0112-KDIL3-3.4011.169.2018.4.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Powstanie przychodu w związku z wycofaniem nieruchomości z majątku spółki jawnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 13 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości ze spółki jawnej do majątku osobistego wspólnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości ze spółki jawnej do majątku osobistego wspólnika,
 • podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania składnika majątku spółki jawnej do majątku osobistego wspólników,
 • podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wycofania zabudowanej nieruchomości z majątku spółki jawnej i przekazania jej na cele osobiste wspólników oraz zwolnienia od podatku od towarów i usług ww. czynności.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zainteresowany będący stroną postępowania jest przedsiębiorcą działającym pod firmą C – spółka jawna, z siedzibą w D, zarejestrowanym dnia 29.01.2003 r. w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem (dalej jako „Spółka”). Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów i furgonetek.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 26 § 4 kodeksu spółek handlowych na podstawie uchwały z dnia 27 grudnia 2002 r. wspólników spółki cywilnej C wpisanych do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez burmistrza miasta D pod numerami; numer REGON.

Spółka jest spółką dwuosobową, w której każdy ze wspólników jest uprawniony i zobowiązany do samodzielnego i nieograniczonego prowadzenia spraw spółki oraz reprezentowania spółki na zewnątrz. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej „VAT) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zainteresowany niebędący stroną postępowania (dalej jako „Zainteresowany Wspólnik”) jest osobą fizyczną, wspólnikiem Spółki.

Dnia 13 czerwca 2005 r. Spółka zakupiła za kwotę 2.000.000,00 zł nieruchomość gruntową niezabudowaną, dla której prowadzona jest księga wieczysta. Przy zakupie nieruchomości Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Następnie Spółka wzniosła na zakupionej nieruchomości budynek w postaci salonu samochodowego, który został oddany do użytkowania 31 lipca 2007 r. W związku z wydatkami poniesionymi przy budowie przedmiotowego salonu Spółce przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku VAT. Wartość nieruchomości po wzniesieniu budynku wynosiła 4.310.303,93 zł.

Nieruchomość ta została wprowadzona do Ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych Spółki.

Po wybudowaniu salonu samochodowego Spółka nie dokonywała na budynku ulepszeń, których wartość w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przekraczała 30% wartości początkowej. Ponadto nieruchomość przez cały czas prowadzenia działalności przez Spółkę była wykorzystywana jedynie w celach opodatkowanych VAT.

Wspólnicy Spółki zamierzają podjąć uchwałę o wycofaniu nieruchomości z majątku Spółki i przenieść ją do majątku osobistego wspólników, tj. majątku niezwiązanego z prowadzeniem działalności w formie Spółki. W wykonaniu powyższej uchwały pomiędzy Spółką a wspólnikami zostanie zawarta umowa nieodpłatnego przekazania środka trwałego na potrzeby własne wspólników Spółki w formie aktu notarialnego. Po zawarciu umowy wspólnicy staną się współwłaścicielami nieruchomości w częściach odpowiadających udziałowi w zysku Spółki – tj. po połowie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy wycofanie zabudowanej nieruchomości z majątku spółki jawnej i nieodpłatne przeniesienie współwłasności na tej nieruchomości, w części odpowiadającej posiadanemu udziałowi w zysku Spółki, do majątku osobistego Zainteresowanego Wspólnika, spowoduje powstanie u Zainteresowanego Wspólnika obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej „pdof”)?

Zdaniem Zainteresowanych nieodpłatne wycofanie nieruchomości z majątku Spółki do majątku Zainteresowanego Wspólnika oraz drugiego wspólnika nie będzie skutkowało powstaniem przychodu do opodatkowania po stronie Spółki (a w konsekwencji jej wspólników), a tym samym będzie neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „u.p.d.o.f.”).

Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez Spółkę w czasie jej istnienia i jest on prawnie wydzielony od majątku poszczególnych wspólników, a tym samym możliwe jest dokonanie operacji polegającej na przesunięciu określonego składnika majątkowego ze spółki jawnej do majątku jednego, kilku lub wszystkich ze wspólników. Wszelkie przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką jawną a jej wspólnikami są więc zbyciem i nabyciem odpowiednio dla spółki oraz jej wspólników. Spółka jawna jest transparentna podatkowo, a wszelkie wypracowane przez nią dochody opodatkowane zostają bezpośrednio u jej wspólników. Z tego względu konsekwencje podatkowe czynności opisanej w powyższym zdarzeniu przyszłym należy rozpatrywać bezpośrednio u Zainteresowanego Wspólnika i drugiego wspólnika.

Zgodnie z art. 8 ust. u.p.d.o.f. przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału), Spółka jawna nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają natomiast dochody osób fizycznych będących jej wspólnikami. Są to jednak dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia przez spółkę jawną działalności gospodarczej.

U.p.d.o.f. nie zawiera przepisów odnoszących się do czynności przekazania majątku pomiędzy spółką niemającą osobowości prawnej a jej wspólnikami na podstawie uchwały o nieodpłatnym przekazaniu tego majątku wspólnikowi i zawartej w wykonaniu tej uchwały umowy. Jednakże zgodnie z przepisem ogólnym art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.d.o.f. przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W przepisie tym mowa jest o przychodzie z „odpłatnego zbycia” składników majątku związanego z działalnością gospodarczą. Aby powstał przychód, musi zatem dojść do zbycia, które ponadto powinno być odpłatne. W przypadku nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez Spółkę jawną do majątku jej wspólników niewątpliwie dochodzi do zbycia nieruchomości przez Spółkę. W wyniku tej czynności dojdzie do przeniesienia prawa własności ze Spółki (posiadającej odrębny majątek) na jej wspólników.

Jednakże planowane wycofanie ze spółki jawnej środka trwałego – zabudowanej nieruchomości – i przekazanie jej wspólnikom, w tym Zainteresowanemu Wspólnikowi, odnosi się do czynności nieodpłatnej. Spółka nie uzyska od wspólników żadnej korzyści materialnej z tego tytułu. Oznacza to, że w przypadku nieodpłatnego przeniesienia składników majątku Spółki na jej wspólników, czynność ta, jako niewiążąca się z jakąkolwiek korzyścią majątkową na rzecz Spółki, nie spowoduje konsekwencji w podatku dochodowym. Wycofanie to nie nastąpi także tytułem wypłaty zysku w Spółce.

Ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie u Zainteresowanego Wspólnika dopiero w momencie odpłatnego zbycia praw do nieruchomości wycofanych z majątku Spółki, w warunkach określonych w art. 10 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności spółki i dniem jego odpłatnego zbycia przez wspólnika, nie upłynie 6 lat.

Stanowisko takie podzielili także:

Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z 23 czerwca 2016 r., znak: IBPB-1-1/4511-279/16/WRz,

Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z 15 lipca 2016 r., znak: 1061-IPTPB1.4511.435.2016.2.SJ,

Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z 11 maja 2016 r., znak: ITPB1/4511-211/16/JC oraz w interpretacji z dnia 14 lutego 2017 r., znak 0461-ITPB1.4511.67.2017.1.JS,

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 11 lipca 2017 r., znak: 0111-KDIB1-1.4011.29. 2017.3.SG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.): spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ww. ustawy: spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 Kodeksu spółek handlowych).

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) – odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy: przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 powołanej ustawy: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że: przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z powyższych przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały wycofane z działalności, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku nieodpłatnego przekazania zabudowanej nieruchomości na cele osobiste wspólników, mamy niewątpliwie do czynienia ze zbyciem ww. składnika majątku. W wyniku bowiem tej czynności dojdzie do przeniesienia prawa własności zabudowanej nieruchomości ze spółki na wspólników. Zbycie to nie będzie miało jednak dla spółki charakteru odpłatnego, ponieważ w zamian za przeniesienie prawa własności ww. składnika majątku z majątku spółki do majątku prywatnego jej wspólników, spółka nie uzyska żadnych korzyści majątkowych.

Z wniosku wynika, że Zainteresowany niebędący stroną postępowania jest wspólnikiem Spółki jawnej (Zainteresowanej będącej stroną postępowania) (dalej również: Spółka), która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów i furgonetek. Własnością Spółki jest nieruchomość zabudowana salonem samochodowym. Nieruchomość ta została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Wspólnicy Spółki zamierzają podjąć uchwałę o wycofaniu nieruchomości z majątku Spółki i przenieść ją do majątku osobistego wspólników, tj. majątku niezwiązanego z prowadzeniem działalności w formie Spółki. W wykonaniu powyższej uchwały między Spółką a wspólnikami zostanie zawarta umowa nieodpłatnego przekazania środka trwałego na potrzeby własne wspólników Spółki w formie aktu notarialnego. Po zawarciu umowy wspólnicy staną się współwłaścicielami nieruchomości w częściach odpowiadających udziałowi w zysku Spółki – tj. po połowie.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że czynność wycofania zabudowanej nieruchomości z działalności gospodarczej i nieodpłatnego przekazania jej na potrzeby prywatne (osobiste) wspólników, nie będzie rodziła dla Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, jako wspólnika Spółki jawnej, skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując – wycofanie zabudowanej nieruchomości z majątku spółki jawnej i nieodpłatne przeniesienie współwłasności na tej nieruchomości, w części odpowiadającej posiadanemu udziałowi w zysku Spółki, do majątku osobistego Zainteresowanego Wspólnika, nie spowoduje powstanie u Zainteresowanego Wspólnika obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowo należy wskazać, że interpretacja indywidualna dotyczy Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania i nie wywołuje skutków prawnych dla drugiego wspólnika Spółki jawnej.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie Organ informuje, że w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od towarów i usług zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.