0114-KDIP3-2.4011.168.2017.1.KW1 | Interpretacja indywidualna

Przekazanie przez Wnioskodawcę działek gruntowych nabytych w drodze darowizny od matki na rzecz siostry w ramach spłaty jej udziału w lokalu mieszkalnym, będzie stanowiło odpłatne zbycie nieruchomości i będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30e ust. 1 i 2 w zw. z art. 19 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wydatki na nabycie udziału w lokalu mieszkalnym, w którym zamieszkuje Wnioskodawca, będą stanowiły własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z przewidzianego w tym przepisie zwolnienia.
0114-KDIP3-2.4011.168.2017.1.KW1interpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. nieruchomości
 3. spłata
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2017 r. (data wpływu 12 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego wynikającego z przeniesienia własności nieruchomości oraz zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest:

 • w zakresie zastosowania art. 30e ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego wynikającego z przeniesienia nieruchomości oraz zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 24 lutego 2011 r. o stwierdzenie nabycia spadku, spadek po ojcu Wnioskodawcy Grzegorzu G. został nabyty po połowie przez Wnioskodawcę - lvara G. oraz przyrodnią siostrę Wnioskodawcy Orestę B. W skład majątku spadkowego wchodzi m.in. lokal mieszkalny o powierzchni 41,8 m2 i o wartości ok. 300.000 zł, w którym aktualnie Wnioskodawca zamieszkuje wraz z matką.

Obecnie prowadzone są rozmowy z pełnomocnikiem siostry Oresty B. zmierzające do ustalenia warunków działu spadku ze spłatą. Wnioskodawca chciałby zatrzymać lokal mieszkalny dla siebie i spłacić siostrę z jej połowy lokalu mieszkalnego przekazując jej 3 działki gruntowe o łącznej wartości ok. 150.000 zł. Dwie z tych trzech działek, które Wnioskodawca zamierza przekazać siostrze, otrzyma w najbliższym czasie w formie darowizny od matki. Trzecia działka jest już własnością Wnioskodawcy od 1992 roku. Po otrzymaniu przez Wnioskodawcę tych dwóch działek, planowane jest dokonanie działu spadku do końca 2017 r.

Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czy z uwagi na planowane przekazanie siostrze nowo nabytych przez Wnioskodawcę nieruchomości gruntowych, Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od dochodu ze zbycia tych nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przekazanie działek gruntowych siostrze (których właścicielem Wnioskodawca stanie się w roku 2017 w wyniku otrzymanej darowizny) w ramach spłaty swojej siostry z jej połowy odziedziczonego po ojcu lokalu mieszkalnego, należy traktować jako odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych i w związku z tym czynność ta będzie podlegała podatkowi dochodowemu od odpłatnego zbycia nieruchomości - na podstawie art. 30e ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - z uwagi na fakt, że transakcja będzie miała miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie działek?
 2. Czy nabycie od siostry udziału w przedmiotowym lokalu mieszkalnym zamieszkiwanym przez Wnioskodawcę (w ramach dokonywanego działu spadku ze spłatą), w zamian za nieruchomości gruntowe, można potraktować jako wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe i będzie tu miała zastosowanie ulga podatkowa (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) a zatem nie będzie konieczności uiszczenia 19% podatku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości?

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie działek gruntowych w ramach spłaty siostry z jej połowy odziedziczonego po ojcu mieszkania należy traktować jako odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych i w związku z tym czynność ta będzie podlegała podatkowi dochodowemu od odpłatnego zbycia nieruchomości - na podstawie art. 30e ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - z uwagi na fakt, że transakcja będzie miała miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie działek.

Według Wnioskodawcy, nabycie od siostry udziału w lokalu mieszkalnym zamieszkiwanym przez Wnioskodawcę można jednak potraktować jako wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe i w związku z tym będzie tu miała zastosowanie ulga podatkowa (art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) a zatem nie będzie konieczności uiszczenia 19% podatku od dochodu ze zbycia przedmiotowych nieruchomości gruntowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w części dotyczącej zastosowania art. 30e ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 24 lutego 2011 r. o stwierdzenie nabycia spadku, spadek po ojcu został nabyty po połowie przez Wnioskodawcę oraz przyrodnią siostrę Wnioskodawcy. W skład majątku spadkowego wchodzi m.in. lokal mieszkalny o wartości ok. 300.000 zł, w którym aktualnie Wnioskodawca zamieszkuje wraz z matką. Obecnie prowadzone są rozmowy z pełnomocnikiem siostry zmierzające do ustalenia warunków działu spadku ze spłatą. Wnioskodawca chciałby zatrzymać mieszkanie dla siebie i spłacić siostrę z jej połowy mieszkania przekazując jej 3 działki gruntowe o łącznej wartości ok. 150.000 zł. Dwie z tych trzech działek, które Wnioskodawca zamierza przekazać siostrze, otrzyma w najbliższym czasie w formie darowizny od matki. Trzecia działka jest już własnością Wnioskodawcy od 1992 roku. Po otrzymaniu przez Wnioskodawcę tych dwóch działek, planowane jest dokonanie działu spadku do końca 2017 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8, stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Jednocześnie wyjaśnić należy, że ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 8 posłużył się pojęciem „odpłatne zbycie”, nie zawężając czynności prawnych, w wyniku których dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości, jedynie do umowy sprzedaży, czy zamiany. Zatem uznać należy, że pod pojęciem odpłatnego zbycia rozumie się każdą czynność, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa własności z dotychczasowego właściciela na nowy podmiot w zamian za korzyść majątkową.

W przypadku Wnioskodawcy korzyścią taką będzie wygaśnięcie zobowiązania z tytułu spłaty udziału przyrodniej siostry w przedmiotowym lokalu mieszkalnym. W związku z powyższym przeniesienie własności działek gruntowych należy traktować jako odpłatne zbycie.

Z uwagi na fakt, że jedna z działek jest własnością Wnioskodawcy od 1992 roku, przeniesienie jej własności na siostrę przyrodnią nie będzie stanowić przychodu z odpłatnego zbycia, gdyż minął okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Odnosząc się natomiast do zbycia na rzecz przyrodniej siostry dwóch działek nabytych w formie darowizny od matki należy wskazać, że zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo, że strony inaczej postanowiły. Należy zatem wskazać, że nabyciem w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest każda czynność, na mocy której na osobę fizyczną – nabywcę przechodzi własność nieruchomości, bez względu na to, czy nabycie następuje w sposób odpłatny czy nieodpłatny.

W myśl art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony.

W związku z powyższym, skoro między darowizną a przeniesieniem własności dwóch pozostałych działek na rzecz przyrodniej siostry nie minie pięcioletni okres, licząc od końca roku kalendarzowego, to odpłatne zbycie tych dwóch działek będzie dla Wnioskodawcy przychodem podlegający opodatkowaniu według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W świetle art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Mając na względzie przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego należy uznać, że przeniesienie własności dwóch działek gruntowych nabytych w drodze darowizny od matki na przyrodnią siostrę, tytułem spłaty jej udziału w lokalu mieszkalnym, przed upływem pięcioletniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowi źródło przychodu, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, a nie jak wskazał Wnioskodawca, art. 30 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego należy wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Należy zauważyć, że wszelkiego rodzaju ulgi czy zwolnienia są odstępstwem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, w sposób szczegółowy uregulowanymi w przepisach materialnego prawa podatkowego. Są one przywilejami, z których podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania. Zatem oceniając ciążące na nim obowiązki wynikające z zastosowania danej ulgi czy zwolnienia podatkowego należy dokonać ścisłej, literalnej wykładni przepisu regulującego daną ulgę czy zwolnienie.

Z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w określonym terminie, środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym wydatki, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Należy zauważyć, że powołany przepis przewiduje zwolnienie ze względu na „własne cele mieszkaniowe”. Jest to cel nadrzędny, przez pryzmat którego należy interpretować ww. przepis.

Intencją ustawodawcy tworzącego to zwolnienie było zachęcenie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych, innych nieruchomości lub praw majątkowych przeznaczonych do zaspakajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „własne”.

Zwolnieniem tym nie są zatem objęte przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw przeznaczone na zakup innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują np. na działanie o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym, inwestycyjnym lub innym nie wskazującym na działanie ukierunkowane na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga okoliczność, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków na zakup nieruchomości (w niniejszej sprawie zakupu zabudowanej nieruchomości gruntowej). Ze zwolnienia tego wypływa bowiem daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „własne cele mieszkaniowe”. Zamiarem ustawodawcy tworzącego ww. zwolnienie przedmiotowe było zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych praw majątkowych czy nieruchomości, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych, co wynika wprost z brzmienia przepisu normującego omawiane zwolnienie.

W tym miejscu podkreślić należy, że uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Przy czym „własne cele mieszkaniowe” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować.

W analizowanej sprawie niewątpliwie cele te zostały spełnione, gdyż jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wraz z matką zamieszkują przedmiotowy lokal.

Nie ma przy tym znaczenia dla możliwości zastosowania przedmiotowego zwolnienia, że nabycie ww. nieruchomości zostało dokonane w drodze działu spadku. W związku z działem spadku Wnioskodawca uzyska prawo własności całej nieruchomości (lokalu mieszkalnego) i zostanie zobowiązany do spłaty przyrodniej siostry. Spłata na rzecz przyrodniej siostry będzie zatem dla Wnioskodawcy wydatkiem na nabycie udziału w lokalu mieszkalnym, który uprzednio należał do siostry.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że nabycie udziału w lokalu mieszkalnym w wyniku przeniesienia własności dwóch działek gruntowych nabytych w drodze darowizny od matki na przyrodnią siostrę, w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego tytułem spłaty jej udziału w lokalu mieszkalnym, będzie korzystało ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zwolnienie będzie obejmowało taką część wartości dwóch działek gruntowych jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w wartości tych dwóch działek gruntowych.

Reasumując należy stwierdzić, że przekazanie przez Wnioskodawcę działek gruntowych nabytych w drodze darowizny od matki na rzecz siostry w ramach spłaty jej udziału w lokalu mieszkalnym, będzie stanowiło odpłatne zbycie nieruchomości i będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30e ust. 1 i 2 w zw. z art. 19 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wydatki na nabycie udziału w lokalu mieszkalnym, w którym zamieszkuje Wnioskodawca, będą stanowiły własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z przewidzianego w tym przepisie zwolnienia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.