0113-KDIPT2-2.4011.341.2018.7.DA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2018 r. (data wpływu 22 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 sierpnia 2018 r. (data wpływu 3 września 2018 r.) oraz pismem z dnia 18 września 2018 r. (data wpływu 24 września 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 14 sierpnia 2018 r., Nr 0113-KDIPT1-3.4012.512.2018.1.MK, 0113-KDIPT2-2.4011.341.2018.1.DA, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało za pośrednictwem poczty w dniu 14 sierpnia 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 21 sierpnia 2018 r.). W dniu 3 września 2018 r. (nadano w dniu 28 sierpnia 2018 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

Z uwagi na konieczność uzupełnienia braków w pełnomocnictwie szczególnym wynikających z druku PPS-1(2), pismem z dnia 5 września 2018 r., 0113-KDIPT1-3.4012.512.2018.3.MK, 0113-KDIPT2-2.4011.341.2018.4.DA, ponownie wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało za pośrednictwem poczty w dniu 5 września 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 11 września 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem nadanym za pośrednictwem poczty w dniu 18 września 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, zawarł umowę przedwstępną sprzedaży (objętą aktem notarialnym), w której zobowiązał się do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki nr 811/2, o pow. 0,4600 ha, położonej w miejscowości..., zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. 268 m 2 i budynkiem gospodarczym o pow. 87 m2 , z zapewnionym bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Działka w opisie użytków stanowi inne tereny zabudowane oznaczone literą Bi, zabudowana jest murowanym budynkiem niemieszkalnym o pow. 268 m2 (budynek magazynowy) oraz drewnianym budynkiem niemieszkalnym o pow. 87 m2 (budynek gospodarczy). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia 12 listopada 2014 r. działka przeznaczona jest pod usługi komercyjne, handel, rzemiosło i gastronomię (UH, UR, UG). Działka ma dostęp do drogi publicznej. Działka nie posiada przyłączy: kanalizacji sanitarnej, wodnej, kanalizacji deszczowej, przyłącza energetycznego. Na działce na chwilę obecną brak jest decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wnioskodawca nabył własność nieruchomości na mocy umowy darowizny z dnia 8 styczna 2007 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Sprzedaż przedmiotowej działki nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego części. Działka nie jest przedmiotem umowy najmu, użyczenia ani dzierżawy.

Nieruchomość nie jest i nigdy nie była oddana do korzystania innym podmiotom na podstawie umowy najmu, dzierżawy ani innej umowy. Wnioskodawca wykorzystywał ją na cele prywatne, a posadowiony na niej budynek wykorzystywał jako magazyn, celem składowania towaru. Obecnie od lat nie korzysta z działki, z magazynu, nie składuje towaru, nieruchomość gruntowa jest nieużywana, zarośnięta. Wnioskodawca nie zgłaszał zamiaru zbycia nieruchomości, to kupujący zgłosił się do Niego z ofertą zakupu.

Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży działki zabudowanej o numerze 811/2 spółce akcyjnej (dalej: Spółka). Sprzedaż przedmiotowej działki Wnioskodawca prowadzi w sposób niezorganizowany, tj. bez udziału biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, bez ogłoszeń reklamowych. Planowana transakcja sprzedaży działki nr 811/2 ma nastąpić w ciągu roku.

W dniu 7 czerwca 2018 r. została podpisana przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży, mocą której Wnioskodawca zobowiązuje się sprzedać działkę Spółce. Wnioskodawca działa jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Warunkami zawarcia umowy przyrzeczonej są: uzyskanie przez kupującego pozwolenia: na budowę obiektu handlowego o powierzchni min. 600 m2 , na rozbiórkę budynków posadowionych na działce, na budowę wjazdu dla pojazdów o masie powyżej 25t, na wycięcie drzew; potwierdzenie możliwości posadowienia budynków, uzyskania warunków technicznych przyłączy, uzyskania pozytywnej promesy na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5%. Wnioskodawca udzielił kupującemu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, w rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 3 ust. 11 ustawy Prawo budowlane  tytułem ich użyczenia. Udzielona zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane będzie wykorzystana wyłącznie dla celów uzyskania niezbędnych warunków przyłączeniowych, a także ewentualnych uzgodnień, warunków, zgód, decyzji i pozwoleń związanych z procesem budowlanym na nieruchomości. Środki uzyskane ze sprzedaży mają zasilić majątek prywatny Wnioskodawcy i służyć pokryciu Jego bieżących kosztów utrzymania w przyszłości.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą od dnia 4 grudnia 2006 r. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest wznoszenie konstrukcji metalowych, składanie regału, PKD 43.99.Z. W zakres działalności nie wchodzi obrót nieruchomościami. Wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku grunt oraz budynek magazynowy i budynek gospodarczy nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej i nie były amortyzowane. Przedmiotowa nieruchomość o numerze 811/2 nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej i nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawca do chwili obecnej wykorzystuje budynek magazynowy znajdujący się na ww. działce celem składowania produktów rolnych, płodów rolnych, maszyn rolniczych. Składowany towar nie był towarem handlowym w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie zaliczał do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wydatków związanych z użytkowaniem budynku jako magazynu do składowania towaru. Przedmiotowa nieruchomość nie była i nie jest przedmiotem nieodpłatnego użyczenia w związku z udzieleniem kupującemu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Wyłącznie kupujący będzie stroną uzyskanych pozwoleń na budowę i ewentualne uzyskane pozwolenia, warunki, zgody nie zostaną przeniesione na Wnioskodawcę. Planowane przez Wnioskodawcę odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości nie będzie odbywać się w ramach działalności gospodarczej.

Wnioskodawca posiada także inne nieruchomości: 6,5 ha pola ornego, 2 działki budowlane po 2,5 ara, współwłasność budynku mieszkalnego 210 arów, które nie są przeznaczone do sprzedaży i w stosunku do nich Wnioskodawca nie zamierza podjąć jakichkolwiek czynności w celu ich uatrakcyjnienia. Wnioskodawca w przeszłości nie dokonywał sprzedaży innych nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy planowana sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 2. Czy planowana sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. pytanie nr 2), natomiast w zakresie podatku od towarów i usług (tj. pytanie nr 1), wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana sprzedaż nieruchomości na rzecz Spółki nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym.

Dla ustalenia skutków podatkowych ewentualnej sprzedaży nieruchomości istotne znaczenie ma jej data nabycia. Nabycie przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w drodze darowizny w dniu 8 stycznia 2007 r., tym samym pięcioletni okres określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z końcem 2012 r. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje zasadę, że sprzedaż nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego Tym samym, jeżeli sprzedaż nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie  nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a sam przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa w ogóle nie polega opodatkowaniu.

Zatem, sprzedaż nieruchomości po dniu 31 grudnia 2012 r. nie wywoła skutków prawnych w postaci powstania przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z póżn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 1a ww. ustawy, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

‒ jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana z ich odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Ponadto, przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje, że dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, które nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Odrębnym źródłem przychodu, określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej ‒ oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

‒ prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Użyte w ww. przepisie pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej opiera się na trzech przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże, brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Natomiast, przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności, (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, w celu właściwego zakwalifikowania skutków działań podjętych przez Wnioskodawcę do właściwego źródła przychodu należy ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych z planowanym odpłatnym zbyciem nieruchomości, o której mowa we wniosku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że od dnia 4 grudnia 2006 r. Wnioskodawca prowadzi działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest wznoszenie konstrukcji metalowych. W zakres prowadzonej działalności nie wchodzi obrót nieruchomościami. W dniu 8 styczna 2007 r. Wnioskodawca nabył w drodze darowizny nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowym i budynkiem gospodarczym, stanowiącą działkę nr 811/2 o pow. 0,4600 ha. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej. Działka w opisie użytków stanowi inne tereny zabudowane oznaczone literą Bi. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy działka przeznaczona jest pod usługi komercyjne, handel, rzemiosło i gastronomię. Działka nie posiada przyłączy: kanalizacji sanitarnej, wodnej, kanalizacji deszczowej, przyłącza energetycznego. Na działce na chwilę obecną brak jest decyzji o pozwoleniu na budowę. Przedmiotowa nieruchomość o numerze 811/2 nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej. Wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku grunt oraz budynek magazynowy i budynek gospodarczy nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i nie były amortyzowane. Nieruchomość nie jest przedmiotem umowy najmu, użyczenia ani dzierżawy. Wnioskodawca wykorzystywał ją na cele prywatne, a znajdujący się na działce budynek magazynowy służył do składowania produktów rolnych, płodów rolnych, maszyn rolniczych. Obecnie od lat nie korzysta z działki, z magazynu, nie składuje towaru, nieruchomość gruntowa jest nieużywana, zarośnięta. Wnioskodawca nie zaliczał do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wydatków związanych z użytkowaniem budynku jako magazynu do składowania towaru.

W dniu 7 czerwca 2018 r. Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną sprzedaży, w której zobowiązał się do sprzedaży spółce akcyjnej ww. nieruchomości. Sprzedaż prowadzona była w sposób niezorganizowany, tj. bez udziału biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, bez ogłoszeń reklamowych. Planowana transakcja sprzedaży nieruchomości (działki nr 811/2) ma nastąpić w ciągu roku. Wnioskodawca działa jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Warunkami zawarcia umowy przyrzeczonej są: uzyskanie przez kupującego pozwolenia: na budowę obiektu handlowego, o powierzchni min. 600 m2 , na rozbiórkę budynków posadowionych na działce, na budowę wjazdu dla pojazdów o masie powyżej 25t, na wycięcie drzew; potwierdzenie możliwości posadowienia budynków, uzyskania warunków technicznych przyłączy, uzyskania pozytywnej promesy na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5%. Wnioskodawca udzielił kupującemu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, w rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 3 ust. 11 ustawy Prawo budowlane  tytułem ich użyczenia. Wyłącznie kupujący będzie stroną uzyskanych pozwoleń na budowę i ewentualne uzyskane pozwolenia, warunki, zgody nie zostaną przeniesione na Wnioskodawcę. Planowane przez Wnioskodawcę odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości nie będzie odbywać się w ramach działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w przeszłości nie dokonywał sprzedaży innych nieruchomości.

W odniesieniu do planowanego zbycia nieruchomości zauważyć należy (jak to opisano w zdarzeniu przyszłym), że przedmiotowa nieruchomość, która nabyta została przez Wnioskodawcę w dniu 8 stycznia 2007 r. w drodze darowizny, nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej. Okoliczności opisane we wniosku nie wskazują, że sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi w ramach zorganizowanej i ciągłej działalności, która wyczerpywałaby znamiona działalności gospodarczej, określone w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, nie będzie stanowiła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skutki podatkowe tej czynności należy ocenić w kontekście przesłanek z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia.

Przenosząc opisane powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie opisane we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że skoro nabycie przez Wnioskodawcę w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym i budynkiem gospodarczym (oznaczonej nr 811/2) nastąpiło w dniu 8 stycznia 2007 r. oznacza to, że planowane przez Wnioskodawcę odpłatne zbycie ww. nieruchomości, nie będzie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ określonego w ww. przepisie, pięcioletniego terminu liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a który upłynął z dniem 31 grudnia 2012 r. Tym samym, przychód uzyskany ze sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, planowana sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (działki nr 811/2), nie ma związku z działalnością gospodarczą i nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej, która jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie stanowiła źródła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Równocześnie należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż ww. nieruchomości, nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z upływem okresu pięciu lat liczonego od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, a więc również nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.