0112-KDIL3-2.4011.367.2018.2.DJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie przedmiotowe - możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą na rzecz kopalni udziału w nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 26 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 października 2018 r. (data wpływu 16 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości jest:

 • nieprawidłowe – w odniesieniu do sprzedaży udziału w nieruchomościach w części nabytej w spadku po ojcu,
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 4 października 2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.367.2018.1.DJ, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a uzupełnieniem wniosku nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 4 października 2018 r., skutecznie doręczono w dniu 8 października 2018 r., natomiast w dniu 16 października 2018 r. (data nadania 15 października 2018 r.), do tut. organu wpłynęło pismo stanowiące odpowiedź na ww. wezwanie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (wynikający z jego uzupełnienia).

W dniu xx yy 2001 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni J. Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2013 r. stwierdził, że spadek po J. nabyli: Wnioskodawczyni, brat Wnioskodawczyni – M. oraz ich matka – Z. (żona J.) po 1/3 części każdy. Postanowienie uprawomocniło się 30 sierpnia 2013 r.

W dniu zz ww 2015 r. zmarła matka Wnioskodawczyni – Z. Aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 20 stycznia 2016 r., sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Wnioskodawczyni i jej brat M. nabyli spadek po matce po 1/2 części każdy.

Ojciec rodzeństwa (J.) był współwłaścicielem w 1/3 nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnym 184 (grunty orne), 185/1( grunty orne), 185/2 (grunty orne), 182 (grunty orne, grunty rolne zabudowane), 183/1 (grunty orne), 183/2 (tereny mieszkaniowe) o łącznej powierzchni 2,2000 ha. Nieruchomości te były wcześniej własnością rodziców ojca J., zaś ojciec nabył je w drodze dziedziczenia na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 15 listopada 2013 r., które uprawomocniło się 7 grudnia 2013 r.

W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe nieruchomości są oznaczone jako tereny i obszary górnicze, tereny infrastruktury technicznej i obiektów budowalnych zakładu górniczego.

Z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości zwróciła się do Wnioskodawczyni i jej brata kopalnia, gdyż nabyty przez rodzeństwo udział po 1/6 w nieruchomościach opisanych powyżej stał się niezbędny do realizacji celu publicznego kopalni zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W dniu 7 września 2018 r. Wnioskodawczyni (udział 1/6), brat (udział 1/6) i siostra ojca Wnioskodawczyni (udział 2/3) jako współwłaściciele nieruchomości opisanych wyżej, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej, przenieśli ich własność na rzecz kopalni za cenę 220 000 zł.

Przy sporządzaniu aktu notarialnego pełnomocnik kopalni oświadczył, że zakupowana nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności koncesjonowanej, o której mowa w ustawie Prawo geologiczne i górnicze za wyjątkiem części działki o nr ew. 182 i pow. około 0,51 ha oraz części działki o nr ew. 184 o powierzchni około 0,10 ha. Zakup nieruchomości jest dokonywany dla realizacji celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany z dobrowolnego odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia na cele publiczne uzasadniające wywłaszczenie jest zwolniony z 19% podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że sprzedaż na rzecz kopalni nastąpi przed upływem 5 lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a zatem stanowi źródło przychodu w rozumieniu tego przepisu.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Treść zacytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że pomimo odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie zwolnienie w nim przewidziane nie będzie przysługiwało, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 1. nabycie nieruchomości nastąpi w okresie 2 lat przed odpłatnym zbyciem,
 2. cena jej nabycia będzie o co najmniej 50% niższa od wysokości ceny zbycia.

Zatem w przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo niespełniony będzie żaden z nich, uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

W analizowanych okolicznościach odpłatne przeniesienie własności nieruchomości opisanych wcześniej nastąpi po upływie 2 lat od nabycia, a tym samym w świetle art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pierwsza z ww. negatywnych przesłanek zwolnienia przedmiotowego nie została w tym przypadku spełniona.

Wchodzące w skład spadku po ojcu J. nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2013 r., prawomocne 30 sierpnia 2013 r., zaś po matce Z. aktem poświadczenia dziedziczenia z 20 stycznia 2016 r. Zatem zarówno od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu czy sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia po matce minęły do dnia zbycia ponad 2 lata (zbycie 7 wrzesień 2018 r.). Nadto, jako dzieci J. i Z. rodzeństwo nabyło te nieruchomości w drodze spadkobrania, nie płacąc za nie żadnej ceny. Nie został zatem spełniony także drugi z warunków z art. 2l ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę stwierdzić zatem należy, że w sytuacji opisanej przez Wnioskodawczynię sprzedaż ww. nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do sprzedaży udziału w nieruchomościach w części nabytej w spadku po ojcu,
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

− jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

Z analizy wniosku wynika, że w dniu 3 marca 2001 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, natomiast 6 października 2015 r. zmarła matka Zainteresowanej. Wnioskodawczyni w drodze spadku po rodzicach stała się współwłaścicielem w nieruchomościach oznaczonych nr geodezyjnym 184, 185/1, 185/2, 182, 183/1, 183/2. Z wnioskiem o sprzedaż ww. nieruchomości zwróciła się do Wnioskodawczyni i jej brata kopalnia, gdyż nabyty przez rodzeństwo udział po 1/6 w tych nieruchomościach stał się niezbędny do realizacji celu publicznego kopalni zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dniu 7 września 2018 r. Wnioskodawczyni (udział 1/6), jej brat (udział 1/6) i siostra ojca Wnioskodawczyni (udział 2/3) jako współwłaściciele nieruchomości opisanych wyżej, aktem notarialnym przenieśli ich własność na rzecz kopalni za cenę 220 000 zł.

Wnioskodawczyni oczekuje odpowiedzi na pytanie, czy w przedstawionym stanie faktycznym przychód uzyskany z dobrowolnego odpłatnego zbycia nieruchomości na cele publiczne uzasadniające wywłaszczenie jest zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W opinii Wnioskodawczyni, sprzedaż udziału w nieruchomościach na rzecz kopalni nastąpi przed upływem 5 lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a zatem stanowi źródło przychodu w rozumieniu tego przepisu, jednakże – zdaniem Zainteresowanej – w sytuacji opisanej we wniosku sprzedaż przez Wnioskodawczynię udziału w tych nieruchomościach korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, w celu wyjaśnienia kwestii budzącej wątpliwość Wnioskodawczyni konieczne jest odwołanie się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.). W myśl art. 922 § 1 i § 2 Kodeksu, przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Na spadek składa się ogół praw i obowiązków, należących do zmarłego w chwili jego śmierci, które ze swej istoty mogą przejść na jego następców prawnych. Stosownie do art. 924 Kodeksu, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast w myśl art. 925 Kodeksu spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia potwierdza jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z powyższego wynika, że w przypadku nabycia nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa w ww. przepisie winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku czyli śmierć spadkodawcy. Z tego względu, nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że należną część spadku po rodzicach nabyła w dniach: 8 sierpnia 2013 r. postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu oraz 20 stycznia 2016 roku aktem poświadczenia dziedziczenia po matce, bowiem jak już wyżej wyjaśniono spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia potwierdza jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Zatem Wnioskodawczyni przedmiotowy udział w nieruchomościach, który zbyła 7 września 2018 r. na rzecz kopalni, nabyła w dwóch datach:

 • w dniu 3 marca 2001 r. w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Zainteresowaną w wyniku śmierci ojca,
 • w dniu 6 października 2015 r. w drodze spadku po zmarłej matce.

Wobec powyższego dokonana w dniu 7 września 2018 r. sprzedaż udziału w nieruchomościach w części nabytej w wyniku spadkobrania po zmarłym w 2001 roku ojcu, nie stanowi dla Zainteresowanej źródła przychodu, ponieważ czynność ta miała miejsce po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Tym samym, do tej części kwoty uzyskanej ze sprzedaży nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania na podstawie wskazanego przez Wnioskodawczynię przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast sprzedaż udziału w przedmiotowych nieruchomościach w części nabytej po zmarłej matce z uwagi na fakt, że została dokonana przed upływem pięcioletniego terminu – o którym mowa w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z kolei, stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu

Zauważyć należy, że zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości na cele publiczne zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, celami publicznymi są poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą.

W myśl natomiast art. 112 ust. 1 ww. ustawy, przepisy rozdziału 4 tej ustawy (wywłaszczanie nieruchomości) stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy, wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (art. 112 ust. 3 ww. ustawy).

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw określonych w art. 112 ust. 3, przeprowadzonymi między starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna (art. 114 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W przypadku wywłaszczania nieruchomości na wniosek jednostki samorządu terytorialnego rokowania, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają ich organy wykonawcze (art. 114 ust. 2 ww. ustawy).

Jak wynika z powyższych przepisów, w przypadku nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne może zostać wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane w przypadku, gdy cele publiczne nie mogą być osiągnięte w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Zatem wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane tylko wówczas, gdy prawo do nieruchomości położonej na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne nie może być nabyte w drodze umowy. Jednak przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego powinny zostać podjęte próby nabycia nieruchomości w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowań z podmiotem, któremu przysługuje prawo do nieruchomości niezbędnej dla osiągnięcia celu publicznego.

Z treści wniosku wynika, że przedmiotowy udział w nieruchomościach zostanie przeznaczony na działalność kopalni, (...). Zgodnie z art. 6 pkt 8 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami – jak już wyżej wskazano – celami publicznymi są: poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą.

Jednakże, aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystarczy wyłącznie fakt, że nieruchomość (udział w nieruchomości/nieruchomościach) zostanie odpłatnie zbyta na cele publiczne. Z analizy tego przepisu wynika bowiem, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 • nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,
 • cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

W sytuacji, gdy spełniony zostanie tylko jeden z ww. warunków albo nie zostanie spełniony żaden z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

W analizowanej sprawie odpłatne zbycie w 2018 roku udziału w nieruchomościach, nabytego w wyniku spadkobrania po zmarłej w 2015 roku matce nastąpiło po upływie 2 lat od nabycia przez Wnioskodawczynię tego udziału w nieruchomościach. Ponadto, w związku z tym, że w przedmiotowej sprawie nabycie przedmiotowego udziału w nieruchomościach przez Zainteresowaną nastąpiło w drodze spadku, a więc było nieodpłatne to nie wystąpi też sytuacja, w której cena nabycia udziału w nieruchomościach będzie niższa niż 50% ceny zbycia. Oznacza to, że nie zostanie spełniony żaden z warunków wyłączających przedmiotowe zwolnienie.

Skoro w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony żaden z dwóch warunków wyłączających możliwość zastosowania omawianego zwolnienia, to Wnioskodawczyni przysługuje prawo do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując: na gruncie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprzedaż przez Wnioskodawczynię na rzecz kopalni udziału w nieruchomościach – nabytego w drodze spadku po zmarłej matce – na cele publiczne uzasadniające wywłaszczenie stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże – na mocy art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy – kwota uzyskana z rzeczonej sprzedaży jest wolna od podatku dochodowego, w konsekwencji czego z ww. tytułu na Zainteresowanej nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na to, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został złożony przez Wnioskodawczynię – jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych współwłaścicieli.

Końcowo, wskazać należy, że specyfika postępowania interpretacyjnego polega na tym, że upoważniony do wydania interpretacji indywidualnej organ podatkowy orzeka tylko i wyłącznie w obrębie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię. Co oznacza, że organ rozpatrujący konkretną sprawę nie ma możliwości modyfikowania (uzupełniania, odtwarzania) stanu faktycznego tej sprawy, nie prowadzi również postępowania dowodowego w trybie działu IV Ordynacji podatkowej. Zatem, dokumenty dołączone przez Zainteresowaną do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.