zatem ani do darowizny wskazanej w pkt 2 powołanego przepisu, ani przekazania na rzecz innych osób wskazanych powyżej w pkt 1 powołanego przepisu. Należy także rozważyć, czy dojdzie do przekazania towarów na cele osobiste podatnika, w związku ze wskazanym w opisie zdarzenia przyszłego zamiarem wycofania Nieruchomości z Działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wskazać w tym miejscu należy, iż definicje działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym oraz o podatku VAT są całkowicie odmienne, zatem niezależnie od skutków prawnych wycofania Nieruchomości z działalności gospodarczej dojdzie do wycofania tych towarów z działalności w rozumieniu podatku VAT i przekazania ich na cele osobiste podatnika. Działalność gospodarcza została zdefiniowana w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W związku z powyższym należy wskazać, że osoba fizyczna może być podatnikiem podatku VAT z różnych przyczyn, m.in. prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych, działalności rolniczej, leśnej, niestanowiących działalności gospodarczej, czy z tytułu najmu niebędącego działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Z tytułu wszystkich czynności spełniających definicję działalności gospodarczej osoba fizyczna jest jednym podatnikiem VAT i całość podejmowanych działań ujmuje w jednej deklaracji dla podatku VAT składanej w imieniu własnym (osoby fizycznej, bez wskazywania innych oznaczeń - np. prowadzonej działalności). Wobec powyższego, nie ma znaczenia dla oceny na gruncie podatku VAT dokonanie wycofania danych składników majątkowych z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a dopiero przekazanie ich na cele osobiste podatnika. Przez cele osobiste podatnika należy rozumieć zaspokajanie jego potrzeb osobistych (w odniesieniu do nieruchomości będą to np. własne cele mieszkaniowe), ale nie będzie to dotyczyć sytuacji zmiany sposobu wykorzystywania danych towarów, np. z wykorzystywania ich w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym na przeznaczenie ich na wynajem poza tą działalnością. W takim wypadku nie dochodzi bowiem do zaspokojenia potrzeb osobistych w rozumieniu podatku VAT, bowiem ten sposób ich wykorzystania jest także uznawany za działalność gospodarczą w rozumieniu podatku VAT, a tym samym nie może stanowić zaspokajania potrzeb osobistych w rozumieniu ustawy o VAT. Podobne stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 września 2015 r. sygn. IBPP3/4512-448/15/KG w której stwierdził, że „w opisanej we wniosku sytuacji mimo wycofania z ewidencji środków trwałych lokalu użytkowego, nie dojdzie do jego przekazania z działalności gospodarczej do majątku prywatnego, gdyż przedmiotowy lokal użytkowy został nabyty przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych oraz przedmiotowy lokal użytkowy Wnioskodawca planuje wycofać z działalności gospodarczej na cele osobiste z przeznaczeniem do wynajmu. Tym samym Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu występował w roli podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność gospodarczą”.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe, należy wskazać, że z przyczyn niezależnych od Pana dojdzie do sytuacji, gdy Nieruchomość zostanie wycofana z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a jej wynajem na rzecz Spółki rozpocznie się w późniejszym okresie. Wynika to z konieczności wycofania Nieruchomości przed rozpoczęciem procesu przekształcenia oraz powstaniem Spółki (i rozpoczęciem najmu), które nastąpi dopiero z chwilą wpisu jej do odpowiedniego rejestru. Jednakże w międzyczasie, mimo wycofania Nieruchomości z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, będzie ona cały czas (bez przerwy) wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym również od momentu jej wycofania do momentu powstania Spółki i rozpoczęcia najmu. Przy czym należy wskazać, że w tym okresie nie dojdzie do przekazania czy nawet wykorzystania ich na cele osobiste podatnika i innych osób wskazanych w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, bowiem nieruchomość będzie cały czas wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej, tj. opisanej w zdarzeniu przyszłym Działalności.

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie Nieruchomości z Działalności w celu jej wynajmu nie podlega opodatkowaniu VAT. Wynika to z faktu, że zmiana sposobu użytkowania Nieruchomości nie stanowi żadnej czynności opodatkowanej, ani nie powoduje wykorzystania Nieruchomości do działalności zwolnionej lub niepodlegającej. Zmiana ta nie wywołuje skutków w VAT, bowiem przez cały czas będzie ją Pan wykorzystywał jako podatnik VAT. Stanowisko to znajduje potwierdzenie także w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2014 r. (sygn. IPPP2/443-936/14-5/DG) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 listopada 2014 r. (sygn. ILPP1/443-705/14-5/NS).

Ad 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego przepisy art. 86 oraz art. 90-91 ustawy o podatku od towarów i usług, wycofanie Nieruchomości z Działalności w celu jej wynajmu nie powoduje obowiązku korekty podatku naliczonego. Mając na uwadze odpowiedź na pytanie nr 1 oraz fakt nieprzerwanego wykorzystania Nieruchomości do czynności opodatkowanych przez Pana jako podatnika VAT, nie wywoła to skutków dla odliczonego podatku VAT, w tym obowiązku jego korekty.

Ad 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego przepis art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, w okresie pomiędzy wycofaniem Nieruchomości z Działalności, w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych, i rozpoczęciem najmu przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z używaniem Nieruchomości prywatnej na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej VAT. Nieruchomość przez cały czas, w tym także w okresie pomiędzy wycofaniem z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i rozpoczęciem najmu, będzie wykorzystywana do prowadzonej przez Pana działalności opodatkowanej VAT, a tym samym będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z używaniem Nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.