0114-KDIP1-1.4012.489.2018.1.MMa | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późń. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2018 r. (data wpływu 17 sierpnia 2018 r.) uzupełnione pismem Strony z dnia 4 września 2018 r. (data wpływu 10 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 4 września 2018 r. (data wpływu 10 września 2018 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na produkcji betonu towarowego i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, rozliczającym VAT na zasadach ogólnych. Działalność jest prowadzona na części nieruchomości składających się z działek o numerach ewidencyjnych: 292 (4,20 ha), 329 (3,14 ha) i 291/1 (3,28 ha), nabytych przez Wnioskodawcę w części w drodze spadku po ojcu, a następnie w całości na własność po zniesieniu współwłasności z matką w 2004 r., naturalnie bez prawa do odliczenia VAT. Nieruchomości te nigdy nie były zaliczone do środków trwałych i nie były amortyzowane.

Dzięki ogłoszeniu zamieszczonemu w Internecie zgłosił się kupiec. Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży części niezabudowanej nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 291/1, na której ok. 0,5 ha stanowiła działalność wydobywcza piasku - „obszar górniczy”, zaś prawie cała działka była w czasie aktywnej koncesji do 2010 r. tzw. „terenem górniczym” (przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego zgodnie z Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981)). Obecnie obszar górniczy podlega procesowi rekultywacji.

Ponadto 4000m2 działki 291/1 przeznaczone jest pod wynajem terenu na składowanie żwiru i piasku dla innej firmy, a czynność ta jest fakturowana i naliczany jest od niej podatek VAT.

Zgodnie z ustaleniami z kupującym dokonano wstępnego projektu podziału działki nr 291/1, pozytywnie zaopiniowanego przez Wójta Gminy Do sprzedaży wydzielono obszar 1,12 ha. Działka 291/1 jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru (dalej: „MPZP”).

Zgodnie z MPZP Nieruchomość znajduje się w granicach terenów oznaczonych symbolami:

  • c1.2 U - Tereny usług częściowo w strefie oddziaływania linii energetycznych wysokich napięć 110kv i 220kv (obydwie linie przebiegają przez działkę)
  • 25KDD - publiczna droga dojazdowa
  • 9KDL - publiczne drogi lokalne

W pkt. dotyczącym ustaleń ogólnych dla „terenów usług (U)” zawartych również w Wypisie z „MPZP” plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu administracji, handlu, gastronomii, rzemiosła, biur, obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty i rozrywki; plan dopuszcza lokalizowanie obiektów magazynowych, składowych, drobnej produkcji oraz centr usługowych; plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Działka nr 291/1 nie jest zabudowana, nie znajdują się na niej żadne naniesienia, w szczególności budynki, budowle lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Należy podkreślić, że wyodrębniony we wstępnym podziale obszar 1,12 ha nie został w żaden sposób zagospodarowany do działalności zarobkowej, również do wynajmu, natomiast jest częścią działki, która w całości stanowiła w okresie wydobycia (do 2010 r.), a obecnie jeszcze w trakcie rekultywacji, tereny górnicze sąsiadujące z obszarem górniczym, czyli niejako powiązane z działalnością wydobywczą piasku, jak również 4000m2 działki 291/1 usytuowane obok wydzielonego do sprzedaży terenu jest zajęte pod wynajem. Na dzień dzisiejszy nie jest planowany dalszy podział, czy też sprzedaż pozostałej części działki 291/1, natomiast w sytuacji, gdyby pojawiła się korzystna oferta, Wnioskodawca nie wyklucza takiej możliwości.

Wyodrębniony we wstępnym podziale niezabudowany obszar 1,12 ha stanowią dwie sąsiadujące działki o numerach 291/5 i 291/6, wydzielone do sprzedaży dla jednego nabywcy na podstawie wstępnego projektu podziału działki 291/1 pozytywnie zaopiniowanego przez Wójta Gminy Postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy transakcja sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż części działki nr 291/1 będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Przedmiotem zbycia jest majątek częściowo związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (działalność górnicza i wynajem terenu), a zatem nieruchomość utraciła charakter dobra stanowiącego majątek „osobisty”.

Dla uznania danego majątku za prywatny istotny jest sposób jego wykorzystania i charakter działań podejmowanych w odniesieniu do niego w całym okresie posiadania przez dany podmiot. Aby majątek uznać za prywatny musi być on w całym okresie posiadania wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych, co nie ma zastosowania do posiadanej przez Wnioskodawcę nieruchomości. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako „TSUE”) w orzeczeniu w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej wyłącznie do celów prywatnych. „Majątek prywatny” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.) - zwanej dalej „Dyrektywa” - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów. Za działalność gospodarczą uznaje się również wykorzystywanie, w sposób ciągły, własności dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych.

Zatem sprzedaż przez Wnioskodawcę części działki nr 291/1 będzie stanowiła dostawę dokonywaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, a więc przez podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu.

Pojęcie odpłatnej dostawy towarów zostało zdefiniowane w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, gdzie stwierdzono, że przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Nie ma wątpliwości co do tego, że grunty spełniają definicję towaru wynikającą z powyższego przepisu, a ich sprzedaż stanowi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z klasyfikacją nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 291/1 znajduje się na terenach przemysłowych (tereny usług „U”), czyli przeznaczona pod zabudowę. Tym samym, transakcja sprzedaży, którą planuje przeprowadzić Wnioskodawca nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należy rozpatrzyć warunki do zastosowania zwolnienia dla dostawy nieruchomości wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową nieruchomość w działalności gospodarczej, z tytułu której jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wobec tego przedmiotowa nieruchomość nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Zatem, zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy - nie znajduje w tej sprawie zastosowania, ponieważ nie został spełniony jeden z warunków, o którym mowa w ww. artykule, tj. działka nr 291/1 nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.