0112-KDIL3-2.4011.268.2018.1.PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat i wydatkowanie przychodu ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie domu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2018 r. (data wpływu 22 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W czerwcu 2012 r. Wnioskodawca wraz z żoną zakupił mieszkanie. W tym roku małżonkowie przystąpili do sprzedaży mieszkania i zakładają, że zostanie ono sprzedane do końca tego roku.

W 2015 r. Wnioskodawca z żoną kupił na kredyt (bank (...)) dom jednorodzinny, który służy zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, i w którym mieszkają wraz z dziećmi od 2016 r. Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej związanej z zaistnieniem zdarzenia przyszłego polegającego na sprzedaży mieszkania i przekazaniem całości środków ze sprzedaży tego mieszkania na spłatę kredytu zaciągniętego w 2015 r. na nieruchomość (gdzie obecnie mieszkają). W konsekwencji – czy w ten sposób dochód uzyskany ze zbycia ww. nieruchomości będzie zwolniony z podatku dochodowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości lokalowej w czasie krótszym niż 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, wydatkowana na spłatę kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania ww. przychodu, a także przed dniem nabycia zbywanej nieruchomości lokalowej, stanowić będzie wydatek o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? W konsekwencji – czy w ten sposób dochód uzyskany ze zbycia ww. nieruchomości będzie zwolniony z podatku dochodowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości lokalowej w czasie krótszym niż 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, która następnie jest wydatkowana na spłatę kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania ww. przychodu, a także przed dniem nabycia zbywanej nieruchomości lokalowej stanowi wydatek, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji – w ten sposób dochód uzyskany ze zbycia ww. nieruchomości będzie zwolniony z podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

− jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość (lokal), zakupioną w 2012 r. Uzyskaną z tej transakcji kwotę Wnioskodawca planuje w całości przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie domu, w którym obecnie mieszka.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy uzyskany z powyższej transakcji dochód, wydatkowany na powyższy cel, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustosunkowując się do powyższej kwestii należy wskazać, że z uwagi na to, iż odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym miało miejsce jej nabycie, nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego uzyskany ze sprzedaży dochód nie będzie podlegał opodatkowaniu ww. podatkiem.

W konsekwencji, za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dochód uzyskany ze zbycia wskazanej nieruchomości będzie zwolniony z podatku dochodowego. Skoro bowiem w rozpatrywanej sprawie nie dojdzie do powstania źródła przychodu, nie znajduje uzasadnienia rozpatrywanie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do kwoty uzyskanej w powyższej transakcji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.