IPTPB3/423-126/13-4/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy dochód stanowiący nadwyżkę opłat wnoszonych do Spółdzielni przez współwłaścicieli nieruchomości wspólnej zarówno będących, jak i niebędących członkami Spółdzielni nad wydatkami ponoszonymi przez Spółdzielnię na utrzymanie nieruchomości wspólnej, której Spółdzielnia jest współwłaścicielem jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2013 r. (data wpływu 8 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lipca 2013 r. (data wpływu 10 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu:

 • w części, w której Spółdzielnia jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnej – jest prawidłowe,
 • w części, w której Spółdzielnia nie jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu dotyczącego nieruchomości wspólnej.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 25 czerwca 2013 r., (doręczonym w dniu 3 lipca 2013 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 10 lipca 2013 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 9 lipca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa to Spółdzielnia, która w latach 1926-1928 wybudowała osiedle mieszkaniowe. W jej skład od początku wchodziło 15 domów jednorodzinnych bliźniaczych stanowiących 30 kompleksów mieszkaniowych, budynek gospodarczy zawierający urządzenia wspólnego użytku oraz droga wewnętrzna - osiedlowa. Budowa domów, budynku gospodarczego oraz zakup gruntów zostały w całości sfinansowane ze środków własnych poszczególnych członków Spółdzielni, ale pod tytułem własności Spółdzielni, która administrując - zgodnie ze statutem - wspólnym majątkiem członków, dokonywała w latach 20-tych ubiegłego wieku zakupu gruntów, materiałów i robót budowlanych. Ww. nieruchomości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółdzielni i są umarzane - z wyjątkiem gruntów - w ciężar finansujących je funduszy własnych, tzn. nie są one amortyzowane.

W dniu 2 lutego 2011 r. Spółdzielnia - za zgodą swoich członków - sprzedała budynek gospodarczy wraz z gruntem. Członkom Spółdzielni przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do domów oraz udział w pozostałej, po sprzedaży budynku gospodarczego, nieruchomości wspólnej, tj. gruncie drogi osiedlowej. Udziały we współwłasności były równe i wynosiły 1/30 na dom. W 2012 r. Spółdzielnia ustanowiła odrębną własność w stosunku do 23 domów oraz sprzedała 23 udziały we współwłasności działki drogi. W ewidencji środków trwałych Spółdzielni pozostaje nadal 7 domów oraz 7/30 udziału w drodze. Spółdzielnia do dnia złożenia wniosku ponosi koszty związane z utrzymaniem gruntu drogi, tj. dokonuje zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, płaci za wywóz nieczystości, zatrudnia osobę sprzątającą, płaci za usługi księgowe, ponosi wydatki na opłaty bankowe oraz na ubezpieczenie drogi.

Niektórzy właściciele domów, będący zarazem współwłaścicielami drogi zrezygnowali z członkostwa w Spółdzielni. Osoby, które posiadają wyodrębnione na własność domy obciążane są przez Spółdzielnię opłatami za utrzymanie nieruchomości wspólnej, tj. drogi osiedlowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, bez względu na to, czy pozostają członkami Spółdzielni, czy zrezygnowali z członkostwa.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia przeznacza przychody z nieruchomości wspólnej, w części przekraczającej wydatki, na pokrycie przyszłych wydatków związanych z utrzymaniem gruntu, tzn. ujmuje je jako przychody następnych okresów rozliczeniowych, tj. przychody następnego roku.

W roku 2013 Spółdzielnia planuje ustanowić odrębną własność dla pozostałych 7 domów oraz dokonać sprzedaży pozostałych 7/30 udziałów w drodze osiedlowej. Spółdzielnia nadal będzie ponosiła ww. wydatki związane z utrzymaniem gruntu drogi osiedlowej, aż do momentu likwidacji.

W uzupełnieniu wniosku dodano, iż do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni należały domy jednorodzinne, budynek gospodarczy zawierający urządzenia wspólnego użytku oraz droga wewnętrzna - osiedlowa. Budynek gospodarczy został sprzedany w 2011 r.

Po przeniesieniu własności wszystkich domów jednorodzinnych oraz sprzedaży wszystkich udziałów we współwłasności działki drogi wewnętrznej - osiedlowej w zasobach Spółdzielni nie pozostaną żadne budynki, lokale, budowle ani inne nieruchomości.

Spółdzielnia nadal będzie ponosiła wydatki na utrzymanie drogi takie jak: sprzątanie - na podstawie umowy o pracę zawartej z osobą sprzątającą, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania drogi, np.: piasek, sól, miotły, paliwo do kosiarki, odśnieżarki - na podstawie otrzymanych rachunków i faktur, obsługa księgowa – na podstawie umowy-zlecenia zawartej z biurem rachunkowym, opłaty bankowe – na podstawie umowy zawartej z bankiem oraz ubezpieczenie OC drogi - na podstawie umowy zawartej z firmą zajmującą się ubezpieczeniami. Zgodnie z Uchwałą nr ... Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 11 czerwca 2013 r. zarządzanie drogą wewnętrzną - osiedlową zostanie powierzone Spółdzielni od momentu, gdy własność uzyskają wszystkie domy jednorodzinne i sprzedane zostaną wszystkie udziały w gruncie drogi wspólnej - osiedlowej, czyli od momentu, gdy Spółdzielnia nie będzie już posiadała w swoich zasobach żadnych nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dochód stanowiący nadwyżkę opłat wnoszonych do Spółdzielni przez współwłaścicieli nieruchomości wspólnej zarówno będących, jak i niebędących członkami Spółdzielni nad wydatkami ponoszonymi przez Spółdzielnię na utrzymanie nieruchomości wspólnej, której Spółdzielnia jest współwłaścicielem jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy ww. dochód będzie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od momentu, gdy Spółdzielnia ustanowi odrębną własność wszystkich domów i sprzeda wszystkie udziały w nieruchomości - gruncie drogi, ale nadal będzie ponosiła wydatki na jej utrzymanie...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w zakresie pytania nr 2 wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne dochody uzyskane z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnych wtedy, gdy Spółdzielnia jest ich współwłaścicielem, są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych właściciele lokali zarówno będący członkami spółdzielni, jak i niebędący jej członkami są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące na osiedlu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność jedynie w zakresie gospodarki mieszkaniowej i uzyskuje dochody jedynie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które przeznacza w całości na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Zgodnie z otrzymaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową interpretacją indywidualną nr IPTPB3/4-23-77/11-3/IR z dnia 19 sierpnia 2011 r. zasadne jest zaliczenie do zasobów mieszkaniowych m.in.: budowli komunikacyjnych (drogi osiedlowe, ulice, chodniki).

Wnioskodawca wskazuje, iż nie prowadzi innej działalności poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ewentualne dochody przeznacza na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu za:
 • prawidłowe w części, w której Spółdzielnia jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnej,
 • nieprawidłowe w części, w której Spółdzielnia nie jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnej.

Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy przedmiotem działalności spółdzielni jest:

 • budowanie lub nabywanie budynków w określonych w ustawie celach, np: ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, ustanawiania na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
 • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
 • udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
 • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
 • obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

W myśl art. 2 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do domów jednorodzinnych stosuje się przepisy ustawy dotyczące lokali.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 ww. ustawy członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

W myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia w 2012 r. ustanowiła odrębną własność w stosunku do 23 domów oraz sprzedała 23 udziały we współwłasności działki drogi. W ewidencji środków trwałych Spółdzielni pozostaje nadal 7 domów oraz 7/30 udziału w drodze. Spółdzielnia do dnia złożenia wniosku ponosi koszty związane z utrzymaniem gruntu drogi, tj. dokonuje zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, płaci za wywóz nieczystości, zatrudnia osobę sprzątającą, płaci za usługi księgowe, ponosi wydatki na opłaty bankowe oraz na ubezpieczenie drogi. Niektórzy właściciele domów będący zarazem współwłaścicielami drogi zrezygnowali z członkostwa w Spółdzielni. Osoby, które posiadają wyodrębnione na własność domy obciążane są przez Spółdzielnię opłatami za utrzymanie nieruchomości wspólnej, tj. drogi osiedlowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, bez względu na to, czy pozostają członkami Spółdzielni, czy zrezygnowali z członkostwa.

Spółdzielnie mieszkaniowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie, nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), jako podmioty, które zwolnione są od podatku. W konsekwencji, spółdzielnie mieszkaniowe podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 tej ustawy).

Jednakże zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji „gospodarki zasobami mieszkaniowymi” oraz „zasobów mieszkaniowych”. Odnosząc się do znaczenia tych pojęć funkcjonującego w języku powszechnym, należy przyjąć, że „gospodarka” - w kontekście omawianego przypadku - oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś, „zasób” to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś, natomiast „mieszkanie” to pomieszczenie, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl; Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo PWN 1996, pod red. M. Szymczaka). Przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowe” określa zatem rzeczy związane z mieszkaniem, odnoszące się do mieszkania.

Zatem, termin zasoby mieszkaniowe dotyczy obiektów mieszkalnych, przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

 1. znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci).

Do zasobów mieszkaniowych zalicza się m.in.: budowle komunikacyjne (drogi osiedlowe, ulice, chodniki).

Związane z tymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy).

Dopóki Spółdzielnia pozostaje właścicielem 7 domów i 7/30 udziałów w drodze to prowadzi zarówno działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej jak i inną działalność gospodarczą (podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym). Zatem, obowiązana jest, stosując przepisy art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podzielić przychody na te pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jak i z pozostałej działalności.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Ważne jest też określenie prawidłowych wielkości kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnik może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykazany zostanie ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu oraz nie zostały one ujęte w negatywnym katalogu kosztów.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Zgodnie natomiast art. 15 ust. 2a tejże ustawy, zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

Pamiętać należy również, że ustalanie wielkości kosztów zgodnie z ww. zasadami może mieć zastosowanie jedynie w sytuacjach wyjątkowych i w odniesieniu do określonych kosztów, wspólnych dla obu źródeł przychodu, których nie można jednoznacznie przypisać do jednej z kategorii przychodów.

W konsekwencji, w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów dotyczących kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej, których nie można przypisać do konkretnych źródeł przychodów, w celu ustalenia dochodu zwolnionego i stanowiącego podstawę opodatkowania, Spółdzielnia powinna rozliczać w sposób określony w powołanym powyżej art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem w takim stosunku, w jakim przychody z tych źródeł pozostają w ogólnej kwocie przychodów z całokształtu prowadzonej działalności.

Wobec powyższego, koniecznym jest prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie przychodów i kosztów w ten sposób, aby możliwe było rozróżnienie dochodów pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi od dochodów z innych działalności. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (...).

Zatem, w odniesieniu do opłat wnoszonych do Spółdzielni przez współwłaścicieli nieruchomości wspólnej zarówno będących, jak i niebędących członkami Spółdzielni -na utrzymanie nieruchomości wspólnej drogi osiedlowej, w części odnoszącej się do części, w jakiej droga osiedlowa nie jest własnością Spółdzielni stwierdzić należy, że źródłem przedmiotowych przychodów nie jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni. Zatem, dochód z tego źródła, jako nieuzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Osiągnięty z tego tytułu przez Spółdzielnię dochód nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie powołanego wcześniej art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż dochód ten nie będzie dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ale dochodem osiągniętym z administrowania cudzymi zasobami mieszkaniowymi.

Natomiast dochód stanowiący nadwyżkę opłat wnoszonych do Spółdzielni przez współwłaścicieli nieruchomości wspólnej zarówno będących, jak i niebędących członkami Spółdzielni nad wydatkami ponoszonymi przez Spółdzielnię na utrzymanie nieruchomości wspólnej, w części, w której Spółdzielnia jest współwłaścicielem jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Niezależnie od powyższego należy jednakże zauważyć, że to dopiero ostateczne wydatkowanie dochodu z tego tytułu na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, będzie prowadziło do zwolnienia wskazanego dochodu z opodatkowania.

Reasumując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego i przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że dochód stanowiący nadwyżkę opłat wnoszonych do Spółdzielni przez współwłaścicieli nieruchomości wspólnej - drogi osiedlowej zarówno będących, jak i niebędących członkami Spółdzielni nad wydatkami ponoszonymi przez Spółdzielnię na utrzymanie nieruchomości wspólnej:

 • jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części, w której Spółdzielnia jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnej - drogi osiedlowej - o ile zostanie przeznaczona na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
 • jest opodatkowany podatkiem na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części, w której Spółdzielnia nie jest współwłaścicielem ww. drogi osiedlowej.

Należy podkreślić, iż zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane w sposób ścisły, przede wszystkim według reguł wykładni językowej.

Interpretacja dotyczy opisanego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.