0111-KDIB2-2.4014.153.2018.4.AR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2018 r. (data wpływu 27 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym 24 października 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości.

Ww. wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 października 2018 r., Znak: 0114-KDIP1-1.4012.506.2018.2.RR, 0111-KDIB2-2.4014.153.2018.3.AR wezwano do uzupełnienia braków formalnych wniosku, co też nastąpiło 24 października 2018 r.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: U.I.R.E. GmbH;
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Y Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania jest spółką z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (dalej: „Kupujący”), która zamierza nabyć nieruchomość położoną w Ł. (dalej: „Transakcja”). W związku z powyższym, celem potwierdzenia skutków podatkowych planowanej Transakcji na gruncie podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) oraz na gruncie podatku do czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”), Kupujący wraz ze Sprzedającymi (dalej zdefiniowanymi) występuje z niniejszym wnioskiem.

Zgodnie z zamierzeniami Kupującego i Sprzedających, dokonanie Transakcji planowane jest na 2018 r., lecz nie później niż w pierwszym kwartale 2019 r.

(i) Charakterystyka Kupującego oraz Sprzedających

Kupujący jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego. Na podstawie niemieckiej ustawy o inwestycjach, która stanowi podstawowy akt prawodawstwa niemieckiego regulujący zasady wspólnego inwestowania, Kupujący ma status spółki inwestycyjnej (Kapitalanlagegesellschaft). Celem spółki inwestycyjnej jest w szczególności tworzenie i zarządzanie niemieckimi funduszami inwestycyjnymi.

W ramach wykonywania powyższej działalności, Kupujący zarządza niemieckimi funduszami inwestycyjnymi. Fundusze stanowią wyodrębniony majątek, którego formalno-prawnym właścicielem – z uwagi na specyficzną konstrukcję prawną funduszu oraz obowiązujące uwarunkowania polskiego systemu prawnego – jest w Polsce Kupujący.

Z uwagi na prowadzoną już w Polsce działalność obejmującą zakup i wynajem nieruchomości o charakterze komercyjnym, Kupujący posiada numer NIP oraz status podatnika VAT w Polsce (jest zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny, status ten będzie posiadać także w dniu opisanej niżej transakcji). Kupujący dokonuje zakupów towarów i usług, w odniesieniu do których odlicza podatek VAT naliczony stosownie do art. 86 ustawy o VAT.

Jednocześnie, działalność gospodarcza Kupującego na terytorium Polski prowadzona jest bezpośrednio z Niemiec (Kupujący nie posiada zarejestrowanego w Polsce oddziału). Niemniej jednak, dochody osiągane z wynajmu nieruchomości zlokalizowanych na terenie Polski są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce (oraz, jak wskazano wyżej, Kupujący jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w Polsce).

W chwili obecnej Kupujący planuje zakup kolejnej nieruchomości, na rzecz jednego z zarządzanych przez siebie otwartych funduszy inwestycyjnych. Nieruchomość ta położona jest w Polsce, w Ł. Sprzedawcami nieruchomości będą Zainteresowani niebędący stroną postępowania: X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sprzedający 1”) oraz Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sprzedający 2”).

Sprzedający 1 prowadzi działalność gospodarczą, obejmującą zakup nieruchomości położonych na terenie Polski, a następnie ich najem na rzecz podmiotów trzecich. Sprzedający 1 jest obecnie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym łącznie pięciu nieruchomości położonych w Polsce, przy czym na czterech z nich prowadzona jest działalność komercyjna (multipleksy kinowe wraz z towarzyszącą działalnością usługową i handlową) a jedna wykorzystywana jest na cele biurowe. Każda z nich jest przedmiotem najmu. Sprzedający 2 jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w szeroko rozumianej branży budowlanej (organizacja i obsługa zagospodarowania i budowy nowych obiektów komercyjnych), ale także w branży kinowej. Sprzedający 1 i Sprzedający 2 w dalszej części niniejszego wniosku będą nazywani łącznie „Sprzedającymi”. Sprzedający są czynnymi podatnikami VAT (będą nimi także w momencie dokonania Transakcji).

Kupujący, Sprzedający 1 i Sprzedający 2 w dalszej części niniejszego wniosku będą nazywani łącznie „Wnioskodawcami”.

Sprzedający 1 nie zatrudnia żadnych pracowników. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem i administracją nieruchomościami, których właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub rozporządzającym jak właściciel jest Sprzedający I, jak również obsługą administracyjną jego działalności są wykonywane na podstawie umów usługowych zawartych z podmiotami trzecimi. W związku z tym, dokonywane przez niego sprzedaże nieruchomości nie wiążą się z przejściem pracowników.

Nieruchomość nie stanowi odrębnego działu, wydziału czy też oddziału wydzielonego w ramach działalności Sprzedającego 1. Sprzedający 1 nie prowadzi również w stosunku do Nieruchomości odrębnych ksiąg rachunkowych. Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania związane z Nieruchomością nie są ewidencjonowane za pomocą wydzielonych odrębnych kont. W odniesieniu do przedmiotowej Nieruchomości, nie są przygotowywane również osobne plany finansowe i budżetowe w ramach przedsiębiorstwa Sprzedającego 1 ani nie jest prowadzone odrębne raportowanie finansowe na potrzeby wewnętrzne.

(ii) Opis nieruchomości będącej przedmiotem Transakcji

Wedle zamierzeń Kupującego i Sprzedających, Transakcja dotyczyć będzie nieruchomości w postaci:

 • prawa własności samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 7406,28 m2, składającego się z czterdziestu pomieszczeń na parterze, pięćdziesięciu sześciu pomieszczeń lobby głównego i projektorni, dwudziestu trzech projektorni i wentylatorni (dalej: „Lokal”), usytuowanego w budynku, położnym w Ł. (dalej: „Budynek”), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą,
 • wraz z przysługującym każdoczesnemu właścicielowi Lokalu udziałem 740628/3356603 w prawie własności części nieruchomości wspólnej, to jest części wspólnej Budynku oraz wszelkich budowli, instalacji, systemów i obiektów wykorzystywanych do prowadzenia i obsługi Budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali usytuowanych w Budynku (dalej łącznie: „Udział w części wspólnej”) oraz
 • wraz z takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze 315/37 (dalej: „Udział w gruncie”) położonej w Ł. o powierzchni 50447,00 ha., dla której to Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, na której posadowiony jest Budynek.

Lokal wraz z Udziałem w części wspólnej oraz Udziałem w gruncie w dalszej części niniejszego wniosku nazywany będzie łącznie „Nieruchomością”.

W chwili obecnej Lokal jest przedmiotem umowy najmu zawartej między Sprzedającym 1 a Sprzedającym 2 – 28 lutego 2014 r.

(iii) Historia nabycia przez Sprzedającego 1 prawa do rozporządzania Nieruchomością jak właściciel

W dniu 30 grudnia 2013 r. Sprzedający 2 (wówczas istniejący jako A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) i Sprzedający 1 (wówczas pod nazwą B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zawarli umowę sprzedaży Nieruchomości w formie aktu notarialnego, sporządzonego przez notariusza (dalej: „Umowa sprzedaży”). Dostawa ta podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23%.

Sprzedający 1 widnieje w księdze wieczystej, w dziale II, jako właściciel Lokalu z którym związany jest Udział w gruncie oraz Udział w części wspólnej.

Po zawarciu powyższej umowy, Sprzedający 1 objął Nieruchomość w posiadanie (Nieruchomość została fizycznie przeniesiona w posiadanie Sprzedającego 1 przez Sprzedającego 2, w tym przekazana została również dokumentacja dotycząca Nieruchomości). Sprzedający 1 samodzielnie zarządzał przedmiotową Nieruchomością, w tym samodzielnie podejmował decyzje związane z jej funkcjonowaniem, bieżącym utrzymaniem i konserwacją, ponosił niezbędne koszty związane z utrzymaniem Nieruchomości oraz pobierał z niej pożytki. W szczególności, Sprzedający 1 zawarł umowę najmu z A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, której przedmiotem jest Lokal. Na rzecz Sprzedającego 1 najemca dokonuje płatności czynszu najmu wynikającego z zawartej umowy najmu, o której mowa wyżej. Sprzedający 1 zakwalifikował Lokal do swych środków trwałych, w wyniku czego dokonywał również odpisów amortyzacyjnych od Lokalu, które rozpoznawał jako koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego. W przypadku naruszenia posiadania przez Sprzedającego 1 przez osoby trzecie (np. zajęcia Lokalu przez osoby do tego nieuprawnione lub inne naruszenia władztwa nad Nieruchomością), to osoby działające na zlecenie oraz na rzecz Sprzedającego 1 dochodziłyby usunięcia naruszeń.

Jednocześnie, po dniu zawarcia wskazanej powyżej Umowy sprzedaży Nieruchomości z 30 grudnia 2013 r., Sprzedający 1 był stroną umowy ubezpieczenia przedmiotowej Nieruchomości.

W związku z wykorzystywaniem Nieruchomości do celów opodatkowanych VAT, Sprzedający 1 odliczył VAT wynikający z zakupu Nieruchomości od Sprzedającego 2.

Sprzedający 1 nie ponosił wydatków na ulepszenie Lokalu wraz z Udziałem w części wspólnej, które, w rozumieniu właściwych przepisów o podatku dochodowym, stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej.

(iv) Zakres Transakcji

Jak nadmieniono powyżej, Sprzedający 1 i Sprzedający 2 zawarli Umowę sprzedaży 30 grudnia 2013 r., w formie aktu notarialnego. Umowa dotycząca Transakcji zostanie z kolei zawarta również w formie aktu notarialnego pomiędzy trzema stronami, przy czym po stronie sprzedawców wystąpią formalnie dwa podmioty – Sprzedający 1 i Sprzedający 2, a po stronie kupującego – Kupujący. Dołączenie Sprzedającego 2 (czyli pierwotnego sprzedawcy Nieruchomości) do umowy dotyczącej Transakcji zostało dokonane na prośbę Kupującego, który ma pewne wątpliwości co do niektórych cywilnoprawnych uwarunkowań Umowy sprzedaży z 2013 r., i co za tym idzie ma służyć wyłącznie zabezpieczeniu cywilnoprawnych interesów Kupującego.

Wydanie Nieruchomości (oraz dokumentacji związanej z Nieruchomością) zostanie dokonanie na rzecz Kupującego przez Sprzedającego 1 (czyli przez podmiot, który obecnie rozporządza nieruchomością jak właściciel). Zapłata ceny za Nieruchomość zostanie dokonana przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego 1.

Zgodnie z zamierzeniami Sprzedających i Kupującego, planowana Transakcja obejmie przeniesienie na Kupującego prawa własności Lokalu wraz z (i) Udziałem w części wspólnej oraz (ii) Udziałem w gruncie.

Ponadto, Sprzedający 1 zobowiązany będzie również do przekazania Kupującemu dokumentacji prawnej, budowlanej i projektowej dotyczącej Nieruchomości.

Bez dodatkowych opłat, tj. w ramach ceny za Nieruchomość, na Kupującego przeniesione zostaną przez Sprzedającego 1 też prawa autorskie do dokumentacji projektowej wykorzystanej do prac wykończeniowych w Nieruchomości opracowane na podstawie umów z architektami, pod warunkiem, że Sprzedający 1 nabędzie wspomniane prawa autorskie przed sfinalizowaniem Transakcji.

Jednocześnie, Transakcji nie będzie towarzyszyło przeniesienie jakichkolwiek innych niż wyżej wymienione składników majątkowych, w tym należności oraz zobowiązań Sprzedających związanych ze sprzedawaną Nieruchomością. W szczególności umowa najmu między Sprzedającym 1 a Sprzedającym 2 zawarta 28 lutego 2014 r. ulegnie rozwiązaniu.

Po dokonaniu Transakcji, zawarta zostanie nowa umowa najmu odnosząca się do Lokalu, a jej stronami będzie Kupujący oraz Sprzedający 2.

Ponadto, po dokonaniu Transakcji, Sprzedający 1 będzie kontynuować prowadzoną przez niego działalność gospodarczą w oparciu o ich pozostałe składniki majątkowe obejmujące między innymi:

 • pozostałe posiadane nieruchomości,
 • środki pieniężne Sprzedającego 1 zgromadzone na rachunkach bankowych,
 • księgi rachunkowe Sprzedającego 1 i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej,
 • należności i zobowiązania Sprzedającego 1 związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedającego 1.

Wskutek Transakcji nie nastąpi również przejście zakładu pracy Sprzedającego 1.

Umowa sprzedaży Nieruchomości będzie przewidywała mechanizm obniżenia lub podwyższenia ceny za Nieruchomość po jej sprzedaży, z uwagi na istnienie nienaprawionych usterek oraz ewentualnej rozbudowy Budynku, która miałaby zostać zrealizowana przez Sprzedającego 1.

(v) Wykorzystanie Nieruchomości przez Kupującego

Po nabyciu Nieruchomości, Kupujący zamierza prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na jej wynajmie, podlegającą opodatkowaniu VAT. A zatem, nabycie Nieruchomości nastąpi wyłącznie w celu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej w zakresie wynajmu powierzchni na cele komercyjne, czyli Kupujący będzie wykorzystywał Nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych (najem), do których ma zastosowanie podstawowa stawka VAT (nie ma zastosowania zwolnienie przedmiotowe).

Kupujący zamierza prowadzić powyższą działalność w oparciu o własne zasoby, względnie w oparciu o zasoby zatrudnionych przez siebie podwykonawców.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przedmiotowa Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4a winno być: art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC)?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

Zdaniem Zainteresowanych, transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4a winno być: art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają, między innymi, umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej jednak, na mocy art. 2 pkt 4a i pkt 4b winno być: art. 2 pkt 4 lit. a) i lit. b) ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem VAT (art. 2 pkt 4a) winno być: art. 2 pkt 4 lit. a) lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części (art. 2 pkt 4b) winno być: art. 2 pkt 4 lit. b).

Jak wskazano powyżej, zdaniem Zainteresowanych, przedmiotowa Transakcja – pod warunkiem złożenia przez Sprzedającego 1 i Kupującego przed dniem dokonania Transakcji zgodnego oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT oraz spełnienia wszystkich przesłanek przewidzianych w art. 43 ust. l0 i 11 ustawy o VAT – będzie podlegać opodatkowaniu VAT wedle stawki podstawowej. W tej sytuacji Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC (na podstawie art. 2 pkt 4a ustawy o PCC) winno być: art. 2 pkt 4 lit. a).

Mając na uwadze przedmiot niniejszej interpretacji, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, Organ powyżej przywołał stanowisko Zainteresowanych odnoszące się tylko do podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli do pytania oznaczonego we wniosku nr 4.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Zainteresowanych tylko i wyłącznie w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie, tj. interpretacja z 2 listopada 2018 r. Znak: 0114-KDIP1-1.4012.506.2018.3.RR.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 2. innych praw majątkowych – 1%.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika zatem, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w tym zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Kupujący zamierza nabyć od Sprzedającego 1 Nieruchomość z przeznaczeniem na wynajem na cele komercyjne. Umowa dotycząca Transakcji zostanie zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy trzema stronami, przy czym po stronie sprzedawców wystąpią formalnie dwa podmioty – Sprzedający 1 i Sprzedający 2, a po stronie kupującego – Kupujący. Nieruchomość ta wcześniej, tj. w 2013 r. została sprzedana przez Sprzedającego 2 Sprzedającemu 1. Dołączenie Sprzedającego 2 (czyli pierwotnego sprzedawcy Nieruchomości) do umowy dotyczącej Transakcji zostało dokonane na prośbę Kupującego, który ma pewne wątpliwości co do niektórych cywilnoprawnych uwarunkowań Umowy sprzedaży z 2013 r., i co za tym idzie ma służyć wyłącznie zabezpieczeniu cywilnoprawnych interesów Kupującego.

Wydanie Nieruchomości (oraz dokumentacji związanej z Nieruchomością) zostanie dokonanie na rzecz Kupującego przez Sprzedającego 1 (czyli przez podmiot, który obecnie rozporządza nieruchomością jak właściciel). Zapłata ceny za Nieruchomość zostanie dokonana przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego 1.

Zgodnie z zamierzeniami Sprzedających i Kupującego, planowana Transakcja obejmie przeniesienie na Kupującego prawa własności Lokalu wraz z przysługującym każdorazowo właścicielowi Lokalu udziałem w prawie własności części nieruchomości wspólnej oraz takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu.

W związku z powyższym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja sprzedaży – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia transakcji sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z 2 listopada 2018 r. Znak: 0114-KDIP1-1.4012.506.2018.3.RR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko Zainteresowanych, zgodnie z którym: „w przypadku złożenia przez Kupującego i Sprzedającego 1 przed dniem dokonania Transakcji zgodnego oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT (oraz jeżeli spełnione zostaną wszystkie przesłanki przewidziane w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT), planowana Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT z zastosowaniem 23% stawki VAT.

A zatem, jeżeli w istocie omawiana Transakcja będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (i nie będzie z tego podatku zwolniona z uwagi na rezygnację przez Strony Transakcji ze zwolnienia), to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku z tytułu Transakcji nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.